Eljárás : 2005/2666(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0025/2006

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0025/2006

Viták :

PV 16/01/2006 - 14
CRE 16/01/2006 - 14

Szavazatok :

PV 18/01/2006 - 4.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0018

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 104kWORD 70k
2006. január 16.
PE 368.248v01-00}
PE 368.262v01-00}
PE 368.263v01-00}
PE 368.266v01-00} RC1
 
B6‑0025/2006}
B6‑0039/2006}
B6‑0040/2006}
B6‑0043/2006} RC1
az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette:
   Alexander Stubb, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
   Martine Roure és Michael Cashman, a PSE képviselőcsoportja nevében
   Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoportja nevében
   Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Monica Frassoni, Elisabeth Schroedter és Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében
   Giusto Catania, Jonas Sjöstedt, Vittorio Agnoletto, Roberto Musacchio és Willy Meyer Pleite, a GUE/NGL képviselőcsoportja nevében
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
   PPE-DE (B6‑0025/2006)
   Verts/ALE (B6‑0039/2006)
   ALDE (B6‑0040/2006)
   GUE/NGL (B6‑0043/2006)
a homofóbiáról Európában

 

Az Európai Parlament állásfoglalása a homofóbiáról Európában

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Egyezményében és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben meghatározott nemzetközi és európai emberi jogi kötelezettségekre,

–  tekintettel az Európai Unió emberi jogi rendelkezéseire, és nevezetesen az európai alapjogi chartára és az EK-Szerződés 6. és 7. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 13. cikkére, amely felhatalmazza az Európai Uniót, hogy intézkedéseket fogadjon el, többek között a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére és az egyenlőség elvének előmozdítására,

–  tekintettel a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelvekre, melyek tiltanak minden, nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló közvetett vagy közvetlen megkülönböztetést,

–  tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 21. cikkére, amely szerint „tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés”,

–  tekintettel Eljárási Szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére

   mivel a homofóbia meghatározható, mint egy alaptalan félelem és idegenkedés a homoszexualitástól és a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LGBT) személyektől, mely a rasszizmushoz, az idegengyűlölethez, az antiszemitizmushoz és a szexizmushoz hasonló előítéleten alapul,

B.  mivel a homofóbia különböző formákban jelenik meg a magán- és a közszférában, mint a gyűlöletbeszéd és felbujtás a megkülönböztetésre, a nevetséges, szóbeli, lelki és fizikai erőszak csakúgy, mint az üldöztetés és a gyilkosság, a megkülönböztetés az egyenlőség elvének megsértésével, valamint a jogok igazolatlan és indokolatlan korlátozása, melyek gyakran a közrend, a vallási szabadság és lelkiismereti kifogás jogának okai mögött rejtőznek,

C.  mivel nemrégiben egy sor aggasztó esemény történt számos EU tagállamban, amiről a sajtó és a nem kormányzati szervezetek is széles körűen beszámoltak, a meleg büszkeségi vagy egyenlőségi menetek betiltásától kezdve a vezető politikusok és vallási vezetők által használt lázító, gyűlölködő vagy fenyegető nyelvezetig, a megfelelő rendőri védelem biztosításának hiánya vagy akár a békés tüntetések feloszlatása, homofób csoportok erőszakos tüntetései, és változások bevezetése az alkotmányokba az azonos neműek egyesülésének kifejezett megtiltására,

D.  mivel ugyanakkor pozitív, demokratikus és toleráns reakciók is láthatóak voltak néhány esetben a közvélemény, a civil társadalom, valamint a helyi és regionális hatóságok felől, melyek a homofóbia ellen tüntettek csakúgy, mint az igazságszolgáltatási rendszer részéről a megkülönböztetés legfeltűnőbb és illegális formáinak megszüntetésével,

E.  mivel néhány tagállamban az azonos nemű partnerek nem élvezik valamennyi jogot és védelmet, mint a házas ellenkező nemű partnerek, következésképpen megkülönböztetéstől és hátrányoktól szenvednek,

F.  mivel ugyanakkor több európai ország halad az egyenlő lehetőségek, beilleszkedés és tisztelet biztosításának iránya felé, és nyújt védelmet a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen,

G.  mivel a Barroso vezette Bizottság kijelentette elkötelezettségét az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának biztosítására az EU-ban, valamint felállította az emberi jogokért felelős biztosokból álló csoportot,

