Procedură : 2015/2732(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0575/2015

Texte depuse :

RC-B8-0575/2015

Dezbateri :

OJ 11/06/2015 - 74

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0229

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 197kWORD 110k
10.6.2015
PE558.929v01-00}
PE558.931v01-00}
PE558.932v01-00}
PE558.933v01-00}
PE558.939v01-00} RC1
 
B8-0575/2015}
B8-0577/2015}
B8-0578/2015}
B8-0579/2015}
B8-0585/2015} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ECR (B8‑0575/2015)

PPE (B8‑0577/2015)

Verts/ALE (B8‑0578/2015)

ALDE (B8‑0579/2015)

S&D, EFDD (B8‑0585/2015)


referitoare la Siria: situația din Palmyra și cazul lui Mazen Darwish (2015/2732(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, David McAllister, György Hölvényi, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Seán Kelly, Andrej Plenković, Bogdan Andrzej Zdrojewski în numele Grupului PPE
Josef Weidenholzer, Arne Lietz, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Janusz Zemke, Jeppe Kofod, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Vincent Peillon, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Renato Soru, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Hans-Olaf Henkel, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko în numele Grupului ECR
Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Robert Rochefort, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Dita Charanzová, Antanas Guoga, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Philippe De Backer în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Karima Delli, Ernest Urtasun, Eva Joly, Bronis Ropė, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Siria: situația din Palmyra și cazul lui Mazen Darwish (2015/2732(RSP))  

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria, în special cea din 30 aprilie 2015(1),

–       având în vedere Comunicarea Comisiei Europene din 6 februarie 2015, referitoare la elemente privind o strategie regională a UE pentru Siria și Irak și pentru amenințarea reprezentată de SI/Da'esh,

–       având în vedere declarațiile și rapoartele Secretarului General al ONU și Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului cu privire la conflictul din Siria,

–       având în vedere rapoartele Comisiei internaționale independente de anchetă cu privire la Siria, înființată de Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului,

–       având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, adoptat la 17 iulie 1998, și în special articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (ix), care prevede că fapta de a lansa intenționat atacuri împotriva monumentele istorice constituie o crimă de război,

–       având în vedere Rezoluția sa din 28 aprilie 2015 referitoare la distrugerea bunurilor culturale de către SI/Da'esh,

–       având în vedere articolul 167 din TFUE, care prevede că „Uniunea și statele membre favorizează cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale care au competențe în domeniul culturii”,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind exportul bunurilor culturale,

–       având în vedere Rezoluția din octombrie 2012 a Consiliului privind crearea unei rețele informale a autorităților de aplicare a legii și a experților competenți în domeniul bunurilor culturale (UE CULTNET),

–       având în vedere Al doilea protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, din 1999,

–       având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, din 21 mai 2015, privind situația din Palmyra; având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, din 17 februarie 2012, prin care acesta condamnă arestarea lui Mazen Darwish și declarația locală a Uniunii Europene, din 3 aprilie 2012, privind menținerea în detenție fără punere sub acuzare a dlui Mazen Darwish și a altor șapte apărători ai drepturilor omului,

–       având în vedere Orientările Uniunii Europene cu privire la apărătorii drepturilor omului, adoptate în iunie 2004 și actualizate în 2008,

–       având în vedere Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 2222 (2015),

–       având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–       având în vedere articolul 135 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât peste 220 000 de persoane, majoritatea civili, și-au pierdut viața de la începutul conflictului în Siria în 2011; întrucât regimul Assad, SI/, al-Nusra și celelalte părți implicate în conflict au comis încălcări grave și repetate ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar; întrucât majoritatea covârșitoare a acestor infracțiuni au rămas până acum nepedepsite;

B.     întrucât numărul actelor de tortură, al arestărilor în masă și al actelor de distrugere la scară largă a zonelor populate a crescut dramatic în ultimele luni și întrucât un număr mare de sirieni sunt strămutați, unii dintre aceștia fiind chiar nevoiți să se îndepărteze de locul în care ar putea primi asistența umanitară necesară;

C.     întrucât de la capturarea orașului istoric sirian, SI/Da'esh a provocat moartea a cel puțin 400 de persoane în Palmyra, inclusiv femei și copii, iar conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, organizația a executat cel puțin 217 persoane și a arestat 600 de persoane, inclusiv femei și copii acuzați că au colaborat cu forțele regimului și au ascuns membri ai regimului în casele lor;

D.     întrucât capturarea orașului Palmyra fost urmată de atacuri aeriene distrugătoare din partea forțelor favorabile lui Assad, care au provocat moartea a peste doisprezece civili și au determinat pe mulți dintre locuitorii rămași să părăsească orașul;

