Procedure : 2012/2881(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0498/2012

Indgivne tekster :

RC-B7-0498/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/11/2012 - 13.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0451

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 118kWORD 66k
20.11.2012
PE493.693v01-00}
PE494.694v01-00} RC1
 
B7-0498/2012}
B7-0499/2012} RC1

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

til erstatning af beslutningsforslag af:

PPE, S&D (B7‑0498/2012)

ALDE, Verts/ALE (B7‑0499/2012)


om Den Internationale Telekommunikationsunions kommende verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-2012) og om en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for det internationale telekommunikationsreglement 2012/2881(RSP)


Sabine Verheyen for PPE-Gruppen
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann, Petra Kammerevert for S&D-Gruppen
Marietje Schaake for ALDE-Gruppen
Amelia Andersdotter, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Den Internationale Telekommunikationsunions kommende verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-12) og en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for det internationale telekommunikationsreglement 2012/2881(RSP)  

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009(1) om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009(2) om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse,

–   der henviser til direktiv 2002/77/EF af 16. september 2002(3) om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester,

–   der henviser til sin beslutning af 17. november 2011 om det åbne internet og netneutraliteten i Europa,

–   der henviser til sin beslutning af 15. juni 2010 om forvaltning af internettet - de næste skridt(4),

 der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution A/HRC/20/L13,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement under verdenskonferencen om international telekommunikation eller i de forberedende instanser (COM(2012)0430),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at Det internationale telekommunikationsreglement (ITR) blev vedtaget af den verdensomspændende administrative telegraf- og telefonkonference i Melbourne i 1988 og ikke er blevet revideret siden;

B.  der henviser til, at alle Den Europæiske Unions 27 medlemsstater har undertegnet ITR;

C. der henviser til, at Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) har indbudt til et møde i Dubai fra den 3. til den 14. december 2012, kaldet verdenskonferencen om international telekommunikation (World Conference on International Telecommunications – WCIT), for at aftale en ny ITR-tekst;

1.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at sikre, at enhver ændring af det internationale telekommunikationsreglement er i overensstemmelse med gældende EU-ret og medvirker til Unionens mål om og interesse i at fremme internettet som et reelt offentligt sted, hvor menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder, navnlig ytrings- og forsamlingsfriheden, respekteres, og der sikres overholdelse af de frie markedsprincipper, netneutralitet og iværksætteri;

2.  beklager den manglende gennemsigtighed omkring og inddragelse i forberedelserne til WCIT–12, da resultaterne af dette møde i betydelig grad kan vedrøre den offentlige interesse;

3.  mener ikke, at ITU eller nogen anden enkelt, centraliseret international institution er det rette organ til at fungere som regulerende myndighed hverken for forvaltningen af internettet eller internettrafikken;

4.  understreger, at nogle af forslagene til en reform af ITR ville have en negativ indvirkning på internettet, dets opbygning, drift, indhold og sikkerhed samt på forretningsforbindelser, forvaltning af internettet og den frie strøm af onlineinformation;

5.  mener, at nogle af de fremlagte forslag ville kunne medføre, at ITU selv blev den herskende magt på dele af internettet, hvilket kunne betyde enden på den nuværende bottom-up-model med mange interessenter; udtrykker bekymring for, at disse forslag, hvis de vedtages, kan påvirke udviklingen af og adgangen til online-tjenester for slutbrugere og den digitale økonomi som helhed ganske alvorligt; mener, at forvaltning af internettet og relaterede lovgivningsmæssige spørgsmål fortsat bør afgøres i et bredt forum på multiinteressentniveau;

6.  er bekymret over, at forslagene til reform af ITU omfatter etablering af nye profitmekanismer, som kan udgøre en alvorlig trussel mod internettets åbne og konkurrenceprægede karakter ved at presse priserne op, hæmme innovationen og begrænse adgangen; minder om, at internettet skal forblive frit tilgængeligt og åbent;

7.  støtter ethvert forslag om at opretholde ITR's nuværende anvendelsesområde og ITU's nuværende mandat; men er modstander af ethvert forslag, der vil udvide anvendelsesområdet til områder som internettet, herunder domænenavne, tildeling af IP-adresser, routing af internetbaseret trafik og indholdsrelaterede spørgsmål;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at forhindre eventuelle ændringer af det internationale telekommunikationsreglement, der ville være skadelige for internettets åbenhed, netneutralitet, end-to-end-princippet, forsyningspligten og den deltagelsesbaserede forvaltning, der er overdraget til flere forskellige aktører såsom regeringer, overnationale institutioner, ikkestatslige organisationer, store og små virksomheder, teknologiske kredse og internetbrugere og forbrugere i almindelighed;

9.  opfordrer Rådet til at koordinere forhandlingen af revisionen af ITR på vegne af Den Europæiske Union på grundlag af data, der er indhentet i bredt omfang fra en lang række interessenter gennem en strategi, der primært tager sigte på at sikre og bevare internettets åbenhed og beskytte internetbrugernes rettigheder og friheder online;

10. minder om vigtigheden af at bevare et robust "best-effort"-internet, fremme innovation og ytringsfrihed, sikre konkurrence og undgå en ny digital kløft;

11.  understreger, at det bør fremgå af ITR, at ITU-anbefalingerne er ikke-bindende dokumenter, der fremmer bedste praksis;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37.

(2)

EUT L 337 af 18.12.2009, s. 11.

(3)

EFT L 249 af 17.9.2002, s. 21.

(4)

EUT C 236 E af 12.8.2011, s. 33.

Seneste opdatering: 21. november 2012Juridisk meddelelse