ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 148kWORD 61k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно латинския и старогръцкия език като езици и култура на произход в Европа


Флориан Филипо, Доминик Билд, Софи Монтел, Стийв Бриуа

B80514/2015 Предложение за резолюция на Европейския парламент относно латинския и старогръцкия език като езици и култура на произход в Европа  

Европейският парламент,

–       като взе предвид Директива 77/486/ЕИО на Съвета от 25 юли 1977 г. относно образованието на децата на мигриращи работници,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че програмата за преподаване на езика и културата на произход (ELCO – enseignements de langue et culture d'origine), която е въведена във Франция от 1975 г., се стремеше да улесни адаптирането на децата на работниците мигранти;

Б.     като има предвид, че би било дискриминиращо овладяването на езиците и културата на произход да не се отнася и до децата с произход от държавата членка, в която пребивават;

В.     като има предвид, че езиците на произход на държавите – членки на Европейския съюз, са латинският и старогръцкият език, от които пряко произхождат голям брой езици, които понастоящем се говорят в държавите – членки на Съюза, и те са били използвани навсякъде като езици на науката в продължение на столетия;

1.      счита, че Съюзът трябва да насърчава по-добри познания на гръцко-латинската култура, която му е завещала демократичните принципи, които той се стреми да защитава;

2.      потвърждава, че Съюзът следва да насърчава изучаването на латински и старогръцки език във всички държави членки;

3.      счита, че Съюзът следва да обмисли използването на латински език като референтен език;

4.      отправя искане към Комисията да въведе механизъм за размисъл за тази цел;

5.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и държавите членки.

Последно осъвременяване: 16 юни 2015 г.Правна информация