Διαδικασία : 2013/2996(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0001/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0001/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

OJ 15/01/2014 - 184

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
PDF 187kWORD 115k
6.1.2014
PE525.645v01-00
 
B7-0001/2014

σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού


σχετικά με τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών (2013/2996(RSO))


Διάσκεψη των Προέδρων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών (2013/2996(RSO))  
B7‑0001/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 183 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να αντικαταστήσει το Παράρτημα VII στον Κανονισμό του με το ακόλουθο κείμενο:

"Παράρτημα VII – Αρμοδιότητες των μονίμων κοινοβουλευτικών επιτροπών

I.     Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή αρμόδια για την προώθηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά:

1.  την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ). Στο πλαίσιο αυτό, την επιτροπή επικουρεί υποεπιτροπή ασφάλειας και άμυνας·

2.  τις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα και φορείς της ΕΕ, τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς και διακοινοβουλευτικές συνελεύσεις για ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της·

3.  την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σε σχέση με ό,τι εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της επιτροπής·

4.  την ενίσχυση των πολιτικών σχέσεων με τρίτες χώρες μέσω προγραμμάτων ολοκληρωμένης συνεργασίας και αρωγής ή διεθνών συμφωνιών, όπως συμφωνίες σύνδεσης και εταιρικής σχέσης·

5.  την έναρξη, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την προσχώρηση ευρωπαϊκών κρατών στην Ένωση·

6.  τον έλεγχο και την παρακολούθηση, μεταξύ άλλων, της «Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας» (ΕΠΓ), συγκεκριμένα δε όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ·

7.  θέματα που άπτονται της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων σε τρίτες χώρες, και των αρχών του διεθνούς δικαίου· Στο πλαίσιο αυτό, την επιτροπή επικουρεί η υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία οφείλει να διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ του συνόλου των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης και της πολιτικής της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με την επιφύλαξη των σχετικών κανόνων, βουλευτές άλλων επιτροπών και σωμάτων με αρμοδιότητες στον τομέα αυτό προσκαλούνται για να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις της υποεπιτροπής.

8.  τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών, εφόσον απαιτείται σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες επιτροπές και αντιπροσωπείες

Η επιτροπή ασκεί πολιτική επίβλεψη και συντονίζει τις εργασίες των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών και των επιτροπών κοινοβουλευτικής συνεργασίας καθώς επίσης και τις εργασίες των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών ad hoc και των αποστολών εκλογικών παρατηρητών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

II.   Επιτροπή Ανάπτυξης

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  την προώθηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο της πολιτικής ανάπτυξης και συνεργασίας της Ένωσης, και ιδίως:

(α) τον πολιτικό διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε συνάρτηση με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και διακοινοβουλευτικά φόρα,

(β) τη βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με αυτές και ιδίως την επίβλεψη ως προς την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της βοήθειας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την εξάλειψη της φτώχειας,

(γ) τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ των πολιτικών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και εκείνων που εφαρμόζονται σε επίπεδο Ένωσης,

(δ) την προώθηση των δημοκρατικών αξιών, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

(ε) την εφαρμογή, τον έλεγχο και την προαγωγή της συνοχής της πολιτικής όσον αφορά την πολιτική ανάπτυξης

2.  το σύνολο της νομοθεσίας, του προγραμματισμού και των μέτρων ελέγχου των δράσεων που υλοποιούνται υπό την αιγίδα του Μηχανισμού Χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας, καθώς και όλα τα ζητήματα που άπτονται της ανθρωπιστικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και την πολιτική που τα διέπει·

3.  ζητήματα που αφορούν τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και τις σχέσεις με τους αρμόδιους φορείς·

4.  τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών, εφόσον απαιτείται σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες επιτροπές και αντιπροσωπείες.

