Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0027/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0027/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.6

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 133kWORD 63k
12.1.2015
PE547.450v01-00
 
B8-0027/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ukrainan tilanteesta (2014/2965(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta (2014/2965(RSP))  
B8‑0027/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että aikaistetut parlamenttivaalit järjestettiin vaikeassa poliittisessa ja turvallisuusympäristössä; ottaa huomioon, että eri puolella Ukrainaa kansalaiset eivät voineet äänestää vaaleissa; toteaa, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) raportissa viitataan sellaisia tapauksia koskeviin todisteisiin, joissa kampanjastrategioihin vaikutettiin pelottelun ja häirinnän avulla; ottaa huomioon, että kampanjan kymmenen viimeisen päivän aikana tarkkailijat panivat merkille vaalien osapuoliin kohdistuvan väkivallan sekä ehdokkaisiin ja kampanjahenkilöstöön kohdistetun pelottelun ja uhkailun merkittävän lisääntymisen; toteaa, että tarkkailijat panivat merkille vaalikampanja-aineiston ja kampanjatilojen kohdennetun tuhoamisen; ottaa huomioon lukuisat uskottavat väitteet äänten ostamisesta; ottaa huomioon tiedot vakavista jännitteistä eräissä alueellisissa vaalilautakunnissa, joissa oli läsnä – vaalilautakunnan tiloissa ja niiden lähellä – vapaaehtoispataljoonien aseistettuja jäseniä; ottaa huomioon, että Ukrainan kansalaisjärjestöverkko OPORAn ja Ukrainan äänestäjien komitea ‑järjestön mukaan monilla äänestyspaikoilla eri henkilöt rikkoivat vaalilainsäädäntöä muun muassa yrittämällä antaa äänestyslipukkeita ilman henkilöllisyyden tarkistamista, sallimalla luvattomien henkilöiden läsnäolon, yrittämällä äänestää ilman äänioikeutta, yrittämällä viedä äänestyslipuke äänestyspaikan ulkopuolelle, loukkaamalla vaalisalaisuutta, valokuvaamalla äänestyslipuketta sekä yrittämällä täyttää vaaliuurna äänestyslipukkeilla; ottaa huomioon, että tästä huolimatta Etyjin johtopäätös oli, että ”Ukrainassa 26. lokakuuta pidetyt ennenaikaiset parlamenttivaalit olivat tärkeä askel Ukrainan pyrkiessä vakiinnuttamaan demokraattisen kehityksensä kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti”;

B.     ottaa huomioon, että Ukrainan poliittista prosessia hallitsee Donetskin ja Luhanskin alueella käynnissä oleva sisällissota; ottaa huomioon, että kansallisen yhtenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden ja puolustuksen kaltaiset teemat hallitsevat edelleen politiikan agendaa; ottaa huomioon, että toisaalta Ukrainan levottomuudet vuonna 2012 aiheuttaneet ongelmat, kuten korruptio, talous- ja sosiaalinen kriisi, politiikkaa kohtaan tunnettu epäluulo ja oligarkkisten rakenteiden poliittisen vaikutusvallan jatkumisesta kumpuava pettymys Ukrainan poliittiseen järjestelmään, ovat edelleen ratkaisematta; toteaa, että uudistusohjelman täytäntöönpanossa ei ole edistytty; ottaa huomioon, että uuden hallituksen ja parlamentin haluttomuus ryhtyä torjumaan korruptiota on heikentänyt Ukrainan kansalaisten ja kansainvälisen yhteisön luottamusta maan poliittiseen prosessiin;

C.     ottaa huomioon, että Ukraina häilyy taloudellisen ja sosiaalisen romahduksen partaalla; toteaa, että Ukrainan BKT supistui 7,5 prosenttia tammikuusta marraskuuhun 2014 ja että inflaatio oli kivunnut 21 prosenttiin marraskuuhun mennessä; toteaa, että maan maksukyvyttömyyden riski kasvaa ja että maa tarvitsee 15 miljardin dollarin suuruisen rahoituksen sen lisäksi, mitä sille on myönnetty voimassa olevien kansainvälisten tukiohjelmien mukaisesti;

