Διαδικασία : 2015/3017(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-1409/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1409/2015

Συζήτηση :

PV 17/12/2015 - 3.2
CRE 17/12/2015 - 3.2

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0464

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 516kWORD 95k
16.12.2015
PE574.479v01-00}
PE574.480v01-00}
PE574.481v01-00}
PE574.484v01-00}
PE574.487v01-00}
PE574.489v01-00}
PE574.491v01-00} RC1
 
B8-1409/2015}
B8-1410/2015}
B8-1411/2015}
B8-1414/2015}
B8-1417/2015}
B8-1419/2015}
B8-1421/2015} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

EFDD (B8‑1409/2015)

Verts/ALE (B8‑1410/2015)

ALDE (B8‑1411/2015)

ECR (B8‑1414/2015)

PPE (B8‑1417/2015)

GUE/NGL (B8‑1419/2015)

S&D (B8‑1421/2015)


σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (2015/3017(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Miroslav Poche εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (2015/3017(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις Μαλδίβες, και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 16ης Σεπτεμβρίου 2004(1) και της 30ής Απριλίου 2015(2),

−  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής της ΕΕ για την παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών στη Δημοκρατία των Μαλδίβων, της 22ας Μαρτίου 2014,

−  έχοντας υπόψη την κοινή τοπική δήλωση της 30ής Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις απειλές προς την κοινωνία πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Μαλδίβες, που εκδόθηκε από την αντιπροσωπεία της ΕΕ σε συμφωνία με τις πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ και τις πρεσβείες της Νορβηγίας και της Ελβετίας στο Κολόμπο οι οποίες είναι διαπιστευμένες στις Μαλδίβες,

−  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου της αντιπροσωπείας του για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας σχετικά με τη σύλληψη του πρώην προέδρου Mohamed Nasheed στις Μαλδίβες, της 12ης Μαρτίου 2015, και την επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς τον υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας των Μαλδίβων, της 10ης Απριλίου 2015,

−  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), της 14ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την καταδίκη του πρώην προέδρου Mohamed Nasheed,

−  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ), της 5ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον πρόεδρο των Μαλδίβων,

−  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο οι Μαλδίβες είναι συμβαλλόμενο μέρος,

−  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Zeid Ra'ad Al Hussein, της 18ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τη δίκη του πρώην προέδρου Mohamed Nasheed,

−  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 33/2015 (Μαλδίβες) της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για τις αυθαίρετες κρατήσεις, της 4ης Σεπτεμβρίου 2015,