Η επιτροπή συντονίζει τις εργασίες των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και αντιπροσωπειών ad hoc που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

III.  Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Επιτροπή αρμόδια για ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της, και ειδικότερα:

 

1.  τις χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς·

2.  το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο και τη διευκόλυνση του εμπορίου, καθώς και τις εξωτερικές πτυχές των τελωνειακών διατάξεων και της διαχείρισης των τελωνείων·

3.  την έναρξη, παρακολούθηση, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την εξασφάλιση συνέχειας για διμερείς, πολυμερείς και πλειομερείς εμπορικές συμφωνίες που διέπουν τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς·

4.  τα μέτρα τεχνικής εναρμόνισης ή τυποποίησης σε τομείς που διέπονται από συμβάσεις διεθνούς δικαίου·

5.  τις σχέσεις με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και τα διεθνή φόρα για εμπορικά θέματα και τις οργανώσεις για την προαγωγή της περιφερειακής οικονομικής και εμπορικής ολοκλήρωσης εκτός της Ένωσης·

6.  τις σχέσεις με τον ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής διάστασής του.

Η επιτροπή έρχεται σε επαφή με τις αρμόδιες διακοινοβουλευτικές και ειδικές αντιπροσωπείες όσον αφορά τα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα των σχέσεων με τρίτες χώρες.

IV.  Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης και το σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης·

2.  τις δημοσιονομικές εξουσίες του Κοινοβουλίου, δηλαδή τον προϋπολογισμό της Ένωσης καθώς και τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των διοργανικών συμφωνιών στον τομέα αυτό·

3.  τις προβλέψεις του Κοινοβουλίου κατά την διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός·

4.  τον προϋπολογισμό των αποκεντρωμένων οργανισμών·

5.  τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·

6.  την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της επιτροπής που είναι αρμόδια για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

7.  τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και τη συμβατότητα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο όλων των πράξεων της Ένωσης, υπό την επιφύλαξη των εξουσιών των αρμοδίων επιτροπών·

8.  την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εκτέλεσης του τρέχοντος προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 78, παράγραφος 1, του Κανονισμού, τις μεταφορές πιστώσεων, τις διαδικασίες που αφορούν τα οργανογράμματα, τις διοικητικές πιστώσεις και τις γνώμες για σχέδια που αφορούν κατασκευές με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις·

9.  τον δημοσιονομικό κανονισμό, εκτός από τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού.

V.    Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης καθώς και τις αποφάσεις για τη χορήγηση απαλλαγής που λαμβάνει το Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής διαδικασίας απαλλαγής και όλων των άλλων μέτρων που συνοδεύουν ή θέτουν σε εφαρμογή αυτές τις αποφάσεις·

2.  το κλείσιμο, την απόδοση και τον έλεγχο των λογαριασμών και ισολογισμών της Ένωσης, των θεσμικών οργάνων της και κάθε οργανισμού που χρηματοδοτείται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των πιστώσεων εις μεταφορά και τον καθορισμό των υπολοίπων·

3.  τον έλεγχο των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·

4.  την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, από πλευράς κόστους, των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης της Ένωσης κατά την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, με συμμετοχή των ειδικευμένων επιτροπών και σε συνεργασία με αυτές για την εξέταση των ειδικών εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

5.  τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την εξέταση των περιπτώσεων απάτης και ατασθαλιών κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης και μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη και δίωξη αυτών των περιπτώσεων, την αυστηρή προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και τις σχετικές ενέργειες του ευρωπαίου εισαγγελέα στο πεδίο αυτό··

6.  τις σχέσεις με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το διορισμό των μελών του και την εξέταση των εκθέσεών του·

7.  το δημοσιονομικό κανονισμό όσον αφορά την εκτέλεση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού.

