ONTWERPRESOLUTIE
PDF 136kWORD 58k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het Latijn en het Oud-Grieks als oorspronkelijke talen en culturen van Europa


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het Latijn en het Oud-Grieks als oorspronkelijke talen en culturen van Europa  
B8-0514/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien Richtlijn 77/486/EEG van de Raad van 25 juli 1977 inzake het onderwijs aan de kinderen van migrerende werknemers,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het ELCO-programma voor onderwijs in de taal en cultuur van oorsprong, dat sedert 1975 in Frankrijk bestaat, tot doel had de aanpassing van kinderen van migrerende werknemers te vergemakkelijken;

B.     overwegend dat het discriminerend zou zijn als de beheersing van de oorspronkelijke talen en culturen niet eveneens betrekking zou hebben op kinderen die afkomstig zijn uit de lidstaat waarin zij leven;

C.     overwegende dat de oorspronkelijke talen van de lidstaten van de Europese Unie het Latijn en het Oud-Grieks zijn, die rechtstreeks de basis vormen van een groot aantal talen die tegenwoordig in de lidstaten worden gesproken, en dat deze talen eeuwenlang overal als talen van de geleerden zijn gebruikt;

1.      is van mening dat de Unie een betere kennis van de Grieks-Latijnse cultuur moet bevorderen, die haar de democratische beginselen waarvoor zij zich sterk maakt, heeft nagelaten;

2.      meent dat de Unie het leren van Latijn en Oud-Grieks in alle lidstaten moet bevorderen;

3.      meent dat de Unie moet overwegen het Latijn als referentietaal te gebruiken;

4.      verzoekt de Commissie een structuur op te zetten om vorm te geven aan dit idee;

5.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

 

Laatst bijgewerkt op: 16 juni 2015Juridische mededeling