Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0617/2010

Ingivna texter :

RC-B7-0617/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2010 - 8.6

Antagna texter :


GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 187kWORD 102k
23.11.2010
PE450.447v01-00}
PE450.452v01-00}
PE450.454v01-00}
PE450.455v01-00} RC1
 
B7-0617/2010}
B7-0619/2010}
B7-0620/2010}
B7-0621/2010} RC1

i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:

Verts/ALE (B7‑0617/2010)

ALDE (B7‑0619/2010)

S&D (B7‑0620/2010)

GUE/NGL (B7‑0621/2010)


om Acta-avtalet


Kader Arif, Véronique De Keyser för S&D-gruppen
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber, Metin Kazak för ALDE-gruppen
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om Acta-avtalet  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artiklarna 207 och 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8,

–       med beaktande av strategin för Europeiska unionens konkreta tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av slutförandet den 2 oktober 2010 av den sista förhandlingsomgången om handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet),

–       med beaktande av offentliggörandet av det slutliga Acta-avtalet den 15 november 2010,

–       med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 om varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln (2008/2133(INI))(1),

–       med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2010 om insynen och läget i Acta‑förhandlingarna(2),

–       med beaktande av sin skriftliga förklaring 12/2010 om bristen på en transparent process och eventuellt tvivelaktigt innehåll när det gäller handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta),

–       med beaktande av plenardebatterna om Acta-avtalet den 8 september och den 20 oktober 2010,

–       med beaktande av sitt beslut av den 20 oktober 2010 om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen (2003/C 321/01),

–       med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut om klagomål 90/2009/(JD)OV angående tillgång till Acta-dokument,

–       med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttranden om EU:s pågående förhandlingar om ett handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning och skrivelsen till kommissionen från Arbetsgruppen för uppgiftsskydd,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”direktivet om elektronisk handel”)(3),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation(4), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009(5),

–       med beaktande av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet),

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser om en konsekvent politik för utveckling,

–       med beaktande av WTO:s tvistemål DS409, Europeiska unionen och en medlemsstat – beslag av generiska läkemedel under transitering,

–       med beaktande av WTO:s pressmeddelande om Trips-rådets möte den 8–9 juni 2010,

–       med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

Lissabonfördraget

A.     EU har exklusiv behörighet inom den gemensamma handelspolitiken. Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande måste Europaparlamentet godkänna innehållet i Acta‑avtalet innan det kan träda i kraft i EU.

Allmänna kommentarer

B.     Kampen mot varumärkesförfalskningar på global nivå är en central fråga i EU:s politiska strategi för att garantera lika konkurrensvillkor för EU:s producenter och arbetstillfällen för EU:s medborgare.

C.     Den elfte och sista förhandlingsomgången om Acta-avtalet avslutades den 2 oktober 2010 i Tokyo i Japan. Ett tekniskt möte för att lägga sista handen vid den juridiska lydelsen kommer att hållas i Sydney den 30 november–3 december (eller, om nödvändigt, den 4 december) 2010.

D.     Acta-avtalet behandlar avgörande frågor som respekt för grundläggande rättigheter, integritets- och uppgiftsskydd, respekt för den viktiga roll som ett fritt Internet kan spela samt säkerställande av tjänsteleverantörernas neutralitet och av tillgången till läkemedel.

E.     Kommissionen presenterar Acta-avtalet för Europaparlamentet som ett verktyg för att förbättra effektiviteten på sådana standarder som kommer att gagna EU-exporten och skydda rättighetsinnehavarna när de verkar på en global marknad, eftersom de ofta drabbas av systematiska och vittomfattande intrång i sina upphovsrättigheter, varumärken, patent, formgivningar och geografiska beteckningar.

F.     Elva länder deltog i förhandlingarna (EU räknas som ett land), och av dessa var endast två utvecklingsländer (Marocko och Mexiko).

G.     Syftet för de förhandlande parterna är att utvidga Acta-avtalet till att omfatta alla parter som är villiga att ansluta sig, även utvecklings- och tillväxtländer.

H.     Den 6 oktober 2010 offentliggjorde Acta-förhandlarna en konsoliderad text, och kommissionen informerade därefter parlamentet. Kommissionen offentliggjorde det slutliga Acta-avtalet den 15 november 2010.

