Menetlus : 2013/2996(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0001/2014

Esitatud tekstid :

B7-0001/2014

Arutelud :

Hääletused :

OJ 15/01/2014 - 184

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0018

ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS
PDF 173kWORD 78k
6.1.2014
PE525.645v01-00
 
B7-0001/2014

vastavalt kodukorra artiklile 183


Alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad (2013/2996(RSO))


Esimeeste konverents

Euroopa Parlamendi otsus alaliste komisjonide volituste ja vastutusalade kohta (2013/2996(RSO))  
B7‑0001/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 183,

1.  otsustab asendada kodukorra VII lisa järgmise tekstiga:

VII lisa – Parlamendi alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad

I.     Väliskomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuulub liidu välispoliitika edendamine, rakendamine ja järelevalve järgmistes valdkondades:

1.  ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning ühine Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP). Selles küsimuses abistab komisjoni julgeoleku- ja kaitse allkomisjon;

2.  suhted teiste ELi institutsioonide ja organitega, ÜRO ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide ning parlamentidevaheliste assambleedega küsimustes, mis kuuluvad komisjoni vastutusalasse;

3.  järelevalve teostamine Euroopa välisteenistuse üle komisjoni vastutusala piires;

4.  poliitiliste suhete tugevdamine kolmandate riikidega ulatuslike koostöö- ja abiprogrammide või rahvusvaheliste lepingute nagu assotsieerimis- või koostöölepingute kaudu;

5.  Euroopa riikide Euroopa Liiduga ühinemist käsitlevate läbirääkimiste alustamine, järelevalve ja lõpuleviimine;

6.  muu hulgas Euroopa naabruspoliitika üle järelevalve teostamine ja järelmeetmete võtmine, eelkõige seoses Euroopa naabruspoliitika iga-aastaste eduaruannetega;

7.  demokraatiaga, õigusriigi põhimõttega, inimõigustega, sealhulgas vähemuste õigustega seotud küsimused kolmandates riikides ning rahvusvahelise õiguse põhimõtted. Selles küsimuses toetab komisjoni tegevust inimõiguste allkomisjon, kes peaks tagama kõigi liidu välispoliitika valdkondade ja inimõiguste poliitika sidususe. Ilma et see piiraks asjakohaste eeskirjade kohaldamist, kutsutakse allkomisjoni koosolekutele teiste sama valdkonnaga tegelevate komisjonide liikmeid ja asutuste esindajaid;

8.  parlamendi osalemine valimisvaatlusmissioonides, vajaduse korral koostöös teiste pädevate komisjonide ja delegatsioonidega.

Väliskomisjon teostab poliitilist järelevalvet ja koordineerib parlamentaarsete ühiskomisjonide ja parlamentaarsete koostöökomisjonide ning parlamentidevaheliste delegatsioonide ja ad hoc delegatsioonide tööd ning tema vastutusalasse kuuluvaid valimisvaatlusmissioone.

II.   Arengukomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  Euroopa Liidu arengu- ja koostööpoliitika edendamine, rakendamine ja järelevalve, sealhulgas:

a)  kahepoolne ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja parlamentidevaheliste foorumite raames toimuv poliitiline dialoog arengumaadega;

b)  abi arengumaadele ja koostöölepingud nendega, eriti järelevalve teostamine tulemusliku abi rahastamise üle ja tulemuste hindamine, sealhulgas seoses vaesuse kaotamisega;

c)  järelevalve teostamine liikmesriikide poliitika ja liidu tasandil rakendatud poliitikavaldkondade vaheliste suhete üle;

d)  demokraatlike väärtuste, heade valitsemistavade ja inimõiguste edendamine arengumaades;

e)  poliitikavaldkondade sidususe rakendamine, järelevalve ja edendamine arengupoliitika suhtes;

2.  arengukoostöö rahastamisvahendi, Euroopa Arengufondi ja humanitaarabi rahastamisvahendi raames võetavad meetmed õigusaktide kavandamisel ja kontrollimisel ning kõik küsimused, mis on seotud humanitaarabi andmisega arenguriikidele ja nende toetamise poliitikaga;

3.  AKV-ELi partnerluslepingu küsimused ja suhted vastavate asutustega;

4.  parlamendi osalemine valimisvaatlusmissioonides, vajaduse korral koostöös teiste pädevate komisjonide ja delegatsioonidega.

Arengukomisjon koordineerib oma vastutusalasse kuuluvate parlamentidevaheliste delegatsioonide ja ad hoc delegatsioonide tööd.

