Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0027/2015

Pateikti tekstai :

B8-0027/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.6

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 135kWORD 75k
12.1.2015
PE547.450v01-00
 
B8-0027/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP))  
B8‑0027/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi išankstiniai parlamento rinkimai vyko politiniu ir saugumo požiūriu sudėtingoje aplinkoje; kadangi kai kuriose Ukrainos dalyse rinkėjai negalėjo dalyvauti rinkimuose; kadangi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ataskaitoje teigiama, kad yra įrodymų, kad „dėl bauginimo ir kenkimo atvejų buvo daromas poveikis jų rinkimų kampanijos strategijoms. Per paskutines rinkimų kampanijos dešimt dienų stebėtojai pažymėjo padidėjusį smurtą prieš rinkimų subjektus, kandidatų ir rinkimų kampanijos darbuotojų bauginimus ir grasinimus bei tikslinį rinkimų kampanijos medžiagų ir biurų naikinimą. Taip pat buvo pastebėta eilė pagrįstų tariamo balsų pirkimo atvejų...“; kadangi buvo pranešama apie rimtą įtampą kai kurių rinkimų apylinkių komisijose, kai aplink jas ir viduje buvo ginkluotų savanorių batalionų nariai; kadangi Ukrainos pilietinis tinklas „OPORA“ ir Ukrainos rinkėjų komitetas dažnai pranešė apie balsavimo punktuose užfiksuotus šiurkščius pažeidimus, įskaitant „mėginimus išduoti balsavimo biuletenius nepatikrinus paso, neautorizuotų asmenų buvimą balsavimo punktuose, neteisėto balsavimo mėginimus, mėginimus pašalinti biuletenį iš balsavimo punkto, balsavimo paslapties pažeidimus, biuletenio fotografavimus ir mėginimus užkimšti balsadėžę“; kadangi, nepaisant to, ESBO padarė išvada, kas „spalio 26 d. įvykę išankstiniai parlamentiniai rinkimai pažymėjo svarbų Ukrainos siekių konsoliduoti demokratinius rinkimus pagal jos tarptautinius įsipareigojimus etapą“;

B.     kadangi Ukrainos politinius procesus dominuoja besitęsiantis pilietinis karas Donecko ir Luhansko regionuose; kadangi politinėje darbotvarkėje vis dar dominuoja tautos vienybės, teritorinio vientisumo ir gynybos temos; kadangi, kita vertus, problemos, dėl kurių 2012 m. Ukrainoje vyko neramumai, įskaitant korupciją, ekonominę ir socialinę krizę, nepasitikėjimą politika ir nusivylimą Ukrainos politine sistema, liko neišspręstos dėl besitęsiančios oligarchinių struktūrų politinės įtakos; kadangi nėra jokios pažangos įgyvendinant reformų darbotvarkę; kadangi nauja vyriausybė ir parlamentas nepradėjo kovos su korupcija ir prarado Ukrainos žmonių ir tarptautinės bendruomenės pasitikėjimą politiniu procesu Ukrainoje;

C.     kadangi Ukrainai gresia ekonominis ir socialinis kolapsas; kadangi Ukrainos BVP nuo 2014 m. sausio mėn. iki lapkričio mėn. sumažėjo 7,5 proc., o infliacija iki lapkričio mėn. išaugo 21 proc.; kadangi bankroto rizika vis didėja ir šaliai be tos sumos, kuri jai bus suteikta pagal esamas tarptautinės paramos programas, reikia dar 15 mlrd. JAV dolerių;

