Postupak : 2013/2996(RSO)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0001/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0001/2014

Rasprave :

Glasovanja :

OJ 15/01/2014 - 184

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0018

PRIJEDLOG ODLUKE
PDF 178kWORD 97k
6.1.2014
PE525.645v01-00
 
B7-0001/2014

podnesen u skladu s člankom 183. Poslovnika


o ovlastima i nadležnostima stalnih odbora (2013/2996(RSO))


Konferencija predsjednika

Odluka Europskog parlamenta o ovlastima i nadležnostima stalnih odbora (2013/2996(RSO))  
B7‑0001/2014

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Konferencije predsjednika,

–   uzimajući u obzir članak 183. Poslovnika,

1.  Prilog VII. Poslovniku odlučuje zamijeniti sljedećim:

„Prilog VII. ‒ Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora”

I.     Odbor za vanjske poslove

Odbor nadležan za promicanje, provedbu i praćenje vanjske politike Unije u području:

1.  zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) te zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZVSP). U tom smislu odboru pomaže pododbor za sigurnost i obranu;

2.  odnosima s drugim institucijama i tijelima EU-a, organizacijom UN-a i drugim međunarodnim organizacijama te međuparlamentarnim skupštinama za pitanja u njegovoj nadležnosti;

3.  nadzora nad Europskom službom za vanjsko djelovanje u okvirima nadležnosti odbora;

4.  jačanja političkih odnosa s trećim zemljama, posebno onima koje su u neposrednoj blizini Unije, sveobuhvatnim programima suradnje i pomoći ili međunarodnim sporazumima, kao što su sporazumi o pridruživanju i partnerstvu;

5.  otvaranje, praćenje i zaključivanje pregovora za pristupanje europskih država Uniji;

6.  praćenje i daljnje mjere u vezi s, između ostalog, europskom politikom susjedstva, posebno u poglede godišnjih izvješća o napretku europske politike susjedstva;

7.  pitanja demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, uključujući prava manjina, u trećim zemljama i načela međunarodnog prava. U tom smislu odboru pomaže pododbor za ljudska prava, koji bi trebao osigurati usklađenost vanjske politike Unije i njezine politike u području ljudskih prava. Ne dovodeći u pitanje mjerodavne propise, članovi drugih odbora i tijela nadležnih za to područje pozivaju se na sudjelovanje na sjednicama pododbora.

8.  sudjelovanja Parlamenta u misijama za promatranje izbora, po potrebi u suradnji s drugim relevantnim odborima i izaslanstvima;

Odbor osigurava politički nadzor i usklađuje rad zajedničkih parlamentarnih odbora i odbora za parlamentarnu suradnju, međuparlamentarnih izaslanstava i ad hoc izaslanstava te misija za promatranje izbora u okviru svoje nadležnosti.

II.   Odbor za razvoj

Odbor nadležan za:

1.  promicanje, provođenje i nadzor politike Unije na području razvoja i suradnje, uključujući:

(a) politički dijalog sa zemljama u razvoju, kako na bilateralnoj razini tako i u okviru relevantnih međunarodnih organizacija i međuparlamentarnih foruma,

(b) pomoć i sporazume o suradnji sa zemljama u razvoju, naročito nadzor nad učinkovitim financiranjem pomoći i ocjenjivanjem rezultata, uključujući i u vezi s iskorjenjivanjem siromaštva,

(c) praćenje odnosa između politika država članica i politika koje se provode na razini Unije;

(d) promicanje demokratskih vrijednosti, odgovornog upravljanja i ljudskih prava u zemljama u razvoju;

(e) provedbu, praćenje i unapređivanje usklađenosti politika u odnosu na razvojnu politiku;

2.  svo zakonodavstvo, programiranje i nadzor mjera provedenih u okviru instrumenta za razvojnu suradnju, Europskog razvojnog fonda (EDF) i instrumenta za humanitarnu pomoć, kao i sva pitanja povezana s humanitarnom pomoći u zemljama u razvoju te politiku na kojoj se temelje;

3.  pitanja vezana za Sporazum o partnerstvu zemalja AKP-a i EU-a te odnose s nadležnim tijelima;

4.  sudjelovanje Parlamenta u misijama za promatranje izbora, po potrebi u suradnji s drugim relevantnim odborima i izaslanstvima.

Odbor usklađuje rad međuparlamentarnih izaslanstava i ad hoc izaslanstava u okviru svoje nadležnosti.

III.  Odbor za međunarodnu trgovinu

Odbor nadležan za pitanja u vezi uspostavljanja, provedbe i praćenja zajedničke trgovinske politike Unije i njezine vanjske gospodarske odnose, posebno:

 

1.  financijske, gospodarske i trgovinske odnose s trećim zemljama i regionalnim organizacijama;

2.  zajedničku vanjsku tarifu i olakšavanje trgovine, kao i vanjske aspekte carinskih odredbi i upravljanja;

3.  otvaranje, praćenje, sklapanje i provođenje bilateralnih, multilateralnih i plurilateralnih trgovinskih sporazuma koji upravljaju gospodarskim i trgovinskim odnosima s trećim zemljama i regionalnim organizacijama;

4.  mjere tehničkog usklađivanja ili standardizacije na područjima za koja vrijede instrumenti međunarodnog prava,

5.  odnose s relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim forumima o trgovinskim pitanjima te s organizacijama koje promiču regionalnu gospodarsku i trgovinsku integraciju izvan Unije;

6.  odnose sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, uključujući njezine parlamentarne razmjere.

Odbor se povezuje s nadležnim međuparlamentarnim i ad hoc izaslanstvima na području gospodarskih i trgovinskih aspekata odnosa s trećim zemljama.

IV.  Odbor za proračune

Odbor nadležan za:

1.  višegodišnji financijski okvir prihoda i rashoda Unije i sustav vlastitih sredstava Unije;

2.  posebne proračunske ovlasti Parlamenta, to jest proračun Unije, te za pregovore i provođenje međuinstitucionalnih sporazuma na tom području;

3.  projekcije proračuna Parlamenta u skladu s postupkom uređenim Poslovnikom;

4.  proračun decentraliziranih tijela;

5.  financijske aktivnosti Europske investicijske banke;

6.  uključivanje Europskog fonda za razvoj u proračun, ne dovodeći u pitanje ovlasti odbora nadležnog za Sporazum o partnerstvu zemalja AKP-a i EU-a;

7.  financijske posljedice svih akata Unije i njihovu usklađenost s višegodišnjim financijskim okvirom, ne dovodeći u pitanje ovlasti nadležnih odbora;

8.  praćenje i ocjenjivanje izvršenja proračuna za tekuće razdoblje neovisno o članku 78. stavku 1., prijenose odobrenih sredstava, postupke vezane uz kadrovske promjene, proračunska sredstva za upravljanje i mišljenja o građevinskim projektima koja su od velikog financijskog značaja;

9.  Financijsku uredbu, ne uključujući pitanja izvršavanja, upravljanja i nadzora proračuna.

V.    Odbor za proračunski nadzor

Odbor nadležan za:

1.  nadzor izvršenja proračuna Unije i Europskog fonda za razvoj te odluke o davanju razrješnice koje donosi Parlament, uključujući interni postupak razrješnice i sve ostale prateće mjere ili mjere za provedbu takvih odluka.

2.  zaključivanje, predočenje i reviziju poslovnih knjiga i bilanci Unije, njezinih institucija i svih tijela koje ona financira, uključujući određivanje odobrenih sredstava koje treba prenijeti i utvrđivanje salda;

3.  nadzor financijskih djelatnosti Europske investicijske banke;

4.  nadziranje isplativosti troškova različitih oblika financiranja Unije pri provođenju politike Unije, uključujući specijalizirane odbore i u suradnji sa specijaliziranim odborima prilikom razmatranja posebnih izvješća Revizorskog suda;

5.  odnose s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF), ispitivanje prijevara i nepravilnosti pri izvršenju proračuna Unije, mjere čiji je cilj sprečavanje i kazneni progon takvih slučajeva i strogu zaštitu financijskih interesa Unije općenito i relevantne mjere koje na tom području provodi europski javni tužitelj;

6.  odnose s Revizorskim sudom, imenovanje njegovih članova i razmatranje njegovih izvješća;

7.  financijsku uredbu za pitanja izvršenja, upravljanja i nadzora proračuna.

VI.  Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Odbor nadležan za:

1.  ekonomsku i monetarnu politiku Unije, funkcioniranje Ekonomske i monetarne unije te europski monetarni i financijski sustav (uključujući odnose s relevantnim institucijama i organizacijama);

2.  slobodno kretanje kapitala i plaćanja (prekogranična plaćanja, područje jedinstvenog platnog prometa, platne bilance, kretanje kapitala i politika zaduživanja i kreditiranja, nadzor kretanja kapitala iz trećih zemalja, mjere za poticanje izvoza kapitala Unije);

3.  međunarodni monetarni i financijski sustav (uključujući odnose s financijskim i monetarnim institucijama i organizacijama);

4.  pravila o tržišnom natjecanju te državnoj ili javnoj pomoći;

5.  porezne odredbe;

6.  uređenje i nadzor financijskih usluga, institucija i tržišta, uključujući financijsko izvješćivanje, reviziju, računovodstvena pravila, korporativno upravljanje i druga pitanja prava društava koja se posebno tiču financijskih usluga.

VII. Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Odbor nadležan za:

1.  politiku zapošljavanja i sve vidove socijalne politike kao što su uvjeti rada, socijalna sigurnost i socijalna zaštita;

2.  mjere za zaštitu zdravlja i sigurnost na radnom mjestu;

3.  Europski socijalni fond;

4.  politiku stručnog usavršavanja, uključujući stručne kvalifikacije;

5.  slobodno kretanje radnika i umirovljenika;

6.  socijalni dijalog;

7.  sve oblike diskriminacije na radnom mjestu i tržištu rada, osim spolne diskriminacije;

8.  odnose s:

–   Europskim centrom za razvoj strukovne izobrazbe (Cedefop),

–   Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta,

–   Europskom zakladom za strukovnu izobrazbu;

–   Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu;

kao i za odnose s drugim relevantnim tijelima EU-a i međunarodnim organizacijama.

VIII. Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane

Odbor nadležan za:

1.  politiku okoliša i mjere zaštite okoliša, koje se, posebno, odnose na:

(a) klimatske promjene,

(b) zagađenje zraka, tla i vode, upravljanje otpadom i reciklažu, opasne tvari i pripravke, razinu buke i zaštitu biološke raznolikosti,

(c) održivi razvoj,

(d) međunarodne i regionalne mjere i sporazume čiji je cilj zaštita okoliša,

(e) sanaciju štete nastale u okolišu,

(f)  civilnu zaštitu,

(g) Europsku agenciju za okoliš,

(h) Europsku agenciju za kemikalije,

2.  javno zdravlje, posebno:

(a) programe i posebne djelatnosti na području javnog zdravlja,

(b) farmaceutske i kozmetičke proizvode,

(c) zdravstvene aspekte biološkog terorizma,

(d) Europsku agenciju za lijekove i Europski Centar za prevenciju i nadzor bolesti;

3.  pitanja sigurnosti hrane, posebno:

(a) označivanje i sigurnost hrane,

(b) veterinarske zakonske propise za zaštitu od opasnosti za ljudsko zdravlje; javnozdravstveni nadzor hrane i sustava proizvodnje hrane,

(c)  Europsku agenciju za sigurnost hrane i Europski ured za hranu i veterinarstvo.

IX.  Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Odbor nadležan za:

1.  industrijsku politiku Unije i povezane mjere te primjenu novih tehnologija, uključujući mjere koje se odnose na MSP (mala i srednja poduzeća);

2.  politiku Unije na području istraživanja i inovacija, uključujući znanost i tehnologiju kao i širenje i iskorištavanje rezultata istraživanja;

3.  europsku svemirsku politiku;

4.  djelatnosti Zajedničkog istraživačkog centra, Europskog istraživačkog vijeća, Europskog instituta za inovacije i tehnologiju te Instituta za referentne materijale i mjerenja, kao i za JET, ITER i druge projekte na tom području;

5.  mjere Unije povezane s energetskom politikom općenito i u kontekstu osnivanja i funkcioniranja unutarnjeg energetskog tržišta, uključujući mjere u vezi s:

(a) sigurnosti nabave energije u Uniji,

(b) promicanjem energetske učinkovitosti i štednje energije te razvojem novih i obnovljivih oblika energije,

(c) promicanjem međusobne povezanosti energetskih mreža i učinkovitosti energije, uključujući uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području energetske infrastrukture;

6.   Ugovor o Euratomu i Agenciju za nabavu Europske zajednice za atomsku energiju; nuklearnu sigurnost, razgradnju i odlaganje otpada u nuklearnom sektoru;

7.   informacijsko društvo, informacijsku tehnologiju i komunikacijske mreže i usluge, uključujući tehnologije i sigurnosne aspekte te uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području telekomunikacijske infrastrukture kao i djelovanje Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA).

X. Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Odbor nadležan za:

1.  koordinaciju nacionalnih propisa na području unutarnjeg tržišta i carinske unije na razini Unije, posebno:

(a) slobodno kretanje roba uključujući usklađenost tehničkih standarda,

(b) pravo poslovnog nastana,

(c) slobodu pružanja usluga, uz iznimku financijskog i poštanskog sektora;

2.  funkcioniranje unutarnjeg tržišta, uključujući mjere čiji je cilj određivanje i uklanjanje mogućih prepreka u provedbi jedinstvenog tržišta, uključujući i digitalno jedinstveno tržište;

3.  promicanje i zaštitu gospodarskih interesa potrošača u okviru uspostavljanja unutarnjeg tržišta, osim za pitanja javnog zdravlja i sigurnosti hrane.

