Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0617/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0617/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2010 - 8.6

Hyväksytyt tekstit :


YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 192kWORD 109k
23.11.2010
PE450.447v01-00}
PE450.452v01-00}
PE450.454v01-00}
PE450.455v01-00} RC1
 
B7-0617/2010}
B7-0619/2010}
B7-0620/2010}
B7-0621/2010} RC1

työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B7‑0617/2010)

ALDE (B7‑0619/2010)

S&D (B7‑0620/2010)

GUE/NGL (B7‑0621/2010)


ACTA-sopimuksesta


Kader Arif, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber, Metin Kazak ALDE-ryhmän puolesta
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ACTA-sopimuksesta  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 ja 218 artiklan,

    ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 8 artiklan,

–    ottaa huomioon Euroopan unionin strategian perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön,

–   ottaa huomioon väärentämisenvastaisesta kauppasopimuksesta (ACTA) käydyn viimeisen neuvottelukierroksen päättymisen 2. lokakuuta 2010,

–   ottaa huomioon 15. marraskuuta 2010 julkaistun ACTA-sopimuksen lopullisen tekstin,

–   ottaa huomioon väärentämisen vaikutuksesta kansainväliseen kauppaan 18. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman (2008/2133(INI))(1),

–   ottaa huomioon ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta 10. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman(2),

–   ottaa huomioon kirjallisen kannanottonsa 0012/2010 väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevan menettelyn avoimuuden puutteesta,

–   ottaa huomioon ACTAsta 8. syyskuuta ja 20. lokakuuta 2010 käydyt täysistuntokeskustelut,

–   ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 tekemänsä päätöksen Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä (2003/C 321/01),

–   ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen kantelusta 90/2009(JD)OV, joka koskee oikeutta tutustua ACTA-asiakirjoihin,

–   ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnot Euroopan unionin parhaillaan käymistä ACTA-neuvotteluista sekä tietosuojatyöryhmän komissiolle osoittaman kirjeen,

–   ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä)(3),

–   ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25. marraskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/136/EY(5),

–   ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS),

–   ottaa huomioon neuvoston päätelmät kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta,

–   ottaa huomioon WTO-riitatapauksen DS 409, Euroopan unioni ja sen jäsenvaltio – geneeristen lääkkeiden takavarikointi kuljetusten aikana,

–   ottaa huomioon 8. ja 9. kesäkuuta 2010 järjestetystä TRIPS-neuvoston kokouksesta annetun WTO:n tiedotteen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

Lissabonin sopimus

A.  ottaa huomioon, että unionilla on yksinomainen toimivalta yhteisen kauppapolitiikan alalla; ottaa huomioon, että sen on Lissabonin sopimuksen tultua voimaan annettava hyväksyntänsä ACTA-sopimuksen tekstille, ennen kuin sopimus tulee voimaan EU:ssa,

 

         Yleisiä huomautuksia

      

B.   katsoo, että väärennösten maailmanlaajuinen torjunta on keskeistä EU:n poliittisessa strategiassa, jotta varmistetaan yhtäläiset toimintaedellytykset EU:n tuottajille sekä EU:n kansalaisten työpaikkojen säilyminen,

 

C.  ottaa huomioon, että ACTA-sopimuksen yhdestoista ja viimeinen neuvottelukierros päättyi Tokiossa, Japanissa, 2. lokakuuta 2010; ottaa huomioon, että tekninen kokous, jossa viimeistellään tekstin juridinen muotoilu, järjestetään Sydneyssä (30. marraskuuta – -3. joulukuuta (tai tarvittaessa 4. joulukuuta) 2010),

 

D.  ottaa huomioon, että ACTA-sopimus koskee erittäin tärkeitä kysymyksiä, kuten perusoikeuksien kunnioittaminen, yksityisyys ja tietosuoja, vapaan internetin tärkeän roolin tunnustaminen ja palveluntarjoajien neutraaliuden turvaaminen sekä lääkkeiden saatavuuden takaaminen,

 

E.   ottaa huomioon, että komissio esittää ACTA-sopimuksen Euroopan parlamentille välineenä, jolla parannetaan niiden vaatimusten tehokkuutta, jotka hyödyttävät EU:n vientiä ja suojelevat oikeudenhaltijoita, kun nämä toimivat globaaleilla markkinoilla, sillä niiden tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, malleja ja maantieteellisiä merkintöjä loukataan nykyisin järjestelmällisesti ja laajasti,

 

F.   ottaa huomioon, että 11 maata (kun EU lasketaan maaksi) ja niiden joukossa vain kaksi kehitysmaata (Marokko ja Meksiko) on osallistunut neuvotteluihin,

 

G.  ottaa huomioon, että neuvotteluosapuolet pyrkivät laajentamaan ACTAn kattamaan kaikki osapuolet, jotka haluavat liittyä sopimukseen, myös kehitysmaat ja nousevan talouden maat,

