Procedūra : 2016/2667(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0611/2016

Pateikti tekstai :

B8-0611/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/05/2016 - 9.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0223

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 469kWORD 69k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.629v01-00
 
B8-0611/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso  (2016/2667(RSP))


Emma McClarkin, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso (2016/2667(RSP))  
B8-0611/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES antidempingo teisės aktus (2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių(1)),

–  atsižvelgdamas į Kinijos stojimo į Pasaulinę prekybos organizaciją (WTO) protokolą, ypač į jo 15 skirsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga ir Kinija yra dvi iš šalių, vykdančių didžiausios pasaulyje apimties prekybą, Kinija yra antra pagal prekybos apimtį ES prekybos partnerė, ES yra pirma pagal prekybos apimtį Kinijos prekybos partnerė ir jų tarpusavio prekybos mainų apimtis viršija 1 mlrd. eurų per dieną;;

B.  kadangi priimant bet kokį sprendimą dėl to, kaip atsižvelgti į Kinijos stojimo į Pasaulinę prekybos organizaciją protokolo 15 skirsnio a punkto ii papunkčio galiojimo pabaigą ir kokią tvarką taikyti importui neteisėtomis dempingo kainomis ir subsidijuojamam importui iš Kinijos po 2016 m. gruodžio mėn., iš esmės privaloma užtikrinti nuolatinę ES teisės atitiktį Pasaulinės prekybos organizacijos nuostatoms;

C.  kadangi reikia išnagrinėti ir įvertinti tikslias Stojimo protokolo 15 skirsnio a punkto ii papunkčio galiojimo pabaigos teisines pasekmes dabartiniam metodui, naudojamam nustatant normalią prekių vertę antidempingo priemonių taikymo tikslais, taip pat ir kitų toliau galiosiančių 15 skirsnio dalių teisinį poveikį;

1.  pakartoja, kad ES ir Kinijos strateginė partnerystė, kurioje didelis vaidmuo tenka prekybai ir investicijoms yra labai svarbi;

2.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio 11 d. baigiasi Kinijos stojimo į Pasaulinę prekybos organizaciją protokolo 15 skirsnio a punkto ii papunkčio galiojimas; ragina Komisiją, kai tikslinga, apsvarstyti, kokių pakeitimų gali prireikti siekiant, kad ES teisėje būtų atsižvelgta į šių nuostatų galiojimo pabaigą;

3.  primygtinai tvirtina, kad bet koks Komisijos numatomas pasiūlymas atsižvelgti į tam tikrų Stojimo protokolo dalių nuostatų galiojimo pabaigą turėtų remtis šiais keturiais pagrindiniais principais:

•  būtina užtikrinti, kad ES teisė visiškai atitiktų ES pareigas pagal prievoles ir įsipareigojimus Pasaulinei prekybos organizacijai ir teisines tam tikrų Kinijos stojimo protokolo 15 skirsnio dalių nuostatų pasikeitimo pasekmes;

•  būtina ne tik atsižvelgti į tam tikrą teisinį 15 skirsnio a punkto ii papunkčio galiojimo pabaigos poveikį, bet ir užtikrinti, kad tie Stojimo protokolo skirsniai, kurie toliau galios po 2016 m. gruodžio 11 d., visapusiškai galiotų teisiniu požiūriu;

•  būtina užtikrinti (tai nepaprastai svarbu), kad ES ir toliau galėtų laiku, nuolat ir visapusiškai imtis reikalingų ir veiksmingų priemonių, kuriomis būtų kovojama su ES prekybos partnerių rinkoje taikoma antikonkurencine praktika, kenkiančia ES pramonei, ir užtikrintų, kad ES įmonės ir toliau veiktų visiems vienodomis veiklos ES sąlygomis;

•  būtina užtikrinti, kad visi pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų būtų grindžiami nuodugniu ir apsvarstytu ne tik teisinių bet kokių pakeitimų aspektų, bet ir vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikio ekonominio, socialinio, pramoninio, aplinkosauginio ir strateginio poveikio, kuris gali pasireikšti, vertinimu;

4.  prašo užtikrinti, kad tokie svarstymai nedarytų poveikio procesui, susijusiam su bendresne ES prekybos apsaugos priemonių reforma, ir kad Komisija neteiktų jokių pasiūlymų Parlamento darbo pertraukų metu;

5.  prašo Komisijos apsvarstyti galimybę nustatyti aiškią ir veiksmingą rinkos ekonomikos valstybės statuso suteikimo trečiosioms šalims strategiją, siekiant ne tik išsaugoti vienodas veiklos sąlygas Europos įmonėms, bet ir tęsti kovą su bet kokios formos antikonkurenciniu elgesiu rinkoje ir rinkos iškraipymais;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

Atnaujinta: 2016 m. gegužė 11 d.Teisinis pranešimas