H.  mivel nem minden EU tagállam vezetett be jogrendjébe olyan rendelkezéseket, melyek védik az LGBT személyek jogait, amint azt a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelvek előírják, valamint nem mindannyiuk küzd a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen és mozdítja elő az egyenlőséget,

I.  mivel mind uniós, mind tagállami szinten további intézkedésre van szükség a homofóbia megszüntetése és a szabadság kultúrája, a polgárok közötti és jogrendjükön belüli tolerancia és egyenlőség előmozdításának érdekében,

1.  határozottan elítél minden, a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést;

2.  felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a leszbikus, homoszexuális, biszexuális és transznemű személyek védve legyenek a homofób gyűlöletbeszédtől és erőszaktól és hogy az azonos nemű partnerek ugyanabban a tiszteletben, méltóságban és védelemben részesüljenek, mint a társadalom többi része;

3.  sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy határozottan ítéljék el a homofób gyűlöletbeszédet és felbujtást, valamint biztosítsák, hogy a tüntetési jogot – amelyet minden emberi jogi szerződés biztosít – a gyakorlatban is tiszteletben tartják;

4.  felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy minden ágazatban tilos a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés azáltal, hogy új irányelvekre vagy általános keretre irányuló javaslatával létrehozza az EK-Szerződés 13. cikkére épülő, a megkülönböztetés minden alapját az összes ágazatban számba vevő megkülönböztetés-ellenes csomagot;

5.  sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy oktató jellegű tájékoztatás – mint például az iskolákban, az egyetemeken és a médiában a homofóbia ellen tartott kampányok – , valamint közigazgatási, bírósági és jogalkotási eszközök révén erősítsék a homofóbia elleni harcot;

6.  megerősíti álláspontját a „2007-es év – Egyenlőséget mindenkinek” programmal kapcsolatban, mely álláspont szerint a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a Szerződés 13. cikkében és az évet létrehozó határozat 2. cikkében hivatkozott megkülönböztetések minden formájával egyformán foglalkoztak és kezelték azokat, amint arra az „Egyenlő lehetőségeket mindenkinek európai éve (2007) – egy igazságos társadalom felé” programról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatra vonatkozó európai parlamenti jelentés is hivatkozik, és emlékezteti az Európai Bizottságot azon ígéretére, hogy szoros ellenőrzés alatt tartja az ügyet és jelentést tesz a Parlamentnek;

7.  sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy minden tagállam átültesse és megfelelően hajtsa végre a 2000/78/EK irányelvet (amely a foglalkoztatás és alkalmazás során alkalmazott egyenlő bánásmód általános keretét hozza létre), és a Szerződés megszegése miatt indítson eljárást azon tagállamok ellen, amelyek nem így tesznek; felhívja továbbá a Bizottságot annak biztosítására, hogy az alapvető jogoknak az EU-ban történő védelméről szóló éves jelentés teljes és átfogó információt tartalmazzon a tagállamokban előforduló homofób gyűlölet szította bűncselekményekről és erőszakról;

8.  felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek meg bármilyen, a homofóbia és a szexuális irányultság miatti megkülönböztetés elleni harcban általuk alkalmasnak ítélt lépést, valamint támogassák és hajtsák végre az egyenlőség elvét társadalmukban és jogrendjükben;

9.  üdvözli a néhány tagállamban az LGBT személyek helyzetének javítására a közelmúltban tett lépéseket és elhatározza, hogy a helyes gyakorlat kicserélésének érdekében szemináriumot szervez május 17-én (nemzetközi homofóbia ellenes nap);

10.  megismétli kérését, hogy az Európai Bizottság terjesszen elő az uniós polgárok, családtagjaik és bármely nemű bejelentett partnereik számára a mozgás szabadságát biztosító javaslatokat, ahogyan arra az Európai Parlament 2004. október 14-i, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jövőjéről szóló irányelve is hivatkozik;

11  felhívja az érintett tagállamokat, hogy végre teljes mértékben ismerjék el a homoszexuális embereket, mint a náci rezsim célpontjait és áldozatait;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Bizottságnak, tagállamok, valamint a tagjelölt és felvételt kérő államok kormányainak.

Utolsó frissítés: 2006. január 17.Jogi nyilatkozat