4.  politiku i zakonodavstvo u vezi s provedbom jedinstvenog tržišta i potrošačkih prava.

XI.  Odbor za promet i turizam

Odbor nadležan za:

1.  pitanja razvoja zajedničke politike za željeznički, cestovni, unutarnji vodni, pomorski i zračni promet, posebno:

(a) zajedničke propise za prijevoz unutar Europske unije,

(b) uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području prometne infrastrukture,

(c) pružanje prijevoznih usluga i odnose s trećim zemljama na području prijevoza,

(d) sigurnost prijevoza,

(e) odnose s međunarodnim prijevozničkim organizacijama;

(f) Europsku agenciju za pomorsku sigurnost, Europsku agenciju za željeznice, Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa i zajedničko poduzeće SESAR;

2.  poštanskih usluga;

3.  turizam.

XII. Odbor za regionalni razvoj

Odbor nadležan za:

1.  djelovanje i razvoj politike Unije za regionalni razvoj i koheziju, kako je utvrđeno u Ugovorima;

2.  Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i za ostale instrumente regionalne politike Unije,

3.  procjenu utjecaja drugih politika Unije na gospodarsku i socijalnu koheziju,

4.  usklađivanje strukturnih instrumenata Unije,

5.  urbanu dimenziju kohezijske politike,

6.  najudaljenija područja i otoke te prekograničnu i međuregionalnu suradnju,

7.  odnose s Odborom regija, organizacijama za međuregionalnu suradnju te lokalnim i regionalnim vlastima.

XIII. Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Odbor nadležan za:

1.  djelovanje i razvoj zajedničke poljoprivredne politike;

2.  ruralni razvoj, uključujući djelatnosti relevantnih financijskih instrumenata;

3.  zakonodavne propise o:

(a) veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima i hrani za životinje pod uvjetom da takve mjere nisu namijenjene zaštiti od opasnosti za ljudsko zdravlje,

(b) uzgoju i dobrobiti životinja;

4.  poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda;

5.  zalihe sirovina poljoprivrednog podrijetla;

6.  Ured Zajednice za biljnu raznolikost;

7.  šumarstvo i poljoprivredno šumarstvo.

XIV. Odbor za ribarstvo

Odbor nadležan za:

1.  djelovanje i razvoj zajedničke ribarstvene politike i njezino upravljanje;

2.  očuvanje ribolovnih resursa, upravljanje ribarstvom i flotama koje iskorištavaju te resurse te istraživanje mora i primijenjeno istraživanje u području ribarstva;

3.  zajedničku organizaciju tržišta ribljih proizvoda i proizvoda akvakulture te njihovu preradu i stavljanje na tržište;

4.  strukturnu politiku na područjima ribarstva i akvakulture, uključujući financijske instrumente i sredstva za usmjeravanje ribarstva u cilju davanja potpore tim područjima;

5.   integriranu pomorsku politiku u vezi s ribolovnim aktivnostima;

6.  partnerske sporazume na području održivog ribarstva, regionalne ribarskee organizacije i provedbu međunarodnih obveza u području ribarstva.

XV. Odbor za kulturu i obrazovanje

Odbor nadležan za:

1.  kulturne aspekte Europske unije, posebno:

(a) poboljšanje znanja i širenje kulture,

(b) zaštitu i promicanje kulturne i jezične raznolikosti,

(c) očuvanje i zaštitu kulturne baštine, kulturnih razmjena i umjetničkog stvaralaštva;

2.  obrazovnu politiku Unije, uključujući europski prostor visokoškolskog obrazovanja, promicanje sustava europskih škola i cjeloživotnog učenja;

3.  audiovizualnu politiku te kulturne i obrazovne aspekte informacijskog društva;

4.  politiku za mlade;

5.  razvoj politike za sport i slobodno vrijeme;

6.  politiku za informiranje i medije;

7.  suradnju s trećim zemljama na područjima kulture i obrazovanja te odnose s relevantnim međunarodnim organizacijama i institucijama.