III.  Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad Euroopa Liidu ühise kaubanduspoliitika loomine, rakendamine ja järelevalve ning välismajandussuhted, eelkõige:

 

1.  finants-, majandus- ja kaubandussuhted kolmandate riikide ning piirkondlike organisatsioonidega;

2.  ühiste väliste tollitariifide ja kaubanduse lihtsustamine ning tollieeskirjade ja -halduse välisaspektid;

3.  kolmandate riikide ja piirkondlike organisatsioonidega sõlmitavaid majandus- ja kaubandussuhteid reguleerivate kahe-, mitme- ja mõnepoolsete kaubanduslepingute avamine, järelevalve, sõlmimine ja järelmeetmed;

4.  tehnilise ühtlustamise ja standardiseerimise meetmed valdkondades, mida reguleerib rahvusvaheline õigus;

5.  suhted asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja kaubandusküsimustega tegelevate rahvusvaheliste foorumitega ning väljaspool liitu asuvate piirkondlike majandus- ja kaubandusintegratsiooni edendavate organisatsioonidega;

6.  suhted WTOga, sealhulgas selle parlamentaarne mõõde.

Kolmandate riikidega suhtlemise majandus- ja kaubandusaspektides teeb rahvusvahelise kaubanduse komisjon koostööd asjaomaste parlamentidevaheliste delegatsioonide ja ad hoc delegatsioonidega.

IV.  Eelarvekomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  Euroopa Liidu tulude ja kulude mitmeaastane finantsraamistik ning liidu omavahendite süsteem;

2.  parlamendi eelarvealased õigused, s.o Euroopa Liidu eelarve ning institutsioonidevaheliste kokkulepete üle läbirääkimiste pidamine ja kokkulepete rakendamine selles valdkonnas;

3.  parlamendi eelarvestus vastavalt kodukorras sätestatud menetlusele;

4.  detsentraliseeritud asutuste eelarved;

5.  Euroopa Investeerimispanga finantstegevus;

6.  Euroopa Arengufondi lisamine eelarvesse, ilma et see piiraks AKV-ELi partnerluslepingu eest vastutava komisjoni volitusi;

7.  kõikide liidu õigusaktide finantsmõju ja kokkusobivus mitmeaastase finantsraamistikuga, ilma et see piiraks asjaomaste komisjonide volitusi;

8.  jooksva eelarve täitmise jälgimine ja hindamine kodukorra artikli 78 lõikest 1 olenemata, assigneeringute ümberpaigutamine, ametikohtade loeteluga seotud menetlused, haldusassigneeringud ja olulise finantsmõjuga kinnisvaraprojektidega seotud arvamused;

9.  finantsmäärus, välja arvatud küsimused, mis käsitlevad eelarve täitmist, haldamist ja kontrollimist.

V.    Eelarvekontrollikomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  Euroopa Liidu ja Euroopa Arengufondi eelarve täitmise kontroll ja parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsused, kaasa arvatud institutsioonisisesed heakskiidu andmise menetlused ning kõik selliste otsuste kaas- või rakendusmeetmed;

2.  Euroopa Liidu, selle institutsioonide ja liidu rahastatavate organite kontode ja bilansside sulgemine, aruandlus ning auditeerimine, kaasa arvatud ülekantavate vahendite kindlaksmääramine ja saldode kinnitamine;

3.  Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll;

4.  liidu eri rahastamisvormide tõhususe hindamine Euroopa Liidu poliitika rakendamisel, kaasates sellesse erikomisjonid ja tehes nendega koostööd kontrollikoja eriaruannete läbivaatamisel;

5.  suhtlemine Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF), Euroopa Liidu eelarve täitmisel esinevate pettuste ja eeskirjade eiramise juhtumite uurimine, meetmed selliste juhtumite vältimiseks ja nende eest karistamiseks, liidu finantshuvide range kaitse ning Euroopa Prokuratuuri asjakohased meetmed selles valdkonnas;

6.  suhted kontrollikojaga, selle liikmete ametissenimetamine ja kontrollikoja aruannete läbivaatamine;

7.  finantsmäärus eelarve täitmist, juhtimist ja kontrolli puudutavates küsimustes.

VI.  Majandus- ja rahanduskomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  Euroopa Liidu majandus- ja rahapoliitika, majandus- ja rahaliidu ning Euroopa rahandus- ja finantssüsteemi toimimine (kaasa arvatud suhted asjaomaste institutsioonide või organisatsioonidega);

2.  kapitali ja maksete vaba liikumine (piiriülesed maksed, ühine makseala, maksebilanss, kapitali liikumise ning laenupoliitika, kolmandatest riikidest pärit kapitali liikumise kontroll, meetmed liidu kapitali ekspordi edendamiseks);

3.  rahvusvaheline rahandus- ja finantssüsteem (kaasa arvatud suhted rahandus- ja finantsinstitutsioonide ja -organisatsioonidega);

4.  konkurentsi- ja riigiabieeskirjad;

5.  maksusätted;

6.  finantsteenuste, -institutsioonide ja -turgude reguleerimine ning järelevalve, kaasa arvatud aruandlus, auditeerimine, raamatupidamiseeskirjad, ettevõtte juhtimine ning muud finantsteenuseid puudutavad äriühinguõiguse küsimused.