D.     ottaa huomioon, että uuden hallituksen uusliberalistiset ja kansallismieliset tavoitteet ovat suurelta osin korvanneet Maidan-liikkeen esittämät sosio-ekonomiset vaatimukset; toteaa, että vuoden 2015 talousarviossa sosiaalimenoja on tarkoitus leikata merkittävästi ja puolustusmenojen osuus on määrä nostaa 5,2 prosenttiin BKT:stä; ottaa huomioon, että kyseisistä leikkauksista on päätetty äärimmäisen vaikeassa taloudellisessa ja sosiaalisessa tilanteessa; toteaa, että vuoden 2014 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana hinnat nousivat 16,2 prosenttia ja julkisten palvelujen käytöstä perityt maksut nousivat keskimäärin 24,3 prosenttia; toteaa, että 1,7 miljoonaa henkilöä on vailla työtä (8,4 prosenttia aktiiviväestöstä) ja työssä käyvistä monet eivät saa palkkaa; ottaa huomioon, että arviolta 5,2 miljoonan konfliktialueilla ja konfliktin jälkeistä vaihetta elävillä alueilla asuvan henkilön tilanne on erityisen vaikea, koska taloudellinen infrastruktuuri on lähes romahtanut ja sosiaalipalveluiden tarjonta on heikentynyt merkittävästi; ottaa huomioon, että terveyspalveluiden saatavuus heikentyy näillä alueelle koko ajan;

E.     ottaa huomioon, että oligarkkien ja äärioikeiston puolisotilaallisia yksiköitä ei ole lakkautettu ja että ne jatkavat väkivaltaista toimintaansa maassa; toteaa, että Ukrainan sisäministeri Arsen Avakov on tarjonnut niille uusia raskaita aseita, kuten tankkeja ja panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja, ja korottanut ne prikaatin asemaan; toteaa, että Ukrainan sisäministeri on nimittänyt Kiovan poliisin johtoon Vadim Trojanin, joka on oikeistolaisen Azovin rykmentin varapäällikkö ja puolisotilaallisen järjestön ”Ukrainan isänmaanystävä” aktiivinen jäsen; toteaa, että Ukrainan turvallisuuspalvelun propaganda- ja analyysiosaston johtajaksi on nimitetty Juri Myhaltšyšyn, joka on avoimesti puolustanut Joseph Göbbelsin ideologiaa;

F.     katsoo, että jännitteiden lisääntyminen yhtäällä EU:n, Ukrainan, Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden ja toisaalla Venäjän federaation välillä uhkaa rauhaa ja vakautta Euroopassa ja muualla maailmassa; katsoo, että lännen ja Venäjän välillä on meneillään äärimmäisen vaarallinen poliittinen ja sotilaallinen eskalaatio; toteaa, että Venäjän ja Naton jäsenvaltioiden välillä on viimeksi kuluneen vuoden aikana tapahtunut kymmenittäin herkkiä sotilaallisia alueloukkauksia, joista jotkut ovat olleet vähällä johtaa vihamielisyyksien puhkeamiseen;

G.     toteaa, että osapuolten kykenemättömyydellä löytää molempia tyydyttävä neuvotteluratkaisu Ukrainan kriisiin on ollut vakavia seurauksia Venäjän taloudelle; ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen ja EU:n asettamat pakotteet pahentavat Venäjän taloudellisia ja julkiseen talouteen liittyviä ongelmia, jotka johtuvat öljyn hinnan alentumisesta ja Venäjän talouden muista vaikeuksista;

H.     ottaa huomioon, että sodankäynti Ukrainan itäosissa jatkuu huolimatta kansainvälisen yhteisön ponnisteluista konfliktin osapuolten saamiseksi neuvottelupöytään; katsoo, että konfliktin osapuolilta puuttuu poliittista tahtoa löytää kompromissi ja panna tehdyt sopimukset täytäntöön;

I.      ottaa huomioon, että vain muutama tunti sen jälkeen, kun oli ilmoitettu uusista neuvotteluista Itä-Ukrainan sotilaallisen konfliktin ratkaisemiseksi, Ukrainan parlamentti antoi tukensa presidentti Porošenkon ehdotukselle, jonka mukaan Ukraina luopuu liittoutumattoman maan asemastaan; katsoo, että ilmoitus Ukrainan Natoon liittymistä koskevasta kansanäänestyksestä lisää entisestään poliittisia jännitteitä maan suhteissa Venäjään, joka pitää Ukrainan mahdollista Nato-jäsenyyttä suorana uhkana turvallisuudelleen ja Venäjän ja Naton väliselle strategiselle sotilaalliselle tasapainolle;

1.      kehottaa käynnistämään kiireesti vuoropuhelun ja neuvottelut Ukrainan sodan lopettamiseksi ja poliittisen ratkaisun löytämiseksi Ukrainan kriisin aiheuttaneisiin ongelmiin; toistaa kehotuksensa säilyttää Ukrainan kansan yhtenäisyys ja maan alueellinen koskemattomuus; tukee voimakkaasti Minskin prosessia ja kehottaa osapuolia pitämään kiinni jo tehdyistä sopimuksista sekä kehittämään uusissa neuvotteluissa kyseisistä sopimuksista aiempaa avoimempi ja selkeämpi etenemissuunnitelma, jossa on konkreettisia kriteereitä, jotka kaikkien neuvotteluosapuolten on täytettävä; kannattaa Etyjin roolin vahvistamista Ukrainan kriisin ratkaisussa;