D.     kadangi socialinius ir ekonominius Maidano judėjimo reikalavimus didžiąja dalimi pakeitė neoliberali ir nacionalistinė naujos vyriausybės darbotvarkė; kadangi 2015 m. biudžete numatytas drastiškas socialinių išlaidų sumažinimas kartu didinant išlaidas gynybai iki 5,2 proc. BVP; kadangi dėl šių išlaidų mažinimo buvo nuspręsta esant labai sunkioms ekonominėms ir socialinėms aplinkybėms; kadangi per pirmus devynis 2014 m. mėnesius kainos padidėjo 16,2 proc., o komunalinių paslaugų tarifai padidėjo 24,3 proc. vidutiniškai; kadangi 1,7 mln. žmonių neturi darbo (tai sudaro 8,4 proc. ekonomiškai aktyvių gyventojų), o daugelis dirbančiųjų negauna atlyginimo; kadangi apie 5,2 mln. žmonių, gyvenančių konfliktų ir buvusių konfliktų zonose, padėtis yra ypatingai sunki dėl reikšmingos ekonominės infrastruktūros patirtos žalos ir socialinių paslaugų nutraukimo; kadangi galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas tose zonose vis labiau ribotos;

E.     kadangi oligarchams priklausantys sukarinti daliniai ir kraštutinių dešiniųjų pažiūrų karinės pajėgos nebuvo išformuotos ir tęsia savo smurtinius veiksmus šalyje; kadangi Ukrainos vidaus reikalų ministras Arsenas Avakovas aprūpino šiuos sukarintus dalinius naujais sunkiaisiais ginklais, įskaitant tankus ir šarvuotus transporterius, ir suteikė jiems oficialųjį brigadų statusą; kadangi Ukrainos vidaus reikalų ministras paskyrė dešiniųjų pažiūrų pulko „Azov“ pulkininko pavaduotoją ir aktyvų sukarintosios organizacijos „Ukrainos patriotas“ dalyvį Vadimą Trojaną Kijevo policijos vadu; kadangi atvirai Jozefo Gebelso ideologiją propagavęs Jurijus Michalčišinas Ukrainos Saugumo tarnyboje bus atsakingas už propagandą ir tyrimus;

F.     kadangi didėjanti įtampa tarp ES, Ukrainos, JAV ir kitų Vakarų šalių iš vienos pusės ir Rusijos Federacijos iš kitos kelia pavojų taikai ir stabilumui Europoje ir tarptautiniu mastu; kadangi šiuo metu vyksta labai pavojinga politinė ir karinė eskalacija tarp Vakarų ir Rusijos: kadangi per pastaruosius metus tarp Rusijos ir NATO valstybių narių įvyko tuzinas labai provokuojančių karinių įsiveržimų, kai kurie iš jų beveik galėtų sukelti karo veiksmus;

G.     kadangi Rusijos ekonomika patyrė didelę žalą dėl to, kad derybose nepavyko rasti abiems pusėms priimtino Ukrainos krizės sprendimo; kadangi JAV ir ES Rusijai taikomos sankcijos dar labiau gilina Rusijos finansines ir ekonomines problemas, kylančias dėl nukritusių naftos kainų ir kitų Rusijos ekonomikos problemų;

H.     kadangi nepaisant tarptautinės bendruomenės pastangų pakviesti konflikto šalis prie derybų stalo, Rytų Ukrainoje tęsiasi karas; kadangi konflikto šalys neparodo pakankamos politinės valios, reikalingos siekiant rasti kompromisą ir įvykdyti pasiektus susitarimus;

I.      kadangi Ukrainos Parlamentas pritarė prezidento P. Porošenkos pasiūlymui atsisakyti šalies neblokinio statuso praėjus vos kelioms valandoms po naujų derybų dėl karinio konflikto Rytų Ukrainoje sprendimo paskelbimo; kadangi referendumo dėl Ukrainos prisijungimo prie NATO paskelbimas dar labiau didina įtampą šalies santykiuose su Rusija, kuri laiko galimą Ukrainos stojimą į NATO tiesiogine grėsme savo saugumui ir NATO ir Rusijos strateginei karinei pusiausvyrai;

1.      primygtinai reikalauja dialogo ir derybų siekiant užbaigti karą Ukrainoje ir rasti politinius tų problemų, kurios nulėmė Ukrainos krizę, sprendimus; pakartoja savo raginimą išlaikyti Ukrainos žmonių vienybę ir Ukrainos teritorinį vientisumą; tvirtai remia Minsko taikos procesą ir ragina šalis laikytis jau pasiektų susitarimų ir toliau plėtoti šiuos susitarimus naujose derybose dėl skaidresnio ir aiškesnio veiksmų plano su konkrečiais rodikliais, kurių turi laikytis visos derybų šalys; pritaria ESBO vaidmens stiprinimui sprendžiant Ukrainos krizę;

