Procedure : 2008/2631(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B6-0521/2008

Indgivne tekster :

RC-B6-0521/2008

Forhandlinger :

PV 08/10/2008 - 22

Afstemninger :

PV 09/10/2008 - 7.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0471

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 97kWORD 55k
7. oktober 2008
PE413.310
PE413.313
PE413.315
PE413.320
 
B6‑0521/2008}
B6‑0524/2008}
B6‑0525/2008}
B6‑0529//2008} RC1
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
   Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool og Godelieve Quisthoudt-Rowohl for PPE-DE-Gruppen
   Erika Mann for PSE-Gruppen
   Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu og Ignasi Guardans Cambó for ALDE-Gruppen
   Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk og Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
   UEN (B6‑0521/2008)
   PPE-DE (B6‑0524/2008)
   ALDE (B6‑0525/2008)
   PSE (B6‑0529//2008)
om suspensionen af WTO-Dohaudviklingsdagsordenen og dens fremtid

Europa-Parlamentets beslutning om suspensionen af WTO-Dohaudviklingsdagsordenen og dens fremtid  

Europa-Parlamentet,

−  der henviser til den erklæring, der blev vedtaget på WTO's ministerkonference i Doha den 14. november 2001,

−  der henviser til sine tidligere beslutninger om Dohaudviklingsdagsordenen (DDA),

−  der henviser til slutdokumentet fra den parlamentariske konferences årlige møde i 2008 om WTO, som vedtoges uden afstemning den 12. september 2008 i Genève,

−  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.  der henviser til, at WTO's drøftelser på ministerplan med henblik på at afslutte Doharunden gik i stå i slutningen af juli 2008,

B.  der henviser til, at drøftelserne brød sammen i Genève i juli 2008; der henviser til, at der blev gjort visse fremskridt inden for nogle spørgsmål, mens andre spørgsmål, der var vigtige for afslutningen af alle modaliteter, ikke blev behandlet i aftaleudkastet,

C.  der henviser til, at udviklingslandenes og navnlig de mindst udviklede landes interesser og alle WTO-medlemmernes forpligtelse, hvad angår udviklingsrunden, bør stå i centrum for drøftelserne,

D.  der henviser til, at en manglende afslutning af Doha-runden ville øge den nuværende globale økonomiske usikkerhed og kunne drage det multilaterale handelssystems troværdighed i tvivl og føre til et skift i retning af bilaterale og regionale handelsaftaler,

1.  er meget skuffet og bekymret over, at WTO’s møder på ministerplan gik i hårdknude i juli 2008;

2.  gentager sin fulde støtte til den multilaterale tilgang til handelspolitik og til et WTO, der er i stand til at sikre et omfattende, ambitiøst og velafbalanceret resultat for den internationale handel med fuld respekt for milleniumudviklingsmålene;

3.  er overbevist om, at en vellykket afslutning på Doha-runden under den nuværende økonomiske og finansielle krise kunne være en stabiliserende faktor;

4.  mener, at WTO sammen med de andre internationale organisationer, uanset fremskridtene inden for DDA, hurtigst muligt bør forsøge at løse de nye globale problemer, hvor handel spiller en rolle, såsom fødevaresikkerhed, energi, handelsstøtte og klimaændringer;

5.  er fuldt ud klar over de vanskeligheder, der er forbundet med en pakkeløsning; anerkender de fremskridt, der hidtil er gjort i forhandlingerne, som skulle kunne danne et vigtigt og konsolideret grundlag på det næste møde med henblik på at genoptage Doha-forhandlingerne og nå frem til et vellykket resultat;

6.  opfordrer EU, USA og G20 som nye store økonomiske aktører til at påtage sig deres ansvar under de igangværende forhandlinger, til fuldt ud at respektere udviklingsrundens ånd og til at gøre deres yderste for at nå frem til en aftale hurtigst muligt; understreger endnu engang betydningen af, at der skelnes mellem udviklingslande og nye industrilande;

7.  opfordrer Indien og USA til at finde frem til en politisk løsning i forbindelse med betingelserne for anvendelsen af den særlige beskyttelsesmekanisme (SSM) for at sikre en rimelig balance mellem handelsinteresser og spørgsmål vedrørende fødevaresikkerhed, som vil muliggøre en fortsættelse af DDA-forhandlingerne i Genève om de andre åbne emner;

8.  opfordrer industrilandene og de nye udviklingslande til at efterleve EU’s "alt undtagen våben"-initiativ, der tilbyder de mindst udviklede lande 100 % told- og kvotefri markedsadgang; understreger også betydningen af handelsstøtte;

9.  mener, at udviklingslandenes og navnlig de mindst udviklede landes behov bør prioriteres i for DDA-forhandlingerne, idet udvikling bør gå forud for alt andet;

10.  mener, at vanskelighederne i forbindelse med DDA understreger, at der, når runden er afsluttet, er behov for, at spørgsmålet om en reform af WTO tages op hurtigst muligt med henblik på at gøre institutionen mere effektiv og gennemsigtig samt øge dens demokratiske legitimitet, ansvarlighed, gennemsigtighed, rummelighed og integration i den bredere globale forvaltningsstruktur; mener, at parlamentsmedlemmer bør føre en endnu mere energisk og effektiv kontrol med den internationale handel;

11.  gentager behovet for en målrettet teknisk bistand og kapacitetsopbygning for at bistå udviklingslandene, således at de kan engagere sig på effektiv vis i DDA;

12.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at indgå en aftale i Lissabontraktaten ånd, der sikrer Europa-Parlamentets fulde deltagelse i EU’s internationale handelsforhandlinger;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt generaldirektøren for WTO.

Seneste opdatering: 7. oktober 2008Juridisk meddelelse