VII. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  tööhõivepoliitika ja kõik sotsiaalpoliitika aspektid, nagu töötingimused, sotsiaalkindlustus ja sotsiaalkaitse;

2.  töötervishoiu ja tööohutuse meetmed;

3.  Euroopa Sotsiaalfond;

4.  kutseõppepoliitika, kaasa arvatud kutsekvalifikatsioonid;

5.  töötajate ja pensionäride vaba liikumine;

6.  sotsiaaldialoog;

7.  kõik diskrimineerimise vormid töökohal ja tööturul, välja arvatud sooline diskrimineerimine;

8.  suhted järgmiste organitega:

–   Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop),

–   Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond,

–   Euroopa Koolitusfond,

–   Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur,

samuti suhted muude asjaomaste ELi asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

VIII. Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  keskkonnapoliitika ja keskkonnakaitsemeetmed, eelkõige:

a)  kliimamuutused;

b)  õhu-, pinnase- ja veereostus, jäätmemajandus ning ringlussevõtt, ohtlikud ained ja valmistised, müratase, kliimamuutus, bioloogilise mitmekesisuse kaitse;

c)  säästev areng;

d)  rahvusvahelised ja piirkondlikud meetmed ning kokkulepped, mille eesmärk on kaitsta keskkonda;

e)  keskkonnale tekitatud kahju kõrvaldamine;

f)   kodanikukaitse;

g)  Euroopa Keskkonnaagentuur;

h)  Euroopa Kemikaaliamet;

2.  rahvatervis, eelkõige:

a)  rahvatervisealased programmid ja erimeetmed;

b)  farmaatsia- ja kosmeetikatooted;

c)  bioterrorismi inimtervisega seotud aspektid;

d)  Euroopa Ravimiamet ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus;

3.  toiduohutuse küsimused, eelkõige:

a)  toiduainete märgistamine ja ohutus;

b)  veterinaaria-alased õigusaktid, mis käsitlevad inimeste tervise kaitset; toiduainete ja nende tootmissüsteemide sanitaarkontroll;

c)   Euroopa Toiduohutusamet ning Euroopa Toidu- ja Veterinaaramet.

IX.  Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  Euroopa Liidu tööstuspoliitika ja sellega seotud meetmete ning uute tehnoloogiate rakendamine, kaasa arvatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega seotud meetmed;

2.  Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika, mis hõlmab teadust ja tehnoloogiat ning uurimistulemuste levitamist ja kasutamist;

3.  Euroopa kosmosepoliitika;

4.  Teadusuuringute Ühiskeskuse, Euroopa Teadusnõukogu, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi ja Võrdlusainete ja -mõõtmiste Instituudi tegevus ning JET, ITER ja muud selle valdkonna projektid;

5.  liidu energiapoliitika meetmed üldiselt ning energia siseturu rajamise ja toimimise kontekstis, mis hõlmavad meetmeid järgmistes valdkondades:

a)  energiavarustuse kindlus ELis;

b)  energiatõhususe ja energiasäästu edendamine ning uute ja taastuvate energiaallikate väljaarendamine;

c)  energiavõrkude vastastikuse sidumise ja energiatõhususe edendamine, sealhulgas üleeuroopaliste võrkude rajamine ja arendamine energeetika infrastruktuuri valdkonnas;

6.   Euratomi asutamisleping ja Euratomi Tarneagentuur; tuumaohutus, tuumajäätmete kõrvaldamine ja nende ladustamine;

7.   infoühiskond, infotehnoloogia ja sidevõrgud ja -teenused, kaasa arvatud tehnoloogilised ja turvaaspektid ning üleeuroopaliste võrkude rajamine ja arendamine telekommunikatsiooni infrastruktuuri valdkonnas ning Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) tegevus.

X. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  siseturu ja tolliliidu valdkonda kuuluvate siseriiklike õigusaktide koordineerimine liidu tasandil, eelkõige:

a)  kaupade vaba liikumine, kaasa arvatud tehniliste standardite ühtlustamine;

b)  asutamisõigus;

c)  teenuste osutamise vabadus, välja arvatud finants- ja postiteenused;

2.  siseturu toimimine, sealhulgas meetmed võimalike ühtse turu, sealhulgas digitaalse ühtse turu toimimist takistavate tegurite tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks;

3.  siseturu loomise kontekstis tarbijate majanduslike huvide edendamine ja kaitse, välja arvatud rahvatervise ja toiduohutuse küsimused;

4.  ühtse turu ja tarbijate õiguste jõustamisega seotud poliitika ja õigusaktid.

XI.  Transpordi- ja turismikomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  raudtee-, maantee-, sisevee-, mere- ja õhutransporti hõlmava ühise poliitika arendamise küsimused, eelkõige:

a)  Euroopa Liidu ühised transpordieeskirjad;

b)  üleeuroopaliste võrkude rajamine ja arendamine transpordi infrastruktuuri valdkonnas;

c)  transporditeenused ja transpordialased suhted kolmandate riikidega;

d)  transpordi ohutus;

e)  suhted rahvusvaheliste transpordiasutuste ja -organisatsioonidega;

f)   Euroopa Meresõiduohutuse Amet, Euroopa Raudteeagentuur, Euroopa Lennundusohutusamet ja ühisettevõte SESAR;

2.  postiteenused;

3.  turism.

XII. Regionaalarengukomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  liidu regionaalarengu ja ühtekuuluvuspoliitika haldamine ja arendamine vastavalt aluslepingus sätestatule;

2.  Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond ja muud liidu regionaalpoliitilised vahendid;

3.  teiste liidu poliitikavaldkondade mõju hindamine majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele;

4.  liidu struktuurivahendite koordineerimine;

5.  ühtekuuluvuspoliitika linnamõõde;

6.  äärepoolseimad piirkonnad ja saared ning piiriülene ja piirkondadevaheline koostöö;

7.  suhted Regioonide Komiteega, piirkondadevahelise koostöö organisatsioonide ning kohalike ja piirkondlike ametiasutustega.

XIII. Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  ühise põllumajanduspoliitika toimimine ja arendamine;

2.  maaelu arendamine, kaasa arvatud vastavate rahastamisvahendite tegevus;

3.  järgmiste valdkondade õigusaktid:

a)  veterinaar- ja taimekaitseküsimused ning loomasööt, kui need meetmed ei ole mõeldud inimeste tervise kaitseks;

b)  loomakasvatus ja loomade heaolu;

4.  põllumajandustoodete kvaliteedi parandamine;

5.  põllumajandustoorme varud;

6.  ühenduse sordiamet;

7.  metsandus ja agrometsandus.

XIV. Kalanduskomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  ühise kalanduspoliitika toimimine, arendamine ja haldamine;

2.  kalavarude kaitse, selliseid varusid ammutava kalapüügi ja laevastiku majandamine ning merendusalased teadusuuringud ja kalanduse rakendusuuringud;

3.  kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus ning nende toodete töötlemine ja turustamine;

4.  struktuuripoliitika kalanduse ja vesiviljeluse valdkonnas, kaasa arvatud kalanduse arendusrahastu finantsinstrumendid ja vahendid nende sektorite toetamiseks;

5.   kalapüügi integreeritud merenduspoliitika;

6.  säästva kalanduse partnerluslepingud, piirkondlikud kalandusorganisatsioonid ja kalapüügi valdkonnas kehtivate rahvusvaheliste kohustuste rakendamine.

XV. Kultuuri- ja hariduskomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  Euroopa Liidu kultuuriaspektid, eelkõige:

a)  kultuurialaste teadmiste ja kultuuri leviku parandamine;

b)  kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse kaitse ning edendamine;

c)  kultuuripärandi säilitamine ja kaitsmine, kultuurivahetus ja kunstilooming;

2.  Euroopa Liidu hariduspoliitika, kaasa arvatud Euroopa kõrgharidusruumi, Euroopa koolide süsteemi ja elukestva õppe arendamine;

3.  audiovisuaalpoliitika ning infoühiskonna kultuurilised ja hariduspoliitilised aspektid;

4.  noortepoliitika;

5.  spordi- ja vabaajapoliitika arendamine;

6.  teabe- ja meediapoliitika;

7.  koostöö kolmandate riikidega kultuuri ja hariduse valdkonnas ning suhted asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja institutsioonidega.

