Procedura : 2017/2654(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0333/2017

Teksty złożone :

B8-0333/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/05/2017 - 11.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0227

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 344kWORD 47k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0331/2017
15.5.2017
PE603.758v01-00
 
B8-0333/2017

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie strategii UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE na rzecz Syrii (2017/2654(RSP))  
B8-0333/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji w Syrii,

–  uwzględniając strategię UE na rzecz Syrii, przyjętą przez Radę w dniu 3 kwietnia 2017 r.,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając konwencję genewską z 1949 r. i protokoły dodatkowe do niej,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

–  uwzględniając Konwencję praw dziecka ONZ z 1989 r. oraz jej Protokół fakultatywny z 2000 r. w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne,

–  uwzględniając deklarację ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji ze względu na wyznanie lub przekonania z 1981 r.,

–  uwzględniając Konwencję o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów z 1993 r.,

–  uwzględniając Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z dnia 9 grudnia 1948 r.,

–  uwzględniając komunikat z Genewy z czerwca 2012 r.,

–  uwzględniając konkluzje z londyńskiej konferencji w sprawie Syrii, która odbyła się w lutym 2016 r.,

–  uwzględniając konkluzje z konferencji w sprawie przyszłości Syrii i regionu, która odbyła się w Brukseli w dniach 4–5 kwietnia 2017 r., a także wcześniejsze konferencje w sprawie sytuacji w Syrii, jakie odbyły się w Londynie, Kuwejcie, Berlinie i Helsinkach,

–  uwzględniając statut rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii, w szczególności rezolucję nr 2254 (2015),

–  uwzględniając decyzje Rady w sprawie unijnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów odpowiedzialnych za brutalne represje w Syrii, w szczególności decyzję z dnia 14 listopada 2016 r. i z 20 marca 2017 r.,

–  uwzględniając memorandum dotyczące utworzenia stref deeskalacji w Syryjskiej Republice Arabskiej, podpisane w dniu 6 maja 2017 r. przez Iran, Rosję i Turcję,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że wojna w Syrii trwa już siódmy rok oraz że w konflikcie tym zginęło ponad 250 tys. osób, tysiące odniosły obrażenia lub zostały okaleczone, 13,5 mln osób potrzebuje pomocy humanitarnej, a 5 mln przebywa jako uchodźcy w krajach ościennych;

B.  mając na uwadze, że wojna w Syrii stopniowo wciągnęła w swoje tryby najważniejsze mocarstwa regionalne i światowe, obnażyła głębokie podziały i stworzyła zagrożenie dla szeroko pojmowanego bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego, w tym również bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej państw członkowskich;

C.  mając na uwadze, że reżim syryjski w pierwszej kolejności odpowiada za ochronę i bezpieczeństwo wszystkich swoich obywateli;

D.  mając na uwadze, że z powodu krwawego konfliktu w Syrii nie funkcjonuje system edukacji, opieka zdrowotna ani system opieki społecznej;

E.  mając na uwadze, że Rosja jest jednym z najważniejszych międzynarodowych stronników syryjskiego prezydenta Baszara Al‑Assada i że przetrwanie reżimu syryjskiego ma kluczowe znaczenie dla ochrony rosyjskich interesów w tym kraju; mając na uwadze, że Rosja zawetowała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolucje krytykujące działania prezydenta Al‑Assada i mimo potępienia przez wspólnotę międzynarodową nadal udziela reżimowi syryjskiemu wsparcia wojskowego;

F.  mając na uwadze, że międzynarodowe prawo humanitarne i dotyczące praw człowieka zakazuje ataków na osoby i grupy ze względu na ich przynależność religijną lub etniczną, a także ataków na ludność cywilną niebiorącą udziału w walkach i osoby dostarczające pomoc humanitarną tym, którzy z powodu konfliktu znaleźli się w sytuacji bez wyjścia; mając na uwadze, że czyny takie mogą stanowić zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości;

G.  mając na uwadze, że statut rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego, podpisany i ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie UE, stanowi, iż najpoważniejsze przestępstwa, wzbudzające zaniepokojenie całej wspólnoty międzynarodowej, w szczególności ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne, nie mogą pozostać niekarane;

H.  mając na uwadze, że gwałtownie nasiliły się tortury, masowe aresztowania i powszechne niszczenie obszarów zaludnionych, prowadząc do przesiedleń dużej liczby Syryjczyków i wymuszając oddalenie się wielu osób od bardzo potrzebnej pomocy humanitarnej;

I.  mając na uwadze, że konfliktu tego nie można rozwiązać przy użyciu środków wojskowych, a sensowne i trwałe porozumienie pokojowe jest niemożliwe w przypadku pozostania u władzy syryjskiego prezydenta Baszara Al‑Assada;

J.  mając na uwadze, że mimo utworzenia w Syrii tzw. stref deeskalacji, czego podstawą było porozumienie zawarte przez Rosję, Turcję i Iran, w innych częściach kraju w dalszym ciągu ma miejsce ostrzał artyleryjski, bombardowanie i ostrzał z broni palnej; mając na uwadze, że najważniejsze syryjskie ugrupowanie opozycyjne oświadczyło, iż nie pokłada w tym porozumieniu wielkich nadziei;

K.  mając na uwadze, że według doniesień rząd Syrii w dalszym ciągu produkuje broń chemiczną, naruszając tym samym porozumienie z 2013 r. o wyeliminowaniu takiej broni;

1.  potępia masowe cierpienia zadawane niewinnym cywilom w wyniku bombardowań, ostrzałów i innych działań zbrojnych, stosowania w sposób zorganizowany tortur i przemocy seksualnej oraz w wyniku pozbawiania ludności pomocy humanitarnej, a także uważa, że używanie pocisków zapalających i innych rodzajów amunicji przeciwko celom i obiektom cywilnym stanowi zbrodnię wojenną;

2.  domaga się natychmiastowego zaprzestania bombardowań i masowych ataków na ludność cywilną, pracowników organizacji pomocowych i placówki medyczne, aby umożliwić ewakuację osób wymagających najpilniejszej pomocy medycznej z Aleppo i innych oblężonych obszarów oraz ułatwić podjęcie pilnych i konkretnych rozmów w sprawie zaprowadzenia pokoju w Syrii;

3.  pochwala wysiłki pracowników pomocy humanitarnej starających się dostarczyć osobom, które znalazły się w potrzasku konfliktu, bardzo potrzebną pomoc, żywność, wodę i leki oraz wzywa wszystkie strony zaangażowane w konflikt do zapewnienia organizacjom humanitarnym bezpiecznego i swobodnego dostępu do ludności cywilnej dotkniętej skutkami wojny;

4.  wyraża zadowolenie z przyjęcia przez UE strategii na rzecz Syrii oraz z determinacji okazywanej przez państwa członkowskie, aby wspólnie i we współpracy z partnerami międzynarodowymi dążyć do pokojowego i trwałego rozwiązania konfliktu w zgodzie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2254 (2015) oraz komunikatem z Genewy z czerwca 2012 r.;

5.  zachęca państwa członkowskie do nieustawania w wysiłkach mających na celu zaspokojenie potrzeb Syrii po zakończeniu konfliktu, kiedy będzie miał miejsce prawdziwie integracyjny proces pokojowy i będą zachodzić przemiany polityczne, co obejmuje natychmiastową pomoc humanitarną, odbudowę najważniejszych elementów infrastruktury oraz wsparcie na rzecz edukacji i opieki zdrowotnej;

6.  z zadowoleniem przyjmuje wkłady finansowe wniesione dotychczas przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie na rzecz wsparcia krajów sąsiadujących z Syrią, które udzielają schronienia uchodźcom uciekającym przed konfliktem; zachęca do utrzymania tego wsparcia;

7.  uważa, że rozwiązania konfliktu w Syrii nie można wypracować w izolacji oraz że musi ono obejmować szerszą strategię na rzecz rozwiązania konfliktu, zaprowadzenia pokoju i niesienia pomocy humanitarnej w całym regionie, a także środki mające na celu wyeliminowanie podstawowych przyczyn ekstremizmu;

8.  apeluje do wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby wypełnili swoje zobowiązania w kontekście kryzysu;

9.  potępia Rosję z powodu zawetowania przez nią licznych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie konfliktu w Syrii, a także za udzielanie wsparcia reżimowi Assada;

10.  odrzuca możliwość pełnienia przez prezydenta Baszara Al‑Assada jakiejkolwiek roli w Syrii po zakończeniu konfliktu;

11.  popiera Radę i inne organy międzynarodowe w rozważaniach dotyczących dalszych środków ograniczających wobec osób i grup odpowiedzialnych za naruszanie praw człowieka i brutalne represjonowanie ludności cywilnej w Syrii;

12.  zdecydowanie zachęca UE i jej państwa członkowskie do współpracy z partnerami i agencjami międzynarodowymi w celu zabezpieczenia informacji na temat osób bezprawnie przetrzymywanych przez reżim syryjski i szereg zbrojnych ugrupowań opozycyjnych oraz osób zaginionych w wyniku działań reżimu i tych ugrupowań, a także w celu zapewnienia dostępu do tych osób i ich uwolnienia;

13.  apeluje do UE i jej państw członkowskich o wspólne zapewnienie środków umożliwiających w pełni sfinansowanie ONZ‑owskiego mechanizmu gwarantującego rozliczalność w Syrii, w ramach którego ma zostać zrealizowane zadanie gromadzenia, przechowywania i analizowania dowodów okrucieństw i innych zbrodni wojennych popełnionych przez wszystkie strony konfliktu w Syrii z myślą o przeprowadzeniu postępowania karnego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym;

14.  popiera postawienie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym osób oskarżonych o dokonywanie masowych ataków na ludność cywilną, umyślne wstrzymywanie pomocy humanitarnej dla osób umierających z głodu, używanie broni chemicznej przeciw niewinnym ludziom i organizowanie tortur i przemocy seksualnej, a także nawołuje do kontynuowania prac zmierzających do rozliczenia winnych w Syrii;

15.  domaga się jak najszybszego wznowienia negocjacji politycznych pod auspicjami ONZ w Genewie w celu zakończenia konfliktu i ulżenia cierpieniom narodu syryjskiego;

16.  popiera działania specjalnego wysłannika ONZ ds. Syrii Staffana de Mistury zmierzające do osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w sprawie trwałego rozwiązania pokojowego;

17.  podtrzymuje swoje zaangażowanie na rzecz jedności, suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności Syrii;

18.  popiera militarne działania koalicji międzynarodowej wymierzone przeciwko IS/Daisz i innym znanym ugrupowaniom terrorystycznym w Syrii;

19.  docenia wkład posiedzeń z Astany w poszukiwanie pokojowego rozwiązania konfliktu oraz przypomina Rosji, Iranowi i Turcji o ich odpowiedzialności jako podmiotów gwarantujących bezwzględne przestrzeganie zawieszenia broni i deeskalację działań zbrojnych w wyznaczonych strefach;

20.  uważa, że posiedzenia z Astany muszą stanowić uzupełnienie procesu genewskiego w kwestii deeskalacji konfliktu i zbliżenia wszystkich stron w interesie konstruktywnego i trwałego porozumienia pokojowego;

21.  przypomina wszystkim uczestnikom konferencji w sprawie przyszłości Syrii i regionu z kwietnia 2017 r. o ich zobowiązaniach i zachęca ich do zamienienia w czyn obowiązujących deklaracji wsparcia narodu syryjskiego i ludności zmuszonej uciekać do krajów ościennych;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich, rządowi i parlamentowi Syryjskiej Republiki Arabskiej oraz rządom i parlamentom państw graniczących z Syrią.

Ostatnia aktualizacja: 17 maj 2017Informacja prawna