−  έχοντας υπόψη την τεκμηρίωση που σχετίζεται με την τελευταία καθολική περιοδική εξέταση ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με τις Μαλδίβες, της 6ης Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία για την εκλογή προέδρου το 2013, η οποία έφερε στην εξουσία τον Abdulla Yameen Abdul Gayoom, αμαυρώθηκε από παρατυπίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Μαρτίου 2015, ο Mohamed Nasheed, ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγείς πρόεδρος των Μαλδίβων, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 ετών με βάση πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, γεγονός το οποίο καταδίκασε η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για τις αυθαίρετες κρατήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίκη του αμαυρώθηκε από παρατυπίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρώην αξιωματούχοι, μεταξύ άλλων ο πρώην αντιπρόεδρος Ahmed Adeeb και οι πρώην υπουργοί Άμυνας Mohamed Nazim και Tholhath Ibrahim, έχουν επίσης συλληφθεί και κρατούνται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ανησυχίες για την ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη στις Μαλδίβες, η οποία με την πάροδο του χρόνου κάνει κατάχρηση των εξουσιών της και ενεργεί υπέρ του κυβερνώντος κόμματος και κατά των πολιτικών της αντιπολίτευσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση των Μαλδίβων κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 4 Νοεμβρίου 2015, την οποία ανακάλεσε έξι ημέρες αργότερα, και ότι, όπως φάνηκε, χρησιμοποίησε το μέτρο αυτό για να αποτρέψει μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση καταδικάστηκε ευρέως διότι ανέστειλε βασικά δικαιώματα των πολιτών και έδωσε στον στρατό και στην αστυνομία την εξουσία να κάνουν αυθαίρετα έρευνες και συλλήψεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2015, η αστυνομία των Μαλδίβων διέλυσε τους διαδηλωτές της αντιπολίτευσης κάνοντας χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού, και συνέλαβε περισσότερους από δέκα διαδηλωτές οι οποίοι ζητούσαν την αποφυλάκιση του πρώην προέδρου και άλλων πολιτικών αρχηγών που κρατούνται·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mahfooz Saeed, δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέλος της ομάδας νομικών του πρώην προέδρου Mohamed Nasheed, δέχτηκε επίθεση στις 4 Σεπτεμβρίου 2015·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μορατόριουμ για τη θανατική ποινή στις Μαλδίβες (περιλαμβανομένων καθυστερημένων δικαστικών αποφάσεων που έχουν επιβληθεί σε ανηλίκους) το οποίο είχε τεθεί σε εφαρμογή το 1953, ακυρώθηκε τον Απρίλιο του 2014·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοβούλιο έχει εγκρίνει νόμο βάσει του οποίου η έκκληση για περιοριστικά μέτρα και άλλες συναφείς κυρώσεις κατά της κυβέρνησης των Μαλδίβων θεωρείται προδοσία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ότι σύμφωνα με τη διακοινοβουλευτική ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των βουλευτών, οι Μαλδίβες είναι μία από τις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις παγκοσμίως όσον αφορά τις επιθέσεις κατά βουλευτών της αντιπολίτευσης, στην οποία οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης αποτελούν συστηματικά αντικείμενο εκφοβισμού, σύλληψης και φυλάκισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του δημοκρατικού πλουραλισμού, τελούν υπό διαρκώς αυξανόμενη απειλή, ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές συλλαμβάνονται και τους απαγγέλλονται κατηγορίες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης ανησυχίες για αυξανόμενη ένοπλη δράση φανατικών ισλαμιστών και για τον αριθμό ανδρών και γυναικών νεαρής ηλικίας που ριζοσπαστικοποιήθηκαν και εικάζεται ότι έχουν προσχωρήσει στο ΙΚΙΛ· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι οι Μαλδίβες έχουν αναλογικά τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που έχουν στρατολογηθεί από το ΙΚΙΛ από κάθε άλλη χώρα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ahmed Rilwan, δημοσιογράφος ο οποίος επέκρινε την κυβέρνηση και εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του 2014, παραμένει αγνοούμενος, ενώ πλέον υπάρχουν φόβοι ότι είναι νεκρός·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συμμορίες και ομάδες φανατικών ισλαμιστών – κατά τους ισχυρισμούς, σε συνεργασία με την αστυνομία – συχνά επιτίθενται σε ιδρύματα, οργανώσεις και άτομα που αποδοκιμάζουν τις κυβερνητικές ενέργειες ή κατηγορούνται ότι υποστηρίζουν την αθεΐα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κλίμα εκφοβισμού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες παρενοχλήσεις, απειλές και επιθέσεις, μεταξύ δε αυτών περιλαμβάνεται η προηγούμενη επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Μαλδίβων, την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο επέπληξε διότι υπέβαλε έκθεση στο πλαίσιο της καθολικής περιοδικής εξέτασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σταδιακή επιδείνωση των δημοκρατικών προτύπων και τις αυξανόμενες απολυταρχικές τάσεις στις Μαλδίβες, στοιχεία που δημιουργούν κλίμα φόβου και πολιτικής έντασης το οποίο ενδέχεται να υπονομεύσει κάθε επιτυχία που σημειώθηκε στη χώρα τα τελευταία χρόνια ως προς την εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

2.  καταδικάζει τις επιθέσεις κατά πολιτικών αντιπάλων· ζητεί από την κυβέρνηση των Μαλδίβων να προχωρήσει στην άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση του πρώην προέδρου των Μαλδίβων Mohamed Nasheed, του πρώην αντιπροέδρου Ahmed Adeeb και των πρώην υπουργών Άμυνας Tholhath Ibrahim και Mohamed Nazim, καθώς και του Sheikh Imran Abdulla, και άλλων πολιτικών κρατουμένων και να τους απαλλάξει από κάθε κατηγορία· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την επιδείνωση της υγείας του πρώην προέδρου·

3.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις σοβαρές παρατυπίες που σημειώθηκαν στη δίκη του πρώην προέδρου Mohamed Nasheed·

