Procedure : 2012/2655(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0241/2012

Indgivne tekster :

RC-B7-0241/2012

Forhandlinger :

OJ 24/05/2012 - 118

Afstemninger :

PV 24/05/2012 - 16.3
CRE 24/05/2012 - 16.3

Vedtagne tekster :


    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 131kWORD 74k
23.5.2012
PE489.263v01-00}
PE489.282v01-00}
PE489.283v01-00}
PE489.285v01-00}
PE489.286v01-00} RC1
 
B7-0241/2012}
B7-0260/2012}
B7-0261/2012}
B7-0263/2012}
B7-0264/2012} RC1

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4, og artikel 122, stk. 5

til erstatning af beslutningsforslag af:

EFD (B7‑0241/2012)

Verts/ALE (B7‑0260/2012)

ALDE (B7‑0261/2012)

PPE (B7‑0263/2012)

ECR (B7‑0264/2012)


om situationen for nordkoreanske flygtninge (2012/2655(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Herbert Reul, Frank Engel, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Tokia Saïfi for PPE-Gruppen
Jelko Kacin, Fiona Hall, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen
Gerald Häfner, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen
Fiorello Provera for EFD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for nordkoreanske flygtninge (2012/2655(RSP))  

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Nordkorea (Den Demokratiske Folkerepublik Korea - DPRK), og særlig den, der blev vedtaget den 8. juli 2010(1),

 der henviser til topmødet mellem EU og Kina den 14. februar 2012 og til en 29. menneskerettighedsdialog mellem EU og Kina, der blev afholdt i Madrid den 29. juni 2010, og hvor spørgsmålet om nordkoreanske flygtninge blev drøftet,

 der henviser til rapporten om DPRK, der blev fremlagt på det 6. møde i FN's Menneskerettighedsråds arbejdsgruppe vedrørende den universelle regelmæssige gennemgang (den 30. november til den 11. december 2009),

 der henviser til rapporten, der blev fremlagt den 21. februar 2011 af den særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea, hvori han udtrykker bekymring over, at Den Demokratiske Folkerepublik Korea indtil videre ikke har givet noget tilsagn om at gennemføre anbefalingerne i den universelle regelmæssige gennemgang,

 der henviser til resolution A/HRC/19/L.2, der blev vedtaget ved konsensus af FN's Menneskerettighedsråd den 19 marts 2012, og hvori det udtrykker meget stor bekymring for de alvorlige, udbredte og systematiske krænkelser af menneskerettighederne, der i øjeblikket finder sted i Den Demokratiske Folkerepublik Korea, og til FN's generalforsamlings resolution A/RES/66/174, der blev vedtaget af den 29. marts 2012,

 der henviser til rapporten fra den sydkoreanske nationale menneskerettighedskommission af maj 2012 om krænkelser af menneskerettighederne i Nordkorea, der er baseret på 800 interviews med flygtninge, herunder flere hundrede afhoppere, der overlevede fangelejrene,

 der henviser til dekretet fra 2010 fra DPRK's ministerium for offentlig sikkerhed, der gør frafald til en strafbar handling, der betragtes som "forræderi mod nationen",

 der henviser til erklæringen fra DPRK's myndigheder fra december 2011, hvori de erklærede deres hensigt om at "tilintetgøre" op til tre generationer af en familie, hvis et familiemedlem flygtede fra landet under perioden på 100 dage, hvor landet sørgede over Kim Jong Il's død,

 der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at ovennævnte resolution fra FN's Menneskerettighedsråd beklager de alvorlige, omfattende og systematiske menneskerettighedskrænkelser i Nordkorea, navnlig brugen af tortur og arbejdslejre, mod politiske fanger og hjemsendte statsborgere fra DPRK; der henviser til, at de statslige myndigheder systematisk foretager og giver mulighed for udenretlige drab, vilkårlige tilbageholdelser og tvungne forsvindinger;

B.  der henviser til, at store dele af befolkningen sulter, og til, at Verdensfødevareprogrammet i 2009 rapporterede om, at en tredjedel af nordkoreanske kvinder og børn var fejlernærede;

C.  der henviser til, at det skønnes, at op mod 400 000 nordkoreanere er flygtet fra landet igennem årene som en direkte følge af politikkerne fra DPRK's regering og på trods af farerne, og at mange af disse bor i nabolandet Kina som "ulovlige migranter";

D.  der henviser til, at de fleste flygtninge fra DPRK ikke har planer om at blive i Kina, men er nødt til at rejse gennem landet for at komme videre til Sydkorea eller andre dele af verden;

E.  der henviser til, at Kina på grundlag af sin tilbagetagelsesaftale med Nordkorea fra 1986 forhindrer nordkoreanske borgere i at få adgang til UNHCR's asylprocedurer og dermed krænker FN-konventionen om flygtninge fra 1951 og dens protokol fra 1967, som Folkerepublikken Kina har tiltrådt; der henviser til, at Folkerepublikken Kina i følge vurderinger fra ngo'er anholder og tvangshjemsender op mod 5.000 nordkoreanske flygtninge til DPRK hvert år;

F.  der henviser til, at et stort antal nordkoreanske flygtninge i Kina er kvinder, hvoraf mange er ofre for menneskehandel, sexslaveri og tvangsægteskab, og til, at børn, der undfanges under sådanne voldtægter, anses som statsløse i Kina og forlades eller overlades til den samme skæbne som deres mødre;

G.  der henviser til, at Kim Young-hwan og tre aktivister fra netværket for demokrati og menneskerettigheder i Nordkorea med base i Seoul blev anholdt i den kinesiske by Dalian (i provinsen Liaoning) den 29. marts 2012 og beskyldes for at være en trussel mod Kinas nationale sikkerhed, mens de angiveligt forsøgte at hjælpe nordkoreanske afhoppere;

H.  der henviser til, at flygtninge, der tvangshjemsendes til Nordkorea, ifølge vidneudsagn systematisk udsættes for tortur, fængsles i koncentrationslejre og tilmed risikerer at blive henrettet, at gravide kvinder angiveligt tvinges til at abortere, og at babyer med kinesiske fædre risikerer at blive dræbt; der henviser til, at statens praksis med familiesoning medfører, at hele familier fængsles, herunder børn og bedsteforældre,

I.  der henviser til, at satellitbilleder og beretninger fra nordkoreanske afhoppere bekræfter udsagn om, at DPRK driver mindst seks koncentrationslejre og adskillige "genopdragelseslejre", der muligvis rummer op mod 200 000 fanger, hvoraf de fleste er politiske;

1.  gentager sin opfordring til DPRK om omgående at standse den nuværende alvorlige, udbredte og systematiske krænkelse af menneskerettighederne, som udøves mod dens egne statsborgere, og som får nordkoreanere til at flygte fra deres land;

2.  opfordrer DPRK's myndigheder til at handle ud fra anbefalingerne i rapporten fra Menneskerettighedsrådets arbejdsgruppe vedrørende den universelle regelmæssige gennemgang og som et første skridt tillade uafhængige internationale eksperter at inspicere alle typer af detentionsfaciliteter;

3.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at vedtage en mere systematisk tilgang til at organisere europæisk og international beskyttelse af nordkoreanere, der flygter fra deres land, og opfodrer Kommissionen til fortsat at støtte civilsamfundsorganisationer, der hjælper nordkoreanske flygtninge;

4.  finder det dybt beklageligt, at de kinesiske myndigheder i tilfældet med Kim Young-hwan og hans medaktivister ifølge rapporter for første gang anvendte beskyldningen om at være en "trussel mod den nationale sikkerhed", hvilket kan medføre dødsstraf; opfordrer de kinesiske myndigheder til at give fuld konsulær adgang til de sydkoreanske myndigheder og retlig repræsentation til de fire fængslede aktivister samt til at løslade dem hurtigt;

5.  opfordrer Folkerepublikken Kina til at opfylde sine forpligtelser i henhold til international ret, særlig konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling og protokollen hertil fra 1967 og konventionen af 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og til at standse deporteringen af nordkoreanske statsborgere tilbage til DPRK, eftersom tilbagevendte og deres familier er i stor risiko for misbrug og tilmed henrettelse;

6.  opfordrer derfor indtrængende Folkerepublikken Kina til at ophøre med aftalen fra 1986 med Nordkorea om tilbagesendelse af flygtninge og glæder sig over de nylige forlydender om, at Kina eventuelt har planer om at ændre sin politik; minder om, at nordkoreanske statsborgere anses for at være statsborgere fuldt ud i Republikken Korea, og opfordrer Folkerepublikken Kina til at sørge for, at de kommer sikkert videre til Sydkorea eller andre tredjelande;

7.  appelerer til de kinesiske myndigheder om at behandle nordkoreanske afhoppere som sur place-flygtninge, om at lade UNHCR få adgang med henblik på at fastsætte deres status og bistå dem med en sikker genbosætning, til at løslade alle de afhoppere, der i øjeblikket er fængslet, afkriminalisere dem, der forsøger at hjælpe flygtninge af humanitære årsager, samt til at give nordkoreanske kvinder, der er gift med kinesiske statsborgere, lovlig opholdstilladelse;

8.  opfordrer også Kina til at standse samarbejdet med nordkoreanske sikkerhedsagenter om at spore nordkoreanske flygtninge med det formål at anholde dem; opfordrer indtrængende Folkerepublikken Kina til at give ngo'er og tjenesteudbydere fra Fællesskabet humanitær adgang til nordkoreanske flygtninge og asylansøgere i Kina, herunder for at sikre dem fødevarer, lægebehandling, uddannelse og andre tjenesteydelser;

9.  opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant og Kommissionen til at rejse menneskerettighedssituationen i DPRK og spørgsmålet om de nordkoreanske flygtninge i Kina under alle drøftelser på højt plan mellem EU og Kina og i forbindelse med menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformand i Kommissionen /Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, Rådet, Kommissionen, regeringerne i Republikken Korea, Den Demokratiske Folkerepublik Korea og Folkerepublikken Kina, FN's højkommissær for flygtninge, FN's højkommissær for menneskerettigheder, FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea og FN's generalsekretær.

 

 

(1)

EUT C 351E af 2.12.2011, s. 132.

Seneste opdatering: 24. maj 2012Juridisk meddelelse