 

H.  toteaa, että ACTA-neuvottelijat julkistivat sopimuksen konsolidoidun tekstin 6. lokakuuta 2010 ja että tämän jälkeen komissio teki asiasta selkoa Euroopan parlamentille; ottaa huomioon, että komissio julkisti ACTA-sopimuksen lopullisen tekstin 15. marraskuuta 2010,

 

I.    ottaa huomioon, että neuvottelujen avoimuus on parantunut Euroopan parlamentin painokkaiden kehotusten jälkeen,

 

J.    katsoo, että ACTAn oikeusperustaa on selkeytettävä,

 

K.  toteaa, että komissio on viitannut oikeusasiamiehen päätökseen perusteena sille, että ACTAsta on neuvoteltu kauppasopimuksena eikä noudattamisen valvontaa koskevana sopimuksena; toteaa oikeusasiamiehen katsoneen, että ACTAn tekeminen saattaa edellyttää EU:lta säädösesityksiä ja säädösten täytäntöönpanoa, että tällöin ACTA-sopimus olisi kyseisen lainsäädännön ainoa tai merkittävin perusta ja että olisi selvästi kansalaisten etujen mukaista saada tietoa ACTA-sopimuksesta,

 

L.   ottaa huomioon, että komissio on perussopimusten vartijana velvollinen noudattamaan unionin säännöstöä; toteaa tämän merkitsevän sitä, ettei se voi muuttaa säännöstöä neuvotellessaan EU:n lainsäädäntöön vaikuttavista kansainvälisistä sopimuksista,

 

M.  ottaa huomioon, että komissio on täysistuntokeskusteluissa toistuvasti sanonut, että ACTAssa käsitellään ainoastaan noudattamisen valvontaa koskevia toimenpiteitä eikä siihen sisälly määräyksiä, joilla olennaisella tavalla muutetaan immateriaalioikeuksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä,

 

N.  ottaa huomioon, että direktiivissä 2001/29/EY säädetään tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevasta oikeudellisesta kehyksestä ja järjestelmästä niiden suojelemiseksi; ottaa huomioon, että kyseisen direktiivin 5 artiklaan sisältyy kattava luettelo sovellettavista poikkeuksista ja rajoituksista ja että siinä näin estetään jäsenvaltioita ottamasta käyttöön uusia poikkeuksia ja rajoituksia; katsoo, että ACTAlla pyritään laajentamaan entisestään oikeudenhaltijoiden suojaa huolehtimalla kattavammasta tekijänoikeuksien valvontaa koskevasta toimivallasta mutta siinä ei käsitellä mahdollisuutta laajentaa nykyisten poikkeusten ja rajoitusten soveltamisalaa ja sillä saatetaan kaventaa kansallisten tuomioistuinten vapautta tulkita voimassa olevia poikkeuksia joustavasti; ottaa huomioon, että teknologian kehittyminen on moninkertaistanut luovien teosten luonti-, tuotanto- ja hyödyntämiskanavat ja monipuolistanut niitä ja että oikeuksien haltijoiden ja käyttäjien välisen oikeudenmukaisen tasapainon löytäminen edellyttää uusia lähestymistapoja, jotta kyseisten teosten saatavuus digitaalisten tekniikoiden avulla olisi vapaampaa; toteaa, että komissio on laatimassa orpoja teoksia koskevaa säädösesitystä luovien teosten digitoimisen ja jakelun helpottamiseksi Euroopassa,

 

O.  ottaa huomioon, että ACTA-sopimuspuolet ovat sitoutuneet noudattamaan TRIPS-sopimuksen 7 artiklan mukaisia velvoitteita, jotka koskevat teknologisen innovoinnin tukemista; ottaa huomioon, että yhteentoimivuuteen liittyvät keskeiset EU:n toimintalinjat perustuvat yhteisön säännöstöön sisältyviin säännöksiin, jotka joissakin tapauksissa antavat mahdollisuuden takaisinmallinnuksen,

 

Patentit

 

P.   ottaa huomioon, että kauppapolitiikasta vastaava komission jäsen pyysi 20. lokakuuta 2010 pidetyssä täysistunnossa parlamentin lausuntoa siihen ratkaisemattomaan kysymykseen, sisällytetäänkö patentit siviilioikeudellisen täytäntöönpanon jaksoon; toteaa ACTA-neuvottelijoiden vahvistaneen, että ACTAlla ei estetä laillisten geneeristen lääkkeiden rajat ylittäviä kuljetuksia; huomauttaa todenneensa päätöslauselmassaan ja kirjallisessa kannanotossaan, että toimilla, joiden tarkoituksena on lisätä tavaroiden rajatarkastuksia ja takavarikointeja koskevia valtuuksia, ei saisi heikentää laillisten, kohtuuhintaisten ja turvallisten lääkkeiden maailmanlaajuista saatavuutta; ottaa huomioon, että neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1383/2003, jonka säännöksiä käsitellään parhaillaan WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä, säädetään rajoilla toteutettavista valvontatoimenpiteistä tavaroiden kuljetuksen aikana; ottaa huomioon, että eräät toimijat, kuten lääkealan yritykset, geneeristen lääkkeiden valmistajat ja globaalit kansanterveysalan toimijat ovat esittäneet huolensa patenttien sisällyttämisestä ACTA-sopimukseen ja varoittaneet siitä teknologiselle innovoinnille, lääkkeiden saatavuudelle ja geneeristen lääkkeiden kilpailutilanteelle mahdollisesti aiheutuvista kielteisistä seurauksista,