2.      primygtinai reikalauja visas konflikto Rytų Ukrainoje šalis nutraukti smurtą; ragina JAV, Kanadą, valstybes nares ir Rusiją nustatyti visoms konflikto šalims ginklų embargą ir griežtai jo laikytis, taip pat ragina atšaukti iš Ukrainos visus karinius patarėjus, karinį ir sukarintą personalą iš užsienio; ryžtingai ragina Rusijos Federaciją ir Ukrainą veiksmingai vykdyti jų pasienio kontrolę siekiant taikaus konflikto sprendimo ir baigti ginkluotų karių ir karinės įrangos įsiveržimą į Ukrainą iš bet kokios šalies;

3.      smerkia NATO plėtra iki Rusijos Federacijos sienų; griežtai smerkia naujos Ukrainos vyriausybės planus siekti narystės NATO kaip papildomą į konfrontaciją su Rusiją orientuotos politikos elementą, tai toliau destabilizuotų regioną ir apskritai tarptautinę saugumo sistemą;

4.      primygtinai ragina Rusiją, JAV ir NATO baigti karinio spaudimo politiką ir ragina nedelsiant užbaigti karinės eskalacijos spiralę, baigti karinius manevrus ir provokacinius veiksmus ir sumažinti karines pajėgas konflikto regionuose; ryžtingai atmeta papildomų NATO karinių dalinių ir karinių priemonių dislokavimą Rytų Europoje; įspėja, kad nesugebėjimas vėl pradėti į rezultatus orientuoto dialogo su Rusija dialogo gali turėti pavojingų pasekmių taikai ir saugumui Europoje ir pasaulyje;

5.      ragina ES vėl pradėti į rezultatus orientuotą dialogą su Rusija siekiant atkurti pasitikėjimą ir rasti visų neišspręstų problemų ir ginčytinų klausimų sprendimus; ragina visais ES institucijų lygmenimis atkurti iki Ukrainos krizės pradžios veikusių ES ir Rusijos dialogo formatus; ragina ES Rusijos atžvilgiu atsisakyti sankcijų politikos, dėl kurios tarp dviejų strateginių prekybos partnerių prasidėjo prekybos karas, daroma žala, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), ūkininkams ir vartotojams Rusijoje, ES ir ES Rytų partnerystės šalims, be to, paaiškėjo, kad šios priemonės, visų pirma, politiškai neefektyvios ir neproduktyvios;

6.      ragina panaudoti Helsinkio baigiamojo akto 40-mečio progą 2015 m. tam, kad būtų patvirtinti ir visapusiškai įgyvendinti jo principai ir normos, kad būtų atkurtas pasitikėjimas ir pradėtos derybos dėl veiksmingos bendradarbiavimu grindžiamos saugumo sistemos Europoje remiantis JT Chartija ir ESBO normomis, kuri atsižvelgtų į visų Europos šalių interesus; pabrėžia, kad nedelsiant reikia vėl pradėti ir vykdyti įprastinių ginklų kontrolę ir patobulinti esamų pasitikėjimo ir saugumo užtikrinimo priemonių veiksmingumą, pagerinti skaidrumo mechanizmus juos atnaujinant ir išplečiant jų taikymo sritį; ragina parengti naujas pasitikėjimo stiprinimo ir skaidrumo priemones siekiant užkirsti kelią tokiems konfliktams ateityje;

