Процедура : 2008/2631(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0521/2008

Внесени текстове :

RC-B6-0521/2008

Разисквания :

PV 08/10/2008 - 22

Гласувания :

PV 09/10/2008 - 7.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0471

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 108kWORD 62k
7 октомври 2008 г.
PE413.310
PE413.313
PE413.315
PE413.320
 
B6‑0521/2008}
B6‑0524/2008}
B6‑0525/2008}
B6‑0529/2008} RC1
внесено съгласно член 103, параграф 4 от правилника от
   Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool и Godelieve Quisthoudt-Rowohl от името на групата PPE-DE
   Erika Mann от името на групата PSE
   Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu и Ignasi Guardans Cambó от името на групата ALDE
   Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk и Seán Ó Neachtain от името на групата UEN
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
   UEN (B6‑0521/2008)
   PPE-DE (B6‑0524/2008)
   ALDE (B6‑0525/2008)
   PSE (B6‑0529/2008)
относно временното прекратяване на кръга от преговори "Доха" на Световната търговска организация и бъдещето на Програмата за развитие от Доха

Резолюция на Европейския парламент относно временното прекратяване на кръга от преговори "Доха" на Световната търговска организация и бъдещето на Програмата за развитие от Доха  

Европейският парламент,

–  като взе предвид Министерската декларация от Доха на Световната търговска организация (СТО) от 14 ноември 2001 г.,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Програмата за развитие от Доха,

–  като взе предвид заключителния документ от годишната сесия на Парламентарната конференция по въпросите на СТО за 2008 г., приета с консенсус на 12 септември 2008 г. в Женева,

–  като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.   като има предвид, че преговорите на министерско равнище в рамките на СТО, чиято цел беше приключване на кръга "Доха", попаднаха в безизходно положение в края на юли 2008 г.,

Б  като има предвид провала на преговорите в Женева през юли 2008 г.; като има предвид, че по определени въпроси беше постигнат известен напредък, но други въпроси, важни за завършването на всички условия, не бяха засегнати в рамковото споразумение,

В.  като има предвид, че интересите на развиващите се страни и най-вече на най-слабо развитите страни, както и ангажиментът от страна на всички членове на СТО към „кръга от преговори за развитие” следва да бъдат в центъра на преговорите,

Г.   като има предвид, че един евентуален неуспех за приключване на кръга "Доха" би допринесъл за настоящата икономическа несигурност в световен план и би могъл да постави под съмнение надеждността на многостранната търговска система, което да доведе до преминаване към двустранни и регионални търговски споразумения,

1.  изразява дълбоко разочарование и загриженост относно безизходното положение, в което се оказа срещата на министерско равнище на Световната търговска организация през миналия юли;

2.  отново заявява безрезервната си ангажираност с многостранния подход към търговската политика и с такава Световна търговска организация, която е способна да гарантира цялостен, амбициозен и балансиран резултат за международната търговия въз основа на пълното зачитане на Целите на хилядолетието за развитие;

3.  убеден е, че успешно приключване на кръга "Доха" би могло да е стабилизиращ фактор в настоящата обстановка, която се характеризира с икономическа и финансова криза;

4.  счита, че, независимо какъв ще е напредъкът по Програмата за развитие от Доха, СТО трябва последователно и спешно да се захване, заедно с останалите международни организации, с новите глобални предизвикателства, в които търговията играе роля, като например продоволствената сигурност, енергията, помощта за търговията и изменението на климата;

5.  напълно осъзнава трудностите на единния ангажимент; признава постигнатия до момента напредък в преговорите, който следва да представлява важна и солидна основа за следващата среща с оглед на по-нататъшното провеждане на кръга "Доха" и постигане на успешен резултат;

6.  призовава ЕС и САЩ, както и Г20, в качеството им на нови основни икономически участници, да поемат своите отговорности в текущите преговори, да зачитат напълно духа на „кръга за развитие” и да положат всички усилия за постигането на споразумение във възможно най-кратки срокове; отново подчертава, че е важно да се прави разграничение между развиващи се страни и страни с възникваща пазарна икономика;

7.  призовава Индия и САЩ да намерят политическо решение на въпроса за условията за прилагане на специални защитни механизми, за да се гарантира справедливо равновесие между будещите безпокойство въпроси, свързани с търговията, и тези, свързани с продоволствената сигурност, така че преговорите в Женева относно Програмата за развитие от Доха да могат да продължат с другите нерешени въпроси;

8.  призовава развитите и по-напредналите развиващи се страни да последват инициативата на ЕС "Всичко, освен оръжия", която гарантира 100% безмитен и освободен от квоти пазарен достъп на най-слабо развитите страни; подчертава също така значението на Помощта за търговията;

9.  счита, че в преговорите по Програмата за развитие от Доха следва да се дава приоритет на нуждите на развиващите се и особено на най-слабо развитите страни, като развитието е в основата на всички съображения;

10.  счита, че трудностите по отношение на Програмата за развитие от Доха подчертават необходимостта от незабавно уреждане, след завършването на кръга, на въпроса за реформата на СТО с цел повишаване на ефективността, прозрачността и демократичната легитимност на организацията, както и по-добрата отчетност, прозрачност, обхват и интеграция на организацията в по-широкообхватната система на световното управление; счита, че парламентаристите трябва да упражняват дори по-строг и ефективен контрол в областта на международната търговия;

11.  отново подчертава необходимостта от целенасочена техническа помощ и изграждане на капацитет, за да се помогне на развиващите се страни да се включат ефективно в Програмата за развитие от Доха;

12.  призовава Комисията и Съвета да изготвят споразумение в духа на Лисабонския договор, за да се гарантира пълноценно участие на Европейския парламент в международните търговски преговори, които води ЕС;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на генералния директор на СТО.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2008 г.Правна информация