VI.  Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  την οικονομική και νομισματική πολιτική της Ένωσης, την ομαλή λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης και το ευρωπαϊκό νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οργανισμούς·

2.  την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και πληρωμών (διασυνοριακές πληρωμές, ενιαίος χώρος πληρωμών, ισοζύγιο πληρωμών, κινήσεις κεφαλαίων και δανειοδοτική και δανειοληπτική πολιτική, έλεγχος των κινήσεων κεφαλαίων που προέρχονται από τρίτες χώρες, μέτρα ενθάρρυνσης των εξαγωγών κεφαλαίων από την Ένωση)·

3.  το διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τα χρηματοπιστωτικά και νομισματικά θεσμικά όργανα και οργανισμούς·

4.  τους κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ή δημόσιες ενισχύσεις·

5.  τις φορολογικές διατάξεις·

6.  τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θεσμικών οργάνων και αγορών, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς οικονομικών αποτελεσμάτων, του ελέγχου, των λογιστικών κανόνων, της διοίκησης των εταιριών και άλλων ζητημάτων εταιρικού δικαίου που αφορούν ειδικώς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

VII. Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  την πολιτική απασχόλησης και όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, όπως συνθήκες εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία·

2.  τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας·

3.  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

4.  την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων·

5.  την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων·

6.  τον κοινωνικό διάλογο·

7.  κάθε μορφή διάκρισης στον τόπο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνες που βασίζονται στο φύλο·

8.  τις σχέσεις με:

–   το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP),

–   το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας,

–   το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,

–   το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία,

καθώς και με τα άλλα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.

VIII. Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  την πολιτική περιβάλλοντος και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, και ειδικότερα:

(α) την κλιματική μεταβολή,

(β) τη ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση, τις επικίνδυνες ουσίες και τα επικίνδυνα παρασκευάσματα, τα επίπεδα θορύβου και την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας,

(γ) την αειφόρο ανάπτυξη,

(δ) τα διεθνή και περιφερειακά μέτρα και τις συμφωνίες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος,

(ε) την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον,

(στ)           την πολιτική προστασία,

(g) την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος,

(η) τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων·

2.  τη δημόσια υγεία, και ειδικότερα:

(α) τα προγράμματα και τις ειδικές δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας,

(β) τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα,

(γ) τις υγειονομικές πλευρές της βιοτρομοκρατίας,

(δ) τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών·

3.  ζητήματα ασφαλείας των τροφίμων, και ειδικότερα:

(α) τη σήμανση και την ασφάλεια των τροφίμων,

(β) την κτηνιατρική νομοθεσία που αφορά την προστασία από τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία· τον υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων και των συστημάτων παραγωγής προϊόντων διατροφής,

(γ)  την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Προστασία των Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Διατροφικό και Κτηνιατρικό Γραφείο.

IX.  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενεργείας

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  τη βιομηχανική πολιτική της Ένωσης και τα σχετικά θέματα και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, ιδίως σχετικά με τα μέτρα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

2.  την πολιτική ενέργειας και καινοτομίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της επιστήμης και τεχνολογίας καθώς και της διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας·

3.  την ευρωπαϊκή πολιτική για το διάστημα

4.  τις δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ερευνών, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και του Ινστιτούτου Υλικών και Μετρήσεων Αναφοράς, καθώς και το JET, το ITER και άλλα προγράμματα του ιδίου τομέα

5.  τα μέτρα της Ένωσης που αφορούν την ενεργειακή πολιτική γενικώς και στο πλαίσιο της εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αφορούν:

(α) την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ένωση,·

(β) την προαγωγή της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας και την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

(γ) την προαγωγή της διασύνδεσης των ενεργειακών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της ενεργειακής υποδομής·

6.   τη Συνθήκη Ευρατόμ και τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ΕSΑ)· την πυρηνική ασφάλεια, την παύση λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων και την διάθεση πυρηνικών αποβλήτων·

7.   την κοινωνία των πληροφοριών, την τεχνολογία των πληροφοριών και τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και παραμέτρων ασφαλείας και της δημιουργίας και ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της υποδομής των τηλεπικοινωνιών, καθώς και τις δραστηριότητες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

X. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  τον συντονισμό, σε επίπεδο Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, και ειδικότερα:

(α) την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των τεχνικών προτύπων·

(β) το δικαίωμα εγκατάστασης·

(γ) την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών με εξαίρεση τον χρηματοπιστωτικό και ταχυδρομικό τομέα·

2.  τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την άρση των δυνητικών εμποδίων στην υλοποίηση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

3.  την προώθηση και προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, με εξαίρεση τα ζητήματα της δημόσιας υγείας και της ασφαλείας τροφίμων·