I.      Efter ihärdiga krav från Europaparlamentet förbättrades insynen i förhandlingarna.

J.      Den rättsliga grunden för Acta-avtalet måste klargöras.

K.     Kommissionen har hänvisat till Europeiska ombudsmannens beslut för att motivera att Acta-avtalet förhandlats fram som ett handelsavtal och inte som ett avtal för genomdrivande av lagstiftning. Europeiska ombudsmannen konstaterade att ingåendet av Acta-avtalet kan innebära att EU måste föreslå och anta ny lagstiftning och att Acta-avtalet i så fall skulle utgöra den enda eller den viktigaste aspekten i en sådan ny lagstiftning samt att medborgarna i så fall skulle ha ett uppenbart intresse av att informeras om avtalet.

L.     Som fördragens väktare är kommissionen skyldig att försvara unionens regelverk. Detta innebär att kommissionen inte kan ändra regelverket när den förhandlar om internationella avtal som påverkar lagstiftningen inom EU.

M.    Som kommissionen upprepade gånger har framhållit i plenardebatterna handlar Acta‑avtalet endast om efterlevnadsåtgärder och innehåller inga föreskrifter om ändringar i de materiella delarna av EU:s immaterialrättslagstiftning.

N.     I direktiv 2001/29/EG fastställs en rättslig ram för upphovsrätt och närstående rättigheter samt ett system för deras skydd. Artikel 5 i direktivet innehåller en fullständig förteckning över undantag och inskränkningar och hindrar därmed medlemsstaterna från att införa nya undantag och inskränkningar. Acta-avtalet syftar till att ytterligare utvidga rättighetsinnehavarnas skydd genom att föreskriva mer omfattande befogenheter att genomdriva upphovsrättens efterlevnad. Avtalet behandlar emellertid inte möjligheten att utvidga existerande undantag och inskränkningar, och detta kan komma att begränsa nationella domstolars handlingsutrymme att tolka existerande undantag på ett flexibelt sätt. Genom den tekniska utvecklingen har formerna för skapande, produktion och utnyttjande av kreativa verk mångfaldigats och diversifierats, och en rättvis avvägning mellan rättighetsinnehavarnas och användarnas intressen kräver nya förhållningssätt för att liberalisera tillgången till sådana verk genom digital teknik. Kommissionen förbereder för närvarande ett lagstiftningsförslag om anonyma verk för att underlätta digitaliseringen och spridningen av kreativa verk i Europa.

O.     Acta-parterna har förbundit sig att fullgöra sina skyldigheter i artikel 7 i Trips-avtalet att bidra till främjandet av teknisk innovation. Grundläggande EU-politik om driftskompabilitet vilar på bestämmelser i unionens regelverk som i vissa fall medger bakåtkompilering.

Patent

P.     Kommissionsledamoten med ansvar för handelsfrågor uppmanade under plenarsammanträdet den 20 oktober 2010 parlamentet att yttra sig om den kvarstående frågan om huruvida patent bör ingå i det civilrättsliga avsnittet. Acta-förhandlarna har försäkrat att Acta-avtalet inte kommer att hindra gränsöverskridande överföring av lagliga generiska läkemedel. Parlamentet har i sin resolution och i sin skriftliga förklaring påpekat att åtgärder som syftar till att stärka befogenheter för gränsöverskridande inspektioner och beslagtagande av varor inte får ha en negativ inverkan på den globala tillgången till lagliga och säkra läkemedel till överkomliga priser. Rådets förordning (EG) nr 1383/2003, vars bestämmelser för närvarande diskuteras i ett WTO-tvistemål, föreskriver åtgärder för gränskontroll avseende varor under transitering. Vissa aktörer, såsom företag i läkemedelsbranschen, tillverkare av generiska läkemedel och förespråkare för världshälsan, har motsatt sig att patent tas med i Acta-avtalet och varnat för de potentiellt skadliga effekter som detta kan få på den tekniska innovationen, tillgången till läkemedel och den generiska konkurrensen.

Q.     EU har ingen patentlagstiftning.

R.     Patent kan komma att undantas från Acta-avtalets civilrättsliga åtgärder. Ett inbegripande av patent i detta avsnitt skulle kunna hämma tillgången till lagliga läkemedel till överkomliga priser.

Tillgång till läkemedel

S.     Vissa viktiga handelspartner som för närvarande inte är parter i Acta-avtalet har i WTO:s Trips-råd hävdat att Acta-avtalet kan strida mot Trips-avtalet och andra WTO‑avtal, utgöra en risk för WTO:s regler och förfaranden genom att gå utanför WTO:s rättsliga ram, rubba jämvikten mellan rättigheter, skyldigheter och möjligheter till flexibilitet som omsorgsfullt förhandlats fram i olika WTO-avtal, snedvrida handeln eller skapa handelshinder samt undergräva den inbyggda flexibiliteten i Trips-avtalet och Dohaförklaringen om Trips-avtalet och folkhälsa från 2001, exempelvis i fråga om folkhälsa och handel med generiska läkemedel.

Grundläggande rättigheter

T.     Kommissionen konstaterade i sitt meddelande av den 19 oktober 2010 att ”EU:s åtgärder bör vara oklanderliga med avseende på de grundläggande rättigheterna” och att ”EU bör föregå med gott exempel på området”. I ett uttalande i plenum den 20 oktober 2010 sade kommissionen dessutom att Acta-avtalet ännu inte är paraferat och att kommissionen, i sin roll som förhandlare, har företrädesrätt att bestämma när förhandlingarna är tekniskt slutförda och avtalet kan paraferas.

U.     Ett eventuellt Acta-avtal som ingås av EU måste vara förenligt med EU:s rättsliga skyldigheter avseende integritets- och uppgiftsskydd, särskilt i enlighet med direktiv 95/46/EG, direktiv 2002/58/EG (senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009), direktiv 2009/136/EG och direktiv 2009/140/EG om elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, samt Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis.

V.     Kommissionen är bunden av det interinstitutionella avtalet från 2010 och får därför inte stödja själv- och samregleringsmekanismer i fall då grundläggande rättigheter, till exempel yttrandefriheten, står på spel.

W.    Kommissionen utfärdade ett meddelande om konsekvensbedömningar den 19 oktober 2010.

X.     Acta-avtalets bestämmelser får inte tolkas på ett sätt som skapar prejudikat eller möjliggör aktuella eller framtida undantag till eller ändringar av regelverket som kan leda till ett sämre skydd av de grundläggande rättigheterna i EU-lagstiftningen. Kommissionen och rådet bör uttryckligen ange att de instämmer med denna princip.

Geografiska beteckningar

Y.     Kommissionen har upprepade gånger framhållit hur viktigt det är att säkerställa skyddet av geografiska beteckningar. Parterna har enats om att Acta-avtalet ska säkerställa skyddet av geografiska beteckningar.

Kommersiell omfattning

Z.     Artikel 2.14.1 i Acta-avtalet innehåller en definition där handlingar som utförs i ”kommersiell omfattning” ska anses omfatta åtminstone affärsverksamhet som bedrivs för att uppnå direkt ekonomisk eller kommersiell fördel.

AA.  I fotnot 9 i avtalet står det vidare att varje avtalspart ska behandla uppsåtlig import eller export av varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor i kommersiell omfattning som olaglig verksamhet som är föremål för straffrättsliga påföljder enligt denna artikel, och att avtalsparterna kan uppfylla sina skyldigheter i fråga om export och import av pirattillverkade eller varumärkesförfalskade varor genom att olagligförklara och straffbelägga distribution, försäljning eller utbjudande till försäljning av sådana varor i kommersiell omfattning.

Straffrättsliga åtgärder och påföljder

BB.   Det straffrättsliga avsnittet i Acta-avtalet innehåller bestämmelser om straffrättsliga förfaranden, straffrättsligt ansvar, straffbara handlingar samt straffrättsliga åtgärder och påföljder. Rådets ordförandeskap har på medlemsstaternas vägnar förhandlat fram de straffrättsliga åtgärderna i Acta-avtalet.

Immateriella rättigheter i den digitala miljön

CC.  Internetleverantörer bör inte hållas ansvariga för de uppgifter som de överför eller mottar via sina tjänster i en sådan utsträckning att det skulle innebära att sådana uppgifter måste granskas i förväg eller filtreras. I sitt yttrande om Acta-avtalet varnar datatillsynsmannen för att Internetleverantörer kan ”infoga klausuler i kundernas avtal som gör det möjligt att övervaka deras uppgifter och säga upp deras abonnemang”.

DD.  I artikel 1.2 i avtalet fastställs att varje part ska ha rätt att själv besluta hur bestämmelserna i avtalet ska genomföras inom ramen för landets egna rättssystem och rättspraxis.

EE.   Immaterialrättsliga intrång i den digitala miljön handläggs av de nationella rättsliga myndigheterna.

Acta-kommittén

FF.   De institutionella arrangemangen i Acta-avtalet ger Acta-kommittén behörighet bland annat i fråga om genomförandet och tillämpningen av avtalet, ändringar i avtalet, icke-statligt deltagande och beslut om kommitténs regler och förfaranden. Enligt artikel 21 i EU-fördraget ska unionen verka för att främja demokrati.

Lissabonfördraget

1.      Europaparlamentet konstaterar att dess befogenheter inom den gemensamma handelspolitiken har ökat avsevärt i och med Lissabonfördraget, särskilt att alla handelsavtal som EU ingår nu måste godkännas av Europaparlamentet.

Allmänna kommentarer

2.      Europaparlamentet upprepar att kampen mot varumärkesförfalskning är en prioritet i dess interna och externa, internationella politiska strategi och att internationellt samarbete är nyckeln till detta mål.

3.      Europaparlamentet beklagar att avtalets övergripande inverkan till sin natur är begränsad, eftersom de länder där förfalskningsindustrin är som mest omfattande, liksom flertalet utvecklingsländer, inte är parter i avtalet.

4.      Europaparlamentet konstaterar att den elfte förhandlingsomgången om Acta-avtalet har avslutats och att den konsoliderade texten utfärdades den 2 oktober 2010 efter Tokyorundan och den slutliga texten den 15 november 2010.

5.      Europaparlamentet beklagar att inte alla texter som varit föremål för förhandlingar mellan den 10 mars och utfärdandet av den slutliga texten den 15 november 2010 offentliggjorts.

6.      Europaparlamentet beklagar att förhandlingarna inte bedrevs och avtalet inte slöts inom ramen för existerande multilaterala forum (exempelvis WTO och Wipo). Detta är också anledningen till att avtalet för närvarande har så få medlemmar och att flertalet utvecklingsländer står utanför.

7.      Europaparlamentet konstaterar att Acta-medlemskapet inte är exklusivt och att utvecklings- och tillväxtländer har möjlighet att ansluta sig. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att inte tvinga på några utvecklingsländer detta avtal och att begära att övriga Acta-parter går med på att förfarandena och villkoren för anslutning till Acta-avtalet ska vara tillräckligt flexibla och beakta utvecklingsnivåerna i de anslutande länderna, i enlighet med rådets slutsatser om en konsekvent politik för utveckling.

8.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att klargöra den rättsliga grunden. Kommissionen uppmanas även att klargöra behörighetsfördelningen mellan den själv och rådet i fråga om Acta-avtalets straffrättsliga avsnitt, bland annat med avseende på paraferingen. Innan avtalet paraferas begär parlamentet att få bevis för att den rättsliga grunden för Acta-förhandlingarna är helt förenlig med Lissabonfördraget.

9.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens upprepade uttalanden om att tillämpningen av Acta-bestämmelserna – särskilt om säkerställande av skyddet av upphovsrätten på det digitala området – till fullo ligger i linje med unionens regelverk och att varken kroppsvisitationer eller ”three strikes-förfarandet” kommer att införas genom detta avtal. En part som undertecknat Acta-avtalet, och särskilt EU, har inte rätt att införa ”three strikes-system” eller liknande genom avtalet.

10.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbinda sig att i god tid innan Acta‑avtalet paraferas förse parlamentet med skriftliga bevis för att Acta-avtalet inte kommer att begränsa harmoniseringen av undantag och inskränkningar för upphovsrätt och närstående rättigheter i EU, inte kommer att begränsa möjligheten att i framtiden utvidga undantagen och inskränkningarna bortom dem som förtecknas i direktiv 2001/29/EG, inte kommer att hindra framtida politiska beslut och rättsliga åtgärder som syftar till att med hjälp av undantag öka tillgången till kreativa verk i takt med de tekniska framstegen och inte kommer att begränsa lagstiftningsåtgärder avseende anonyma verk eller förhindra att medlemsstaterna inför lagstiftning i syfte att öka tillgången till upphovsrättsskyddade anonyma verk eller begränsa möjligheterna till gottgörelse vid intrång i sådan upphovsrätt.

11.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bekräfta att Acta-avtalet varken nu eller i framtiden kommer att ha någon inverkan på EU:s regelverk om grundläggande rättigheter och uppgiftsskydd, EU:s pågående insatser för att harmonisera åtgärderna för säkerställande av skyddet av immaterialrätten eller e-handelsdirektivet.

12.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i god tid innan parlamentet inleder sitt godkännandeförfarande uttryckligen bekräfta att Acta-bestämmelser inte inkräktar på tillämpliga bestämmelser i unionens regelverk, såsom bestämmelserna i direktivet om datorprogram (91/250/EEG) och direktivet om informationssamhället (2001/29/EG), och medlemsstaternas åtgärder för att genomföra dessa, som i vissa fall medger bakåtkompilering av datorprogram och kringgående av tekniska skyddsåtgärder för att trygga driftskompatibiliteten och på så sätt främja konkurrens och innovation.

Patent

13.    Europaparlamentet konstaterar att patent kan komma att undantas från Acta-avtalets civilrättsliga avsnitt, men framhåller att ett explicit och absolut uteslutande är det enda sättet att garantera att Acta-avtalet inte kommer att hämma tillgången till lagliga, livräddande läkemedel till överkomliga priser.

14.    Europaparlamentet anser att betydligt höjda skadestånd och andra former av gottgörelse vid möjliga immaterialrättsintrång skulle kunna avskräcka tillverkare och tredje parter involverade i tillverkning, försäljning eller distribution av generiska läkemedel till överkomliga priser, särskilt om dessa bestämmelser tillämpas på varor under transitering. Parlamentet är bekymrat över att tillämpning av civilrättsliga åtgärder på patent i Acta‑avtalet, eller påtvingande av patent på levande varelser, naturprodukter och traditionella läkemedel, skulle kunna strida mot allmänhetens intresse, öka investeringsrisken och osäkerheten på marknaden och hota den tekniska innovationen, särskilt i sektorer där det är svårt att fastställa intrång. Parlamentet uppmanar kommissionen att innan avtalet paraferas ta upp de omfattande farhågor som kommer till uttryck i denna resolution med avseende på möjligheten att tillämpa civilrättsliga bestämmelser på patent, och att därefter lägga fram en rapport för parlamentet.

Tillgång till läkemedel

15.    Europaparlamentet konstaterar att det i inledningen till Acta-texten står att syftet med Acta-avtalet är att tillhandahålla effektiva och lämpliga medel som kompletterar Trips‑avtalet för säkerställande av skyddet av immaterialrättigheter och som beaktar skillnaderna i Acta-parternas respektive rättssystem och rättspraxis. Parlamentet konstaterar vidare att principerna i Dohaförklaringen om Trips-avtalet och folkhälsa, som antogs av WTO den 14 november 2001 vid den fjärde WTO-ministerkonferensen i Doha i Qatar, utgör grunden för Acta-avtalet och att avtalet därför bör genomföras i enlighet med dessa principer.

16.    Europaparlamentet välkomnar de förbättringar i utkastet till Acta-avtal som ger bättre skydd för den personliga integriteten och folkhälsan och införlivar vissa av Trips-avtalets skyddsbestämmelser. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma huruvida skyddsbestämmelserna i Acta-avtalet är tillämpliga på samma sätt som verkställighetsbestämmelserna. Kommissionen uppmanas även att bevisa att Acta-avtalet inte kommer att hindra medlemsstaterna från att anta lagstiftning som begränsar möjligheterna till gottgörelse vid immaterialrättsintrång, exempelvis genom att öka tillgången till upphovsrättsskyddade anonyma verk eller utnyttja den flexibilitet som Trips‑avtalet erbjuder, i syfte att garantera hela skalan av politiska alternativ i framtiden. Dessutom uppmanar parlamentet kommissionen att bedöma huruvida Acta-avtalet de facto kommer att vara ett bindande avtal och huruvida dess artikel 1.2 ger utrymme för en allmän flexibilitet när det gäller alla eventuella delar i de nationella lagstiftningarna som kan stå i strid med Acta-avtalet. Parlamentet begär vidare att kommissionen föreslår mekanismer som ger parterna flexibilitet att anta legitima undantag från skyldigheterna enligt avtalet i överensstämmelse med målen och principerna i Trips-avtalet och Dohaförklaringen från 2001 om Trips-avtalet och folkhälsa.

Grundläggande rättigheter

17.    Europaparlamentet framhåller att integritets- och uppgiftsskyddet är grundläggande värderingar för EU och erkänns som sådana i artikel 8 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och i artiklarna 7 och 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessa måste respekteras i alla strategier och bestämmelser som EU antar, i enlighet med artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

18.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att innan avtalet paraferas lägga fram en rättslig analys för parlamentet av innebörden i samt lagligheten och genomförbarheten hos Acta-avtalets eftersträvade strategier i fråga om samarbete mellan tjänsteleverantörer och rättighetsinnehavare i enlighet med artikel 2.18.3, särskilt hur man ska garantera att samarbete inom näringslivet inte kommer att begränsa medborgarnas grundläggande rättigheter, inbegripet rätten till personlig integritet, rätten till yttrandefrihet och rätten till ett korrekt rättsförfarande.

19.    Europaparlamentet uppmanar än en gång kommissionen att i god tid innan avtalet paraferas göra en bedömning av vilka följder genomförandet av Acta-avtalet kommer att få för de grundläggande rättigheterna och uppgiftsskyddet, skyddet av immaterialrätten samt e‑handelsdirektivet.

20.    Europaparlamentet konstaterar att kommissionen i god tid måste informera parlamentet om resultaten av dessa bedömningar.

21.    Europaparlamentet finner innehållet i artikel 2.X i avdelning 3 oroande, eftersom det där anges att resenärers personliga baggage omfattas av avtalet, även när artiklarna i bagaget är av icke-kommersiell karaktär, såvida inte parterna beslutar att utesluta sådant bagage. Parlamentet anser att denna artikel utgör ett incitament för parterna att anta striktare regler för gränskontroller av resenärers personliga bagage, medan kommissionen tvärtemot borde ha värnat om ett starkare skydd av människors grundläggande rättigheter, särskilt rätten till personlig integritet, på internationell nivå.

22.    Europaparlamentet begär att kommissionen skyndsamt vidtar åtgärder i enlighet med sitt meddelande av den 19 oktober 2010 om en konsekvensbedömning avseende de grundläggande rättigheterna.

Geografiska beteckningar

23.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta aktivt för att se till att effektiva efterlevnadsåtgärder för geografiska beteckningar införs i Acta-avtalet och framhåller hur viktigt det är för EU:s företag och för sysselsättningen inom EU att geografiska beteckningar skyddas. Parlamentet beklagar att avtalet inte innehåller någon definition av ”förfalskade geografiska beteckningar” i artikel 1.X, eftersom detta kan skapa förvirring eller åtminstone göra det svårare för förvaltningsmyndigheter och rättsliga myndigheter att tolka och verkställa Acta-avtalet.

24.    Europaparlamentet håller inte med kommissionen om att det ska ha gjorts stora framsteg i fråga om skyddet av geografiska beteckningar. Parlamentet anser snarare att det inte har gjorts tillräckliga framsteg på detta område, eftersom geografiska beteckningar kommer att förbli oskyddade i alla länder som inte erkänner dem i sin nationella lagstiftning.

Kommersiell omfattning

25.    Europaparlamentet är bekymrat över att definitionen av kommersiell omfattning i Acta‑avtalet (artikel 2.14.1) är mer omfattande än den definition som parlamentet antog den 25 april 2007 vid omröstningen om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter – 2005/0127(COD).

26.    Europaparlamentet konstaterar att rådets ordförandeskap på medlemsstaternas vägnar har förhandlat fram Acta-avtalets straffrättsliga avsnitt. Kommissionen och rådet uppmanas att för parlamentet lägga fram en precis tolkning av begreppet ”kommersiell omfattning” enligt artikel 2.14.1 i avtalet. Parlamentet ber kommissionen och rådet att än en gång bekräfta att artikel 2.14.1 inte kommer att kräva några ändringar i unionens regelverk, framför allt inte avseende parlamentets omröstningar om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter – 2005/0127(COD). Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att innan avtalet paraferas lägga fram en rättslig bedömning av huruvida Acta-avtalets definition av kommersiell omfattning är förenlig med WTO:s avgörande i målet om Kina, fullt ut överensstämmer med EU:s proportionalitets- och subsidiaritetsprinciper och inte kommer att begränsa medlemsstaternas möjligheter att tillämpa nationella undantag för straffrättsliga åtgärder.

27.    Europaparlamentet anser att parterna inte bör åläggas att kriminalisera videoupptagningar (”camcording”) och gläds därför åt att parterna, på EU:s begäran, enats om att kriminalisering av videoupptagningar ska vara frivillig (artiklarna 2.14.3 och 2.15).

Straffrättsliga åtgärder och påföljder

28.    Europaparlamentet är bekymrat över att Acta-avtalet ger rättsliga myndigheter rätt att utfärda ett föreläggande (enligt artikel 2.X) mot en part eller en tredje part. Denna befogenhet att utfärda förelägganden strider mot direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, enligt vilket ett föreläggande får utfärdas endast ”i syfte att hindra ett omedelbart förestående immaterialrättsintrång”. Enligt det direktivet måste tredje parter dessutom vara delaktiga i immaterialrättsintrånget för att kunna omfattas av ett föreläggande från en rättslig myndighet.

29.    Europaparlamentet uppmanar Europeiska datatillsynsmannen att avge ett yttrande om den senaste versionen av Acta-avtalet.

Immateriella rättigheter i den digitala miljön

30.    Europaparlamentet beklagar att artikel 2.18.3 uttryckligen instruerar parterna (med en ordalydelse om att partnerna ska eftersträva) att samarbeta med näringslivet för att effektivt åtgärda immaterialrättsintrång. Parlamentet erinrar kommissionen om att den i det interinstitutionella avtalet från 2003 gick med på att ”se till att all användning av mekanismerna samreglering och självreglering alltid är förenlig med gemenskapsrätten” och att dessa mekanismer ”inte [ska] tillämpas om de grundläggande rättigheterna […] står på spel”. Kommissionen uppmanas att bedöma huruvida Acta-avtalet på det stora hela kan komma att ändra EU-lagstiftningens nuvarande jämvikt mellan Internetleverantörers rättsliga skyldigheter att å ena sidan skydda slutanvändarnas personuppgifter och å andra sidan tillkännage sådana uppgifter för innehavare av immateriella rättigheter eller för administrativa och rättsliga myndigheter.

31.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att avtalets räckvidd begränsas till EU:s befintliga immaterialrättssystem mot förfalskningar. Termen ”orättfärdigt” (”unjustifiably”) bör därför utgå ur artikel 2.X.

32.    Europaparlamentet är bekymrat över att en mycket bred definition av handlingar av kommersiell omfattning (artikel 2.14.1), tillsammans med en skyldighet att utdöma straffrättsliga påföljder vid immaterialrättsintrång i den digitala miljön (artikel 2.18.1), inklusive vid medhjälp och bistånd (artikel 2.14.4), skulle kunna uppmuntra de avtalsslutande parterna att anta lagstiftning som i praktiken kommer att leda till en kriminalisering av privata användare och tredje parter.

Acta-kommittén

33.    Europaparlamentet anser att Acta-kommittén bör agera under öppna och inkluderande former som medger insyn. Parlamentet uppmanar kommissionen att i god tid innan parlamentet ska behandla sitt yttrande om godkännande lägga fram rekommendationer om Acta-kommitténs styrelseformer, i synnerhet om parlamentets deltagande och förfarandet vid ändringar i avtalet.

34.    Europaparlamentet understryker att alla eventuella ändringar av avtalet måste granskas offentligt av samtliga berörda parter och godkännas av parlamentet. Parlamentet uppmanar kommissionen att rådfråga rådet och Europaparlamentet innan den godkänner eller föreslår ändringar till det nuvarande avtalet i Acta-kommittén, enligt ett förfarande som garanterar insyn, parlamentarisk granskning och allmänhetens deltagande.

Europaparlamentets villkor för ett godkännande

35.    Europaparlamentet erinrar om Acta-avtalet måste godkännas av parlamentet och eventuellt ratificeras av medlemsstaterna för att träda i kraft. Kommissionen och rådet uppmanas att inte föreslå någon provisorisk tillämpning av avtalet innan parlamentet har gett sitt godkännande. Parlamentet vill även påminna kommissionen och rådet om att det förbehåller sig rätten att vägra att godkänna Acta-avtalet, samt att ett eventuellt godkännande av Acta-avtalet är beroende av ett oinskränkt samarbete kring denna resolution.

36.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt regeringarna och parlamenten i de deltagande länderna i Acta‑förhandlingarna.

 

(1)

Antagna texter, P6_TA(2008)0634.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2010)0058.

(3)

EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.

(4)

EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

(5)

EUT L 337, 18.12.2009, s. 11.

Senaste uppdatering: 24 november 2010Rättsligt meddelande