2.      kehottaa voimakkaasti kaikkia Itä-Ukrainan konfliktin osapuolia lopettamaan väkivallan; kehottaa Yhdysvaltoja, Kanadaa, EU:n jäsenvaltioita ja Venäjää asettamaan kaikkia konfliktin osapuolia koskevan asevientikiellon ja panemaan sen tiukasti täytäntöön, ja kehottaa kaikkia ulkomaisia sotilasneuvonantajia ja sotilaallisia ja puolisotilaallisia joukkoja poistumaan Ukrainasta; kehottaa voimakkaasti sekä Venäjän federaatiota että Ukrainaa valvomaan rajaansa tehokkaasti, jotta konfliktiin löydetään rauhanomainen ratkaisu ja jotta lopetetaan aseistautuneiden joukkojen ja sotilaskaluston tunkeutuminen Ukrainaan, olivat ne peräisin mistä maasta hyvänsä;

3.      arvostelee voimakkaasti Naton laajentumista Venäjän federaation rajoille; torjuu painokkaasti Ukrainan uuden hallituksen suunnitelmat hakea Naton jäsenyyttä ja pitää niitä jälleen uutena tekijänä vastakkainasetteluun Venäjän federaation kanssa pyrkivässä politiikassa, ja katsoo, että ne horjuttaisivat entisestään alueen vakautta ja koko kansainvälistä turvallisuusjärjestelmää;

4.      kehottaa painokkaasti Venäjää, Yhdysvaltoja ja Natoa lopettamaan sotilaallisen painostuksen politiikkansa ja kehottaa niitä pysäyttämään viipymättä sotilaallisen eskalaation kierteen, lopettamaan sotaharjoituksensa ja provokatiiviset toimensa sekä vähentämään sotilaallista läsnäoloaan konfliktialueilla; torjuu voimakkaasti uusien Nato-joukkojen ja -resurssien sijoittamisen Euroopan itäosiin; varoittaa, että tuloshakuisen vuoropuhelun käynnistämättä jättämisellä Venäjän kanssa voi olla vaarallisia seurauksia rauhalle ja turvallisuudelle Euroopassa ja maailmassa;

5.      kehottaa EU:ta käynnistämään uudelleen tavoitekeskeisen poliittisen vuoropuhelun Venäjän kanssa luottamuksen lisäämiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi kaikkiin avoinna oleviin kysymyksiin ja kiistanaiheisiin; kehottaa ottamaan uudelleen käyttöön ne vuoropuhelun muodot, jotka olivat olemassa EU:n ja Venäjän välillä EU:n kaikkien toimielinten tasolla ennen Ukrainan kriisin puhkeamista; kehottaa EU:ta lopettamaan Venäjän vastaisen pakotepolitiikkansa, joka on johtanut kahden strategisen kumppanin väliseen kauppasotaan, joka vaikuttaa kielteisesti Venäjän, EU:n ja EU:n itäisten naapurimaiden pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, maanviljelijöihin ja kuluttajiin ja joka on ennen muuta osoittautunut poliittisesti tehottomaksi ja epäsuotuisaksi;

6.      kehottaa hyödyntämään Etyjin Helsingin päätösasiakirjan 40-vuotisjuhlaa kyseiseen asiakirjaan kirjattujen normien ja periaatteiden vahvistamiseen ja täysimääräiseen täytäntöönpanoon, luottamuksen palauttamiseen ja neuvotteluiden käynnistämiseen sellaisesta tehokkaasta yhteistyöhön perustuvasta Euroopan turvallisuusjärjestelmästä, joka pohjautuu YK:n peruskirjaan ja Etyjin normeihin ja jossa otetaan huomioon Euroopan kaikkien maiden edut; korostaa tarvetta ryhtyä kiireesti jälleen valvomaan tavanomaisia aseita ja tehostamaan valvontaa, sekä tehostaa voimassa olevia luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimia ja parantaa avoimuusmekanismeja nykyaikaistamalla niitä ja laajentamalla niiden soveltamisalaa; kehottaa kehittämään uusia luottamusta ja avoimuutta lisääviä toimia, jotta vastaavanlaisten konfliktien puhkeaminen voidaan jatkossa ehkäistä;

