Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0617/2010

Pateikti tekstai :

RC-B7-0617/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2010 - 8.6

Priimti tekstai :


BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 194kWORD 134k
23.11.2010
PE450.447v01-00}
PE450.452v01-00}
PE450.454v01-00}
PE450.455v01-00} RC1
 
B7-0617/2010}
B7-0619/2010}
B7-0620/2010}
B7-0621/2010} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:

Verts/ALE (B7‑0617/2010)

ALDE (B7‑0619/2010)

S&D (B7‑0620/2010)

GUE/NGL (B7‑0621/2010)


dėl KKPS


Kader Arif, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber, Metin Kazak ALDE frakcijos vardu
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier Verts/ALE frakcijos vardu
Helmut Scholz, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl KKPS  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 ir 218 straipsnius,

    atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 8 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos veiksmingo įgyvendinimo strategiją,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 2 d. derybų dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (KKPS) paskutinio raundo išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 15 d. viešai paskelbtą galutinį KKPS tekstą,

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl klastočių poveikio tarptautinei prekybai (2008/2133(INI))(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl derybų dėl kovos su klastojimu prekybos susitarimo skaidrumo ir esamos padėties(2),

–   atsižvelgdamas į savo rašytinį pareiškimą 0012/2010 dėl nepakankamai skaidraus derybų dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (KKPS) proceso,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 8 ir spalio 20 d. plenarinio posėdžio diskusijas dėl KKPS,

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 20 d. sprendimą dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių peržiūros,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros (2003/C 321/01),

–   atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno sprendimą dėl skundo Nr. 90/2009/(JD)OV dėl prieigos prie KKPS dokumentų,

–   atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomones dėl šiuo metu Europos Sąjungos vedamų derybų dėl Kovos su klastojimu prekybos susitarimo ir Duomenų apsaugos darbo grupės laišką Komisijai,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva)(3),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje(4), iš dalies pakeistą 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB(5),

–   atsižvelgdamas į Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) susitarimą dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS),

–   atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl vystymosi politikos nuoseklumo,

–   atsižvelgdamas į PPO ginčą DS409, susijusį su Europos Sąjunga ir valstybe nare, dėl tranzitu gabenamų generinių vaistų konfiskavimo,

–   atsižvelgdamas į PPO pranešimą 2010 m. birželio 8–9 d. TRIPS tarybos susitikimo klausimu,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

Lisabonos sutartis

A.  kadangi ES turi išskirtinę kompetenciją bendrosios prekybos politikos (BPP) srityje; kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Parlamentas turės pritarti KKPS sutarties tekstui prieš šiam susitarimui įsigaliojant Europos Sąjungoje,

 

         Bendrosios pastabos

      

B.   kadangi kova su klastojimu pasauliniu mastu yra esminis ES politinės strategijos elementas siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ES gamintojams ir darbo vietas ES piliečiams;

 

C.  kadangi 11-asis ir baigiamasis derybų dėl KKPS raundas buvo baigtas 2010 m. spalio 2 d. Tokijuje (Japonija); kadangi techninis posėdis, per kurį bus galutinai suderintos teisinės formuluotės, įvyks Sidnėjuje 2010 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 3 d. (jei prireiks, ir gruodžio 4 d.),

 

D.  kadangi KKPS susijęs su itin svarbiais klausimais, pvz., pagarba pagrindinėms teisėms, privatumu ir duomenų apsauga, svarbaus atviro interneto vaidmens pripažinimu ir paslaugų teikėjų bei prieigos prie vaistų neutralumo užtikrinimu,

 

E.   kadangi Komisija pristato KKPS Europos Parlamentui kaip priemonę pasiekti, kad galiojantys standartai būtų veiksmingesni ir taip prisidėtų prie ES eksporto ir teisių turėtojų apsaugos, kai šie veikia pasaulinėje rinkoje, kur jie šiuo metu kenčia nuo sistemingo ir plačiai paplitusio jų autorinių teisių, prekės ženklų, patentų, dizaino ir geografinių nuorodų (GN) pažeidinėjimo;

 

F.   kadangi derybose dalyvavo tik 11 šalių (ES buvo laikoma viena šalimi), o iš jų – tik dvi besivystančios šalys (Marokas ir Meksika);

 

G.  kadangi derybų šalių tikslas – į KKPS įtraukti visas norinčias prisijungti šalis, įskaitant besivystančias ir sparčiai augančios ekonomikos šalis;

 

H.  kadangi derybų dėl KKPS dalyviai 2010 m. spalio 6 d. viešai paskelbė konsoliduotą tekstą ir po to Komisija informavo Parlamentą; kadangi Komisija 2010 m. lapkričio 15 d. viešai paskelbė galutinį KKPS tekstą;

 

I.    kadangi po griežtų Europos Parlamento raginimų derybų skaidrumas padidėjo,

 

J.    kadangi būtina išaiškinti KKPS teisinį pagrindą,

 

K.  kadangi Komisija, siekdama pagrįsti, kad dėl KKPS deramasi kaip dėl prekybos susitarimo, o ne kaip dėl vykdymo sutarties, rėmėsi ombudsmeno sprendimu; kadangi ombudsmenas pareiškė, kad „sudarius KKPS susitarimą iš tikrųjų gali atsirasti būtinybė, kad ES pasiūlytų ir priimtų teisės aktą. Tokiu atveju KKPS būtų vienintelė arba svarbiausia tą teisės aktą pagrindžianti aplinkybė ir piliečiai turėtų aiškų interesą gauti informaciją apie KKPS“,

 

L.   kadangi Komisija, kaip sutarčių sergėtoja, privalo laikytis Bendrijos teisyno, kadangi tai reiškia, kad ji, vesdama derybas dėl tarptautinių susitarimų, kurie turi įtakos ES teisės aktams, negali keisti teisyno,

 

M.  kadangi, kaip Komisija yra ne kartą pareiškusi plenarinių posėdžių diskusijose, KKPS yra susijęs tik su vykdymo priemonėmis ir neapima nuostatų, pagal kurias keičiami esminiai ES intelektinės nuosavybės teisės teisės aktai,

 

N.  kadangi Direktyvoje 2001/29/EB numatyta autorių teisų ir gretutinių teisių teisinė sistema ir jų apsaugos sistema; kadangi šios direktyvos 5 straipsnyje pateikiamas išsamus išimčių ir apribojimų sąrašas ir tokiu būdu valstybėms narėms neleidžiama nustatyti naujas išimtis ir apribojimus; kadangi KKPS siekiama toliau išplėsti teisių turėtojų apsaugos lygmenį numatant platesnes autorių teisių vykdymo galias, bet nesprendžiamas galimybės išplėsti esamas išimtis ir apribojimus klausimas ir šiuo susitarimu gali būti suvaržyta nacionalinių teismų diskrecija lanksčiai aiškinti esamas išimtis; kadangi dėl technologijų pažangos atsirado daugiau įvairesnių kūrinių kūrybos, gamybos ir naudojimo galimybių ir siekiant sąžiningos teisių turėtojų ir naudotojų interesų pusiausvyros reikia naujų prieigos prie šių kūrinių pasitelkiant skaitmenines technologijas liberalizavimo būdų; kadangi Komisija rengia teisėkūros pasiūlymą dėl nežinomų autorių kūrinių, kuriuo būtų siekiama supaprastinti kūrinių skaitmeninimą ir platinimą Europoje,

 

O.  kadangi KKPS šalys įsipareigojo laikytis įsipareigojimų pagal TRIPS sutarties 7 straipsnį siekdamos prisidėti prie technologinių naujovių skatinimo; kadangi svarbiausios ES politikos kryptys, susijusios su sąveika, pagrįstos Bendrijos teisyno nuostatomis, pagal kurias tam tikrais atvejais leidžiama atvirkštinė inžinerija,

 

Patentai

 

P.   kadangi 2010 m. spalio 20 d. plenarinio posėdžio metu Komisijos narys, atsakingas už prekybą, paragino Parlamentą pateikti nuomonę dėl neišspręsto klausimo, ar patentus įtraukti į skirsnį dėl civilinės teisės įgyvendinimo; kadangi KKPS derybininkai patvirtino, kad KKPS nesudarys kliūčių tarpvalstybiniam teisėtų generinių vaistų tranzitui; kadangi Parlamentas savo rezoliucijoje ir rašytiniame pareiškime teigė, kad taikant bet kokią priemonę, skirtą tarpvalstybinio prekių tikrinimo ir konfiskavimo įgaliojimams stiprinti, neturėtų būti kenkiama visuotinei teisei gauti teisėtų, įperkamų ir saugių vaistų; kadangi Tarybos reglamente 1383/2003, dėl kurio nuostatų šiuo metu diskutuojama sprendžiant PPO ginčą, numatytos sienų kontrolės operacijos tranzitu vežamoms prekėms; kadangi kai kurie veikėjai, pvz., farmacijos sektoriaus įmonės, generinių vaistų gamintojai ir visuotinės sveikatos gynėjai, įspėja neįtraukti patentų į KKPS ir perspėja dėl galimai žalingo poveikio technologijų naujovėms, prieigai prie vaistų ir konkurencijai generinių vaistų gamybos srityje,

 

Q.  kadangi nėra ES teisės aktų dėl patentų,

 

R.   kadangi patentai gali būti pašalinti iš KKPS civilinės teisės įgyvendinimo skirsnio taikymo srities; kadangi įtraukus patentus į šį skirsnį galėtų būti pakenkta prieigai prie teisėtų ir įperkamų vaistų,

 

Prieiga prie vaistų

 

S.   kadangi kai kurios svarbios prekybos partnerės, kurios šiuo metu nėra KKPS šalys, PPO TRIPS Taryboje pareiškė, kad KKPS gali prieštarauti TRIPS sutarčiai ir kitiems PPO susitarimams, kelia grėsmę PPO teisei ir procesams, nes veiks ne pagal PPO teisinę sistemą, pažeidžia teisių, įsipareigojimų ir lankstumo priemonių, dėl kurių buvo rūpestingai susitarta įvairiuose PPO susitarimuose, pusiausvyrą, iškreipia prekybą arba sukuria kliūtis prekybai ir kenkia į TRIPS ir 2001 m. Dohos deklaraciją dėl TRIPS ir visuomenės sveikatos įtrauktoms lankstumo priemonėms, taikytinoms, pvz., visuomenės sveikatai ir prekybai generiniais vaistais,

 

Pagrindinės teisės

 

T.   kadangi Komisija savo 2010 m. spalio 19 d. komunikate pareiškė, kad „Sąjungos veiksmai pagrindinių teisių srityje turi būti nepriekaištingi“ ir kad „šiuo atžvilgiu Sąjunga turi rodyti pavyzdį“; kadangi 2010 m. spalio 20 d. plenariniame posėdyje Komisija pareiškė, kad KKPS susitarimas „dar neparafuotas“ ir kad „Komisijai, kaip derybų dalyvei, tenka prerogatyva nustatyti momentą, kuriuo derybos yra formaliai užbaigiamos ir kuriuo susitarimas gali būti parafuotas“,

 

U.  kadangi bet koks derybose dėl KKPS Europos Sąjungos pasiektas susitarimas turi atitikti ES taikomas teisines prievoles dėl privatumo ir duomenų apsaugos teisės, kaip nustatyta, visų pirma, Direktyvoje 95/46/EB, Direktyvoje 2002/58/EB (kuri paskutinį kartą buvo iš dalies pakeista 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB), Direktyvoje 2009/136/EB, Direktyvoje 2009/140/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų ir Europos žmogaus teisių teismo bei Teisingumo Teismo jurisprudencijoje,

 

V.  kadangi Komisija privalo laikytis 2010 m. tarpinstitucinio susitarimo, todėl negali remti savireguliacijos ir bendro reguliavimo mechanizmų, kuriuos taikant kyla pavojus pagrindinėms teisėms, pvz., teisei į saviraiškos laisvę,

 

W. kadangi 2010 m. spalio 19 d. Komisija paskelbė komunikatą dėl poveikio vertinimo,

 

X.  kadangi KKPS nuostatos neturi būti interpretuojamos taip, kad sukurtų precedentą, taip pat jas taikant neturi būti leidžiama, dabar arba ateityje, nukrypti nuo Bendrijos teisyno arba jį pakeisti, kadangi dėl to galėtų susilpnėti pagrindinių teisių, kurias garantuoja ES teisė, apsauga, o Komisija ir Taryba turėtų pateikti aiškų patvirtinimą, kad sutinka su šiuo principu,

 

Geografinės nuorodos

 

Y.  kadangi Komisija ne kartą patvirtino, jog svarbu užtikrinti geografinių nuorodų (GN) apsaugą; kadangi susitarimo šalys susitarė, kad KKPS bus numatytas GN įgyvendinimas,

 

Komercinis mastas

 

Z.   kadangi KKPS 2.14.1 straipsnyje pateikta komercinio masto apibrėžtis: „Šiame skirsnyje komercinio masto veiksmai apima bent tuos, kurie laikomi komercine veikla, teikiančia tiesioginę ekonominę ar komercinę naudą“,

 

AA. kadangi KKPS 9 išnašoje teigiama, kad kiekviena šalis sąmoningą prekių su suklastotu prekės ženklu arba piratinių prekių, pažeidžiančių autorių teises, importą ar eksportą komerciniu mastu turi laikyti neteisėta veikla, kuriai pagal šį straipsnį taikomos baudžiamosios nuobaudos; šalis savo įsipareigojimus, susijusius su prekių su suklastotu prekės ženklu arba piratinių prekių, pažeidžiančių autorių teises, eksportu ir importu, gali vykdyti užtikrindama, kad prekių su suklastotu prekės ženklu arba piratinių prekių, pažeidžiančių autorių teises, platinimas, prekyba jomis ar jų siūlymas būtų laikoma neteisėta veikla, kuriai taikomos baudžiamosios nuobaudos,

 

Baudžiamosios vykdymo užtikrinimo priemonės ir sankcijos

 

BB. kadangi KKPS Baudžiamosios teisės vykdymo skirsnyje esama nuostatų dėl baudžiamųjų procedūrų, baudžiamosios atsakomybės, baudžiamųjų nusikaltimų, baudžiamosios teisės vykdymo ir bausmių; kadangi Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė valstybių narių vardu derėjosi dėl KKPS numatytų baudžiamųjų vykdymo užtikrinimo priemonių,

 

Intelektinės nuosavybės teisės skaitmeninėje aplinkoje

 

CC. kadangi interneto paslaugų teikėjai neturėtų būti atsakingi už duomenis, perduodamus ar tvarkomus naudojantis jų paslaugomis tokiu mastu, kad dėl to reikėtų iš anksto peržiūrėti ar filtruoti tokius duomenis; kadangi Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonėje dėl KKPS perspėjama, kad interneto paslaugų teikėjai gali į sutartis su savo vartotojais įtraukti išlygas, pagal kurias leidžiama stebėti jų duomenis ir nutraukti abonementą,

 

DD. kadangi šio susitarimo 1.2 straipsnyje teigiama, kad kiekvienai šaliai leidžiama apibrėžti tinkamą šio susitarimo nuostatų įgyvendinimo metodą pagal savo teisinę sistemą ir praktiką,

 

EE. kadangi intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus skaitmeninėje aplinkoje nagrinėja nacionalinės teisminės institucijos,

 

KKPS komitetas

 

FF. kadangi pagal KKPS institucinius susitarimus KKPS komitetui suteikiami įgaliojimai, susiję su, inter alia, šio susitarimo įgyvendinimu ir veikimu, jo pakeitimu, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimu ir sprendimais dėl komiteto taisyklių ir procedūrų; kadangi pagal ES sutarties 21 straipsnį Sąjunga turi siekti demokratijos pažangos,

 

Lisabonos sutartis

 

1.   atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Lisabonos sutartį Parlamento galios buvo smarkiai išplėstos bendros prekybos politikos srityje, ir ypač į tai, kad Parlamentas turi pritarti visiems prekybos susitarimams, kuriuos sudaro ES;

 

Bendrosios pastabos

 

2.   pakartoja, kad kova su klastojimu yra jo vidaus ir tarptautinės politinės strategijos prioritetas ir kad tarptautinis bendradarbiavimas yra pagrindinė priemonė šiam tikslui pasiekti;

 

3.   apgailestauja, kad šio susitarimo poveikis pasauliniu mastu negali būti didesnis visų pirma dėl to, kad šalys, kuriose suklastojama daugiausia kūrinių, ir dauguma besivystančių šalių nėra susitarimo šalys;

 

4.   atkreipia dėmesį į tai, kad buvo baigtas 11-asis derybų dėl KKPS raundas; atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 m. spalio 2 d. pasibaigus Tokijo raundui buvo paskelbtas konsoliduotas tekstas, o 2010 m. lapkričio 15 d. buvo paskelbtas galutinis tekstas;

 

5.   apgailestauja, kad buvo paskelbti ne visi derybų tekstai, dėl kurių diskutuota nuo 2010 m. kovo 10 d. iki galutinio teksto paskelbimo 2010 m. lapkričio 15 d.;

 

6.   apgailestauja, kad šios derybos nebuvo vykdomos ir susitarimas nebuvo sudarytas esamuose daugiašaliuose forumuose (pvz., PPO ir PINO), todėl šiuo metu prie šio susitarimo yra prisijungę nedaug šalių, o dauguma besivystančių šalių nėra prisijungusios;

 

7.   pažymi, kad narystė KKPS nėra privilegijuota ir kad nesivystančios ir sparčiai augančios ekonomikos šalys gali prisijungti prie šio susitarimo; taigi ragina Komisiją neprimesti šio susitarimo besivystančioms šalims ir paraginti kitas KKPS šalis pritarti, jog prisijungimo prie KKPS procedūros ir sąlygos vadovaujantis Tarybos išvadomis dėl vystymosi politikos nuoseklumo būtų pakankamai lanksčios ir jose būtų atsižvelgta į prisijungti siekiančios šalies išsivystymo lygį,

 

8.   ragina Komisiją ir Tarybą išaiškinti teisinį pagrindą; ragina Komisiją išaiškinti jos ir Tarybos kompetencijų, susijusių su KKPS Baudžiamųjų vykdymo užtikrinimo priemonių skirsniu, įskaitant jo parafavimą, pasidalijimą; primygtinai ragina, kad prieš parafuojant susitarimą Parlamentui būtų pateikti įrodymai, kad derybų dėl KKPS teisinis pagrindas visiškai atitinka Lisabonos sutartį;

      

9.   teigiamai vertina pakartotinius Komisijos pareiškimus, kad įgyvendinant KKPS nuostatas, ypač nuostatas, susijusias su autorių teisių apsaugos procedūromis skaitmeninėje aplinkoje, bus visiškai laikomasi Bendrijos teisyno ir kad pagal šį susitarimą nebus įvedamos nei asmens kratos, nei vadinamoji trijų etapų procedūra; jokia KKPS pasirašiusi šalis ir ypač ES negali būti pagal šį susitarimą įpareigota įvesti trijų etapų ar panašią procedūrą;

 

10. ragina Komisiją įsipareigoti tinkamu laiku prieš parafuojant susitarimą raštu pateikti Europos Parlamentui įrodymus, kad KKP susitarimu nebus varžomas autorių teisių ir gretutinių teisių išlygų ir apribojimų derinimas ES; nebus užkirstas kelias ateityje papildyti šių Direktyvoje 2001/29/EB nustatytų išlygų ir apribojimų sąrašą; nebus kliudoma ateityje rinktis politikos kryptis ir teisminei veiklai siekiant, pasitelkus išimčių taikymą, išplėsti galimybes naudotis kūriniais atsižvelgiant į technologijų pažangą; nebus ribojamos galimybės svarstyti ir pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų dėl nežinomų autorių kūrinių ir valstybėms narėms nebus užkirstas kelias priimti teisės aktus, siekiant išplėsti prieigą prie nežinomų autorių kūrinių ar apriboti autorių teisių pažeidimo atveju taikomas teisės gynimo priemones;

 

11. ragina Komisiją patvirtinti, kad KKPS nei dabar, nei ateityje neturės poveikio ES teisynui, susijusiam su pagrindinėmis teisėmis ir duomenų apsauga, dedamoms ES pastangomis suderinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemones ar Elektroninės prekybos direktyvai;

 

12  ragina Komisiją tinkamu metu prieš pradedant vykdyti Parlamento pritarimo procedūrą, pateikti aiškų patvirtinimą, kad KKPS nuostatos nedaro poveikio atitinkamoms Bendrijos teisyno nuostatoms, pvz., nuostatoms, numatytoms Direktyvoje 91/205/EEB (Programinės įrangos direktyva) ir Direktyvoje 2001/29/EB (Informacinės visuomenės direktyva), ir valstybių narių šių direktyvų įgyvendinimo priemonėms, pagal kurias kai kuriais atvejais leidžiama kompiuterių programų atvirkštinė inžinerija ir techninių apsaugos priemonių apėjimas, kad būtų sudarytos sąlygos sąveikai ir skatinama konkurencija ir naujovės;

 

Patentai

 

13. pažymi, kad patentai gali būti pašalinti iš KKPS civilinės teisės įgyvendinimo skirsnio, tačiau pabrėžia, kad aiškus ir visiškas pašalinimas yra vienintelis būdas užtikrinti, kad KKPS nepakenks prieigai prie teisėtų, įperkamų gyvybiškai svarbių vaistų

 

14. tvirtina, kad didelis kompensacijų ir kitų vykdomų teisės gynimo priemonių galimų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų atveju padaugėjimas galėtų atgrasyti gamintojus ir trečiąsias šalis, įtrauktas į įperkamų generinių vaistų gamybą, pardavimą ar platinimą, ypač jei šios nuostatos taikomos tranzitu vežamoms prekėms; yra susirūpinęs tuo, kad patentams taikant KKPS nustatytas civilinės teisės įgyvendinimo priemones gali būti pažeistas viešasis interesas ir gali padidėti rizika investicijoms, susidaryti neaiški rinkos padėtis ir kilti grėsmė technologijų naujovėms, ypač tuose sektoriuose, kuriuose pažeidimus sudėtinga nustatyti, arba nustatant patentus gyviems organizmams, vietiniams gaminiams ir tradiciniams vaistams; prašo Komisiją prieš parafuojant susitarimą apsvarstyti šioje rezoliucijoje išdėstytus susirūpinimą keliančius klausimus, visų pirma dėl galimybės pasirinkti taikyti civilinės teisės nuostatas patentams, ir po to pateikti Parlamentui ataskaitą;

 

Prieiga prie vaistų

 

15. pripažįsta, kad KKPS teksto preambulėje teigiama, kad KKPS siekiama numatyti veiksmingas ir tinkamas intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemones, papildančias TRIPS sutartį, atsižvelgiant į KKPS šalių atitinkamų teisinių sistemų ir praktikos skirtumus; pripažįsta, kad 2001 m. lapkričio 14 d. PPO IV ministrų konferencijos, vykusios Dohoje (Kataras), metu priimtoje Dohos deklaracijoje dėl TRIPS sutarties ir visuomenės sveikatos nustatyti principai yra pamatiniai akmenys, kuriais grindžiamas KKPS tekstas, ir todėl mano, kad bet koks KKPS vykdymas turėtų atitikti šiuos principus;

 

16. palankiai vertina tuos KKPS teksto projekto patobulinimus, kuriuose numatyta didesnė privatumo ir visuomenės sveikatos apsauga ir nustatytos tam tikros apsaugos priemonės pagal TRIPS sutartį; nurodo Komisijai įvertinti, ar apsaugos nuostatos KKPS yra taip pat įvykdomos, kaip ir įgyvendinimo nuostatos; prašo Komisiją pateikti įrodymų, kad KKPS neužkirs kelio valstybėms narėms priimti teisės aktų, kuriais apribojamos pažeidimo atveju taikomos teisės gynimo priemonės, įskaitant atvejus, kai išplečiama prieiga prie nežinomų autorių kūrinių arba pasinaudojama lankstumo priemonėmis pagal TRIPS, siekiant užtikrinti visą ateities politikos veiksmų spektrą; ragina Komisiją įvertinti, ar KKPS bus iš esmės privalomas susitarimas ir ar jo 1.2 straipsnyje numatytos bendros lankstumo priemonės kiekvienai nacionalinės teisės sudėtinei daliai, kuri gali prieštarauti KKPS; prašo Komisiją pristatyti mechanizmus, kuriuos taikant šalims sudaromos galimybės priimti teisėtas susitarimo įsipareigojimų išimtis, kurios atitinka TRIPS sutarties tikslus ir principus ir 2001 m. Dohos deklaraciją dėl TRIPS ir visuomenės sveikatos;

 

Pagrindinės teisės

 

17. pabrėžia, kad privatumas ir duomenų apsauga yra pagrindinės Europos Sąjungos vertybės, kurios pripažįstamos Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose ir kurių privaloma laikytis vykdant visų sričių politiką ir ES priimant visas taisykles pagal Sutarties dėl ES veikimo 16 straipsnį;

 

18. ragina Komisiją prieš parafuojant susitarimą pateikti Parlamentui KKPS susitarime pageidaujamų politikos sričių, susijusių su paslaugų teikėjų ir teisių turėtojų bendradarbiavimu, kaip siūloma 2.18.3 straipsnyje, prasmės, teisėtumo ir įvykdomumo teisinę analizę, visų pirma atsižvelgiant į tai, ar verslo bendruomenės bendradarbiavimas neribos piliečių pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatumą, teisę į saviraiškos laisvę ir į tinkamą teisinį procesą;

 

19. dar kartą ragina Komisiją, gerokai prieš parafuojant šį susitarimą, atlikti KKPS įgyvendinimo poveikio pagrindinėms teisėms ir duomenų apsaugai, ES dedamoms pastangoms suderinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemones ir Elektroninės prekybos direktyvai vertinimą;

 

20. daro išvadą, kad Komisija turi laiku informuoti Parlamentą apie šių vertinimų rezultatus;

 

21. yra susirūpinęs dėl 2.X straipsnio 3 skirsnio turinio, kuriame nurodoma, kad sutartis taikoma ir keleivių asmeniniam bagažui, net jei vežamos prekės nėra komercinės paskirties, išskyrus tuos atvejus, kai šalys nusprendžia jam jos netaikyti; mano, kad šiuo straipsniu šalys skatinamos priimti griežtesnes keleivių asmeninio bagažo tikrinimo pasieniuose taisykles, kai tuo tarpu Komisija, priešingai, tarptautiniu lygmeniu turėtų labiau ginti asmenų pagrindines teises, ypač teisę į privatumą;

 

22. primygtinai ragina, kad Komisija imtųsi skubių veiksmų atsižvelgdama į savo 2010 m. spalio 19 d. komunikatą dėl poveikio pagrindinėms teisėms vertinimo;

 

Geografinės nuorodos

      

23. ragina Komisiją aktyviai siekti užtikrinti, kad į KKPS būtų įtraukta veiksminga GN nuostatų įgyvendinimo praktika; pabrėžia, jog GN apsauga yra svarbi Europos įmonėms ir užimtumui ES; apgailestauja dėl to, kad susitarimo 1.X straipsnyje nepateikta „suklastotų geografinių nuorodų“ apibrėžtis, nes dėl šio trūkumo gali kilti painiava arba bent jau būti apsunkintos administracinių ir teisminių institucijų užduotys interpretuojant KKPS ir jį įgyvendinant;

 

24. nesutinka su Komisijos pozicija, kurioje ji teigia padariusi didelę pažangą užtikrinant GN apsaugą; mano, kad pažanga šioje srityje nepakankama tol, kol GN nėra saugomos tose šalyse, kurios jų nepripažįsta savo nacionaliniuose teisės aktuose;

 

Komercinis mastas

 

25. susirūpinęs tuo, kad KKPS komercinio masto apibrėžtis (2.14.1 straipsnis) yra platesnė negu 2007 m. balandžio 25 d., balsuojant dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą (2005/0127 (COD)), Parlamento patvirtinta apibrėžtis;

 

26. atsižvelgia į tai, kad Tarybai pirmininkaujanti valstybė valstybių narių vardu derėjosi dėl KKPS baudžiamųjų vykdymo užtikrinimo priemonių skirsnio; prašo Komisiją ir Tarybą pateikti Parlamentui tikslų susitarimo 2.14.1 straipsnyje pateiktos sąvokos „komercinis mastas“ paaiškinimą; prašo Komisiją ir Tarybą dar kartą patvirtinti, kad pagal 2.14.1 straipsnį nebus reikalaujama jokių Bendrijos teisyno pakeitimų, ypač susijusių su Parlamento balsavimu dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą (2005/0127 (COD)); prašo Tarybą ir Komisiją prieš parafuojant susitarimą pateikti teisinį vertinimą, ar KKPS nustatyta „komercinio masto“ apibrėžtis atitinka PPO bylos prieš Kiniją sprendime pateiktą išaiškinimą, ar atitinka ES proporcingumo ir subsidiarumo principus ir neribos valstybių narių galimybių taikyti nacionalines išimtis dėl baudžiamųjų vykdymo užtikrinimo priemonių;

 

27. mano, kad šalys neturėtų būti įpareigotos piratinio filmų įrašinėjimo kino salėse (angl. camcording) laikyti nusikaltimu, ir todėl teigiamai vertina tai, kad ES reikalaujant šalys susitarė, jog piratinio filmų įrašinėjimo kino salėse laikymas nusikaltimu neturėtų būti privalomas (2.14.3 ir 2.15 straipsniai);

 

Baudžiamosios vykdymo užtikrinimo priemonės ir sankcijos

 

28. susirūpinęs tuo, kad pagal KKPS teisminėms institucijoms leidžiama priimti sprendimą (pvz., 2.X straipsnyje numatytą draudimą) šalies arba trečiosios šalies atžvilgiu; pažymi, kad šie su draudimu susiję įgaliojimai prieštarauja Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos užtikrinimo direktyvai, nes pagal šią direktyvą draudimą priimti leidžiama tik siekiant užkirsti kelią gresiančiam intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui; be to, pagal šią direktyvą trečiosios šalys turi būti pažeidimo dalyvės, kad teisminės institucijos jų atžvilgiu galėtų priimti sprendimą;

 

29. ragina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną pateikti nuomonę dėl naujausios KKPS redakcijos;

 

Intelektinės nuosavybės teisės skaitmeninėje aplinkoje

 

30. apgailestauja dėl to, kad 2.18.3 straipsnyje šalims aiškiai nurodoma (t. y. „turi siekti“) bendradarbiauti su verslo bendruomene, kad pažeidimų klausimas būtų veiksmingai sprendžiamas; primena Komisijai, kad 2003 m. tarpinstituciniame susitarime ji sutiko užtikrinti, kad bet koks bendro reguliavimo ar savireguliacijos priemonių naudojimas atitiktų Bendrijos teisę (...) ir jos nebus taikomos, kai kyla pavojus pagrindinėms teisėms; prašo Komisijos įvertinti, ar KKPS gali bendrai pakeisti dabar ES teisėje esančią pusiausvyrą, priskiriamą interneto paslaugų teikėjų teisiniams įsipareigojimams apsaugoti galutinių vartotojų asmens duomenis ir tuo pat metu atskleisti šiuos duomenis intelektinės nuosavybės teisių turėtojams ar administracinėms ir teismų institucijoms;

 

31. ragina Komisiją užtikrinti, kad susitarimas apimtų tik esamą Europos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos nuo klastojimo sistemą; todėl iš 2.X straipsnio reikėtų išbraukti žodį „nepagrįstai“;

 

32. yra susirūpinęs tuo, kad labai plati „komercinio masto“ veiksmų apibrėžtis (2.14.1 straipsnis) kartu su įpareigojimu patobulinti baudžiamąsias vykdymo užtikrinimo sankcijas intelektinės nuosavybės teisių apsaugos pažeidimų atvejais (2.18.1 straipsnis), įskaitant bendrininkavimą (2.14.4 straipsnis), galėtų paskatinti susitarimo šalis priimti teisės aktus, kuriais vadovaujantis privatūs vartotojai ir tarpininkai būtų laikomi nusikaltėliais;

 

KKPS komitetas

 

33. mano, kad KKPS komiteto veikla turėtų būti atviresnė ir skaidresnė bei turėtų būti atsižvelgiama į suinteresuotų šalių nuomones; prašo Komisiją tinkamu laiku prieš Parlamentui svarstant savo nuomonę dėl pritarimo pateikti rekomendacijas dėl KKPS komiteto valdymo, ypač atsižvelgiant į Europos Parlamento dalyvavimą ir susitarimo keitimo procesą;

 

34. pabrėžia, kad bet kokius šio susitarimo pakeitimus turi viešai įvertinti visos suinteresuotosios šalys ir jiems turi pritarti Parlamentas; prašo Komisiją prieš pritariant dabartiniam tekstui KKPS komitete ar pateikiant pasiūlymus dėl teksto pakeitimų konsultuotis su Taryba ir Europos Parlamentu vykdant procesą, kurio metu užtikrinamas skaidrumas, parlamentinė kontrolė ir visuomenės dalyvavimas;

 

EP pritarimo sąlygos

 

35. primena, jog KKPS turi pritarti Parlamentas ir jog galbūt, kad jis įsigaliotų, jį turi ratifikuoti valstybės narės; ragina Komisiją ir Tarybą neteikti pasiūlymų dėl laikino susitarimo taikymo, kol Parlamentas jam nepritarė; primena Komisijai ir Tarybai, kad Parlamentas pasilieka teisę neduoti pritarimo KKPS; tvirtina, kad pritarimas KKPS susitarimui bus duotas tik tuo atveju, jei bus visapusiškai remiama ši rezoliucija;

 

36. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir KKPS derybose dalyvaujančių valstybių vyriausybėms ir parlamentams.

 

 

 

 

(1)

Priimti tekstai, P6_TA(2008)0634.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2010)0058.

(3)

OL L 178, 2000 7 17, p. 1.

(4)

OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

(5)

OL L 337, 2009 12 18, p. 11.

Atnaujinta: 2010 m. lapkričio 24 d.Teisinis pranešimas