E.     întrucât, după o nouă ofensivă în perioada aprilie-mai 2015, SI/Da'esh a capturat orașul Ramadi, în 17 mai, și Palmyra, în 21 mai, 50 % din teritoriul Siriei aflându-se sub controlul său; întrucât caracterul transnațional al așa-numitului Stat islamic, care deține resurse financiare semnificative și aproximativ 200 000 de luptători, potrivit unor surse, reprezintă o amenințare pentru întreaga regiune; întrucât se estimează că mii de străini, inclusiv cetățeni UE, luptă alături de aceste grupări armate; întrucât creșterea puterii SI/Da'esh a agravat criza umanitară, în special printr-o strămutare masivă a civililor;

F.     întrucât, la 5 iunie 2015, membrii Consiliului de Securitate al ONU și-au exprimat indignarea cu privire la intensificarea violențelor și la toate atacurile împotriva civililor din Siria și au condamnat atacurile teroriste comise de SI/, Frontul al-Nusra și alte grupări teroriste care operează în Siria;

G.     întrucât orașul Palmyra este situat între Damasc și partea de est a orașului Deir al-Zour și deține în vecinătatea sa zăcăminte petroliere și mine de fosfat importante; întrucât capturarea orașului Palmyra a coincis cu cucerirea de către SI/Da'esh a orașului Ramadi, din provincia irakiană Anbar, dar, de asemenea, a avut loc la scurt timp după pierderile teritoriale suferite de SI/Da'esh în jurul orașului Tikrit;

H.     amintind că acest oraș vechi de peste 2 000 de ani constituie un tezaur cultural clasificat drept patrimoniu mondial al UNESCO; întrucât, la 21 mai 2015, directoarea generală a UNESCO a solicitat încetarea imediată a ostilităților în Palmyra;

I.      întrucât Palmyra reprezintă un simbol al bogatului patrimoniu cultural al Siriei, aici aflându-se ruinele monumentale ale unui mare oraș care a fost unul dintre cele mai importante centre culturale din lumea antică; întrucât uciderile în masă și actele de distrugere a patrimoniului arheologic și cultural comise de SI/Da'esh au fost considerate, în anumite condiții, drept crime împotriva umanității și acte de „purificare culturală” și constituie o crimă de război în temeiul Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale; întrucât aceste atacuri sistematice împotriva patrimoniului cultural au fost descrise de directoarea generală a UNESCO, Irina Bokova, drept „purificare culturală”;

J.      întrucât SI/Da'esh atacă și distruge în mod sistematic patrimoniul cultural din Irak și Siria, aceasta fiind o tactică de război pentru a răspândi teroare și ură; întrucât, ca urmare a cuceririi orașului Palmyra de către SI/Da'esh, patrimoniul istoric al acestui oraș este în pericol să fie distrus;

K.     întrucât în strategia regională a UE pentru Siria și Irak, precum și pentru amenințarea SI/Da'esh, care a fost adoptată de Consiliul Afaceri Externe la 16 martie 2015, UE condamnă cu fermitate distrugerea deliberată a patrimoniului arheologic și cultural și precizează că aceste acțiuni ar putea constitui o crimă de război în temeiul Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI);

L.     întrucât UNESCO și alți parteneri au lansat un proiect referitor la protejarea patrimoniul sirian pentru o perioadă de trei ani, cu scopul de a asigura de urgență protecția patrimoniului cultural;

M.    întrucât comerțul ilicit cu bunuri culturale constituie, în prezent, ca importanță, cea de a treia formă ilicită de comerț după traficul cu droguri și cel cu arme, întrucât acest comerț ilicit este dominat de rețelele de crimă organizată și întrucât mecanismele actuale, naționale și internaționale, nu sunt dotate sau sprijinite în mod adecvat pentru soluționarea problemei; întrucât UE a luat toate măsurile necesare, în conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 2199 (2015), pentru a împiedica comerțul ilegal cu bunuri culturale;

N.     întrucât, de la începutul conflictului sirian în martie 2011, au avut loc încălcări grave, pe scară largă, ale drepturilor omului, în special în ceea ce privește vizarea în mod deliberat, detenția arbitrară și disparițiile în rândul jurnaliștilor independenți, apărătorilor drepturilor omului, lucrătorilor umanitari și personalului medical, care au făcut obiectul amenințărilor, violenței, detenției arbitrare și dispariției în Siria;

O.     întrucât Mazen Darwish, un jurnalist și activist sirian, președintele Centrului sirian pentru mass-media și libertatea de exprimare, precum și Hani Al-Zaitani și Hussain Ghrer, se află în detenție din 2012 pentru activitatea lor de apărare a libertății de exprimare; întrucât Mazen Darwish ar fi făcut obiectul unor acte grave de tortură și de rele tratamente și, la 6 mai 2015, acesta a fost dus într-un loc necunoscut; întrucât Mazen Darwish a obținut Premiul pentru libertatea presei al UNESCO pe 2015, precum și alte premii internaționale importante, cum ar fi Preis der lutherstädte - „Das unerschrockene Wort” pe 2015, premiul Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte pe 2013 și Premiul PEN-Pinter pe 2014; întrucât menținerea în detenție a lui Mazen Darwish, Hani Al-Zaitani și Hussain Ghrer constituie o dovadă în plus a caracterului represiv al regimului lui Bashar al-Assad în Siria;

P.     întrucât Rezoluția Adunării General a Națiunilor Unite 67/262 din 15 mai 2013 cere autorităților siriene să elibereze imediat toate persoanele deținute în mod arbitrar, inclusiv membrii Centrului sirian pentru mass-media și libertatea de exprimare;

Q.     întrucât Înaltul Comisar al Organizației Națiunilor Unite Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a îndemnat la 19 februarie 2015 autoritățile siriene să elibereze toate persoanele deținute pentru că și-au exprimat în mod pașnic opiniile, și în special Marzen Darwish;

R.     întrucât sute de apărători ai drepturilor omului au fost victime ale amenințărilor, violenței, arestărilor arbitrare și disparițiilor în Siria; întrucât aceste acte includ răpirea la 9 decembrie 2013 lui Razan Zeitouneh, avocat pentru drepturile omului și laureat al Premiului Saharov pentru 2011;

1.      condamnă cu fermitate abuzurile în materie de drepturile omului și încălcările grave, sistematice și larg răspândite ale dreptului umanitar internațional comise de regimul al-Assad, de teroriști aparținând grupării SI/Daesh și altor grupări jihadiste din Siria, precum și condamnările activiștilor politici, civili și din domeniul drepturilor omului, bloggerilor și jurnaliștilor; condamnă din nou cu fermitate actele de tortură, intensificarea bombardamentelor aleatorii și utilizarea bombardamentelor aeriene, inclusiv a butoaielor cu exploziv, ale guvernului sirian; își exprimă profunda simpatie față de victime; se declară profund șocat de incredibilul nivel de suferință umană și de pierderi de vieți omenești în conflictul din Siria și este extrem de preocupat de deteriorarea situației umanitare și de securitate din Siria;

2.      condamnă faptul că SI a ocupat Palmyra la 21 mai după un atac sângeros de nouă zile și regretă faptul că, de atunci, SI a executat cel puțin 217 persoane în oraș și în împrejurimi și a înmulțit abuzurile și atrocitățile în „califatul” pe care l-a autoproclamat în zonele pe care le controlează între Siria și Irak;

3.      își exprimă preocuparea cu privire la situația din situl Palmyra și a miilor de rezidenți din interiorul orașului Palmyra, precum și a persoanelor deplasate ca urmare a avansării grupării SI/Da’esh și a femeilor și copiilor din Palmyra și constată că modelul de acțiune al SI/Da’esh constă în răpirea, exploatarea și abuzarea femeilor și copiilor, inclusiv violuri, abuzuri sexuale, căsătorii forțate și recrutarea forțată a copiilor;

4.      încurajează Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant să pună la dispoziție toate resursele financiare și umane necesare pentru a acorda asistență refugiaților;

5.      salută angajamentul de a redubla eforturile colective pentru a învinge SI/Da’esh luat cu ocazia reuniunii ministeriale a coaliției internaționale împotriva SI/Da’esh de la Paris din 3 iunie; invită coaliția să-și intensifice eforturile pentru punerea în aplicare a unei strategii comune, multidimensionale și pe termen lung care să slăbească și în final să ducă la dispariția SI/Da’esh; subliniază necesitatea de a completa această strategie cu o cooperare consolidată cu toate statele regionale și actorii nestatali angajați în lupta împotriva SI/Da’esh;

6.      rămâne convins că nu poate exista o soluție efectivă a conflictului și nici o pace durabilă în Siria atât timp cât responsabilitatea pentru crimele comise de toate părțile angajate în conflict nu a fost stabilită;

7.      reamintește că o soluție durabilă la criza siriană nu poate fi decât o soluție politică incluzivă bazată pe Comunicatul de la Geneva din iunie 2012 și susținut de comunitatea internațională; invită trimisul special al ONU, Staffan de Mistura, să colaboreze cu toate părțile pentru o tranziție politică reală, care respectă aspirațiile legitime ale poporului sirian și permite acestuia determinarea independentă și democratică a propriului viitor;

8.      invită comunitatea internațională să-și intensifice eforturile pentru găsirea de soluții în vederea atenuării crizei și încetarea războiului din Siria și sprijină actorii angajați în lupta împotriva SI/Da’esh în Siria și în Irak, invită guvernele regionale să colaboreze în această luptă, dat fiind faptul că numai o cooperare strânsă în materie de securitate va permite restaurarea păcii și securității în regiune;

9.      invită comunitatea internațională să facă tot ce îi stă în putință pentru a proteja populația civilă și a salvgarda patrimoniul cultural unic din Palmyra și invită toate părțile să înceteze imediat ostilitățile în Palmyra și să asigure trecerea în siguranță a civililor care fug din calea violenței;

10.    solicită încetarea imediată a distrugerilor patrimoniului cultural din Siria și Irak, inclusiv a siturilor și obiectelor religioase; subliniază faptul că astfel de acte comise de SI/Da’esh sau alți indivizi, alte grupări, acțiuni sau entități nu pot fi tolerate și solicită, de asemenea, conservarea patrimoniului cultural al Irakului prin protejarea proprietăților și siturilor culturale și religioase, în conformitate cu dreptul umanitar internațional;

11.    îndeamnă UE și statele membre să lanseze campanii de conștientizare în scopul descurajării cumpărării și vânzării ilicite de bunuri culturale provenite din zonele de conflict;

12.    subliniază din nou înalta valoare a patrimoniului cultural al întregii umanități și consideră, prin urmare, că distrugerea acestuia ar trebui considerată o crimă de război intolerabilă;

13.    subliniază necesitatea unor eforturi comune ale comunității internaționale pentru a preveni comerțul ilegal cu proprietăți culturale și traficul ilicit cu obiectele culturale care contribuie la finanțarea SI/Da’esh;

14.    sprijină declarațiile Directoarei Generale a UNESCO, precum și toate măsurile excepționale luate de ONU sau UNESCO pentru protejarea Palmyrei sau a oricărui alt sit cultural sau istoric amenințat;

15.    solicită Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite să sesizeze Consiliul de Securitate în vederea redactării unei rezoluții pentru protejarea tuturor siturilor culturale amenințate de grupări teroriste și SI/Da’esh;

16.    solicită statelor membre și Uniunii Europene, în cooperare cu Organizația Națiunilor Unite, să ia măsuri concrete pentru protejarea siturilor culturale, istorice, religioase și arheologice amenințate din Palmyra și, în general din Orientul Mijlociu;

17.    salută și subliniază importanța deosebită a muncii depuse de organizațiile locale și internaționale ale societății civile în documentarea încălcărilor drepturilor omului, a probelor privind crimele de război, crimele împotriva umanității și alte încălcări; își exprimă admirația și solidaritatea cele mai profunde față de toți activiștii sirieni care continuă neîncetat să monitorizeze, documenteze și să raporteze cu privire la situația drepturilor omului în țara lor sfâșiată de război, cu riscul propriei vieți;

18.    este profund preocupat de degradarea în continuă spirală a situației umanitare și a drepturilor omului din Siria și subliniază că este necesar să se respecte libertatea de exprimare și libertatea apărătorilor drepturilor omului de a-și desfășura munca, în conformitate cu obligațiile internaționale asumate de Siria; reamintește dreptul tuturor la libertatea de opinie și de exprimare, care este un drept al omului fundamental; condamnă toate încălcările la adresa libertății presei și violențele ale căror victime sunt jurnaliștii din Siria;

19.    invită autoritățile siriene să-l elibereze imediat și necondiționat pe Mazen Darwish și să renunțe la toate acuzațiile împotriva acestuia și a tuturor persoanelor deținute, judecate și/sau condamnate pentru că și-au exercitat dreptul la libertatea de exprimare și asociere, precum și toți apărătorii drepturilor omului și activiștii pentru drepturi politice lipsiți în mod arbitrar de libertate din cauza activităților lor în domeniul drepturilor omului;

20.    îndeamnă autoritățile siriene să informeze imediat despre soarta celor trei bărbați, să dezvăluiască locul în care se află și să se asigure că sunt protejați împotriva torturii, relelor tratamente, că li se permite contactul imediat cu familiile și avocații lor și că li se asigură toată atenția medicală de care ar putea avea nevoie;

21.    îndeamnă statele membre să ratifice, ca o chestiune prioritară, Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate; invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să promoveze ratificarea universală și punerea în aplicare a acestui instrument fundamental al drepturilor omului și să sprijine activitatea Comitetului ONU pentru disparițiile forțate, stabilit în temeiul acestei Convenții;

22.     încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Națiunilor Unite, trimisului special al ONU și Ligii Arabe în Siria și tuturor părților implicate în conflictul din Siria.

 

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0187.

Ultima actualizare: 10 iunie 2015Notă juridică