Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0546/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0546/2015

Keskustelut :

OJ 11/06/2015 - 75

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 161kWORD 71k
10.6.2015
PE558.920v01-00}
PE558.937v01-00} RC1
 
B8-0546/2015}
B8-0583/2015} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

PPE (B8‑0546/2015)

ECR (B8‑0583/2015)


Paraguaysta ja lapsiraskauksiin liittyvistä oikeudellisista näkökohdista (2015/2733(RSP))


Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Bogdan Brunon Wenta, Dubravka Šuica, Kinga Gál, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Seán Kelly, Elmar Brok, Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Paraguaysta ja lapsiraskauksiin liittyvistä oikeudellisista näkökohdista (2015/2733(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon 20. marraskuuta 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lasten oikeuksista,

–       ottaa huomioon 20. joulukuuta 1993 annetun YK:n julistuksen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta,

–       ottaa huomioon EU:n ja Mercosurin alueiden välistä yhteistyötä koskevan kehyssopimuksen vuodelta 1999,

–       ottaa huomioon Paraguayn perustuslain 54 pykälän, joka koskee lasten suojelua,

–       ottaa huomioon 26. marraskuuta 1997 annetun Paraguayn rikoslain (laki n:o 1160/97),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että EU:n suhteet Latinalaisen Amerikan maihin perustuvat yhteisiin arvoihin ja että niillä pyritään kehittämään yhteistyötä etsittäessä monenvälisiä ratkaisuja yhteisiin, maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten seksuaaliseen väkivaltaan ja naisten ja tyttöjen suojeluun;

B.     ottaa huomioon, että Latinalaisen Amerikan maissa varhainen äitiys korreloi tiiviisti kulttuuristen normien, koulutustason ja sosiaalisen aseman kanssa;

C.     ottaa huomioon, että YK:n mukaan äitiyskuoleman riski Latinalaisessa Amerikassa on neljä kertaa suurempi alle 16-vuotiailla ja että teiniraskauksien yhteydessä 65 prosentissa tapauksista esiintyy synnytyskanavan avannetta; ottaa huomioon myös, että varhaiset raskaudet ovat vaaraksi myös vauvoille, joiden kuolleisuus on 50 prosenttia korkeampi kuin keskimäärin;

D.     ottaa huomioon, että lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 3 artiklan mukaisesti kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu;

E.     ottaa huomioon, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva fyysinen, seksuaalinen ja henkinen väkivalta on edelleen yleisin ihmisoikeusloukkaus, jota esiintyy kaikkialla yhteiskunnassa, mutta kuuluu rikoksiin, joista tehdään vähiten rikosilmoituksia;

F.     ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön tietojen mukaan naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on Latinalaisessa Amerikassa yleisempää kuin maailmassa keskimäärin ja että tällainen väkivalta on erityisen yleistä Argentiinassa, El Salvadorissa, Nicaraguassa, Boliviassa ja Paraguayssa; toteaa, että jopa 40 prosenttia alueen naisista on joutunut seksuaalisen väkivallan uhreiksi;

G.     ottaa huomioon, että Argentiinassa naisten ja lasten murhien lukumäärän kasvu on suurena huolenaiheena; ottaa huomioon, että 11. huhtikuuta 2015 argentiinalainen 16-vuotias poika murhasi 14-vuotiaan raskaana olevan tyttöystävänsä ja hautasi tämän ruumiin vanhempiensa avustamana;

H.     ottaa huomioon, että Unicefin mukaan El Salvadorissa 90 prosenttia naisten seksuaalisista hyväksikäyttötapauksista koskee alle 19-vuotiaita tyttöjä; ottaa huomioon, että 16. maaliskuuta 2015 erään El Salvadorissa sijaitsevan valtion koulun rehtori käytti seksuaalisesti hyväksi ja raiskasi naispuolisia oppilaita;

I.      ottaa huomioon, että Nicaraguassa vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla naisten ja lasten asioita käsittelevä poliisin yksikkö sai 1 862 ilmoitusta seksuaalisesta väkivallasta; ottaa huomioon, että uhreista alle 15-vuotiaita oli 1 048 ja 80 prosenttia kaikista uhreista oli alle 18-vuotiaita;

J.      ottaa huomioon, että ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta käsittelevän keskuksen mukaan Boliviassa lähes 44 prosenttia 15–19-vuotiaista tytöistä on joutunut ruumiillisen väkivallan uhriksi, että vähintään 70 prosenttia Bolivian naisista on kärsinyt seksuaalisesta väkivallasta tai muusta hyväksikäytöstä, ja vain 0,5 prosenttia seksuaalisesta väkivallasta tuomioistuimissa syytetyistä miehistä on todettu syyllisiksi;

K.     ottaa huomioon, että Asunciónissa Paraguayssa raiskatuksi joutuneen 10-vuotiaan tytön todettiin olevan raskaana 21. viikolla; ottaa huomioon, että tytön karkuteillä ollut isäpuoli pidätettiin 9. toukokuuta 2015 ja häntä syytettään tytön raiskauksesta; ottaa huomioon, että YK:n viimeaikaisten tietojen mukaan 19 prosenttia Paraguayssa raskaana olevista on alaikäisiä, päivittäin synnyttää kaksi alle 14-vuotiasta ja 2,13 prosenttia 10–14-vuotiaista äideistä kuolee; ottaa huomioon, että vuosittain Paraguayssa, jonka väkiluku on 6,8 miljoonaa, tulee raskaaksi noin 600 tyttöä, jotka ovat alle 15-vuotiaita, ja että muissa alueen maissa lapsiraskauksien määrä on jopa kymmenen kertaa suurempi;

L.     ottaa huomioon, että tytön äiti pyysi tyttärensä raskauden vapaaehtoista keskeytystä tämän nuoren iän vuoksi ja tämän terveyteen ja elämään kohdistuvan suuren vaaran vuoksi; ottaa huomioon, että tytön äiti pidätettiin syytettynä huoltajan tehtävän laiminlyömisestä ja on siten pidätettynä; ottaa huomioon, että 7. toukokuuta 2015 tytön tilaa seuraamaan perustettiin eri alojen välinen asiantuntijapaneeli;

M.    ottaa huomioon, että Paraguayn rikoslaissa sallitaan nimenomaisesti raskauden keskeyttäminen naisen hengen pelastamiseen liittyvistä hoidollisista syistä; ottaa huomioon, että rikoslaissa säädetään, että terveydenhoitohenkilöstöön kuuluvaa ei poikkeuksellisesti rangaista, jos voidaan osoittaa, että raskauden keskeytys tehtiin raskauden tai synnytyksen takia vaarassa olevan naisen hengen pelastamiseksi;

N.     toteaa, että 19. toukokuuta 2015 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 87 prosenttia Paraguayn asukkaista vastustaa aborttia;

O.     ottaa huomioon, että EU:ssa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevien toimien määrittely ja täytäntöönpano kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan;

1.      tuomitsee lasten oikeuksien loukkaamisen kaikissa olosuhteissa;

2.      korostaa siksi, että on tärkeää varmistaa, että kaikki toteutetut toimet ovat lapsen edun mukaisia ja että niitä toteutettaessa noudatetaan kansainvälisiä yleissopimuksia ja kansallisia perustuslakeja, joilla naisten ja lasten oikeuksia suojellaan; korostaa tässä yhteydessä lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen ja Paraguayn perustuslain lasten suojelua koskevan 54 pykälän merkitystä;

3.      on erittäin huolissaan lapsiin kohdistuvien seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien tapausten ja lasten raskauksien suuresta lukumäärästä Latinalaisen Amerikan maissa; kehottaa Latinalaisen Amerikan maiden viranomaisia täyttämään velvoitteensa ja suojelemaan naisten ja lasten koskemattomuutta, arvokkuutta ja turvallisuutta varmistamalla, että naiset ja lapset saavat kaikkea mahdollista tietoa ja asianmukaista lääketieteellistä hoitoa ja palveluja, pyrkimällä luomaan yhteisiä erittäin korkeiden normien mukaisia säädöksiä sekä parantamalla hyväksikäyttötapausten rekisteröintiä;

4.      kehottaa viranomaisia toteuttamaan riippumattomia ja puolueettomia tutkimuksia raiskauksista ja naisiin ja lapsiin kohdistuvasta väkivallasta Latinanaisen Amerikan maissa ja erityisesti Argentiinassa, El Salvadorissa, Nicaraguassa, Boliviassa ja Paraguayssa, ja tuomaan syylliset oikeuden eteen; pitää myönteisenä Paraguayn kongressin jäsenten ehdotusta alaikäisen raiskauksesta annettavan vähimmäisvankeusrangaistuksen korottamisesta 10 vuodesta 30 vuoteen;

5.      pitää valitettavana, että tähän mennessä ei ole annettu riittävää psykologista tukea kyseiselle 10-vuotiaalle tytölle, ja korostaa, että on asetettava etusijalle henkisen ja lääketieteellisen tuen antaminen traumaattisen tapahtuman kokeneelle lapselle ja hänen perheenjäsenilleen;

6.      pitää myönteisenä, että tekoon syyllistynyt on vangittu, mutta korostaa, että on käsiteltävä myös lapselle jäänyt henkinen trauma; kehottaa siksi tarjoamaan asianmukaisia tukijärjestelmiä ja neuvontapalveluja;

7.      pitää myönteisenä, että on perustettu eri alojen asiantuntijoista koostuva paneeli, joka arvioi tytön tilannetta kattavasti ja varmistaa, että kaikkia hänen ihmisoikeuksiaan, erityisesti oikeutta elämään, terveyteen ja ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen, kunnioitetaan;

8.      vahvistaa tuomitsevansa kaikenlaisen naisten hyväksikäytön ja naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja erityisesti seksuaalisen väkivallan käytön osana perheväkivaltaa;

9.      kehottaa Paraguayn hallitusta ja alueen muita hallituksia perustamaan maanlaajuisia ohjelmia naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja sisällyttämään niihin tiedotuskampanjoita naisten ja tyttöjen oikeuksista ja toimimaan tässä yhdessä muun muassa poliisin ja oikeusviranomaisten, terveydenhuollon ja opetusalan laitosten kanssa;

10.    kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa luomaan hyvät käytänteet raiskausten sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjumiseksi kolmansissa maissa, jotta voidaan poistaa tämän ongelman perimmäiset syyt;

11.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille sekä Argentiinan, El Salvadorin, Nicaraguan, Bolivian ja Paraguayn hallituksille.

Päivitetty viimeksi: 10. kesäkuuta 2015Oikeudellinen huomautus