Procedura : 2015/2526(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0130/2015

Teksty złożone :

B8-0130/2015

Debaty :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Głosowanie :

PV 11/02/2015 - 9.19

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0033

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 133kWORD 71k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.535v01-00
 
B8-0130/2015

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem (2015/2526(RSP))


Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem (2015/2526(RSP))  
B8‑0130/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie społeczeństwa informacyjnego(1),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie drugiego Forum Zarządzania Internetem(2),

–       uwzględniając deklarację zasad oraz plan działań Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS), przyjęte w Genewie w dniu 12 grudnia 2003 r.,

–       uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Ku globalnemu partnerstwu w społeczeństwie informacyjnym: Przełożenie zasad genewskich na działania” (COM(2004)0480),

–       uwzględniając zobowiązanie z Tunisu i program na rzecz społeczeństwa informacyjnego, przyjęte w dniu 18 listopada 2005 r.,

–       uwzględniając komunikat Komisji wydany po WSIS w 2006 r. (COM(2006)0181),

–       uwzględniając swą rezolucję z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zarządzania internetem: kolejne działania(3),

–       uwzględniając oświadczenie z konferencji wielostronnej NETmundial, przedstawione w dniu 24 kwietnia 2014 r.,

–       uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Polityka wobec internetu i zarządzanie internetem – rola Europy w kształtowaniu przyszłości zarządzania internetem” (COM(2014)0072),

–       uwzględniając wspólne oświadczenie wydane przez delegację UE na Forum Zarządzania Internetem (IGF), które odbyło się w dniach 2–5 września 2014 r. w Stambule,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że zadaniem Forum Zarządzania Internetem jest wykonywanie mandatu udzielonego przez WSIS w odniesieniu do zwoływania forów umożliwiających demokratyczny, przejrzysty i wielostronny dialog polityczny;

B.     mając na uwadze, ze główna rola i funkcja Forum Zarządzania Internetem polega na omawianiu szerokiego spektrum spraw dotyczących zarządzania internetem, a w stosownych przypadkach – na wydawaniu zaleceń dla społeczności międzynarodowej;

C.     mając na uwadze, że w dniu 20 grudnia 2010 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło decyzję o przedłużeniu mandatu Forum Zarządzania Internetem na kolejne pięć lat;

D.     mając na uwadze, że w 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przeprowadzi dyskusję i podejmie decyzję dotyczącą kolejnego przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem;

E.     mając na uwadze, że Parlament wysłał delegację ad hoc na WSIS w 2005 r. i na wszystkie kolejne doroczne posiedzenia WSIS;

F.     mając na uwadze, że wysłane przez Parlament delegacje ad hoc we współpracy z państwami członkowskimi i Komisją odegrały kluczową rolę w propagowaniu wartości europejskich oraz w stosunkach z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicielami parlamentów krajowych uczestniczącymi w tych wydarzeniach;

G.     mając na uwadze, że internet jako podstawowy filar jednolitego rynku cyfrowego wspiera innowacyjność, wzrost gospodarczy, handel, demokrację, różnorodność kulturową i prawa człowieka;

H.     mając na uwadze, że na dziewiątym Forum Zarządzania Internetem, które odbyło się we wrześniu 2014 r. pod hasłem „Łączyć kontynenty, by ulepszyć wielostronne zarządzanie internetem”, priorytetami Unii Europejskiej były: poprawa dostępu do internetu na całym świecie, zachowanie internetu jako światowego, otwartego i wspólnego zasobu, pozbawiony dyskryminacji dostęp do wiedzy, zwiększenie rozliczalności i przejrzystości w „wielostronnym” modelu zarządzania internetem, odrzucenie idei sprawowania przez państwo kontroli nad internetem, uznanie, że nasze podstawowe wolności i prawa człowieka nie podlegają negocjacjom i muszą być chronione w internecie;

I.      mając na uwadze, że w marcu 2014 r. Krajowy Urząd Telekomunikacji i Informacji (NTIA) Departamentu Handlu USA zapowiedział, że przed wygaśnięciem obowiązującej umowy między NTIA i Internetową Korporacją ds. Nadawania Nazw i Numerów ICANN, we wrześniu 2015 r., zamierza przekazać światowej społeczności wielostronnej zadania nadzoru nad internetem, wykonywane dotychczas przez urząd ds. przydzielania numerów internetowych IANA; mając na uwadze, że przekazanie to wymaga znalezienia na czas wyważonego rozwiązania, pozwalającego stworzyć system, nad którym nie można przejąć kontroli ani go manipulować i który dalej zapewniać będzie stabilność internetu;

J.      mając na uwadze, że w kwietniu 2014 r. na konferencji NETmundial (światowe wielostronne spotkanie na rzecz przyszłości zarządzania internetem) opracowano zestaw zasad dotyczących zarządzania internetem oraz plan działań dotyczących przyszłego rozwoju środowiska internetowego, z którymi zgodziły się niemal wszystkie zainteresowane strony;

K.     mając na uwadze, że zgodnie z przewidywaniami wzrost związany z gospodarką internetową wyniesie w UE prawie 11 %, a udział tej gospodarki w PKB ma wzrosnąć z 3,8 % w 2010 r. do 5,7 % w 2016 r.;

L.     mając na uwadze, że otwarty internet, w którym zastosowanie mają wszystkie prawa i swobody przysługujące ludziom również poza siecią, sprzyja postępowi społecznemu i demokratycznemu na całym świecie;

M.    mając na uwadze, że w dniu 27 listopada 2014 r. ministrowie państw członkowskich UE ds. transportu, telekomunikacji i energii (TTE) zatwierdzili konkluzje Rady, w których podkreślono, że UE powinna zająć skoordynowane stanowisko w sprawie zarządzania internetem oraz wspierać umacnianie Forum Zarządzania Internetem jako platformy wielostronnej;

1.      wzywa Zgromadzenie Ogólne ONZ do przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem, zwiększenia dostępnych mu zasobów i utrzymania wielostronnego modelu zarządzania internetem;

2.      uważa, że chociaż Forum Zarządzania Internetem nie przyjmie formalnych konkluzji, zadaniem Unii Europejskiej jest wspieranie tego procesu i czerpanie inspiracji z dyskusji, ponieważ proces ten dostarcza pozytywnych i konkretnych ram służących kształtowaniu przyszłości internetu w oparciu o podejście wielostronne;

3.      wzywa państwa członkowskie i zainteresowane instytucje UE, by dalej traktowały Forum Zarządzania Internetem jak jeden ze swoich priorytetów oraz by dalej wspierały forum i jego sekretariat; z zadowoleniem przyjmuje takie inicjatywy, jak program fundacji Tides „Friends of the IGF Fund” („Przyjaciele funduszu IGF”) oraz „IGF Support Association” („Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia IGF”), których celem jest zdobywanie dodatkowych środków pieniężnych;

4.      podkreśla, że w przyszłości Parlament powinien w dalszym ciągu brać udział w posiedzeniach Forum Zarządzania Internetem, aby wraz z państwami członkowskimi i Komisją wydajnie uczestniczyć w debacie na temat zarządzania internetem;

5.      wzywa państwa członkowskie i Komisję do większego zaangażowania we wspieranie wielostronnego modelu zarządzania internetem;

6.      wzywa Komisję, państwa członkowskie i wszystkie właściwe zainteresowane strony, by dalej umacniały zrównoważony charakter trwałość modelu wielostronnego, zwiększając pluralizm, przejrzystość i rozliczalność podmiotów i procesów na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym;

7.      podkreśla znaczenie dokończenia globalizacji podstawowych funkcji internetu i jego organizacji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rząd USA w marcu 2014 r. zobowiązał się do przeniesienia nadzoru nad zadaniami urzędu IANA; podkreśla znaczenie pełnej rozliczalności korporacji ICANN;

8.      podkreśla, że istnieje ścisły termin ukończenia negocjacji na temat lepszego zarządzania internetem, które będzie długotrwałym rozwiązaniem zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo internetu, gdyż we wrześniu 2015 r. wygaśnie obecne porozumienie między ICANN a rządem USA dotyczące nadzoru nad funkcjami urzędu IANA;

9.      podkreśla, że z dotychczasowych owocnych wymian poglądów na Forum Zarządzania Internetem można już dziś wyciągnąć wnioski i zastosować je w praktyce, zwłaszcza jeśli chodzi o zagadnienie regulacji komunikacji elektronicznej oraz o problematykę bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności; podkreśla potrzebę zapewnienia otwartego i niezależnego internetu jako światowego wspólnego zasobu, a także pozbawionego dyskryminacji dostępu do wiedzy w przyszłości, w oparciu o inicjatywy podejmowane przez zainteresowane strony oraz o ich potrzeby, a także o wolność słowa;

10.    podkreśla podstawowe znaczenie dalszych starań o zapewnienie prawnej ochrony otwartego internetu i koncepcji neutralności sieci jako niezbędnego warunku zagwarantowania swobody dostępu do informacji i wolności słowa, o stymulowanie wzrostu i tworzenia miejsc pracy przez rozwijanie związanych z internetem innowacji i szans dla przedsiębiorczości, a także o propagowanie i ochronę różnorodności kulturowej i językowej;

11.    podkreśla, że podstawowe wolności i prawa człowieka nie podlegają negocjacjom i muszą być chronione w internecie; ubolewa, że niektóre państwa usiłują utrudnić swoim obywatelom łączenie się ze światową siecią internetową, wprowadzając cenzurę i inne ograniczenia, i odrzuca ideę sprawowania przez państwo kontroli nad internetem;

12.    podkreśla gospodarcze i społeczne znaczenie prawa do ochrony prywatności w internecie oraz zachowania przez użytkowników kontroli nad własnymi danymi osobowymi; uważa, że takie prawa mają podstawowe znaczenie dla otwartości i neutralności internetu oraz dla równych warunków działania przedsiębiorstw w internecie;

13.    zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, państwom członkowskim i parlamentom krajowym.

(1)

Dz.U. C 133 E z 8.6.2006, s. 140.

(2)

Dz.U. C 41 E z 19.2.2009, s. 80.

(3)

Dz.U. C 236 E z 12.8.2011, s. 33.

Ostatnia aktualizacja: 6 luty 2015Informacja prawna