Postup : 2009/2580(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0242/2009

Predkladané texty :

RC-B6-0242/2009

Rozpravy :

PV 24/04/2009 - 5.2
CRE 24/04/2009 - 5.2

Hlasovanie :

PV 24/04/2009 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0310

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 96kWORD 61k
22. apríl 2009
PE423.125
PE423.126
PE423.127
PE423.128
PE423.136
PE423.138
 
B6‑0242/2009}
B6‑0243/2009}
B6‑0244/2009}
B6‑0245/2009}
B6‑0253/2009}
B6‑0255/2009} RC1
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
   Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek v mene skupiny PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman v mene skupiny PSE
   Marco Cappato, Marios Matsakis v mene skupiny ALDE
   Adam Bielan, Eoin Ryan, Hanna Foltyn-Kubicka v mene skupiny UEN
   Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin v mene skupiny Verts/ALE
   Vittorio Agnoletto v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   PSE (B6‑0242/2009)
   PPE-DE (B6‑0243/2009)
   Verts/ALE (B6‑0244/2009)
   GUE/NGL (B6‑0245/2009)
   ALDE (B6‑0253/2009)
   UEN (B6‑0255/2009)
o podpore pre Osobitný tribunál pre Sierru Leone

Uznesenie Európskeho parlamentu o podpore pre Osobitný tribunál pre Sierru Leone 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia na túto tému vrátane uznesenia zo 6. septembra 2007 o financovaní Osobitného tribunálu pre Sierru Leone,

–  so zreteľom na dohodu z Cotonou medzi Európskou únie a krajinami AKT a na záväzok zmluvných strán dohody o mieri, bezpečnosti a stabilite, dodržiavaní ľudských práv, demokratických zásad a zásad právneho štátu,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže OSN a vláda Sierry Leone v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1315 v roku 2000 ustanovila Osobitný tribunál pre Sierru Leone (SCSL) na to, aby súdil osoby, ktoré vážnym spôsobom porušili medzinárodné humanitárne právo, konkrétne páchali vojnové zločiny a dopustili sa zločinov proti ľudskosti,

B.  keďže SCSL vytvára v rámci medzinárodného trestného súdnictva viacero precedensov tým, že je prvým medzinárodným súdom, ktorý je financovaný dobrovoľnými príspevkami, prvým súdom, ktorý je ustanovený v štáte, v ktorom došlo k uvedeným trestným činom, a v prípade bývalého prezidenta Libérie prvým súdom, ktorý obvinil úradujúceho vedúceho predstaviteľa afrického štátu z vojnových zločinov a zo zločinov proti ľudskosti,

C.  keďže mandát SCSL sa skončí v roku 2010 a vláda Sierry Leone naznačila, že nemá prostriedky na výkon trestov osôb, ktoré SCSL uznal vinnými,

D.  keďže výkon trestov je kľúčovým prvkom medzinárodného súdnictva, ktorý zohráva významnú úlohu, čo sa týka mieru a ďalšieho rozvoja zásad právneho štátu v krajine,

E.  keďže v súčasnosti je pre odsúdené osoby problematické odslúžiť si tresty v samotnej Sierre Leone, a to z politických, bezpečnostných a inštitučných dôvodov,

F.  keďže SCSL uzavrel dohodu zo štátmi, medzi ktorými sú Spojené kráľovstvo, Švédsko a Rakúsko, aby sa zabezpečilo, že niektoré odsúdené osoby si odpykajú svoje tresty v týchto štátoch, a keďže sú potrebné ďalšie dohody na to, aby sa zabezpečilo, že všetky už odsúdené osoby a osoby, ktorých súdny proces pokračuje a ktoré môžu byť odsúdené, si svoje tresty naozaj odpykajú,

G.  keďže neschopnosť nájsť primerané väzenia pre osoby odsúdené za najzávažnejšie zločiny by vážnym spôsobom narušila snahu medzinárodného spoločenstva o efektívny boj proti beztrestnosti,

H.  pripomínajúc, že boj proti beztrestnosti je jedným zo základných kameňov politiky EÚ v oblasti ľudských práv a že medzinárodné spoločenstvo nesie zodpovednosť za podporu zavedených mechanizmov zodpovednosti,

I.  keďže iné tribunály a súdy, ako je napríklad Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu (ICTR) čelia podobným problémom a keďže ostatné medzinárodné orgány, ako je napríklad Medzinárodný trestný súd (ICC), Osobitný tribunál pre Libanon (STL) a osobitné komory kambodžských súdov (ECCC) zrejme budú podobným problémom čeliť v blízkej budúcnosti, ak štáty nevyvinú viac úsilia zameraného na podporu presadzovania medzinárodnej spravodlivosti,

J.  keďže medzinárodné súdy a tribunály zohrávajú v príslušných regiónoch dôležitú úlohu z hľadiska mieru a spravodlivosti a každý je odhodlaný zabezpečovať trvalý odkaz a prispievať k ďalšiemu pokroku v oblasti zásad právneho štátu v regiónoch, v ktorých boli spáchané trestné činy,

1.  víta pokrok, ktorý medzinárodné súdy a tribunály dosiahli pri súdení osôb zodpovedných za páchanie ohavných činov a je presvedčený, že tieto súdne procesy sú jasným odkazom pre vodcov na celom svete a ďalších vojnových zločincov, že neslýchané porušenia ľudských práv už viac neostanú bez trestu;

2.  vyzýva Radu a členské štáty, aby spolu s SCSL našli spôsob, ako by si odsúdené osoby mohli odpykať svoje tresty, inak dôjde k vážnemu narušeniu úsilia SCSL a hodnovernosti medzinárodného spoločenstva vrátane EÚ;

3.  vyzýva všetky členské štáty, aby výraznejšie prispievali k práci medzinárodných súdov a tribunálov v ich snahe o nájdenie trvalého riešenia výkonu trestov, či už uzatváraním dohôd priamo s uvedenými inštitúciami na výkon trestov v jurisdikcii členských štátov alebo tým, že im pomôžu pri hľadaní alternatívnych riešení ako zabezpečiť výkon trestov v samotných regiónoch;

4.  vyzýva členské štáty a ostatné medzinárodné inštitúcie, aby poskytli ďalšiu finančnú pomoc SCSL s cieľom umožniť osobám odsúdeným SCSL odpykanie trestov v štátoch, ktoré majú na výkon trestov kapacity v súlade s medzinárodnými normami, ale nemajú na to dostatok finančných prostriedkov;

5.  nazdáva sa, že chýbajúca pomoc a podpora vážne ohrozí prácu medzinárodných súdov a tribunálov, pretože nebudú môcť zabezpečiť, aby si odsúdené osoby odpykali uložený trest;

6.  požaduje vypracovanie komplexnej štúdie, v ktorej sa vyhodnotí práca medzinárodných trestných tribunálov, vyvodia sa z nej závery a predložia odporúčania, ako zlepšiť ich prácu a financovanie v budúcnosti;

7.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, SCSL, ICC, ICTY, ICTR, ECCC, STL, Bezpečnostnej rade OSN, všetky členské štáty Africkej únie a spolupredsedom spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ.

Posledná úprava: 23. apríl 2009Právne oznámenie