Procedură : 2012/2816(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0467/2012

Texte depuse :

RC-B7-0467/2012

Dezbateri :

PV 26/10/2012 - 3
CRE 26/10/2012 - 3

Voturi :

PV 26/10/2012 - 6.12
CRE 26/10/2012 - 6.12
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0411

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 141kWORD 94k
24.10.2012
PE493.640v01-00}
PE493.641v01-00}
PE493.642v01-00}
PE493.643v01-00}
PE493.649v01-00} RC1
 
B7-0467/2012}
B7-0468/2012}
B7-0469/2012}
B7-0470/2012}
B7-0473/2012} RC1

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B7‑0467/2012)

PPE (B7‑0468/2012)

ECR (B7‑0469/2012)

S&D (B7‑0470/2012)

ALDE (B7‑0473/2012)


referitoare la alegerile din Georgia (2012/2816(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Michael Gahler în numele Grupului PPE
Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr, Edit Herczog în numele Grupului S&D
Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin, Alexander Graf Lambsdorff în numele Grupului ALDE
Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la alegerile din Georgia (2012/2816(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile și rapoartele sale anterioare, în special Rezoluția sa din 17 noiembrie 2011 cuprinzând recomandările sale adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile pentru Acordul de asociere UE - Georgia(1),

–   având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) dintre Georgia și Uniunea Europeană, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1999,

–   având în vedere planul de acțiune comun UE - Georgia privind Politica europeană de vecinătate (PEV), aprobat de Consiliul de cooperare UE - Georgia la 14 noiembrie 2006, care stabilește obiective strategice, bazate pe angajamente în direcția valorilor comune și a implementării efective a reformelor politice, economice și instituționale,

–   având în vedere acordul de încetare a focului din 12 august 2008, mediat de UE și semnat de Georgia și de Federația Rusă, precum și acordul de implementare din 8 septembrie 2008,

–   având în vedere declarația comună din 2 octombrie 2012 a Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, și a comisarului Stefan Füle cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din Georgia,

–   având în vedere declarația referitoare la constatările și concluziile preliminare ale misiunii internaționale de observare a alegerilor parlamentare din Georgia, organizate la 1 octombrie 2012,

–   având în vedere concluziile Consiliului din 15 octombrie 2012 referitoare la Georgia,

–   având în vedere raportul privind progresele Georgiei în cadrul PEV publicat la 15 mai 2012,

–   având în vedere declarația comună a Summitului Parteneriatului estic, organizat la Praga la 7 mai 2009,

–   având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât angajamentul activ al Georgiei și adeziunea sa la valorile și principiile comune, precum democrația, statul de drept, buna guvernanță și respectarea drepturilor omului, sunt vitale pentru avansarea procesului de integrare europeană și pentru succesul negocierilor privind Acordul de asociere și al implementării ulterioare a acestuia; întrucât stabilitatea politică pe plan intern în Georgia și concentrarea asupra reformelor interne reprezintă condiții necesare pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre UE și Georgia;

B.  întrucât Georgia este unul dintre membrii fondatori ai Parteneriatului estic; întrucât, la Summitul de la Varșovia, atât reprezentanții UE, cât și cei ai Parteneriatului estic au afirmat încă o dată că Parteneriatul estic se bazează pe o comunitate de valori și pe principii cum ar fi libertatea, democrația, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și statul de drept;

C. întrucât ultimele alegeri parlamentare din Georgia, care au avut loc la 1 octombrie 2012, au fost libere, corecte și conforme standardelor internaționale recunoscute; întrucât libertatea de asociere, întrunire și exprimare a fost în general respectată, iar poporul georgian, în pofida unei campanii foarte polarizate, și-a exprimat liber voința;

D. întrucât Consiliul și Parlamentul European au luat act de evaluarea preliminară, efectuată de Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), a desfășurării alegerilor parlamentare din Georgia organizate la 1 octombrie 2012;