XVI. Õiguskomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  liidu õiguse tõlgendamine, kohaldamine ja järelevalve, liidu õigusaktide kooskõla esmase õigusega, eriti õigusliku aluse valimine ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimine;

2.  rahvusvahelise õiguse tõlgendamine ja kohaldamine, kui see mõjutab Euroopa Liitu;

3.  liidu õiguse parem reguleerimine ja lihtsustamine;

4.  parlamendi õiguste ja eesõiguste kaitse, kaasa arvatud parlamendi osalemine Euroopa Liidu Kohtu menetlustes;

5.  liidu õigusaktid, mis puudutavad liikmesriikide õiguskorda, eelkõige järgmistes valdkondades:

a)  tsiviil- ja äriõigus,

b)  äriühinguõigus,

c)  intellektuaalomandiõigus,

d)  menetlusõigus;

6.  õigusalast koostööd ja halduskoostööd tsiviilasjades puudutavad meetmed;

7.  keskkonnaalane vastutus ja sanktsioonid keskkonnakuritegude korral;

8.  uue tehnoloogia eetilised küsimused, kohaldades asjaomaste komisjonidega kaasatud komisjonide menetlust;

9.  parlamendiliikmete põhimäärus ja Euroopa Liidu personalieeskirjad;

10. eesõigused ja puutumatus ning parlamendiliikmete volituste kontrollimine;

11. Euroopa Liidu Kohtu töökorraldus ja põhikiri;

12. Siseturu Ühtlustamise Amet.

XVII. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  kodanikuõiguste, inimõiguste ja põhiõiguste kaitse Euroopa Liidu territooriumil, kaasa arvatud vähemuste kaitse vastavalt aluslepingutele ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartale;

2.  meetmed, mis on vajalikud võitluseks igasuguse diskrimineerimisega, välja arvatud sooline diskrimineerimine ja diskrimineerimine töökohal või tööturul;

3.  füüsiliste isikute isikuandmete töötlemise läbipaistvust ja kaitset käsitlevad õigusaktid;

4.  vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomine ja arendamine, järgides subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet, eelkõige:

a)  meetmed, mis puudutavad isikute sissesõitu ja liikumist, varjupaiga- ja sisserändepoliitikat;

b)  meetmed, mis puudutavad ühiste piiride ühtset haldamist;

c)  meetmed, mis puudutavad politsei- ja õigusalast koostööd kriminaalasjades, sealhulgas terrorismi valdkonnas, ning põhjalikud ja menetluslikud meetmed, mis on seotud ühtsema kriminaalõigusele suunatud liidu lähenemise väljatöötamisega;

5.  Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus, Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, Europol, Eurojust, Cepol, Euroopa Prokuratuur ning muud sama valdkonna organid ja asutused;

6.  liikmesriigi poolt liikmesriikide ühiste põhimõtete tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine.

XVIII. Põhiseaduskomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  Euroopa integratsiooniprotsessi institutsioonilised aspektid, eriti konventsioonide ja valitsustevaheliste konverentside ettevalmistamisel ning läbiviimisel;

2.  ELi lepingu rakendamine ja selle toimimise hindamine;

3.  Euroopa Liidu laienemisläbirääkimiste või nendest taganemise institutsioonilised tagajärjed;

4.  institutsioonidevahelised suhted, kaasa arvatud institutsioonidevaheliste kokkulepete läbivaatamine kodukorra artiklil 127 lõike 2 alusel parlamendi heakskiidu saamiseks;

5.  ühtne valimismenetlus;

6.  Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused, ilma et see piiraks juhatuse volitusi;

7.  liikmesriigi poolt toime pandud liikmesriikide ühiste põhimõtete tõsise ja järjekindla rikkumise kindlakstegemine;

8.  kodukorra tõlgendamine ja rakendamine ning selle kohta muudatusettepanekute esitamine.

XIX. Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  naiste õiguste määratlemine, edendamine ja kaitse Euroopa Liidus ning sellega seotud liidu meetmed;

2.  naiste õiguste edendamine kolmandates riikides;

3.  võrdsete võimaluste poliitika, kaasa arvatud meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamine seoses nende võimalustega tööturul ja kohtlemisega tööl;

4.  sool põhineva vägivalla ja diskrimineerimise kõikide avaldumisvormide kõrvaldamine;

5.  soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamine ja edasiarendamine kõikides poliitikavaldkondades;

6.  naiste õigusi käsitlevate rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonide rakendamine ning selle järelmeetmed;

7.  naiste õiguste alase teadlikkuse edendamine.

XX. Petitsioonikomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.  petitsioonid;

2.  kodanikualgatustega seotud avalike kuulamiste korraldamine vaatavalt artiklile 197a;

3.  suhted Euroopa Ombudsmaniga.

 

2.  otsustab, et käesolev otsus jõustub kaheksanda koosseisu ametiaja esimese osaistungjärgu esimesel päeval;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

 

Viimane päevakajastamine: 10. jaanuar 2014Õigusalane teave