Postopek : 2015/3017(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-1409/2015

Predložena besedila :

RC-B8-1409/2015

Razprave :

PV 17/12/2015 - 3.2
CRE 17/12/2015 - 3.2

Glasovanja :

PV 17/12/2015 - 9.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0464

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 350kWORD 90k
16.12.2015
PE574.479v01-00}
PE574.480v01-00}
PE574.481v01-00}
PE574.484v01-00}
PE574.487v01-00}
PE574.489v01-00}
PE574.491v01-00} RC1
 
B8-1409/2015}
B8-1410/2015}
B8-1411/2015}
B8-1414/2015}
B8-1417/2015}
B8-1419/2015}
B8-1421/2015} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

EFDD (B8-1409/2015)

Verts/ALE (B8-1410/2015)

ALDE (B8-1411/2015)

ECR (B8-1414/2015)

PPE (B8-1417/2015)

GUE/NGL (B8-1419/2015)

S&D (B8-1421/2015)


o razmerah na Maldivih (2015/3017(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Miroslav Poche v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Raffaele Fitto v imenu skupine ECR
Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) v imenu skupine GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Maldivih (2015/3017(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Maldivih, zlasti tistih z dne 16. septembra 2004(1) in 30. aprila 2015(2),

−  ob upoštevanju končnega poročila misije EU za opazovanje volitev z dne 22. marca 2014 o parlamentarnih volitvah v Republiki Maldivi,

−  ob upoštevanju skupne lokalne izjave o grožnjah civilni družbi in ogrožanju človekovih pravic na Maldivih, ki jo je 30. septembra 2014 podala delegacija EU v dogovoru z veleposlaništvi držav članic EU, Norveške ter Švice v Colombu, akreditiranih pri Maldivih,

−  ob upoštevanju izjave predsednice delegacije Parlamenta za odnose z državami južne Azije z dne 12. marca 2015 o aretaciji nekdanjega predsednika Mohameda Našida na Maldivih ter pisma predsednika Odbora za zunanje zadeve ministru za zunanje zadeve Republike Maldivi,

−  ob upoštevanju izjave predstavnice za stike z javnostmi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 14. marca 2015 o obsodbi nekdanjega predsednika Maldivov Mohameda Našida,

−  ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice podpredsednice Evropske komisije/visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 5. novembra 2015 o izrednih razmerah, ki jih je razglasil predsednik Maldivov,

−  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki so ga podpisali tudi Maldivi,

−  ob upoštevanju izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice Zejda Raada Al Huseina z dne 18. marca 2015 o sojenju nekdanjemu predsedniku Mohamedu Našidu;

−  ob upoštevanju mnenja št. 33/2015 (Maldivi) delovne skupine OZN o samovoljnem pridržanju z dne 4. septembra 2015,

−  ob upoštevanju dokumentacije v zvezi z zadnjim splošnim rednim pregledom v Svetu OZN za človekove pravice o Maldivih z dne 6. maja 2015,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker so predsedniške volitve leta 2013, s katerimi je prišel na oblast Abdula Jamin Abdul Gajum, zaznamovale nepravilnosti;

B.  ker je bil 13. marca 2015 Mohamed Našid, prvi demokratično izvoljeni predsednik Maldivov, obsojen na 13 let zapora iz političnih razlogov in ker je to dejanje obsodila delovna skupina OZN o samovoljnem pridržanju; ker so to sojenje zaznamovale nepravilnosti; ker so bili aretirani tudi nekateri drugi nekdanji uradniki in jim je bila vzeta prostost, med drugim podpredsedniku Ahmedu Adibu in obrambnima ministroma Mohamedu Nazimu in Tolatu Ibrahimu;

C.  ker so bili izraženi pomisleki v zvezi z zelo politiziranim maldivijskim sodstvom, ki je leta zlorabljalo svoja pooblastila in delovalo v prid stranke na oblasti in proti opozicijskim politikom;

D.  ker je maldivijska vlada 4. novembra 2015 razglasila izredne razmere in jih nato po šestih dneh preklicala, s čimer naj bi domnevno želela preprečiti množične protivladne proteste, in ker je s tem dejanjem vlada sprožila vsesplošno obsojanje, saj je ukinila temeljne državljanske pravice, vojski in policiji pa podelila pooblastila za samovoljne preiskave in aretacije;

E.  ker je 27. in 28. novembra 2015 policija na Maldivih z uporabo solzivca in poprovih razpršilcev razgnala opozicijske protestnike in aretirala več kot ducat ljudi, ki so zahtevali izpustitev nekdanjega predsednika in drugih zaprtih političnih voditeljev;

F.  ker je bil 4. septembra 2015 izveden napad na Mafuza Saida, zagovornika človekovih pravic in člana skupine odvetnikov nekdanjega predsednika Mohameda Našida;

G.  ker je bil leta 1953 na Maldivih sprejet moratorij za smrtno kazen (vključno z odloženimi sodbami, izrečenimi mladoletnikom), aprila 2014 pa je bil razveljavljen;

H.  ker je parlament sprejel zakonodajo, po kateri je pozivanje k omejevalnim ukrepom in drugim podobnim kaznim proti vladi na Maldivih in njenim članom kaznivo dejanje izdajstva;

I.  ker je odbor za človekove pravice poslancev Medparlamentarne unije Maldive opredelil kot eno najslabših držav na svetu zaradi napadov na opozicijske poslance in politike, ki se jih redno ustrahuje, aretira in se jim odvzema prostost; ker so svoboda izražanja (vključno s svobodo medijev), svoboda združevanja ter demokratični pluralizem čedalje bolj ogroženi, saj je bilo več sto protivladnih protestnikov aretiranih in obtoženih;

J.  ker je bila izražena skrb tudi zaradi naraščajoče radikalne islamistične militantnosti in številnih mladih radikaliziranih moških in žensk, ki naj bi se pridružili ISIS; ker se domneva, da imajo Maldivi glede na število prebivalcev med vsemi državami največ rekrutov, ki se pridružujejo ISIS;

K.  ker je avgusta 2014 „izginil“ novinar Ahmed Rilvan, kritičen do vlade, ki je še vedno pogrešan, obstaja pa bojazen, da je mrtev;

L.  ker tolpe in radikalne islamistične skupine, domnevno v sodelovanju s policijo, pogosto napadajo institucije, organizacije in posameznike, ki so kritični do delovanja vlade ali so obtoženi, da spodbujajo ateizem, in ker to ustvarja ozračje ustrahovanja;

M.  ker so čedalje pogostejši nadlegovanje organizacij civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic ter grožnje in napadi nanje, vključno na nekdanji maldivijski odbor za človekove pravice, ki ga je vrhovno sodišče kritiziralo, češ da je Svetu OZN za človekove pravice predložil poročilo v okviru splošnega rednega pregleda;

1.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi postopnega slabšanja demokratičnih standardov in naraščajočih avtoritarnih teženj na Maldivih, ki ustvarjajo ozračje strahu in politične napetosti, to pa bi lahko ogrozilo napredek, ki ga je ta država dosegla v zadnjih letih pri uveljavljanju človekovih pravic, demokracije in pravne države;

2.  obžaluje zatiranje političnih nasprotnikov; poziva maldivijsko vlado, naj nemudoma brezpogojno izpusti na prostost nekdanjega predsednika Mohameda Našida, nekdanjega podpredsednika Ahmeda Adiba ter nekdanja obrambna ministra Tolata Ibrahima in Mohameda Nazima, skupaj s šejkom Imranom Abdulo in drugimi političnimi zaporniki, in jih oprosti vseh obtožb; je zaskrbljen tudi zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja nekdanjega predsednika;

3.  znova izraža veliko nezadovoljstvo zaradi hudih nepravilnosti pri sojenju nekdanjemu predsedniku Mohamedu Našidu;

4.  poziva maldivijsko vlado, naj zagotovi popolno nepristranskost sodstva ter naj spoštuje načelo dolžnega pravnega ravnanja in pravico do poštenega, nepristranskega in neodvisnega sojenja; poudarja, da je treba depolitizirati državne sodne in varnostne službe;

5.  v zvezi s tem izraža resno zaskrbljenost zaradi odstavitve generalnega državnega tožilca ter vlado opominja, da je urad generalnega državnega tožilca po maldivijski ustavi neodvisen ustavni organ ter da je treba generalnemu državnemu tožilcu omogočiti, da opravlja svoj zakoniti ustavni mandat brez samovoljnega političnega vmešavanja ali ustrahovanja s strani katere koli druge veje oblasti;

6.  je globoko zaskrbljen zaradi nenehnega spodjedanja človekovih pravic na Maldivih, vključno s tem, da izvršna veja oblasti zlorablja izredne razmere, ter zaradi nevarnosti, da se bo stanje še poslabšalo; želi spomniti Republiko Maldivi na njene mednarodne zaveze v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic, vključno s pravicami otrok in temeljnimi svoboščinami;

7.  poziva k vzpostavitvi pravega dialoga med vsemi političnimi strankami o prihodnosti te ranljive otoške države;

8.  poziva maldivijsko vlado, naj spoštuje in v celoti podpre pravico do protesta in pravico do svobode izražanja, zbiranja in združevanja ter naj teh pravic ne poskuša omejiti; maldivijsko vlado poziva tudi, naj odpravi prakso nekaznovanja nasilnežev, ki so obračunavali z osebami, ki spodbujajo versko strpnost, mirnimi protestniki, kritičnimi mediji in civilno družbo; poziva Maldive, naj v celoti spoštujejo svoje mednarodne obveznosti;

9.  poziva maldivijsko vlado, naj zaščiti pravice zagovornikov demokracije, zmernih muslimanov, podpornikov laičnosti in nasprotnikov širjenja vahabitske/salafistične ideologije na Maldivih ter naj jim zagotovi pravico do udeležbe na vseh področjih javnega življenja na Maldivih;

10.  opozarja, da je svoboda medijev temelj delujoče demokracije; poziva maldivijsko vlado in oblasti, naj zagotovijo ustrezno zaščito novinarjev in zagovornikov človekovih pravic, ki so tarča groženj in napadov zaradi svojega legitimnega dela, ter naj v zvezi s tem omogoči pravo preiskavo izginotja Ahmeda Rilvana, napada na Mahfuza Saida ter napadov in groženj zoper novinarje, pripadnike civilne družbe in neodvisne institucije;

11.  poziva k nujni ponovni uvedbi moratorija na smrtno kazen z namenom njene odprave ter k reviziji kazenskega zakonika z namenom, da se odpravi telesno kaznovanje;

12.  poziva Komisijo in države članice, naj izdajo izčrpna opozorila o stanju na področju človekovih pravic na Maldivih za turiste, ki načrtujejo obisk te države; poziva tudi Evropsko službo za zunanje delovanje, naj pozorno spremlja stanje na področju človekovih pravic in politične razmere na Maldivih;

13.  poziva EU in njene države članice, naj glede na demokratično nazadovanje in poslabšanje stanja na področju človekovih pravic na Maldivih uvedejo omejevalne ukrepe v obliki usmerjenih sankcij, kot je zamrznitev premoženja v tujini in prepoved potovanja za nekatere člane maldivijske vlade in njihove najvplivnejše podpornike v maldivijski poslovni skupnosti;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, državam članicam ter vladi in parlamentu Maldivov.

(1)

Sprejeta besedila, P6_TA(2004)0017.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0180.

Zadnja posodobitev: 16. december 2015Pravno obvestilo