7.      panee merkille Ukrainan parlamenttivaalien tulokset; vahvistaa tuomitsevansa vaalikampanjan kuluessa kommunistista puoluetta vastaan käynnistetyn oikeudenkäynnin; kehottaa vastikään valittua parlamenttia ja toimivaltaisia viranomaisia korjaamaan havaitut puutteet muun muassa tutkimalla asianmukaisesti kansallisten ja kansainvälisten tarkkailijoiden vaalien aikana toteamia väärinkäytöksiä, käynnistämällä aiheellisia oikeustoimia vaaleissa väärinkäytöksiin syyllistyneitä vastaan, uudistamalla vaalijärjestelmää vahvistamalla alueellista edustusta ja lisäämällä äänestäjien mahdollisuuksia vaikuttaa edustajiinsa parlamentissa ottamalla käyttöön useita vaalipiirejä kattavan suhteellisen vaalitavan, panemalla täysimääräisesti täytäntöön sekä Etyjin että Venetsian komission antamat suositukset poliittisten puolueiden ja vaalikampanjoiden rahoitusta koskevan avoimuuden lisäämiseksi, ja varmistamalla, että vaalilainsäädäntö on kansainvälisten normien mukainen;

8.      kehottaa Ukrainan hallitusta tarkistamaan säästöpolitiikkaansa väestön kiireellisiin sosiaalisiin tarpeisiin vastaamiseksi erityisesti lämmönjakelun, energiahuollon ja terveydenhoidon osalta;

9.      kehottaa Ukrainan hallitusta ja parlamenttia vastaamaan kansan odotuksiin, jotka koskevat aitoja ja perusteellisia uudistuksia nykyisen kriisin lopettamiseksi, sekä johtamaan maata kohti poliittista, taloudellista ja yhteiskunnallista vakautta muun muassa

•  kitkemällä johdonmukaisesti korruptiota,

•  vakiinnuttamalla oikeusvaltioperiaate,

•  hajauttamalla valtaa ja antamalla laajat takuut siitä, että kaikkien alueiden kansalaiset voivat osallistua demokraattisesti kaikkiin merkittäviin päätöksentekoprosesseihin erityisesti sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen alalla,

•  katkaisemalla lopullisesti oligarkkien ja demokraattisesti valvotun politiikan väliset kytkennät,

•  kunnioittamalla ihmisoikeuksia ja demokraattisia oikeuksia, myös kielioikeuksia,

•  hajottamalla puolisotilaalliset yksiköt ja palauttamalla poliisi ja armeija valtion tiukkaan valvontaan,

•  saattamalla maan kaikki turvallisuusjoukot avoimen, demokraattisen ja laillisen parlamentaarisen valvonnan alle ja riisumalla aseista kaikki puolisotilaalliset ja yksityiset niin kutsutut turvallisuusjoukot;

10.    kehottaa EU:ta asettamaan kiireesti Ukrainalle annettavan lisätalousavun ehdoksi tällaisen uudistusohjelman täytäntöönpanon;

11.    pitää huolestuttavana ja mahdottomana hyväksyä, että Ukrainan poliitikot ja viranomaiset näyttävät edelleen olevan tietämättömiä äärioikeistolaisten ja jopa avoimesti uusfasististen voimien muodostamasta vaarasta tehdessään yhteistyötä niiden kanssa ja salliessaan niiden ottaa vastaan tehtäviä lainvalvontaelimissä; korostaa, että äärioikeistolaisia näkemyksiä kannattavien henkilöiden päästäminen asemiin, joissa heillä on huomattavat lainvalvontaresurssit käytettävissään, muodostaa ilmiselvän uhan demokratialle; kehottaa voimakkaasti Ukrainan hallitusta ja demokraattisia poliittisia voimia katkaisemaan kaikki yhteydet äärioikeistoa edustaviin ryhmiin ja/tai asejoukkoihin;

12.    toteaa jälleen, että itäinen naapuruuspolitiikka, jossa ei oteta huomioon kaikkien asianomaisten toimijoiden, myös Venäjän, etuja, on tullut tiensä päähän; korostaa, että itäinen naapuruuspolitiikka on suunniteltava uudelleen siten, että pyritään kehittämään alueellista yhteistyötä, jonka ulkopuolelle ei suljeta yhtään maata; kehottaa Venäjää osallistumaan ennakoivasti tällaiseen prosessiin ja osoittamaan halukkuutensa olla mukana hyvän naapuruuspolitiikan harjoittamisessa;

13.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden, Ukrainan ja Venäjän parlamenteille ja hallituksille sekä Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille.

 

Päivitetty viimeksi: 14. tammikuuta 2015Oikeudellinen huomautus