NÁVRH UZNESENIA
PDF 142kWORD 60k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o latinčine a starogréčtine ako pôvodných jazykoch a kultúrach Európy


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o latinčine a starogréčtine ako pôvodných jazykoch a kultúrach Európy  
B8-0514/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na smernicu Rady 77/486/EHS z 25. júla 1977 o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže cieľom programu ELCO (výučba jazyka a kultúry krajiny pôvodu), ktorý bol vo Francúzsku zavedený v roku 1975, bolo uľahčenie integrácie detí migrujúcich pracovníkov;

B.     keďže by šlo o diskrimináciu, ak by sa osvojovanie pôvodných jazykov a kultúr nevzťahovalo aj na deti, ktoré naďalej žijú v krajine svojho pôvodu;

C.     keďže pôvodnými jazykmi členských štátov Európskej únie sú latinčina a starogréčtina, z ktorých priamo pochádza veľká časť jazykov, ktorými sa v súčasnosti v členských štátoch Únie hovorí, a že tieto dva jazyky sa po stáročia používali všade ako jazyky vzdelancov;

1.      domnieva sa, že EÚ musí podporovať lepšie poznanie grécko-latinskej kultúry, ktorá jej zanechala demokratické zásady, ktoré chce Únia hájiť;

2.      konštatuje, že Únia by mala podporovať výučbu latinčiny a starogréčtiny vo všetkých členských štátoch;

3.      domnieva sa, že Únia by mala zvážiť používanie latinčiny ako referenčného jazyka;

4.      vyzýva Komisiu, aby zaviedla mechanizmus na posúdenie tejto myšlienky;

5.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

Posledná úprava: 16. júna 2015Právne oznámenie