7.      pažymi Ukrainos parlamento rinkimų rezultatus; dar kartą patvirtina, kad nepritaria Komunistų partijai iškeltai bylai, kuri buvo pradėta vykstant rinkimų kampanijai; ragina naujai išrinktą parlamentą ir atitinkamas valdžios institucijas spręsti nustatytas problemas, be kita ko, atlikti veiksmingus nacionalinių ir tarptautinių stebėtojų rinkimų metu nustatytų pažeidimų tyrimus, imtis reikiamų teisinių veiksmų prieš asmenis, atsakingus už tuos pažeidimus vykstant rinkimams, pertvarkyti rinkimų sistemą pagerinant regionų atstovavimą ir stiprinant rinkėjų galimybę daryti poveikį parlamentui per savo išrinktus atstovus pasitelkiant proporcingą rinkimų apygardomis grindžiamą atstovavimo sistemą, visapusiškai įgyvendinti ESBO ir Venecijos komisijos rekomendacijas siekiant didinti politinių partijų ir rinkiminių kampanijų finansavimo skaidrumą ir užtikrinant, kad rinkimus reglamentuojantys teisės aktai atitinka tarptautinius standartus;

8.      ragina Ukrainos vyriausybę peržiūrėti jos griežto taupymo politiką, kad būtų patenkinti būtiniausi gyventojų socialiniai poreikiai, visų pirma susiję su šildymu, energijos teikimu ir sveikatos priežiūra;

9.      ragina Ukrainos vyriausybę ir Aukščiausiąją Radą išpildyti šalies gyventojų lūkesčius, susijusius su realiomis it giliomis reformomis, kad būtų įveikta dabartinė krizė, ir nuvesti šalį prie politinio, ekonominio ir socialinio stabilumo, be kita ko, pasitelkiant šias priemones:

•  nuoseklus korupcijos panaikinimas;

•  teisės viršenybės įtvirtinimas;

•  decentralizacija ir tvirtos garantijos, užtikrinančios žmonėms regionuose demokratinį dalyvavimą visuose svarbiuose sprendimų priėmimo procesuose, visų pirma socialinės ir ekonominės raidos srityse;

•  galutinis oligarchų atskyrimas nuo politikos taikant demokratinę kontrolę;

•  pagarba žmogaus teisėms ir demokratinėms teisėms, įskaitant teisę į kalbą;

•  sukarintų padalinių išformavimas ir griežtos valstybės kontrolės taikymas policijai ir kariuomenei;

•  neatidėliotinas skaidrios, demokratinės ir teisėtos parlamentinės kontrolės taikymas visiems šalies saugumo pajėgumams ir visų sukarintų dalinių ir privačių vad. saugumo pajėgų nuginklavimas;

10.    primygtinai reikalauja, kad ES sietų tolesnę finansinę ir ekonominę paramą Ukrainai su tokios reformų darbotvarkės įgyvendinimu;

11.    yra susirūpinęs, kad Ukrainos politikai ir valdžios institucijos ir toliau nepriimtinai ignoruoja kraštutinių dešiniųjų ir net atvirai neo-nacistines pažiūras demonstruojančių grupuočių keliamą pavojų, bendradarbiaudami su jais rinkimuose ir suteikdami jiems galimybes eiti pareigas teisėsaugos institucijose; pabrėžia, kad leidus kraštutinių dešiniųjų pažiūrų asmenims kontroliuoti postus su reikšmingais teisėsaugos ištekliais akivaizdžiai kyla pavojus demokratijai; primygtinai ragina Ukrainos vyriausybę ir demokratines politines jėgas nutraukti visus ryšius su kraštutinių dešiniųjų pažiūrų grupuotėmis ir kariais;

12.    pakartoja, kad Rytų kaimynystės politika, kuri neatsižvelgia į visų suinteresuotųjų šalių, įskaitant Rusiją, interesus, žlugo; pabrėžia, kad būtina pertvarkyti Rytų kaimynystės politiką siekiant plėtoti regioninį bendradarbiavimą, kurį vykdant nuošalyje nebūtų paliekama nė viena valstybė; ragina Rusiją aktyviai dalyvauti tokiame procese ir parodyti savo valią prisijungti prie geros kaimynystės politikos;

13.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių, Ukrainos ir Rusijos parlamentams ir vyriausybėms, ESBO ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms.

Atnaujinta: 2015 m. sausio 14 d.Teisinis pranešimas