4.  την πολιτική και νομοθεσία όσον αφορά την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς και των δικαιωμάτων των καταναλωτών·

XI.  Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  την ανάπτυξη κοινής πολιτικής για τις σιδηροδρομικές, οδικές, εσωτερικές πλωτές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, και ειδικότερα:

(α) τους κοινούς κανόνες οι οποίοι πρέπει να ισχύουν στις μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) την καθιέρωση και ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών,

(γ) την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών και τις σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των μεταφορών,

(δ) την ασφάλεια των μεταφορών,

(ε) τις σχέσεις με διεθνείς φορείς και οργανισμούς μεταφορών·

(στ) τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και την κοινή επιχείρηση SESAR

2.  τις ταχυδρομικές υπηρεσίες·

3.  τον τουρισμό.

XII. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  την άσκηση και την διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής, όπως ορίζονται στις Συνθήκες·

2.  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και τα άλλα όργανα περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης,

3.  την εκτίμηση των επιπτώσεων των άλλων πολιτικών της Ένωσης στην οικονομική και κοινωνική συνοχή,

4.  το συντονισμό των χρηματοδοτικών οργάνων διαρθρωτικής παρέμβασης της Ένωσης,

5.  την αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής,

6.  τις εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές περιοχές καθώς και τη διασυνοριακή και τη διαπεριφερειακή συνεργασία,

7.  τις σχέσεις με την Επιτροπή των Περιφερειών, με τις οργανώσεις διαπεριφερειακής συνεργασίας και με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

XIII. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  τη λειτουργία και την ανάπτυξη της κοινής γεωργικής πολιτικής·

2.  την ανάπτυξη της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των οικείων χρηματοδοτικών οργάνων·

3.  τη νομοθεσία σχετικά με:

(α) τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα και τις ζωοτροφές, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν αποβλέπουν στην προστασία κατά των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία,

(β) την εκτροφή και καλή μεταχείριση των ζώων·

4.  τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων·

5.  τον ανεφοδιασμό σε γεωργικές πρώτες ύλες·

6.  το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών·

7.  τη πολιτική για τη δασοκομία και την αγροδασοκαλλιέργεια.

XIV. Επιτροπή Αλιείας

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  τη λειτουργία και την ανάπτυξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τη διαχείρισή της·

2.  τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων, τη διαχείριση της αλιείας και των στόλων που εκμεταλλεύονται τους εν λόγω πόρους και την εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας

3.  την κοινή οργάνωση της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την μεταποίηση και εμπορία αυτών·

4.  τη διαρθρωτική πολιτική στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων και των ταμείων προσανατολισμού της αλιείας για την στήριξη των τομέων αυτών·

5.   την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες·

6.  τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, τους περιφερειακούς οργανισμούς αλιείας και την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων στον τομέα της αλιείας.

XV. Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  τα πολιτιστικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα:

(α) τη βελτίωση της γνώσης και διάδοσης του πολιτισμού,

(β) την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας,

(γ) τη διατήρηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την καλλιτεχνική δημιουργία·

2.  την εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη, την προώθηση του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων και την διά βίου εκπαίδευση·

3.  την οπτικοακουστική πολιτική και τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας·

4.  την πολιτική για τους νέους·

5.  την ανάπτυξη πολιτικής αθλητισμού και ψυχαγωγίας·

6.  την πολιτική της πληροφορίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης·

7.  τη συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και τις σχέσεις με τις αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις και θεσμικά όργανα.