XVI. Odbor za pravna pitanja

Odbor nadležan za:

1.  tumačenje, primjenu i praćenje prava Unije i usklađenost akata Unije s primarnim pravom, posebno za odabir pravnih osnova i poštovanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti;

2.  tumačenje i primjenu međunarodnog prava ako se ono odnosi na Europsku uniju;

3.  bolje zakonodavstvo i pojednostavljenje prava Unije;

4.  pravnu zaštitu prava i ovlasti Parlamenta, uključujući njegovo sudjelovanje u postupcima pred Sudom Europske unije;

5.  akte Unije koji utječu na pravni poredak zemalja članica, i to na područjima:

(a) građanskog i trgovačkog prava,

(b) prava društava,

(c) prava intelektualnog vlasništva,

(d) procesnog prava,

6.  mjere na području pravosudne i administrativne suradnje u građanskim pitanjima;

7.  odgovornost prema okolišu i sankcije za kaznena djela protiv okoliša;

8.  etička pitanja vezana za nove tehnologije, primjenjujući na nadležne odbore postupak s pridruženim odborima;

9.  Statut zastupnika i Pravilnik o osoblju Europske unije;

10. povlastice i imuniteti te provjeru valjanosti zastupničkih mandata;

11. organizaciju i statut Suda Europske unije;

12. Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu.

XVII. Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Odbor nadležan za:

1.  zaštitu prava građana, ljudskih prava i temeljnih prava na teritoriju Europske unije, uključujući zaštitu manjina kako je propisano Ugovorima i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima;

2.  mjere za borbu protiv svih oblika diskriminacije osim onih prema spolu ili onih oblika diskriminacije koji se događaju na radnom mjestu i tržištu rada;

3.  zakonodavne propise na području transparentnosti i zaštite fizičkih osoba s obzirom na obradu osobnih podataka;

4.  uspostavljanje i razvoj područja slobode, sigurnosti i pravde, uz poštovanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, posebno:

(a) mjere za ulazak i kretanje osoba, azil i migraciju,

(b) mjere za integrirano upravljanje zajedničkim granicama,

(c) mjere za suradnju policije i pravosuđa u kaznenim pitanjima, uključujući terorizam, te temeljne i postupovne mjere povezane s razvojem dosljednijeg pristupa Unije kaznenom pravu,

5.  Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama i Agenciju Europske unije za temeljna prava, Europol, Eurojust, Cepol, Ured europskog javnog tužitelja te druga tijela i agencije na tom području;

6.  utvrđivanje očite opasnosti od ozbiljnog kršenja načela zajedničkih državama članicama od strane jedne države članice.

XVIII. Odbor za ustavna pitanja

Odbor nadležan za:

1.  institucionalne aspekte procesa europske integracije, posebno u okviru pripreme i održavanja konvencija i međuvladinih konferencija;

2.  provođenje Ugovora o Europskoj uniji i procjenu njegovog djelovanja;

3.  institucionalne posljedice pregovora za proširenje ili istupanje iz Unije;

4.  međuinstitucionalne odnose, uključujući razmatranje međuinstitucionalnih sporazuma u pogledu njihovog prihvaćanja od strane Parlamenta, u skladu s člankom 127. stavkom 2. Poslovnika;

5.  jedinstveni izborni postupak;

6.  političke stranke i političke zaklade na europskoj razini, ne dovodeći u pitanje nadležnost Predsjedništva;

7.  utvrđivanje postojanja ozbiljnog i trajnog kršenja zajedničkih načela država članica od strane jedne države članice;

8.  tumačenje i primjenu Poslovnika i prijedloge za izmjene istog.

XIX. Odbor za prava žena i jednakost spolova

Odbor nadležan za:

1.  određivanje, promicanje i zaštitu prava žena u Uniji i mjere koje Unija s tim u vezi poduzima;

2.  promicanje prava žena u trećim zemljama;

3.  politiku jednakih mogućnosti, uključujući promicanje jednakosti muškaraca i žena s obzirom na mogućnosti na tržištu rada i postupanje prema njima na radnom mjestu;

4.  uklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije na temelju spola;

5.  provođenje i daljnji razvoj načela uključivanja jednakosti spolova u sva područja politike;

6.  praćenje i provođenje međunarodnih sporazuma i konvencija koje uključuju prava žena;

7.  poticanje svijesti o pravima žena.

XX. Odbor za predstavke

Odbor nadležan za:

1.  predstavke;

2.  organizacije javnih saslušanja o građanskim inicijativama u skladu s člankom 197.a;

3.  odnose s Europskim ombudsmanom.

 

2.  odlučuje da ova Odluka stupa na snagu prvog dana prve sjednice osmog parlamentarnog saziva;

3.  nalaže svojem predsjedniku, da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji radi obavijesti.

Posljednje ažuriranje: 10. siječnja 2014.Pravna napomena