Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0354/2014

Teksty złożone :

B8-0354/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 130kWORD 73k
10.12.2014
PE545.603v01-00
 
B8-0354/2014

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sektora stalowego w Unii Europejskiej (2014/2976(RSP))


Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský, Marcus Pretzell w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przemysłu stalowego w Unii Europejskiej (2014/2976(RSP))  
B8‑0354/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 czerwca 2013 r. zatytułowany „Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie” (COM(2013) 407),

–       uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 24 czerwca 2014 r. zatytułowany „Stan wdrażania określonego w komunikacie Komisji planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie z dnia 11 czerwca 2013 r.” (COM(2013) 407) (SWD(2014) 215),

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. zatytułowany „Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego” (COM(2014) 14),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie(1),

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie przemysłu stalowego oraz restrukturyzacji, przenoszenia i zamykania przedsiębiorstw w UE,

–       uwzględniając skierowane do Komisji pytanie w sprawie huty stali Acciai Speciali Terni (AST) we Włoszech (O-000087/2014),

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że zachowanie działalności, która stanowi tkankę przemysłową UE, leży w interesie całej Unii;

B.     mając na uwadze, że przemysł stalowy ma kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie oraz że konkurencyjny europejski przemysł stalowy stanowi podstawę rozwoju i tworzenia wartości wielu innych ważnych gałęzi przemysłu;

C.     mając na uwadze, że jednym z celów UE jest wspieranie przemysłu stalowego oraz przyczynienie się do utrzymania jego konkurencyjności i zdolności reagowania na zmieniające się warunki na rynkach Europy i poza nią;

D.     mając na uwadze, że na rynku światowym sektor stalowy UE stoi w obliczu silnej konkurencji ze strony państw trzecich, w których obowiązują różne uregulowania i normy, i napotyka trudności w dostępie do surowców, za które często płaci więcej niż jego konkurenci;

E.     mając na uwadze, że przemysł stalowy w Europie boryka się z poważnymi wyzwaniami strukturalnymi, niskim popytem, nadwyżką zdolności, stałym zaniepokojeniem wysokimi cenami energii, skutkami systemu handlu emisjami oraz innymi uciążliwymi przepisami prawa;

F.     mając na uwadze, że przemysł stalowy UE jest ważnym pracodawcą odpowiadającym za 350 000 bezpośrednich miejsc pracy oraz kolejnych kilka milionów miejsc w powiązanych branżach;

G.     mając na uwadze, że w ostatnich latach przemysł stalowy stanął w obliczu wyzwań związanych z restrukturyzacją i łączeniem przedsiębiorstw;

H.     mając na uwadze, że w ostatnich latach przemysł stalowy w wysokim stopniu zmodernizował zakłady, stosując do tego celu nowoczesne technologie, a przez to znacznie ograniczył emisje;

I.      mając na uwadze, że trudne warunki gospodarcze stwarzają ogromne problemy społeczne dla dotkniętych nimi pracowników i regionów, oraz mając na uwadze, że przedsiębiorstwa zaangażowane w proces restrukturyzacji powinny działać w jak największym stopniu zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej, gdyż, jak pokazuje doświadczenie, udana restrukturyzacja wymaga odpowiedniego dialogu społecznego;

J.      mając na uwadze, że sektory wykorzystujące zaawansowane technologie, takie jak przemysł stalowy, zapewniają możliwość odzyskania konkurencyjności i powrotu na ścieżkę wzrostu oraz że należy podjąć starania na rzecz zapewnienia, by nadal funkcjonowały one skutecznie w UE;

1.      domaga się od Komisji, aby w najbliższym czasie przedstawiła jasny obraz sytuacji sektora stalowego w Europie, m.in. najważniejszych zachodzących w nim zmian; podkreśla, jak ważne jest, aby wszystkie zainteresowane strony, w tym państwa członkowskie i Komisja, dokładnie monitorowały aktualną sytuację z myślą o zwiększeniu odporności sektora, aby zachować dziedzictwo przemysłowe i utrzymać siłę roboczą zatrudnioną w tym sektorze;

2.      przypomina, że po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali Komisja jest uprawniona do zajęcia się gospodarczymi i społecznymi skutkami rozwoju sytuacji w europejskim przemyśle stalowym;

3.      wzywa zatem Komisję, aby opracowała strategię obejmującą średnio- i długoterminowe inicjatywy na rzecz wspierania i zwiększenia konkurencyjności przemysłu stalowego;

4.      uważa, że Komisja musi nadać większe znaczenie polityce przemysłowej i konieczności ożywienia konkurencyjności europejskiego przemysłu w świetle wyzwań, przed którymi stoi on na rynku światowym;

5.      jest zdania, że ożywienie gospodarcze będzie w dużej części zależeć od silniejszego przemysłu wytwórczego, w którym kluczową rolę odgrywa stal; uważa, że będzie to wymagało znacznych inwestycji w badania i innowacje w celu poprawy jakości produktów, zwiększenia efektywności i usprawnienia procesów;

6.      apeluje do Komisji, aby zastanowiła się nad przeznaczeniem znacznej części budżetu planu inwestycyjnego w wysokości 315 miliardów EUR na rentowne długoterminowe projekty infrastrukturalne oraz na innowacje związane z dużymi projektami przemysłowymi, w tym na projekty w zakresie efektywności energetycznej i niskiej emisyjności, które również mogłyby w istotny sposób zwiększyć popyt na stal w UE;

7.      dostrzega starania przemysłu stalowego na rzecz zrównoważonej i przyjaznej środowisku produkcji stali;

