Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0071/2018

Predložena besedila :

B8-0071/2018

Razprave :

PV 08/02/2018 - 7
CRE 08/02/2018 - 7

Glasovanja :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 319kWORD 48k
31.1.2018
PE614.379v01-00
 
B8-0071/2018

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o ureditvi poletnega časa (2017/2968(RSP))


Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Resolucija Evropskega parlamenta o ureditvi poletnega časa (2017/2968(RSP))  
B8-0071/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Direktive 2000/84/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. januarja 2001 o ureditvi poletnega časa(1),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropske komisije o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016(2),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker bi morala biti v skladu z medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi zakonodaje presoja veljavne zakonodaje temelj za oceno učinka glede možnosti za prihodnje ukrepanje;

B.  ker številne znanstvene študije, vključno s študijo Službe Evropskega parlamenta za raziskave iz oktobra 2017 o ureditvi poletnega časa v EU v skladu z Direktivo 2000/84/ES, niso prišle do dokončne ugotovitve, so pa pokazale negativne učinke za človekovo zdravje;

C.  ker so bili v številnih pobudah državljanov izpostavljeni pomisleki o spremembi časa dvakrat letno;

D.  ker je Parlament že sprožil to vprašanje, recimo v vprašanju za ustni odgovor Komisiji O-000111/2015 z dne 25. septembra 2015;

E.  ker je ohranitev enotnega časovnega režima v EU ključnega pomena;

1.  poziva Komisijo, naj opravi temeljito presojo Direktive 2000/84/ES o ureditvi poletnega časa ter po potrebi predlaga njeno spremembo;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 31, 2.2.2001, str. 21.

(2)

UL L 123, 12.5.2016, str.1.

Zadnja posodobitev: 2. februar 2018Pravno obvestilo