Procedūra : 2008/2631(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B6-0521/2008

Pateikti tekstai :

RC-B6-0521/2008

Debatai :

PV 08/10/2008 - 22

Balsavimas :

PV 09/10/2008 - 7.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0471

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 94kWORD 61k
2008 m. spalio 7 d.
PE413.310
PE413.313
PE413.315
PE413.320
 
B6‑0521/2008}
B6‑0524/2008}
B6‑0525/2008}
B6‑0529/2008} RC1
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
   Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Corien Wortmann-Kool ir Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-DE frakcijos vardu
   Erika Mann PSE frakcijos vardu
   Jorgo Chatzimarkakis, Gianluca Susta, Daniel Dăianu ir Ignasi Guardans Cambó ALDE frakcijos vardu
   Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ir Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
   UEN (B6‑0521/2008)
   PPE-DE (B6‑0524/2008)
   ALDE (B6‑0525/2008)
   PSE (B6‑0529/2008)
dėl PPO Dohos derybų raundo sustabdymo ir Dohos plėtros darbotvarkės ateities

Europos Parlamento rezoliucija dėl PPO Dohos derybų raundo sustabdymo ir Dohos plėtros darbotvarkės ateities 

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ministrų deklaraciją, priimtą 2001 m. lapkričio 14 d. Dohoje,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Dohos plėtros darbotvarkės (DPD),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 12 d. Ženevoje priimtą Parlamentinės konferencijos PPO klausimais metinės 2008 m. sesijos deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2008 m. liepos mėn. į aklavietę pateko PPO ministrų diskusijos, kuriomis buvo siekiama pabaigti Dohos derybų raundą,

B.  kadangi 2008 m. liepos mėn. Ženevoje derybos buvo nutrauktos; kadangi kai kuriais klausimais buvo pasiekta tam tikros pažangos, o kiti visoms sąlygoms pasiekti svarbūs klausimai buvo neįtraukti į susitarimo projektą,

C.  kadangi svarbiausiu derybų aspektu turėtų likti besivystančių šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių, interesai ir visų PPO narių pasiryžimas tęsti DPD derybų raundą,

D.  kadangi nesusitarus Dohos derybų raundo metu būtų prisidėta prie dabartinio pasaulinio ekonomikos netikrumo ir būtų keliama grėsmė daugiašalės prekybos sistemos patikimumui, bei dėl to būtų labiau linkstama sudaryti dvišalius ir regioninius prekybos susitarimus;

1.  yra labai nusivylęs ir susirūpinęs dėl aklavietės, į kurią patekta PPO ministrų susitikimo metu šių metų liepos mėn.;

2.  pakartoja, kad visiškai remia daugiašalį požiūrį į prekybos politiką, taip pat remia tokią PPO, kuri galėtų užtikrinti visapusiškus, ambicingus ir visiems priimtinus tarptautinės prekybos rezultatus, atsižvelgiant į Tūkstantmečio vystymosi tikslus;

3.  yra įsitikinęs, kad sėkminga Dohos derybų raundo baigtis galėtų būti stabilizuojantis veiksnys, turint mintyje dabartinę ekonomikos ir finansų krizę;

4.  mano, kad PPO, kartu su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad ir kokia būtų DPD derybų eiga, turi nuosekliai ir nedelsdama imtis spręsti naujus pasaulinės reikšmės klausimus, tose srityse, kuriose prekyba vaidina svarbų vaidmenį, pvz., maisto sauga, energetika, pagalba prekybai ir klimato kaita;

5.  puikiai supranta su bendrais įsipareigojimais susijusius sunkumus; atkreipia dėmesį į iki šiol derybų metu pasiektą pažangą, kadangi ši pažanga turėtų būti svarbus ir tvirtas pagrindas rengiantis kitam susitikimui, kurio metu bus siekiama tęsti Dohos raundo derybas ir pasiekti sėkmingų rezultatų;

6.  ragina ES, JAV ir Didžiojo dvidešimtuko šalis, kaip naujuosius svarbius ekonominius veikėjus, tvirtai įsipareigoti tęsti dabartines derybas, nenukrypti nuo DPD derybų raundo esmės ir imtis visų įmanomų pastangų, kad susitarimas būtų pasiektas kiek įmanoma greičiau; dar kartą pabrėžia, kad svarbu skirtingai traktuoti besivystančias šalis ir sparčiai augančios ekonomikos šalis;

7.  ragina Indiją ir JAV rasti politinį specialių apsaugos priemonių taikymo sąlygų problemos sprendimą ir nuosekliai bei sąžiningai spręsti nerimą keliančias prekybos ir maisto saugos problemas, kadangi tai būtina norint Ženevoje tęsti DVD derybas dėl kitų neišspręstų klausimų;

8.  ragina visas išsivysčiusias ir sparčiai besivystančias šalis vadovautis ES iniciatyva „Viskas, išskyrus ginklus“, pasiūlant mažiausiai išsivysčiusioms šalims 100 proc. prieigą prie rinkos be muitų ir kvotų; taip pat pabrėžia pagalbos prekybai svarbą;

9.  mano, kad DPD derybose turėtų būti teikiama pirmenybė besivystančių ir, visų pirma, mažiausiai išsivysčiusių šalių poreikiams, siekiant, kad visų svarstymų esminė tema būtų vystymasis;

10.  mano, jog atsižvelgiant į DPD derybų sunkumus akivaizdu, kad pasibaigus šiam derybų raundui reikės skubiai spręsti PPO reformos klausimą siekiant, kad ši organizacija dirbtų veiksmingiau ir skaidriau, taip pat siekiant sustiprinti demokratinį jos veiksmų teisėtumą, atskaitomybę, skaidrumą, įtrauktį ir integraciją į platesnio masto pasaulinio valdymo struktūrą; mano, kad Parlamento nariai turėtų vykdyti dar griežtesnę ir veiksmingesnę kontrolę tarptautinės prekybos srityje;

11.  pakartoja, kad būtina teikti tikslingą techninę paramą, ugdyti gebėjimus ir taip padėti besivystančioms šalims veiksmingai dalyvauti DVD derybose;

12.  ragina Komisiją ir Tarybą sudaryti susitarimą atsižvelgiant į Lisabonos sutarties nuostatas ir užtikrinti visapusišką Europos Parlamento dalyvavimą visose ES tarptautinėse derybose prekybos klausimais;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir PPO generaliniam direktoriui.

Atnaujinta: 2008 m. spalio 7 d.Teisinis pranešimas