8.      uważa, że o ile problemy przemysłu stalowego wynikają z malejącego popytu w skali światowej, nadwyżek zdolności i wysokich cen energii, o tyle nieelastyczne regulacje uniemożliwiły temu sektorowi szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, co dodatkowo spotęgowało jego trudności; w związku z tym jest zdania, że prawodawstwo, np. w zakresie ETS, musi być perspektywiczne, aby można było uwzględniać najnowsze zmiany technologiczne oraz porównywać najbardziej innowacyjne zakłady i postępy poczynione przez sektor stalowy;

9.      ubolewa nad tym, że posiedzenia grupy wysokiego szczebla ds. przemysłu stalowego odbywają się rzadko; za bardzo ważne uważa zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych na obszarach, na których znajdują się spółki stalowe, poprzez zachęcanie wszystkich zainteresowanych stron do udziału i jego ułatwianie w celu promowania współpracy oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk między wszystkimi zainteresowanymi państwami członkowskimi;

10.    w związku z tym wzywa Komisję do jak najszybszego zwołania posiedzenia grupy wysokiego szczebla ds. przemysłu stalowego, z udziałem Parlamentu, tak jak miało to miejsce w przeszłości, aby omówić najważniejsze i najpilniejsze kwestie, zwłaszcza przypadki zaproponowanego zamykania lub restrukturyzowania zakładów w UE; uważa, że należy to tak zaplanować, by wyniki prac grupy wysokiego szczebla ds. przemysłu stalowego mogły być wykorzystane podczas dyskusji Rady ds. Konkurencyjności;

11.    wzywa Komisję do organizowania dorocznego tematycznego posiedzenia z innymi energochłonnymi gałęziami przemysłu, poświęconego na przykład polityce w zakresie konkurencji, reform strukturalnych, energii lub klimatu czy lepszego stanowienia prawa, zważywszy że wiele obaw sektora stalowego dotyczy też innych energochłonnych branż;

12.    apeluje do Komisji, aby – w ramach dążenia do „lepszego stanowienia prawa” – dopilnowała, by sektor stalowy był należycie uwzględniany we wszelkich ocenach skutków i w późniejszych wnioskach;

13.    apeluje do państw członkowskich o rozważenie wprowadzenia środków mogących zmniejszyć obciążenie, jakim są dla przemysłu stalowego w Europie wysokie koszty energii w porównaniu do światowych konkurentów; wzywa ponadto Komisję, aby stale monitorowała obawy związane z ucieczką emisji i składowaniem dwutlenku węgla oraz rozważyła podjęcie środków, które mogłyby poprawić sytuację w tym zakresie;

14.    wzywa do stałego inwestowania w badania i rozwój w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, ponieważ znaczne postępy w tym obszarze mogłyby zdecydowanie ograniczyć całkowite emisje w sektorze stalowym w perspektywie długofalowej;

15.    uważa, że aby europejscy producenci stali byli konkurencyjni na rynku światowym, musi istnieć silna konkurencja na wewnętrznym rynku UE, która spowoduje wzrost konkurencyjności; w związku z tym apeluje do Komisji, aby utrzymała stanowcze stanowisko w kwestii możliwych zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym;

16.    apeluje zatem do wszystkich twórców polityki o stworzenie właściwych warunków regulacyjnych, w których europejski przemysł stalowy mógłby rozkwitnąć, m.in. przez przyjęcie środków na rzecz poprawy umiejętności i elastyczności siły roboczej, położenie większego nacisku na badania i innowacje w dziedzinie przemysłu skupione zarówno na produktach, jak i procesach, oraz zapewnienie wsparcia dla działań przemysłu stalowego w zakresie reform strukturalnych, łącznie z wszelkimi konsekwencjami społecznymi związanymi z takimi reformami;

17.    wzywa państwa członkowskie, aby wykorzystywały dostępne instrumenty polityczne w celu łagodzenia społecznych kosztów dostosowania się do nowej sytuacji w wyniku restrukturyzacji i zamykania przedsiębiorstw i aby dopilnowały utrzymania i rozwoju odpowiednich umiejętności przydatnych do zaspokojenia przyszłych potrzeb sektora;

18.    apeluje do Komisji, aby na czas i skutecznie zajęła się kwestią importu na rynek UE stali nielegalnie dotowanej i będącej przedmiotem praktyk dumpingowych oraz aby w razie potrzeby stosowała unijne środki ochrony handlu zgodne z obowiązującym prawem UE;

19.    z zadowoleniem przyjmuje i w pełni popiera plan działania Komisji dla przemysłu stalowego przedstawiony w czerwcu 2013 r. i późniejszy dokument roboczy z czerwca 2014 r. w sprawie jego wdrożenia; jest jednak zdania, że z uwagi na utrzymującą się trudną sytuację gospodarczą należy przedłożyć roczne sprawozdanie na temat realizacji planu działania, aby wykorzystać osiągnięcia ostatniego roku i utrzymać tempo;

20.    apeluje do Komisji, aby – jak zaproponowano w planie działania dla przemysłu stalowego – wspierała inicjatywy, które pomogą zwiększyć globalną konkurencyjność sektora, w tym strategie służące wykazaniu jakości unijnych produktów ze stali;

21.    uważa, że plan ten musi również prowadzić do tego, by europejski przemysł stalowy dostarczał produktów wysokiej jakości i zaawansowanych technologicznie, co odróżniałoby go od konkurentów światowych, i by wykorzystywał do tego celu europejskie zdolności w zakresie badań, rozwoju i innowacji;

22.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0069.

Ostatnia aktualizacja: 12 grudzień 2014Informacja prawna