E.  întrucât mai rămân de abordat unele probleme majore ale codului electoral, ținând seama în special de anumite recomandări anterioare importante ale OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția, de exemplu cele referitoare la disparitățile între mărimea populației din circumscripțiile electorale cu mandat unic;

F.  întrucât Georgia, ca partener important al UE, și-a demonstrat puternicul angajament pentru standardele democratice în timpul acestor alegeri parlamentare;

G. întrucât teritoriile separatiste georgiene Osetia de Sud și Abhazia sunt încă ocupate de facto de forțele armate ruse; întrucât, în pofida acordului de încetare a focului în șase puncte, semnat în 2008 de Federația Rusă și de Georgia, accesul Misiunii UE de monitorizare în Osetia de Sud și Abhazia este împiedicat în continuare;

H. întrucât UE își menține angajamentul și sprijinul deplin pentru integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei, precum și pentru soluționarea pașnică a conflictelor din această țară;

I.   întrucât difuzarea înregistrării video care prezenta torturarea unor deținuți din închisorile georgiene a provocat indignarea generală și a adus la lumină abateri grave ale agențiilor guvernamentale responsabile cu legea și ordinea; întrucât doi miniștri au demisionat în urma acestui scandal,

1.  felicită poporul georgian pentru pasul important pe care l-a făcut în direcția consolidării democrației în țara sa; salută alegerile parlamentare democratice din 1 octombrie, care s-au desfășurat în conformitate cu standardele OSCE și ale Consiliului Europei, deși anumite aspecte trebuie încă abordate; subliniază că aceste alegeri constituie un pas important pentru evoluția democratică a Georgiei și pentru viitorul politic al țării; salută primul transfer de putere prin alegeri democratice, libere și corecte din Georgia;

2.  subliniază că unul dintre obiectivele politicii externe a UE este cel de a consolida și încuraja relațiile cu Georgia;

3.  salută progresele realizate în relațiile dintre UE și Georgia și reafirmă valorile, principiile și angajamentele legate de democrație, statul de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, economia de piață, dezvoltarea sustenabilă și buna guvernanță;

4.  încurajează toate partidele politice din Georgia să conlucreze constructiv în perioada de tranziție care va urma, dar și după aceea, pentru a asigura stabilitatea, statul de drept, respectarea drepturilor omului și buna guvernanță, cu respectarea deplină a voinței exprimate democratic de poporul georgian;

5.  invită toate forțele politice să dea dovadă de moderație și se declară încrezător că va exista o cooperare constructivă între puterea executivă și cea legislativă din Georgia în perioada de coabitare care probabil va urma; constată că perioada de coabitare constituțională va implica un efort concertat de căutare a compromisului și consensului politic, respectând pe deplin constituția georgiană și legile sale cardinale; subliniază că relațiile constructive între președinte, guvern și parlament sunt esențiale pentru legitimitatea și guvernanța democratică a Georgiei;

6.  salută declarația președintelui Saakașvili, în care acesta afirmă că acceptă înfrângerea partidului său în aceste alegeri, și subliniază că declarația sa, dată atât de curând după încheierea alegerilor, constituie un semnal pozitiv cu privire la democrația din Georgia; consideră că acest lucru reprezintă un eveniment extraordinar într-o țară și într-o regiune ai căror lideri postsovietici și-au părăsit adesea funcția sub presiunea protestelor de masă sau sub amenințarea unui război civil;

7.  solicită autorităților georgiene să remedieze complet toate deficiențele semnalate de misiunea internațională de observare a alegerilor și să țină seama inclusiv de recomandările OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția cu privire la codul electoral;

8.  salută aplicarea principiilor difuzării și ofertei obligatorii, care a contribuit în mod semnificativ la pluralismul mediatic înaintea alegerilor;

9.  ia act de faptul că, în ciuda mediului electoral polarizat și tensionat, libertatea de expresie, de asociere și de întrunire au fost, global, respectate; este la curent, cu toate acestea, de cazurile de hărțuire și intimidare a activiștilor de partid și a susținătorilor care au afectat pe alocuri negativ ambianța electorală;

10. subliniază importanța, pentru o democrație pe deplin funcțională, a adoptării și aplicării unei legi stricte și eficiente privind finanțarea partidelor, precum și a unei legi privind conflictele de interese potențiale și reale, pentru a trasa o limită clară între interesele publice și cele private pentru persoanele care dețin funcții publice;

11. îndeamnă autoritățile georgiene să ancheteze și să deschidă urmărirea penală în toate cazurile de maltratare și tortură din închisorile georgiene și solicită o reformă profundă și reală a sistemului penitenciar, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; salută decizia ministrului responsabil de penitenciare din Georgia de a constitui un grup de monitorizare, care să permită accesul activiștilor pentru drepturile omului și al presei în localuri, pentru a evalua condițiile de detenție;

12. insistă ca noul guvern să continue să combată corupția și să aplice reformele politice începute deja de actualul guvern;

13. invită Consiliul și Comisia să ofere sprijinul necesar noii administrații și să continue dialogul în curs, pentru a asigura continuitatea și a menține ritmul negocierilor pentru un acord de asociere, și să ia în considerare, în conformitate cu principiul „mai mult pentru mai mult”, posibilitatea de a-și intensifica eforturile de finalizare a negocierilor privind liberalizarea regimului vizelor între Georgia și UE, în contextul unui acord aprofundat și cuprinzător de liber schimb;

14. reafirmă sprijinul UE pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei; speră ca Georgia și Rusia să continue să se angajeze activ în soluționarea conflictelor, necondiționat; speră ca Georgia să își mențină angajamentul în cadrul dezbaterilor internaționale de la Geneva și să adopte o politică efectivă de dialog cu regiunile separatiste;

15. solicită VP/ÎR să facă tot posibilul pentru a încuraja Rusia să respecte Planul Sarkozy de șase puncte în vederea stabilizării și soluționării conflictului din Georgia; solicită Rusiei, în acest sens, să își retragă trupele din teritoriile separatiste georgiene Abhazia și Osetia de Sud și să permită accesul nerestricționat al Misiunii Uniunii Europene de monitorizare (EUMM) în aceste două provincii;

16. subliniază necesitatea ca noul guvern să mențină angajamentul constructiv al Georgiei în discuțiile internaționale de la Geneva; regretă, în acest sens, ritmul lent al negocierilor și lipsa unor progrese substanțiale între cele două părți la discuțiile de la Geneva privind securitatea și stabilitatea în Caucazul de Sud și solicită un angajament mai puternic, în vederea respectării în totalitate a celor șase puncte ale acordului de încetare a focului din septembrie 2008; ia act de invitația adresată coaliției „Visul georgian” de a trimite reprezentanți pentru a participa la Geneva la cea de-a 21-a rundă a convorbirilor de pace mediate la nivel internațional privind conflictele din Georgia;

17. așteaptă încheierea negocierilor privind noul acord de asociere între UE și Georgia, în conformitate cu aspirațiile europene ale țării, și subliniază importanța procesului de integrare europeană a Georgiei pentru continuarea reformelor economice, sociale și politice; salută angajamentul UE pentru obiectivul călătoriilor fără viză și așteaptă ca părțile să realizeze progrese substanțiale în această privință;

18. așteaptă ca noua majoritate și noul guvern să continue să colaboreze cu UE și NATO și speră ca relațiile dintre UE și Georgia să fie în continuare strânse; salută angajamentul exprimat de noul guvern georgian de a continua integrarea euro-atlantică și determinarea sa de a se baza pe rezultatele pozitive ale autorităților anterioare;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, președintelui, guvernului și parlamentului Georgiei, Secretarului General al NATO și OSCE.

 

(1)

Texte adoptate P7_TA(2011)0514.

Ultima actualizare: 25 octombrie 2012Notă juridică