Процедура : 2008/2570(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0219/2008

Внесени текстове :

RC-B6-0219/2008

Разисквания :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Гласувания :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Приети текстове :

P6_TA(2008)0233

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 111kWORD 63k
19 май 2008 г.
PE401.545v01-00}
PE401.548v01-00}
PE401.557v01-00}
PE401.560v01-00}
PE401.563v01-00} RC1
 
B6‑0219/2008}
B6‑0220/2008}
B6‑0224/2008}
B6‑0227/2008}
B6‑0230/2008} RC1
внесено съгласно член 108, параграф 5 от правилника от
   Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, Luis Yañez-Barnuevo García, Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE
   Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas, Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE
   Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN
   Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Adamos Adamou, Umberto Guidoni, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
   ALDE (B6‑0219/2008)
   Verts/ALE (B6‑0220/2008)
   UEN (B6‑0224/2008)
   PSE (B6‑0227/2008)
   GUE/NGL (B6‑0230/2008)
за оръжията със съдържание на (обеднен) уран и тяхното въздействие върху човешкото здраве и околната среда - към забрана за използването на подобни оръжия в световен мащаб

Резолюция на Европейския парламент относно оръжията със съдържание на (обеднен) уран и тяхното въздействие върху човешкото здраве и околната среда - към забрана за използването на подобни оръжия в световен мащаб 

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно вредното въздействие от използването на уран (включително обеднен уран) в конвенционалните оръжия,

–  като взе предвид речта на Генералния секретар на ООН по повод Международния ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти (6 ноември 2002 г.),

–  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 5 декември 2007 г., в която се подчертава сериозното безпокойство за здравето във връзка с използването на оръжия със съдържание на обеднен уран,

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в днешно време (обедненият) уран(ът) се използва широко при военни действия като боеприпаси за поразяване на бронирани цели в градска и селска среда и като бронева защита срещу ракетни и артилерийски нападения;

Б.  като има предвид, че откакто уранът беше използван от съюзническите сили в първата война срещу Ирак, съществува сериозно безпокойство по отношение на радиационната и химичната токсичност на фините уранови частици, освободени при поразяването на бронирани цели с подобни оръжия; като има предвид, че е изразено безпокойство и по отношение на замърсяването на почвите и подпочвените води от изстреляни снаряди, които не са достигнали целта си, и последиците от тях за цивилното население;

В.  като има предвид, че, въпреки че до момента липсват категорични научни доказателства за вредите от тези оръжия, съществуват множество свидетелства за вредните и често смъртоносни последици за военния персонал и цивилните лица;

Г.  като има предвид, че през последните няколко години е постигнат значителен напредък по отношение на разбирането на заплахите за околната среда и здравето, които поражда обедненият уран, и като има предвид, че е крайно време този напредък да бъде отразен в международните военни норми, в хода на тяхното развитие,

Д.  като има предвид, че използването на обеднен уран при военни действия противоречи на основните правила и принципи, постановени в писаното и в обичайното международно хуманитарно и екологично право;

1.  настоятелно призовава държавите-членки да се придържат към параграф 1 от резолюцията на ООН, приета на 5 декември 2007 г., и да представят доклад, който отразява вижданията им по отношение на последиците от използването на въоръжения и боеприпаси със съдържание на обединен уран;

2.  препоръчва Върховният представител на ЕС да включи в предстоящия преработен вариант на Европейската стратегия за сигурност необходимостта да се обмисли сериозно полезността на неуправляемите боеприпаси в бъдеще, както и на касетъчните бомби, мините и други оръжия с неизбирателно действие, като напр. оръжията със съдържание на обеднен уран;

3.  отправя искане към Съвета и Комисията да възложат изготвянето на научни проучвания върху използването на обеднен уран във всички региони, където са разположени европейски и международен военен и цивилен персонал;

4.  настоятелно призовава държавите-членки, в рамките на бъдещите операции, да не използват оръжия със съдържание на обеднен уран в операции на ЕПСО и да не разполагат военен и цивилен персонал в региони, за които не може да се гарантира, че не е бил използван или няма да се използва обеднен уран;

5.  настоятелно призовава държавите-членки, Съвета и Комисията да предоставят пълна информация на своите военни и цивилни служители, както и на техните професионални организации, за вероятността обеднен уран да е бил използван или да се използва в бъдеще в техния регион на действие, и да предприемат достатъчно мерки за защита;

6.  призовава държавите-членки, Съвета и Комисията да установят екологичен списък на замърсените с обеднен уран райони (включително площадките за изпитвания) и да окажат пълна подкрепа, в т. ч. и финансова, за проекти в помощ на жертвите и техните близки, както и за операции по почистване на засегнатите райони, в случай че се потвърди наличието на отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда;

7.  отново отправя силен призив към всички държави-членки на ЕС и НАТО да наложат мораториум върху използването на оръжия със съдържание на обеднен уран и да удвоят усилията си за постигане на забрана в световен мащаб, както и системно да прекратят производството и доставката на подобен вид оръжия;

8.  призовава държавите-членки и Съвета да заемат водеща роля в действията за постигане на международен договор, чрез ООН или чрез „коалиция на желаещите”, за установяване на забрана за разработването, производството, складирането, прехвърлянето, изпитването и използването на оръжия със съдържание на уран, както и за унищожаването и преработката на съществуващи запаси, в случай че са налице категорични научни доказателства за причинените от подобни оръжия вреди;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, НАТО и Парламентарната асамблея на НАТО, ООН и Програмата на ООН за околната среда, Евромил (Европейска организация на сдруженията на военнослужещи), Международния червен кръст и Световната здравна организация.

Последно осъвременяване: 20 май 2008 г.Правна информация