Förfarande : 2009/2580(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B6-0242/2009

Ingivna texter :

RC-B6-0242/2009

Debatter :

PV 24/04/2009 - 5.2
CRE 24/04/2009 - 5.2

Omröstningar :

PV 24/04/2009 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0310

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 90kWORD 56k
22 april 2009
PE423.125
PE423.126
PE423.127
PE423.128
PE423.136
PE423.138
 
B6‑0242/2009}
B6‑0243/2009}
B6‑0244/2009}
B6‑0245/2009}
B6‑0253/2009}
B6‑0255/2009} RC1
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
   Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt and Filip Kaczmarek för PPE‑DE‑gruppen
   Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes och Thijs Berman för PSE-gruppen
   Marco Cappato och Marios Matsakis för ALDE-gruppen
   Adam Bielan, Eoin Ryan och Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen
   Mikel Irujo Amezaga och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen
   Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
   PSE (B6‑0242/2009)
   PPE-DE (B6‑0243/2009)
   Verts/ALE (B6‑0244/2009)
   GUE/NGL (B6‑0245/2009)
   ALDE (B6‑0253/2009)
   UEN (B6‑0255/2009)
om stöd för den särskilda domstolen för Sierra Leone

Europaparlamentets resolution om stöd för den särskilda domstolen för Sierra Leone 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om detta ämne, inklusive resolutionen av den 6 september 2007 om finansiering av den särskilda domstolen för Sierra Leone,

–  med beaktande av Coutonouavtalet mellan EU och AVS-länderna och avtalsparternas åtagande om fred, säkerhet och stabilitet, respekt för de mänskliga rättigheterna, demokratiska principer och rättsstatsprincipen,

–  med beaktande av artikel 115 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.  Den särskilda domstolen för Sierra Leone inrättades 2000 av FN och Sierra Leones regering i enlighet med resolution 1315 från FN:s säkerhetsråd i syfte att lagföra de personer som begått allvarliga brott mot internationell humanitär rätt, i synnerhet krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

B.  Den särskilda domstolen för Sierra Leone skapar ett antal viktiga prejudikat i internationell straffrätt, då det var den första internationella domstol som finansieras med frivilliga bidrag, inrättades i ett land där de misstänkta brotten ägde rum och, när det gäller Liberias f.d. president, den första internationella domstol som åtalade en sittande afrikansk statschef för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

C.  Mandatet för den särskilda domstolen för Sierra Leone upphör 2010, och landets regering har konstaterat att den inte kan verkställa domarna mot de personer som domstolen har dömt.

D.  Verkställandet av domar är en avgörande del av den internationella rätten, som spelar en viktig roll för freden och vidareutveckling av rättsstatsprincipen i landet.

E.  Ur ett politiskt, säkerhetsrelaterat och institutionellt perspektiv är det för närvarande ett problem att få de personer som dömts att avtjäna sina straff just i Sierra Leone.

F.  Den särskilda domstolen för Sierra Leone har ingått avtal med stater som Förenade kungariket, Sverige och Österrike för att se till att några av de dömda personerna ska avtjäna sina straff i dessa länder. Det behövs fler avtal för att garantera att alla personer som redan dömts och de som åtalats och riskerar en dom verkligen avtjänar sina straff.

G.  Om man inte kan finna lämpliga fängelser för personer som dömts för de mest avskyvärda brott som kan tänkas skulle det allvarligt underminera den internationella gemenskapens insatser för att effektivt genomföra kampen mot straffrihet.

H.  Kampen mot straffrihet är en av hörnstenarna i EU:s människorättspolitik, och det internationella samfundet bär ansvaret för att stödja de befintliga mekanismerna för ansvarsskyldighet.

I.  Andra tribunaler och domstolar som Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (ICTY) och Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda (ICTR) står inför liknande problem, och andra internationella organ som Internationella brottmålsdomstolen (ICC), specialdomstolen för Libanon (STL) och Kambodjas specialdomstol (ECCC) kommer inom en nära framtid sannolikt också att möta samma problem om inte staterna ingår ett starkare åtagande om att stödja verkställandet av internationell rätt.

K.  Internationella domstolar och tribunaler spelar alla sin viktiga roll för fred och rättvisa i deras respektive regioner, och var och en av dem har åtagit sig att trygga varaktiga resultat och bidra till att vidareutveckla rättsstatsprincipen i den region där brotten begåtts.

1.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som internationella domstolar och tribunaler har gjort för att döma personer som bär ansvaret för grymheterna, och anser att de här rättegångarna sänder en tydlig signal till ledare runt om i världen och till andra krigsförbrytare om att fruktansvärda människorättsbrott inte längre kommer att tolereras med straffrihet.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att tillsammans med den särskilda domstolen för Sierra Leone se till att de personer som dömts avtjänar sina straff, eftersom domstolens insatser och det internationella samfundets trovärdighet, även EU:s, i annat fall kommer att undermineras allvarligt.

3.  Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att utöka sina bidrag till de internationella domstolarnas och tribunalernas arbete i deras strävan efter en hållbar lösning på frågan om verkställande av domar, antingen genom att ingå avtal direkt med nämnda institutioner i syfte att verkställa domar inom medlemsstaternas jurisdiktion, eller genom att hjälpa dem finna alternativa lösningar så att domarna kan verkställas i de berörda regionerna.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och övriga internationella institutioner att tillhandahålla den särskilda domstolen för Sierra Leone ytterligare ekonomiskt stöd för att de personer som domstolen dömt ska avtjäna sina straff i länder som har kapacitet att verkställa domar enligt internationella normer men som saknar ekonomiska resurser att göra detta.

5.  Europaparlamentet anser att avsaknad av hjälp och stöd kommer att äventyra de internationella domstolarnas och tribunalernas arbete, eftersom de inte kommer att kunna garantera att personer som dömts avtjänar sina straff.

6.  Europaparlamentet efterlyser en omfattande studie med en utvärdering av de internationella brottmålsdomstolarnas arbete i vilken man drar lärdom av arbetet och lägger fram rekommendationer om hur domstolarnas verksamhet och framtida finansiering kan förbättras.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, den särskilda domstolen för Sierra Leone, ICC, ICTY, ICTR, ECCC, STL, FN:s säkerhetsråd, medlemsstaterna i Afrikanska unionen och ordförandena för den gemensamma parlamentariska församlingen AVS-EU.

Senaste uppdatering: 23 april 2009Rättsligt meddelande