FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 135kWORD 58k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om latin och klassisk grekiska som ursprungsspråk och ursprungskulturer i Europa


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Förslag till Europaparlamentets resolution om latin och klassisk grekiska som ursprungsspråk och ursprungskulturer i Europa  
B8-0514/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets direktiv 77/486/EEG av den 25 juli 1977 om undervisning av barn till migrerande arbetstagare,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Programmet för undervisning i hemlandets språk och kultur (ELCO) inrättades i Frankrike 1975 och hade som mål att underlätta anpassningen för migrerande arbetstagares barn.

B.     Det vore diskriminerande om inte kunskaper i ursprungsspråk och ursprungskulturer också gäller för de barn som har sitt ursprung i de medlemsstater där de bor.

C.     Ursprungsspråken i Europeiska unionens medlemsstater är latin och klassisk grekiska, som är det direkta ursprunget för ett stort antal språk som i dag talas i unionens medlemsstater. Under flera århundraden talades dessa språk överallt i lärda sammanhang.

1.      Europaparlamentet anser att unionen måste främja bättre kunskaper om den grekisk-latinska kulturen, som har lämnat efter sig de demokratiska principer unionen säger sig försvara.

2.      Europaparlamentet anser bestämt att unionen bör verka för att barnen får lära sig latin och klassisk grekiska i alla medlemsstater.

3.      Europaparlamentet anser att unionen bör överväga att använda latin som referensspråk.

4.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en diskussion i detta avseende.

5.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Senaste uppdatering: 16 juni 2015Rättsligt meddelande