ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 129kWORD 61k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά ως γλωσσών και πολιτισμών καταγωγής της Ευρώπης


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά ως γλωσσών και πολιτισμών καταγωγής της Ευρώπης  
B8-0514/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 77/486/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1977, περί της σχολικής φοιτήσεως των τέκνων διακινούμενων εργαζομένων,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα ELCO (διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού καταγωγής), το οποίο εφαρμόζεται στη Γαλλία από το 1975, φιλοδοξούσε να διευκολύνει την προσαρμογή των παιδιών διακινούμενων εργαζομένων·

B.     θεωρώντας ότι θα συνιστούσε διάκριση εάν η γνώση των γλωσσών και πολιτισμών καταγωγής δεν αφορούσε επίσης τα παιδιά που προέρχονται από το κράτος μέλος στο οποίο ζουν·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γλώσσες καταγωγής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά, από τα οποία προέρχονται κατευθείαν πολλές από τις γλώσσες που ομιλούνται σήμερα στα κράτη της Ένωσης και ότι επί αιώνες χρησιμοποιούντο παντού ως λόγιες γλώσσες·

1.      θεωρεί ότι η Ένωση οφείλει να ενθαρρύνει μία βαθύτερη γνώση του αρχαίου ελληνικού και λατινικού πολιτισμού, που της κληροδότησαν τις δημοκρατικές αρχές των οποίων θεωρεί ότι υπεραμύνεται·

2.      υποστηρίζει ότι η Ένωση οφείλει να προωθήσει σε όλα τα κράτη μέλη την εκμάθηση των λατινικών και των αρχαίων ελληνικών·

3.      πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιεί τα λατινικά ως γλώσσα αναφοράς·

4.      ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την εμπεριστατωμένη εξέταση της ιδέας αυτής·

5.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, και τα κράτη μέλη.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουνίου 2015Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου