Procedura : 2017/2732(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0449/2017

Teksty złożone :

B8-0449/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0305

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 340kWORD 47k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0440/2017
28.6.2017
PE605.572v01-00
 
B8-0449/2017

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8–0319/2017

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP))


Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP))  
B8-0449/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 9, 151, 152, art. 153 ust. 1 i 2 oraz art. 173,

–  uwzględniając tytuł II „Wolności” i tytuł IV „Solidarność” Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności art. 5 ust. 3 TUE i protokół nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju(1),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. zatytułowany „Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego” (COM(2014)0014),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 października 2012 r. zatytułowany „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” (COM(2012)0582),

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie programu konkurencyjności przemysłu, na temat cyfrowej transformacji europejskiego przemysłu oraz w sprawie pakietu dotyczącego technologii jednolitego rynku cyfrowego i modernizacji usług publicznych,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu UE(2),

–  uwzględniając konkluzje Rady ds. Konkurencyjności z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyszłej unijnej strategii na rzecz polityki przemysłowej,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 23 czerwca 2017 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie konkurencyjności europejskiej branży zaopatrzenia kolei(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przemysłu stalowego w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw(4),

–  uwzględniając porozumienie paryskie ratyfikowane przez Parlament Europejski w dniu 4 października 2016 r.,

–  uwzględniając pytanie do Komisji wymagające odpowiedzi ustnej, dotyczące opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że przemysł europejski jest światowym liderem w wielu sektorach przemysłowych; mając na uwadze, że na przemysł przypada ponad połowa europejskiego eksportu, około 65 % inwestycji w badania i rozwój i ponad 50 mln miejsc pracy (w formie zatrudnienia bezpośredniego i pośredniego, co odpowiada 20 % miejsc pracy w Europie); mając jednak na uwadze, że udział europejskiego przemysłu w unijnym PKB spadł z 19 % do mniej niż 15,5 % w ciągu ostatnich 20 lat;

B.  mając na uwadze, że na przemysł wytwórczy przypada 65 % wydatków na działalność badawczo–rozwojową przedsiębiorstw; mając na uwadze, że odsetek ten zmniejsza się oraz że wzmocnienie bazy przemysłowej UE jest niezbędne do tego, aby zachować i zwiększyć kompetencje fachowe i wiedzę specjalistyczną w UE;

C.  mając na uwadze, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99 % wszystkich europejskich przedsiębiorstw i wspólnie z dużymi przedsiębiorstwami są podstawą przemysłu UE; mając na uwadze, że wszystkie te przedsiębiorstwa stoją w obliczu poważnych wyzwań spowodowanych globalnymi zmianami w gospodarce oraz barierami finansowymi i administracyjnymi;

D.  mając na uwadze, że rola przemysłu europejskiego w skali globalnej maleje; mając na uwadze, że polityka UE musi wspierać przemysł europejski, aby zwiększyć jego konkurencyjność i zdolność do inwestowania w Europie;

E.  mając na uwadze, że innowacyjny przemysł jest w znacznej mierze uzależniony od unijnych zdolności badawczych, postępu badań naukowych i w szczególności od współpracy w dziedzinie badań naukowych;

F.  mając na uwadze, że unijne instrumenty finansowe odgrywają strategiczną rolę, jeśli chodzi o wspieranie konkurencyjności i zapobieganie ucieczce inwestycji;

1.  podkreśla zasadniczą rolę przemysłu jako siły napędowej wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie; zwraca się do Komisji, aby jednoznacznie zobowiązała się do realizacji celu zakładającego, że do 2020 r. wkład przemysłu w unijne PKB wyniesie co najmniej 20 %, oraz aby oceniła, czy cele w zakresie klimatu i energii na 2030 r. wspierają unijną politykę przemysłową na następną dekadę;

2.  uważa, że unijna strategia przemysłowa powinna uwzględniać szczególną sytuację i potrzeby zarówno mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw przemysłowych;

3.  podkreśla rolę MŚP oraz potrzebę realizacji dostosowanej do ich potrzeb unijnej polityki przemysłowej odpowiadającej na wyzwania, przed jakimi stają MŚP z uwagi na ich wielkość; przypomina o roli przedsiębiorstw typu start-up i młodych przedsiębiorców, w szczególności w najbardziej innowacyjnych dziedzinach; zwraca się do Komisji, aby zmniejszyła obciążenia regulacyjne MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i młodych przedsiębiorców, co ułatwi innowacje i zwiększy konkurencyjność przemysłu UE, a także aby sprzyjała tworzeniu klastrów, centrów innowacji cyfrowych i sieci przedsiębiorstw;

4.  jest przekonany, że przemysł europejski powinien być postrzegany jako strategiczny atut pod względem konkurencyjności i zrównoważonego charakteru UE; podkreśla, że jedynie solidny i odporny przemysł oraz przyszłościowa polityka przemysłowa pozwolą UE stawić czoła różnym nadchodzącym wyzwaniom, w tym ucieczce inwestycji, konkurencji światowej oraz gwałtownemu rozwojowi technologicznemu;

5.  podkreśla, że aby wesprzeć przemysł unijny, który staje w obliczu wyzwań związanych z gwałtownymi zmianami gospodarczymi i regulacyjnymi we współczesnym zglobalizowanym świecie, należy zwiększyć atrakcyjność przemysłową Europy dla europejskich i zagranicznych inwestycji bezpośrednich;

6.  podkreśla, że środowisko sprzyjające inwestycjom, przewidywalne i stabilne ramy prawne mające na celu przyciągnięcie inwestycji, oraz promowanie nowych modeli biznesowych mają istotne znaczenie dla ułatwienia dostępu do finansowania;

7.  przypomina o strategicznej roli instrumentów finansowych UE, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program „Horyzont 2020” i Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), które są nadal dostępne dla przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość; zwraca się do Komisji, aby wzięła tę rolę pod uwagę, gdy będzie rozpatrywać / ustalać budżet przeznaczony na te instrumenty;

8.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w pełni wykorzystywały możliwości naukowe i badawcze wszystkich krajów i regionów UE oraz by nadal zachęcały do lepszej współpracy między sektorem badań a przemysłem w celu pobudzenia wspólnych badań oraz przyspieszenia wprowadzania innowacyjnych produktów, technologii i usług dla przemysłu;

9.  podkreśla znaczenie wspierania unii energetycznej, jednolitego rynku cyfrowego, agendy cyfrowej i sieci połączeń w Europie za pomocą odpowiedniej, zachowującej aktualność i wydajnej infrastruktury;

10.  podkreśla potrzebę zmniejszenia obciążeń administracyjnych i kosztów przestrzegania przepisów dla przedsiębiorstw, ponieważ propagowanie lepszego stanowienia prawa w ramach dobrze funkcjonującego otwartego rynku będzie wspierać unijną politykę reindustrializacji i dalej pobudzać gospodarkę opartą na danych;

11.  wzywa do uznania zdrowia za siłę napędową wzrostu gospodarczego; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o rozwijanie badań medycznych w UE, wspieranie cyfryzacji ochrony zdrowia oraz o zachowanie konkurencyjności sektora zdrowia w Europie;

12.  apeluje o włączenie do unijnej strategii przemysłowej skutecznych i zrównoważonych instrumentów finansowych oraz środków, aby pomóc w zwalczaniu ryzyka ucieczki emisji;

13.  wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację sektorów energochłonnych w Europie, które muszą sobie radzić z ostrą globalną konkurencją z powodu wysokich kosztów energii;

14.  podkreśla znaczenie otwartych rynków oraz swobodnego i uczciwego handlu międzynarodowego opartego na wspólnych zasadach i równych warunkach działania;

15.  wzywa Komisję do kontroli inwestycji z państw trzecich w infrastrukturę strategiczną, kluczowe przyszłe technologie lub inne ważne zasoby w UE;

16.  podkreśla znaczenie unijnej strategii na rzecz cyfryzacji przemysłu w UE, aby odnieść pełne korzyści z nowych technologii oraz zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich;

17.  podkreśla rolę przemysłu motoryzacyjnego w Europie ze względu na jego efekt mnożnikowy w innych sektorach i gałęziach przemysłu; popiera nieustające wysiłki przemysłu motoryzacyjnego na rzecz rozwoju nowoczesnych pojazdów niskoemisyjnych, np. pojazdów elektrycznych, pojazdów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi oraz pojazdów podłączonych do sieci i autonomicznych;

18.  podkreśla potrzebę skoordynowanych działań UE na rzecz wspierania nowych umiejętności, a także przekwalifikowywania, poprawy kwalifikacji i uczenia się przez całe życie, za czym Komisja opowiedziała się w Programie na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia;

19.  podkreśla istotną rolę ogólnounijnej standaryzacji i opowiada się za silnym naciskiem na odgrywanie wiodącej roli w międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych;

20.  uważa, że europejskie ramy regulacyjne powinny umożliwiać przemysłowi dostosowanie się do omawianych zmian i podejmowanie działań z wyprzedzeniem, aby przyczynić się do tworzenia miejsc pracy, wzrostu i konwergencji regionalnej;

21.  zaleca, aby w strategii przemysłowej UE zwrócono szczególną uwagę na sektory o wysokiej wartości dodanej oraz by strategia ta czerpała korzyści z ogromnego potencjału technologii cyfrowych, kosmicznych oraz nanotechnologii;

22.  wzywa Komisję do przyjęcia wspólnie z państwami członkowskimi i najpóźniej do początku 2018 r. całościowej europejskiej strategii przemysłowej i planu działania, których podstawą będzie cel 20 % i które obejmą między innymi kwestie cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, odpowiednich zasobów i deregulacji, zwłaszcza dla MŚP;

23.  zwraca się do Komisji o określenie w ramach tej strategii precyzyjnych i wymiernych celów polityki przemysłowej oraz o uzupełnienie jej o tablicę dodatkowych wskaźników, takich jak poziom produkcji przemysłowej, poziom zatrudnienia w przemyśle i średnie roczne inwestycje przemysłu wytwórczego wyrażone jako procent PKB;

24.  wzywa Komisję do uwzględnienia w strategii oceny wpływu włączenia polityki przemysłowej do głównych unijnych inicjatyw strategicznych, co przyczyni się do zmiany tych inicjatyw w przypadkach, gdy są one niekorzystne dla przemysłu UE, i do zapewnienia lepszych wyników;

25.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1)

Dz.U. C 482 z 23.12.2016, s. 89.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0240.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0280.

(4)

Dz.U. C 294 z 12.8.2016.

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2017Informacja prawna