 

Q.  ottaa huomioon, että EU:lla ei ole patenttilainsäädäntöä,

 

R.   ottaa huomioon, että patentit saatetaan jättää ACTAn siviilioikeudellista täytäntöönpanoa koskevien toimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle; ottaa huomioon, että patenttien sisällyttäminen tähän jaksoon saattaisi haitata laillisten ja kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuutta;

 

Lääkkeiden saatavuus

 

S.   ottaa huomioon, että eräät merkittävät kauppakumppanit, jotka nykyisin eivät ole ACTAn sopimuspuolia, ovat todenneet WTO:n TRIPS-neuvostossa, että ACTA saattaa olla ristiriidassa TRIPS-sopimuksen ja muiden WTO-sopimusten kanssa, se saattaa muodostaa riskin WTO-määräyksille ja -prosessille, koska sitä sovelletaan WTO:n oikeuskehyksen ulkopuolella, se saattaa horjuttaa eri WTO-sopimusten yhteydessä huolellisesti neuvoteltua tasapainoa oikeuksien, velvoitteiden ja joustovarojen välillä, se saattaa vääristää kauppaa tai luoda kaupan esteitä ja saattaa heikentää TRIPS-sopimukseen ja TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä vuonna 2001 annettuun Dohan julistukseen sisällytettyjä joustomahdollisuuksia esimerkiksi kansanterveyden ja geneeristen lääkkeiden kaupan osalta,

 

Perusoikeudet

 

T.   ottaa huomioon, että komissio totesi 19. lokakuuta 2010 antamassaan tiedonannossa, että Euroopan unionin toiminnan on oltava täysin moitteetonta perusoikeuksien osalta ja että unionin on oltava esimerkillinen tässä suhteessa; ottaa huomioon, että komissio ilmoitti 20. lokakuuta 2010 pidetyssä täysistunnossa, että ACTA-sopimusta ei vielä ole parafoitu ja että neuvottelijana komissiolla on oikeus määrittää, missä vaiheessa neuvottelut on saatu teknisesti päätökseen ja missä vaiheessa sopimus voidaan parafoida,

 

U.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin ACTAsta tekemässä sopimuksessa on noudatettava EU:lle asetettuja yksityisyyden suojaa ja tietosuojalakia koskevia oikeudellisia velvoitteita, jotka on vahvistettu erityisesti direktiivissä 95/46/EY, direktiivissä 2002/58/EY (sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25. marraskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/136/EY), direktiivissä 2009/136/EY ja sähköisistä viestintäverkoista ja -palveluista annetussa direktiivissä 2009/140/EY sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä,

 

V.  ottaa huomioon, että vuoden 2010 toimielintenvälinen sopimus sitoo komissiota ja siten komissio ei voi tukea itsesääntely- ja yhteissääntelymekanismeja, kun perusoikeudet, kuten ilmaisunvapaus, ovat kyseessä,

 

W. ottaa huomioon, että komissio julkaisi 19. lokakuuta 2010 tiedonannon vaikutustenarvioinnista,

 

X.  katsoo, ettei mitään ACTA-sopimuksen määräystä saa tulkita siten, että se muodostaa ennakkotapauksen sellaista nykyistä tai tulevaa yhteisön säännöstöstä poikkeamista tai sen muuttamista varten, joka voisi johtaa perusoikeuksien suojan heikentymiseen EU:n lainsäädännössä, tai sallii tällaisen poikkeamisen tai muuttamisen, ja että komission ja neuvoston olisi nimenomaisesti todettava, että ne hyväksyvät tämän periaatteen,

 

Maantieteelliset merkinnät

 

Y.  toteaa komission tähdentäneen toistuvasti maantieteellisten merkintöjen suojan noudattamisen valvonnan merkitystä; toteaa osapuolten sopineen, että ACTA käsittää maantieteellisten merkintöjen noudattamisen valvonnan,

 

Kaupallinen laajuus

 

Z.   ottaa huomioon, että ACTAn 2.14 artiklan 1 kohta sisältää kaupallisen laajuuden määritelmän: "Tässä jaksossa kaupallisessa laajuudessa toteutetuilla teoilla tarkoitetaan ainakin kaupallista toimintaa suoran tai välillisen taloudellisen tai kaupallisen edun tavoittelemiseksi",

 

AA. ottaa huomioon, että ACTAn alaviitteessä 9 todetaan seuraavaa: "Kukin sopimuspuoli pitää tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuoteväärennösten tai tekijänoikeutta loukkaavien piraattituotteiden tahallista tuontia tai vientiä laittomina toimintoina, joista voidaan määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia tämän artiklan mukaisesti. Sopimuspuoli voi täyttää tekijänoikeutta loukkaavien piraattituotteiden ja tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuoteväärennösten vientiin ja tuontiin liittyvän velvoitteensa säätämällä, että tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuoteväärennösten ja tekijänoikeutta loukkaavien piraattituotteiden jakelu, myynti ja tarjoaminen myyntiin kaupallisessa laajuudessa on laitonta toimintaa, josta voidaan määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia",

 

Rikosoikeudellinen täytäntöönpano ja seuraamukset

 

BB. ottaa huomioon, että ACTAn rikosoikeudellisen täytäntöönpanon jakso sisältää rikosoikeudellisia menettelyjä, rikosoikeudellista vastuuta, rikoksia, rikosoikeudellista täytäntöönpanoa ja seuraamuksia koskevia määräyksiä; ottaa huomioon, että neuvoston puheenjohtajavaltio on käynyt jäsenvaltioiden puolesta neuvottelut ACTAn rikosoikeudellista täytäntöönpanoa koskevista määräyksistä,

 

Immateriaalioikeudet digitaalisessa ympäristössä

 

CC. katsoo, että internet-palveluntarjoajia ei pitäisi saattaa niiden palvelimien kautta välitetystä tai niiden palvelimilla olevasta sisällöstä sellaiseen vastuuseen, joka edellyttäisi tietojen valvontaa tai suodattamista etukäteen; toteaa Euroopan tietosuojavaltuutetun varoittaneen ACTA-lausunnossaan, että internet-palveluntarjoajat saattavat lisätä asiakassopimuksiinsa lausekkeita, joiden nojalla ne voivat valvoa asiakkaittensa tietoliikennettä ja sanoa irti liittymiä,

 

DD. ottaa huomioon, että sopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa todetaan, että kukin sopimuspuoli voi vapaasti valita tarkoituksenmukaiset keinot sopimuksen määräysten sisällyttämiseksi sen omaan oikeusjärjestykseen ja -käytäntöön,

 

EE. ottaa huomioon, että kansalliset oikeusviranomaiset käsittelevät digitaalisessa ympäristössä tapahtuneet immateriaalioikeuksien rikkomukset,

 

ACTA-komitea

 

FF. ottaa huomioon, että ACTAn institutionaalisissa järjestelyissä ACTA-komitealle annetaan valtuudet päättää muun muassa sopimuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta, sopimuksen muuttamisesta ja valtioista riippumattomien järjestöjen osallistumisesta sopimukseen sekä valtuudet tehdä komitean sääntöjä ja menettelyjä koskevia päätöksiä; ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaan unioni pyrkii edistämään demokratiaa,

Lissabonin sopimus

 

1.   panee merkille, että Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentin toimivaltuudet yhteisen kauppapolitiikan alalla ovat huomattavasti laajentuneet ja parlamentin on erityisesti annettava hyväksyntänsä kaikille EU:n tekemille kauppasopimuksille;

 

Yleisiä huomautuksia

 

2.   toistaa, että väärennösten torjunta on painopisteenä sen sisäisessä ja ulkoisessa kansainvälisessä poliittisessa strategiassa ja että kansainvälinen yhteistyö on keskeisellä sijalla tämän tavoitteen saavuttamisessa;

 

3.   pitää valitettavana, että tämän sopimuksen globaali vaikutus on luonnostaan rajallinen, koska ne väärennösten pääasialliset alkuperämaat ja useimmat kehitysmaat eivät ole sopimuksessa mukana;

 

4.   panee merkille ACTA-sopimuksesta käydyn yhdennentoista neuvottelukierroksen päättymisen; panee merkille konsolidoidun tekstin julkistamisen 2. lokakuuta 2010 Tokion kierroksen jälkeen sekä lopullisen tekstin julkistamisen 15. marraskuuta 2010;

 

5.   pahoittelee, ettei kaikkia 10. maaliskuuta jälkeen ja ennen lopullisen tekstin julkaisemista 15. marraskuuta 2010 laadittuja neuvottelutekstejä julkistettu;

 

6.   pitää valitettavana, että näitä neuvotteluja ei ole käyty eikä sopimusta tehty nykyisillä monenvälisillä foorumeilla (kuten WTO ja WIPO), minkä vuoksi sen jäsenpohja on tällä hetkellä kapea ja useimmat kehitysmaat ovat jääneet sen ulkopuolelle;

 

7.   panee merkille, että ACTA-jäsenyyttä ei ole rajoitettu ja myös kehitysmailla ja nousevan talouden mailla on oikeus liittyä sopimukseen; pyytää siksi, ettei komissio pakota kehitysmaita liittymään sopimukseen ja että se puhuu muille ACTA-sopimuspuolille sen puolesta, että ACTAn liittymismenettelyt ja -ehdot ovat riittävän joustavat ja että niissä otetaan huomioon sopimukseen liittyvien maiden kehitystaso kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti;

 

8.   kehottaa komissiota ja neuvostoa täsmentämään oikeusperustan; pyytää komissiota selventämään neuvoston ja komission parafointiin liittyvää ja muuta toimivaltajakoa ACTAn rikosoikeudellisen täytäntöönpanon jaksossa; vaatii ennen sopimuksen parafointia todisteita siitä, että ACTA-neuvottelujen oikeusperusta on täysin sopusoinnussa Lissabonin sopimuksen määräysten kanssa;

      

9.   pitää myönteisinä komission toistuvia toteamuksia, joiden mukaan ACTA-sopimuksen määräysten noudattamisen valvonta ja erityisesti tekijänoikeuksien noudattamisen valvontaan liittyvät menettelyt digitaalisessa ympäristössä vastaavat täysin yhteisön säännöstöä ja että sopimuksella ei oteta käyttöön henkilötarkastuksia eikä niin kutsuttua "kolmen rikkomuksen" menettelyä; toteaa, että ACTA-sopimuksella ei saa valtuuttaa mitään sen allekirjoittaneista osapuolista eikä varsinkaan EU:ta ottamaan käyttöön "kolmen rikkomuksen" menettelyä tai vastaavia järjestelmiä;

 

10. kehottaa komissiota antamaan sitoumuksen toimittaa Euroopan parlamentille hyvissä ajoin ennen parafointia kirjallista todistusaineistoa siitä, että ACTAlla ei rajoiteta tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevien poikkeusten ja rajoitusten yhdenmukaistamista EU:ssa, että sillä ei rajoiteta mahdollisuuksia laajentaa tulevaisuudessa direktiivissä 2001/29/EY vahvistettua poikkeusten ja rajoitusten luetteloa, että sillä ei suljeta pois tulevien vaihtoehtojen joukosta toimintalinjoja ja oikeudellisia toimia, joilla pyritään poikkeusten soveltamisen avulla laajentamaan luovien teosten saatavuutta teknologian kehittyessä, ja että sillä ei rajoiteta orpoihin teoksiin liittyviä lainsäädännöllisiä vaihtoehtoja tai estetä jäsenvaltioita ottamasta käyttöön lainsäädäntöä, jolla pyritään parantamaan tekijänoikeuden piiriin kuuluvien orpojen teosten saatavuutta tai rajoittamaan kyseisiä teoksia koskeviin tekijänoikeusloukkauksiin liittyviä muutoksenhakukeinoja;

 

11. kehottaa komissiota vahvistamaan, että ACTA ei vaikuta nyt eikä tulevaisuudessa perusoikeuksia ja tietosuojaa koskevaan EU:n säännöstöön eikä EU:n nykyisiin toimiin immateriaalioikeuksien valvontaan liittyvien toimenpiteiden yhdenmukaistamiseksi tai sähköistä kaupankäyntiä koskevaan direktiiviin;

 

12  pyytää komissiota vahvistamaan nimenomaisesti ja hyvissä ajoin ennen parlamentin hyväksyntämenettelyn alkamista, että ACTA-määräykset eivät vaikuta yhteisön säännöstöön, kuten ohjelmistodirektiivin 91/250/ETY ja tietoyhteiskuntadirektiivin 2001/29/EY säännöksiin, eivätkä kyseisiä direktiivejä koskeviin jäsenvaltioiden täytäntöönpanotoimiin, jotka sallivat joissakin tapauksissa tietokoneohjelmien takaisinmallinnuksen ja teknisten suojatoimien kiertämisen yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja näin kilpailukyvyn ja innovoinnin edistämiseksi;

 

Patentit

 

13. panee merkille, että patentit voidaan jättää ACTA-sopimuksen siviilioikeudellisen täytäntöönpanon jakson soveltamisalan ulkopuolelle, mutta korostaa, että vain jättämällä ne nimenomaisesti ja ehdottomasti soveltamisalan ulkopuolelle voidaan taata, ettei ACTA haittaa laillisten, kohtuuhintaisten ja elintärkeiden lääkkeiden saatavuutta;

 

14. on sitä mieltä, että vahingonkorvausten merkittävä korottaminen ja muiden oikeussuojakeinojen parantaminen mahdollisissa immateriaalioikeuksien rikkomistapauksissa voisi saada kohtuuhintaisten geneeristen lääkkeiden tuotantoon, myyntiin ja jakeluun osallistuvat valmistajat ja kolmannet osapuolet luopumaan hankkeistaan, etenkin jos näitä määräyksiä sovelletaan tavaroihin niiden kuljetuksen aikana; on huolissaan siitä, että ACTAn siviilioikeudellista täytäntöönpanoa koskevien määräysten soveltaminen patentteihin saattaa vahingoittaa yleistä etua, lisätä investointiriskejä ja epävarmuutta markkinoilla sekä uhata teknologista innovointia etenkin aloilla, joilla rikkomuksia on vaikea näyttää toteen, tai lisätä elävien organismien, alkuperäistuotteiden ja perinteisten lääkkeiden patentoimista; pyytää komissiota tarkastelemaan ennen sopimuksen parafointia tässä päätöslauselmassa lueteltuja kauaskantoisia huolenaiheita, jotka koskevat mahdollisuutta soveltaa siviilioikeudellisia määräyksiä patentteihin, ja antamaan tämän jälkeen raportin parlamentille;

 

Lääkkeiden saatavuus

 

15. toteaa, että ACTA-sopimuksen tekstin johdanto-osassa todetaan, että sopimuksella pyritään toteuttamaan tehokas ja asianmukainen immateriaalioikeuksien noudattamisen valvonta, jolla täydennetään TRIPS-sopimusta, ja että siinä otetaan huomioon ACTA-sopimuspuolten oikeusjärjestelmien ja -käytäntöjen erot; tunnustaa, että 14. marraskuuta 2001 Dohassa, Qatarissa, pidetyssä WTO:n neljännessä ministerikokouksessa hyväksytyssä TRIPS-sopimusta ja kansanterveyttä koskevassa Dohan julistuksessa esitetyt periaatteet muodostavat pohjan, jolle ACTA-sopimuksen teksti perustuu, minkä vuoksi näitä periaatteita on noudatettava kaikessa ACTA-sopimuksen noudattamisen valvonnassa;

 

16. pitää myönteisinä ACTA-sopimusluonnokseen tehtyjä parannuksia, joilla lujitetaan yksityisyyttä ja kansanterveyttä koskevaa suojaa sekä sisällytetään sopimukseen eräitä TRIPS-sopimuksen mukaisia suojakeinoja; kehottaa komissiota arvioimaan, voidaanko ACTA-sopimukseen sisältyvät suojatoimenpiteet panna täytäntöön samalla tavoin kuin noudattamisen valvontaa koskevat määräykset; pyytää komissiota toimittamaan näyttöä siitä, että ACTA ei estä jäsenvaltioita antamasta säädöksiä, joilla rajoitetaan rikkomuksiin liittyviä muutoksenhakukeinoja esimerkiksi tapauksissa, joissa parannetaan tekijänoikeuden piiriin kuuluvien orpojen teosten saatavuutta tai käytetään TRIPS-sopimukseen sisältyviä joustomahdollisuuksia kaikkien tulevien toimintavaihtoehtojen hyödyntämisen turvaamiseksi; pyytää komissiota arvioimaan, onko ACTA todella sitova sopimus ja mahdollistaako sen 1.2 artikla yleisen joustovaran siinä tapauksessa, että kansallisessa lainsäädännössä on ACTAn kanssa ristiriidassa olevia osia; pyytää komissiota esittämään mekanismit, jotka antavat sopimuspuolille joustovaran hyväksyä sopimusvelvoitteisiin perusteltuja poikkeuksia, jotka ovat TRIPS-sopimuksen sekä vuonna 2001 annetun TRIPS-sopimusta ja kansanterveyttä koskevan Dohan julistuksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia;

 

Perusoikeudet

 

17. painottaa, että yksityisyyden suoja ja tietosuoja ovat Euroopan unionin keskeisiä arvoja, jotka vahvistetaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa ja EU:n perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa ja joita on noudatettava kaikissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan mukaisesti hyväksytyissä EU:n politiikoissa ja säännöissä;

 

18. kehottaa komissiota esittämään ennen sopimuksen parafointia parlamentille juridisen selvityksen palveluntarjoajien ja oikeudenhaltijoiden välistä yhteistyötä koskevien, ACTA-sopimuksella 2.18 artiklan 3 kohdassa esitetyn ehdotuksen mukaisesti edistettävien politiikkojen merkityksestä, laillisuudesta ja täytäntöönpanokelpoisuudesta erityisesti silloin, kun on kyse siitä, miten yritysmaailman yhteistyöhankkeilla ei rajoiteta kansalaisten perusoikeuksia, kuten oikeutta yksityisyyteen, ilmaisunvapautta ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;

 

19. kehottaa komissiota jälleen tekemään hyvissä ajoin ennen sopimuksen parafointia vaikutustenarvioinnin, jossa käsitellään ACTAn täytäntöönpanon vaikutuksia perusoikeuksiin ja tietosuojaan, EU:n nykyisiin toimiin immateriaalioikeuksien noudattamisen valvontaan liittyvien toimenpiteiden yhdenmukaistamiseksi sekä sähköistä kaupankäyntiä koskevaan direktiiviin;

 

20. katsoo, että komission on hyvissä ajoin ilmoitettava parlamentille tämän arvioinnin tuloksista;

 

21. on huolissaan 3 jakson 2.X artiklan sisällöstä, jossa mainitaan, että matkustajien henkilökohtaiset matkatavarat kuuluvat sopimuksen soveltamisalaan silloinkin, kun kuljetetut tavarat eivät ole luonteeltaan kaupallisia, elleivät sopimuspuolet päätä jättää niitä sopimuksen ulkopuolelle; katsoo, että tämä artikla kannustaa sopimuspuolia ottamaan rajoilla käyttöön matkustajien henkilökohtaisia matkatavaroita koskevia tiukempia sääntöjä, vaikka komission olisi tämän sijaan pitänyt puolustaa kansainvälisellä tasolla perusoikeuksien parempaa suojelua ja erityisesti yksityisyyden suojan parantamista;

 

22. vaatii, että komissio toteuttaa pikaisesti 19. lokakuuta 2010 antamansa tiedonannon mukaisesti perusoikeuksia koskevan vaikutustenarvioinnin;

 

Maantieteelliset merkinnät

      

23. kehottaa komissiota pyrkimään aktiivisesti siihen, että ACTA-sopimukseen saadaan sisällytettyä maantieteellisiä merkintöjä koskevat tehokkaat valvontakäytännöt; pitää maantieteellisten merkintöjen suojaa tärkeänä eurooppalaisten yritysten ja EU:n työllisyyden kannalta; pahoittelee, että sopimuksen 1.X artiklassa ei määritellä väärennettyjä maantieteellisiä merkintöjä, koska määritelmän jättäminen pois voi aiheuttaa sekaannusta tai ainakin mutkistaa hallinto- ja oikeusviranomaisten ACTA-sopimuksen tulkintaa ja sen noudattamisen valvontaa;

 

24. ei yhdy komission väitteeseen, että se olisi saanut aikaan merkittäviä parannuksia maantieteellisten merkintöjen suojelemisessa; katsoo, että edistyminen tällä alalla on riittämätöntä, koska maantieteelliset merkinnät jäävät vastaisuudessakin vaille suojaa kaikissa maissa, jotka eivät tunnusta niitä kansallisessa lainsäädännössään;

 

Kaupallinen laajuus

 

25. on huolestunut siitä, että kaupallisen laajuuden määritelmä ACTA-sopimuksessa (2.14 artiklan 1 kohta) menee pidemmälle kuin määritelmä, jonka parlamentti hyväksyi 25. huhtikuuta 2007 äänestäessään muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä – 2005/0127(COD);

 

26. ottaa huomioon, että neuvoston puheenjohtajavaltio on käynyt jäsenvaltioiden puolesta neuvottelut ACTAn rikosoikeudellisen täytäntöönpanon jaksosta; pyytää komissiota ja neuvostoa esittämään parlamentille täsmällisen tulkinnan ilmaisusta "kaupallinen laajuus", joka mainitaan sopimuksen 2.14 artiklan 1 kohdassa; pyytää komissiota ja neuvostoa vahvistamaan, että 2.14 artiklan 1 kohta ei edellytä muutoksia yhteisön säännöstöön eikä varsinkaan Euroopan parlamentin äänestystulokseen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä – 2005/0127(COD); kehottaa neuvostoa ja komissiota tekemään ennen sopimuksen parafointia juridisen arvioinnin siitä, onko ACTAn "kaupallisen laajuuden" määritelmä linjassa WTO:n Kiina-päätöksen kanssa, onko se täysin EU:n suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteiden mukainen ja rajoittaako se jäsenvaltioiden mahdollisuuksia soveltaa kansallisia poikkeuksia rikosoikeudellisten valvontatoimenpiteiden suhteen;

 

27. katsoo, ettei osapuolia saisi velvoittaa tekemään elokuvien videokameralla kuvaamista rangaistavaksi, ja pitääkin myönteisenä, että osapuolet sopivat EU:n painostuksesta siitä, että tällaisen kuvaamisen kriminalisointi olisi valinnaista (2.14. artiklan 3 kohta ja 2.15 artikla);

 

Rikosoikeudellinen täytäntöönpano ja seuraamukset

 

28. on huolissaan siitä, että ACTA-sopimuksessa sallitaan oikeusviranomaisten antaa määräys sopimuspuolelle tai kolmannelle osapuolelle (eli kieltomääräys 2.X artiklassa); panee merkille, että tämä kieltomääräyksen antamista koskeva valta on ristiriidassa immateriaalioikeuksien noudattamisen valvontaa koskevan direktiivin kanssa, jossa sallitaan kieltomääräys vain kun sen "tarkoituksena on estää teollis- tai tekijänoikeuden välittömät loukkaukset"; toteaa lisäksi, että kolmansien osapuolten on kyseisen direktiivin mukaan oltava osallisina rikkomiseen voidakseen olla oikeusviranomaisen antaman määräyksen kohteena;

 

29. pyytää Euroopan tietosuojavaltuutettua antamaan lausunnon viimeisimmästä ACTA-sopimuksen tekstistä;

 

Immateriaalioikeudet digitaalisessa ympäristössä

 

30. pitää valitettavana, että 2.18 artiklan 3 kohdassa kehotetaan nimenomaisesti ("on pyrittävä") osapuolia toimimaan yhteistyössä yritysmaailman kanssa, jotta rikkomisia voidaan "käsitellä tehokkaasti"; muistuttaa, että komissio suostui vuoden 2003 toimielinten välisessä sopimuksessa siihen, että se "varmistaa, että yhteissääntely- ja itsesääntelymekanismien käyttö on aina yhteisön lainsäädännön mukaista" eivätkä ne ole "sovellettavissa, jos perusoikeudet (...) ovat kyseessä; pyytää komissiota arvioimaan, voiko ACTA-sopimus yleisesti muuttaa EU:n lainsäädännössä nykyisin vallitsevaa tasapainoa kahden oikeudellisen velvoitteen välillä: yhtäältä internet-palveluntarjoajille asetettu velvoite suojata loppukäyttäjien henkilötiedot ja toisaalta niille asetettu velvoite ilmoittaa kyseiset tiedot immateriaalioikeuksien haltijoille tai hallinto- ja oikeusviranomaisille;

 

31. kehottaa komissiota varmistamaan, että sopimuksen soveltamisalaa rajoitetaan niin, että se koskee vain väärennösten torjumiseksi perustettua olemassa olevaa eurooppalaista immateriaalioikeuksien noudattamisen valvontajärjestelmää; katsoo, että sanaa "unjustifiably" ("perusteettomasti") ei näin ollen pitäisi käyttää 2.X artiklassa;

 

32. on huolissaan siitä, että "kaupallisessa laajuudessa" toteutettavien tekojen hyvin laaja määritelmä (2.14 artiklan 1 kohta) sekä velvoite parantaa rikosoikeudelliseen täytäntöönpanoon kuuluvia seuraamuksia, kun immateriaalioikeuksia rikotaan digitaalisessa ympäristössä (2.18 artiklan 1 kohta), "avunanto" mukaan lukien (2.14 artiklan 4 kohta), voi rohkaista sopimuspuolia antamaan lainsäädäntöä, joka käytännössä johtaa yksityisten käyttäjien ja välittäjien kriminalisoimiseen;

 

ACTA-komitea

 

33. katsoo, että ACTA-komitean olisi toimittava avoimesti ja osallistavalla tavalla; kehottaa komissiota esittämään hyvissä ajoin ennen, kuin parlamentin on käsiteltävä kantaansa hyväksynnän antamiseen, ACTA-komitean hallintoa koskevia suosituksia, erityisesti Euroopan parlamentin osallistumista ja ACTA-sopimuksen muuttamismenettelyä koskevia suosituksia;

 

34. korostaa, että kaikki sopimukseen tehtävät muutokset on alistettava kaikkien sidosryhmien julkiseen valvontaan ja niiden on saatava parlamentin hyväksyntä; pyytää komissiota kuulemaan neuvostoa ja Euroopan parlamenttia, ennen kuin se hyväksyy tai ehdottaa mitään muutoksia nykyiseen tekstiin ACTA-komiteassa, ja toimimaan tavalla, jolla varmistetaan avoimuus, parlamentaarinen valvonta ja julkinen osallistuminen;

 

Euroopan parlamentin hyväksynnän ehdot

 

35. muistuttaa, että ACTA-sopimuksen voimaantulo edellyttää parlamentin hyväksyntää ja mahdollisesti jäsenvaltioiden ratifiointia; kehottaa komissiota ja neuvostoa olemaan ehdottamatta minkäänlaista sopimuksen tilapäistä soveltamista, ennen kuin parlamentti on antanut hyväksyntänsä; muistuttaa komissiota ja neuvostoa siitä, että parlamentti varaa itselleen oikeuden olla antamatta hyväksyntäänsä ACTA-sopimukselle; asettaa ACTA-sopimuksen mahdollisen hyväksynnän ehdoksi sen, että tämän päätöslauselman suhteen tehdään täysipainoista yhteistyötä;

 

36. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä ACTA-neuvotteluihin osallistuvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0634.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0058.

(3)

EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.

(4)

EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.

(5)

EUVL L 337, 18.12.2009, s. 11.

Päivitetty viimeksi: 23. marraskuuta 2010Oikeudellinen huomautus