Postopek : 2010/2572(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B7-0154/2010

Predložena besedila :

RC-B7-0154/2010

Razprave :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Glasovanja :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0058

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 129kWORD 81k
9.3.2010
PE433.016v01-00}
PE433.020v01-00}
PE439.689v01-00}
PE439.695v01-00}
PE439.696v01-00} RC1
 
B7-0154/2010}
B7-0158/2010}
B7-0173/2010}
B7-0179/2010}
B7-0180/2010} RC1

v skladu s členom 115(5) poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B7‑0154/2010)

PPE, ECR (B7‑0158/2010)

ALDE (B7‑0173/2010)

S&D (B7‑0179/2010)

GUE/NGL (B7‑0180/2010)


o preglednosti in stanju pogajanj o trgovinskem sporazumu proti ponarejanju (ACTA)


Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos v imenu skupine PPE
Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin v imenu skupine S&D
Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Michael Theurer v imenu skupine ALDE
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE
Syed Kamall v imenu skupine ECR
Lothar Bisky, Helmut Scholz, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o preglednosti in stanju pogajanj o trgovinskem sporazumu proti ponarejanju (ACTA)  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 207 in 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. februarja 2010 o revidiranem okvirnem sporazumu med Parlamentom in Komisijo za naslednje zakonodajno obdobje (1),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2009 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev) kot stališča Evropskega parlamenta v prvi obravnavi (2) (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2008 o vplivu ponarejanja na mednarodno trgovino(3),

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 22. februarja 2010 o potekajočih pogajanjih Evropske unije o trgovinskem sporazumu proti ponarejanju (ACTA),

–   ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člena 8 te listine,

–   ob upoštevanju Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009,

–   ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju),

–   ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

A. ker so leta 2008 Evropska unija in druge države OECD začele pogajanja o novem večstranskem sporazumu za krepitev in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine ter boj proti ponarejanju in piratstvu (trgovinski sporazum proti ponarejanju – sporazum ACTA) ter se skupaj dogovorile za klavzulo o varovanju tajnosti,

B.  ker je Parlament v svojem poročilu z dne 11. marca 2009 pozval Komisijo, naj nemudoma omogoči javno dostopnost vseh dokumentov, povezanih s potekajočimi mednarodnimi pogajanji o trgovinskem sporazumu o boju proti ponarejanju,

C. ker je Komisija 27. januarja 2010 zagotovila, da je zavezana okrepljenemu sodelovanju s Parlamentom v skladu z resolucijo Parlamenta z dne 9. februarja 2010 o revidiranem okvirnem sporazumu s Komisijo, v kateri poziva k „neposrednem in celovitem zagotavljanju informacij Parlamentu na vseh stopnjah pogajanj o mednarodnih sporazumih [...], zlasti o trgovinskih zadevah in drugih pogajanjih v okviru postopka odobritve, tako da se zagotovi polna učinkovitosti člena 218 PDEU“,

D. ker so se predstavniki Sveta udeležili krogov pogajanj o sporazumu ACTA skupaj s predstavniki Komisije,

E.  ker je Komisija kot varuhinja pogodb zavezana, da pri pogajanjih o mednarodnih sporazumih, ki vplivajo na zakonodajo v EU, zagovarja pravni red Skupnosti,

F.  ker na podlagi dokumentov, ki so prišli v javnost, pogajanja o sporazumu ACTA med drugim obravnavajo nastajajočo zakonodajo EU o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (COD/2005/0127 – kazenski ukrepi za zagotavljanje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine (IPRED-II)) in tako imenovani telekomunikacijski paket ter veljavno zakonodajo EU o elektronskem poslovanju in varstvu podatkov,

G. ker trgovinska pogajanja, ki ne sodijo med običajne postopke odločanja v EU, ne bi smela zaobiti prizadevanj EU za uskladitev ukrepov za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine,

H. ker je nujno treba zagotoviti, da se ukrepi za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine oblikujejo tako, da ne bodo ovirali inovacij ali konkurence, spodkopavali omejitev pravic intelektualne lastnine in varstva osebnih podatkov, omejevali prostega pretoka informacij ali po nepotrebnem obremenjevali zakonitega trgovanja,

I.   ker mora biti vsak dogovor, ki ga Evropska unija sklene o sporazumu ACTA, v skladu s pravnimi obveznostmi, ki jih ima EU v zvezi z zakonodajo o zasebnosti in varstvu podatkov, kakor je določeno zlasti v Direktivi 95/46/ES, Direktivi 2002/58/ES ter sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije,

J.   ker od 1. decembra 2009 velja Lizbonska pogodba,

K. ker bo moral Evropski parlament zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe dati odobritev za besedilo sporazuma ACTA, preden bo začel veljati v Evropski uniji,

 

L.  ker se je Komisija zavezala, da bo Parlamentu neposredno in celovito zagotavljala informacije na vseh stopnjah pogajanj o mednarodnih sporazumih,

 

1.  poudarja, da ima Komisija od 1. decembra 2009 pravno obveznost, da nemudoma in v celoti obvešča Parlament na vseh stopnjah mednarodnih pogajanj;

2.  izraža zaskrbljenost nad pomanjkanjem preglednega postopka pri vodenju pogajanj o sporazumu ACTA, kar je v nasprotju z duhom in črko PDEU; je zelo zaskrbljen, ker pred začetkom pogajanj o sporazumu ACTA ni bilo vzpostavljene pravne podlage in ker Parlament ni bil zaprošen, naj odobri pogajalski mandat;

3.  poziva Komisijo in Svet, naj javnosti in Parlamentu omogočita dostop do besedil in povzetkov o pogajanjih o sporazumu ACTA v skladu s pogodbo in Uredbo št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega Parlamenta, Sveta in Komisije;

4.  poziva Komisijo in Svet, naj dejavno sodelujeta s pogajalskimi partnerji pri sporazumu ACTA, da bodo preprečili morebitna nadaljnja pogajanja, ki so zaupne narave sama po sebi, ter naj pravočasno in v celoti obveščata Parlament o svojih pobudah v zvezi s tem; pričakuje, da bo Komisija pripravila predloge pred naslednjim krogom pogajanj na Novi Zelandiji aprila 2010 in bo zahtevala, da se vprašanje preglednosti uvrsti na dnevni red tega srečanja, ter da bo Parlament obvestila o izidu tega kroga pogajanj, takoj ko se bo končal;

5.  poudarja, da si Parlament pridržuje pravico do ustreznega ukrepanja, vključno z vložitvijo tožbe na Sodišču Evropske unije, da bi zaščitil svoje pristojnosti, če ne bo nemudoma in v celoti obveščen na vseh stopnjah pogajanj;

6.  poziva Komisijo, naj opravi oceno učinka izvajanja sporazuma ACTA na področju temeljnih pravic in varstva podatkov, prizadevanj EU za uskladitev ukrepov za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine in na področju e-poslovanja, preden EU sklene sporazum o prečiščenem besedilu sporazuma ACTA, in naj se pravočasno posvetuje s Parlamentom o rezultatih te ocene;

7.  pozdravlja zagotovilo Komisije, da bo sporazum ACTA vsekakor omejen na uveljavljanje obstoječih pravic intelektualne lastnine, brez poseganja v razvoj materialnega prava o intelektualni lastnini v Evropski uniji;

8.  poziva Komisijo, naj nadaljuje pogajanja o sporazumu ACTA, da bi se izboljšala učinkovitost sistema za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v boju proti ponarejanju;

9.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo izvajanje določb sporazuma ACTA, zlasti tistih o postopkih uveljavljanja avtorskih pravic v digitalnem okolju, povsem v skladu s pravnim redom Skupnosti; zahteva, da se na mejah EU ne bodo opravljali osebni pregledi, in zahteva popolno razjasnitev vseh določb, ki bi obmejnim in carinskim organom omogočale preiskave brez sodnih nalogov in zaplembo naprav s pomnilniki, na primer prenosnih računalnikov, mobilnih telefonov in predvajalnikov MP3;

10. meni, da predlagani sporazum zaradi spoštovanja temeljnih pravic, kot sta svoboda izražanja in pravica do zasebnosti, ter ob celovitem upoštevanju načela subsidiarnosti ne sme omogočati nalaganja tako imenovanih postopkov treh opominov, pri tem pa se v celoti upošteva sklep Parlamenta o členu 1.1b Direktive 2009/140/ES o spremembi Direktive 2002/21/ES, ki poziva, naj se v člen 1 Direktive 2002/21/ES vstavi nov odstavek 3(a) v zvezi z vprašanjem politike postopka treh opominov;

11. poudarja, da sta zasebnost in varstvo podatkov temeljni vrednoti Evropske unije, ki ju priznavajo člen 8 Evropske konvencije o človekovih pravicah ter člena 7 in 8 Listine EU o temeljnih pravicah, in ju je treba spoštovati pri vseh politikah in predpisih, ki jih sprejme EU v skladu s členom 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav, ki sodelujejo pri pogajanjih o sporazumu ACTA.

 

(1)

Sprejeta besedila s tem datumom, P7_TA(2010)0009.

(2)

Sprejeta besedila s tem datumom, P6_TA(2009)0114.

(3)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0634.

Zadnja posodobitev: 19. maj 2010Pravno obvestilo