RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 131kWORD 58k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


vanakreeka ja ladina keele kui Euroopa aluseks olevate keelte ja kultuuride kohta


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Euroopa Parlamendi resolutsioon vanakreeka ja ladina keele kui Euroopa aluseks olevate keelte ja kultuuride kohta  
B8-0514/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuli 1977. aasta direktiivi 77/486/EMÜ võõrtöötajate lastele hariduse andmise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Prantsusmaal 1975. aastal kehtestatud programmi ELCO (päritoluriigi keele ja kultuuri õpetamine) eesmärk oli aidata võõrtöötajate lastel kohaneda;

B.     arvestades, et on diskrimineeriv, et lapsed, kes on pärit liikmesriigist, kus nad elavad, ei saa päritoluriigi keele ja kultuuri õpetamise programmi kasutada;

C.     arvestades, et Euroopa Liidu liikmesriikide päritolukeelteks on ladina ja vanakreeka keel, mis on paljude praegu Euroopa Liidus räägitavate keelte aluseks ning mida räägiti haritlaskonna seas kõikjal mitme sajandi vältel;

1.      on seisukohal, et EL peaks ergutama inimesi vanakreeka ja ladinakeelset kultuuri paremini tundma õppima, kuna need kultuurid pärandasid ELile demokraatia põhimõtted, mida liit väidetavasti austab;

2.      on seisukohal, et EL peaks edendama kõikides liikmesriikides ladina ja vanakreeka keele õppimist;

3.      on seisukohal, et EL peaks kaaluma ladina keele kasutamist üldiselt kasutatava keelena;

4.      kutsub komisjoni üles moodustama töörühma selle idee kaalumiseks;

5.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Viimane päevakajastamine: 16. juuni 2015Õigusalane teave