4.  καλεί την κυβέρνηση των Μαλδίβων να διασφαλίσει την πλήρη αμεροληψία της δικαιοσύνης και μεριμνήσει για την τήρηση της νομιμότητας και του δικαιώματος σε δίκαιη, αμερόληπτη και ανεξάρτητη δίκη· τονίζει ότι απαιτείται αποπολιτικοποίηση του δικαστικού συστήματος και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας·

5.  εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την έντονη ανησυχία του για την αποπομπή του Γενικού Εισαγγελέα και υπενθυμίζει στην κυβέρνηση ότι η γενική εισαγγελία είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που προβλέπεται από το σύνταγμα των Μαλδίβων και ότι ο γενικός εισαγγελέας πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί τη νόμιμη συνταγματική εντολή του χωρίς αυθαίρετες πολιτικές παρεμβάσεις ή εκφοβισμούς από άλλα σκέλη της κυβέρνησης·

6.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη διαρκή συρρίκνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με την κατάχρηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης από την εκτελεστική εξουσία των Μαλδίβων, και για τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης· υπενθυμίζει στη Δημοκρατία των Μαλδίβων τις διεθνείς δεσμεύσεις της στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών και των θεμελιωδών ελευθεριών·

7.  ζητεί τη θεσμοθέτηση γνήσιου διαλόγου μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων για το μέλλον του ευάλωτου αυτού νησιωτικού κράτους·

8.  καλεί την κυβέρνηση των Μαλδίβων να σέβεται και να υποστηρίζει πλήρως το δικαίωμα διαμαρτυρίας και το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι και να μην επιδιώκει την περιστολή των δικαιωμάτων αυτών· ζητεί επίσης από την κυβέρνηση των Μαλδίβων να θέσει τέλος στην ατιμωρησία των πολιτοφυλάκων που κάνουν χρήση βίας κατά ατόμων τα οποία πρεσβεύουν τη θρησκευτική ανοχή, ειρηνικών διαδηλωτών, μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών που έχουν επικριτική στάση· καλεί τις Μαλδίβες να σεβαστούν πλήρως τις διεθνείς τους υποχρεώσεις·

9.  καλεί την κυβέρνηση της χώρας να προστατεύει τα δικαιώματα των αγωνιζόμενων υπέρ της δημοκρατίας, των μετριοπαθών μουσουλμάνων, των υποστηρικτών του κοσμικού κράτους και όσων αντιμάχονται την προώθηση της ιδεολογίας του Ουαχαμπισμού-Σαλαφισμού στις Μαλδίβες και να διασφαλίσει το δικαίωμα συμμετοχής τους σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής στις Μαλδίβες·

10.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία των ΜΜΕ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας λειτουργικής δημοκρατίας· καλεί την κυβέρνηση και τις αρχές των Μαλδίβων να διασφαλίσουν την κατάλληλη προστασία των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν απειλές και επιθέσεις λόγω του νόμιμου έργου τους και, στο πλαίσιο αυτό, να επιτρέψει τη δέουσα διερεύνηση της εξαφάνισης του Ahmed Rilwan, της επίθεσης κατά του Mahfooz Saeed και των επιθέσεων και απειλών κατά δημοσιογράφων, μελών της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητων θεσμικών οργάνων·

11.  ζητεί επειγόντως την επαναφορά του μορατόριουμ για τη θανατική ποινή ενόψει της κατάργησής της και την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα προκειμένου να τεθεί τέλος στη χρήση της σωματικής ποινής·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκδώσουν πλήρεις προειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες προς τους τουρίστες που πρόκειται να επισκεφτούν τη χώρα· καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πολιτική κατάσταση στις Μαλδίβες·

13.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη, απέναντι στη συνεχιζόμενη υποχώρηση της δημοκρατίας και την επιδείνωση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες, να θεσπίσουν περιοριστικά μέτρα υπό μορφή στοχευμένων κυρώσεων για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων ορισμένων μελών της κυβέρνησης των Μαλδίβων και των βασικών υποστηρικτών τους στην επιχειρηματική κοινότητα των Μαλδίβων και να τους επιβάλει ταξιδιωτική απαγόρευση·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο των Μαλδίβων.

 

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2004)0017.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2015)0180.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Δεκεμβρίου 2015Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου