Menetlus : 2016/2667(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0611/2016

Esitatud tekstid :

B8-0611/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/05/2016 - 9.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0223

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 321kWORD 64k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.629v01-00
 
B8-0611/2016

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Hiina turumajandusliku staatuse kohta  (2016/2667(RSP))


Emma McClarkin, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Hiina turumajandusliku staatuse kohta (2016/2667(RSP))  
B8-0611/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ELi dumpinguvastaseid õigusakte (nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed(1)),

–  võttes arvesse Hiina Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) ühinemise protokolli, eriti selle 15. jagu,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit ja Hiina on kaks maailma suurimat kauplejat, Hiina on ELi suuruselt teine kaubanduspartner ja EL on Hiina peamine kaubanduspartner ning nende kaubavahetuse maht ületab miljard eurot päevas;

B.  arvestades, et kõigis otsustes selle kohta, kuidas võtta arvesse Hiina WTOga ühinemise protokolli 15. jao punkti a alapunkti ii kehtivuse lõppemist ning kuidas käsitada Hiina ebaseaduslikku dumpinguhinnaga ja subsideeritud importi pärast 2016. aasta detsembrit, tuleb peamise põhimõttena tagada WTO õiguse jätkuv järgimine ELi õiguses;

C.  arvestades, et ühinemisprotokolli 15. jao punkti a alapunkti ii kehtivuse lõppemisest tulenevaid täpseid õiguslikke tagajärgi seoses meetodiga, mida kasutatakse normaalväärtuse kindlaksmääramiseks Hiina suhtes dumpinguvastaste meetmete kehtestamise eesmärgil, tuleb hinnata ja analüüsida, kaasa arvatud 15. jao kehtimajäävate osade õiguslikku mõju;

1.  kordab, kui tähtis on ELi strateegiline partnerlus Hiinaga, milles kaubavahetusel ja investeeringutel on keskne roll;

2.  märgib, et ühinemisprotokolli 15. jao punkti a alapunkti ii kehtivus lõpeb 11. detsembril 2016; kutsub komisjoni üles kaaluma vajaduse korral, milliseid muudatusi võib olla vaja teha ELi õigusaktides selle alapunkti kehtivuse lõppemise arvesse võtmiseks;

3.  nõuab, et kui komisjon kavatseb koostada ühinemisprotokolli teatavate osade kehtivuse lõppemise arvesse võtmiseks ettepaneku, siis peab see kindlalt tuginema järgmisele neljale kesksele põhimõttele:

•  tuleb tagada, et ELi õiguses järgitakse täielikult ELi WTO raames võetud kohustusi ja antud lubadusi ning võetakse täielikult arvesse ühinemisprotokolli 15. jao teatavates osades tehtavate muudatuste õiguslikke tagajärgi;

•  arvesse tuleb võtta mitte ainult 15. jao punkti a alapunkti ii kehtivuse lõppemisest tulenevat konkreetset õiguslikku mõju, vaid tagada ka täieliku õigusliku tähenduse andmine neile ühinemisprotokolli jagudele, mis jäävad pärast 11. detsembrit 2016 kehtima;

•  kriitilise ja otsustava tähtsusega küsimusena tuleb tagada, et EL säilitaks täieliku ja jätkuva võime võtta ELi tööstust kahjustavate ELi kaubanduspartnerite konkurentsivastaste turutavade vastu õigeaegseid, vajalikke ja mõjusaid meetmeid, ning tagada, et ELi ettevõtted tegutsevad ELis jätkuvalt ülemaailmselt võrdsetel tingimustel;

•  vaja on tagada, et kõik seadusandlikud ettepanekud tugineksid mitte üksnes kõikide muudatuste õiguslike aspektide mõju põhjalikule ja läbimõeldud hinnangule, vaid ka hinnangule nendest tuleneda võiva keskpika ja pikaajalise majandusliku, sotsiaalse, tööstusliku, keskkonna- ja strateegilise mõju kohta;

4.  nõuab, et see analüüsimine toimuks nii, et see ei mõjutaks ELi kaubanduse kaitsevahendite üldisema reformimise protsessi, ja et komisjon ei esitaks ühtegi ettepanekut parlamendi istungjärkude vaheajal;

5.  palub komisjonil kaaluda kolmandatele riikidele turumajandusliku staatuse andmiseks selge ja mõjusa strateegia kehtestamist, mitte üksnes Euroopa ettevõtete jaoks võrdsete võimaluste säilitamiseks, vaid ka selleks, et jätkata võitlust konkurentsivastase turukäitumise ja turumoonutuste kõigi vormide vastu;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

Viimane päevakajastamine: 11. mai 2016Õigusalane teave