XVI. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  την ερμηνεία, εφαρμογή και εποπτεία του δικαίου της Ένωσης, τη συμμόρφωση των πράξεων της Ένωσης με το πρωτογενές δίκαιο, και ιδίως την επιλογή της νομικής βάσης και τον σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

2.  την ερμηνεία και εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, στο μέτρο που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση·

3.  την βελτίωση της νομοθεσίας και την απλούστευση του δικαίου της Ένωσης

4.  την έννομη προστασία των δικαιωμάτων και προνομίων του Κοινοβουλίου και ιδίως τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  τις πράξεις της Ένωσης που αφορούν το νομικό καθεστώς των κρατών μελών, ιδίως στους τομείς:

(α) του αστικού και εμπορικού δικαίου,

(β) του εταιρικού δικαίου,

(γ) του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας,

(δ) του δικονομικού δικαίου·

6.  μέτρα σχετικά με την δικαστική και διοικητική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις·

7.  την περιβαλλοντική ευθύνη και τις κυρώσεις κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων·

8.  ηθικά ζητήματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συνδεδεμένων επιτροπών με τις οικείες επιτροπές·

9.  το Καθεστώς των βουλευτών και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10. τα προνόμια και τις ασυλίες καθώς και τον έλεγχο της εντολής των βουλευτών·

11. την οργάνωση και τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12. το Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς.

XVII. Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  την προστασία, εντός του εδάφους της Ένωσης, των δικαιωμάτων των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των μειονοτήτων, που έχουν θεσπισθεί με τις Συνθήκες και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

2.  τα απαιτούμενα μέτρα για την καταπολέμηση κάθε διάκρισης, εκτός της διάκρισης λόγω φύλου ή στον τόπο εργασίας και την αγορά εργασίας·

3.  τη νομοθεσία στους τομείς της διαφάνειας και της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

4.  τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και ιδίως:

(α) μέτρα σχετικά με την είσοδο και την κυκλοφορία των προσώπων, το άσυλο και τη μετανάστευση,

(β) μέτρα σχετικά με την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνόρων,

(γ) μέτρα σχετικά με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, και ουσιαστικά και διαδικαστικά μέτρα σχετικά με τη διαμόρφωση μια πλέον συνεκτικής προσέγγισης της Ένωσης στο ποινικό δίκαιο,

5.  το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Φαινόμενα Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, την EUROPOL, την EUROJUST, τη CEPOL, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή καθώς και άλλους φορείς και υπηρεσίες στον ίδιο τομέα·

6.  τη διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης, εκ μέρους κράτους μέλους, των κοινών σε όλα τα κράτη μέλη αρχών.

XVIII. Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  τις θεσμικές πτυχές της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδίως στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της διεξαγωγής των διακυβερνητικών διασκέψεων·

2.  τη θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποτίμηση της λειτουργίας της·

3.  τις θεσμικές επιπτώσεις των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση της Ένωσης ή για την αποχώρηση από αυτήν··

4.  τις διοργανικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των διοργανικών συμφωνιών υπό το πρίσμα του άρθρου 127, παράγραφος 2, του Κανονισμού, ενόψει της έγκρισής τους από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου·

5.  την ενιαία εκλογική διαδικασία·

6.  τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προεδρείου·

7.  τη διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς παραβίασης εκ μέρους κράτους μέλους των κοινών σε όλα τα κράτη μέλη αρχών·

8.  την ερμηνεία και εφαρμογή του Κανονισμού και των προτάσεων για την τροποποίησή του.

XIX. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  τον ορισμό, την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας στην Ένωση και συναφή μέτρα της Κοινότητας·

2.  την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε τρίτες χώρες·

3.  την πολιτική των ίσων ευκαιριών, η οποία περιλαμβάνει την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες που τους παρέχονται στην αγορά εργασίας και τη μεταχείρισή τους στο χώρο εργασίας·

4.  την κατάργηση όλων των μορφών βίας και διάκρισης που βασίζονται στο φύλο·

5.  την εφαρμογή και την περαιτέρω προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής·

6.  την παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων που άπτονται των δικαιωμάτων των γυναικών·

7.  την ενθάρρυνση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών.

XX. Επιτροπή Αναφορών

Επιτροπή αρμόδια για:

1.  τις αναφορές·

2.  τη διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων σχετικά με πρωτοβουλίες πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 197α·

3.  τις σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή."

 

2.  αποφασίζει ότι η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα της πρώτης περιόδου συνόδου της ογδόης κοινοβουλευτικής περιόδου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιανουαρίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου