REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 150kWORD 61k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par latīņu un sengrieķu valodu un kultūru kā Eiropas izcelsmes valodām un kultūrām


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par latīņu un sengrieķu valodu un kultūru kā Eiropas izcelsmes valodām un kultūrām  
B8-0514/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes 1977. gada 25. jūlija Direktīvu 77/486/EEK par migrējošo darba ņēmēju bērnu izglītību,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā Francijā kopš 1975. gada ir ieviesta izcelsmes valstu valodu un kultūru apguves programma ELCO, kurai bija izvirzīts mērķis palīdzēt migrējošo darba ņēmēju bērniem pielāgoties;

B.     tā kā ir diskriminējoši, ka izcelsmes valstu valodu un kultūru apguve neattiecas uz bērniem, kuru izcelsmes valsts ir dalībvalsts, kur tie dzīvo;

C.     tā kā Eiropas Savienības dalībvalstu izcelsmes valodas ir latīņu valoda un sengrieķu valoda, no kurām tieši cēlušās vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu pašreizējās valodas, un ka minētās valodas gadsimtiem ilgi bija izglītoto aprindu valodas,

1.      uzskata, ka Savienībai vajadzētu sekmēt grieķu un latīņu kultūras labāku apguvi, no kurām Savienība mantojusi demokrātijas principus, ko tā tiecas aizstāvēt;

2.      apstiprina, ka Savienībai būtu jārosina latīņu un sengrieķu valodas apguve visās dalībvalstīs;

3.      uzskata, ka Savienībai vajadzētu apsvērt jautājumu par latīņu valodas kā references valodas lietošanu;

4.      aicina Komisiju izveidot struktūru šādu pārdomu īstenošanai;

5.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

Pēdējā atjaunošana - 2015. gada 15. jūnijaJuridisks paziņojums