Διαδικασία : 2017/2608(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0191/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0191/2017

Συζήτηση :

PV 16/03/2017 - 3.1
CRE 16/03/2017 - 3.1

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2017 - 6.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0086

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 512kWORD 56k
15.3.2017
PE598.544v01-00}
PE598.547v01-00}
PE598.553v01-00}
PE598.557v01-00} RC1
 
B8-0191/2017}
B8-0194/2017}
B8-0200/2017}
B8-0224/2017} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-0191/2017)

S&D (B8-0194/2017)

ALDE (B8-0200/2017)

PPE (B8-0224/2017)


σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, την περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire και άλλες περιπτώσεις περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης (2017/2608(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Λευτέρης Χριστοφόρου, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Victor Boştinaru, Soraya Post, Arne Lietz εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
Mario Borghezio

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, την περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire και άλλες περιπτώσεις περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης (2017/2608(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της τοπικής αντιπροσωπείας της ΕΕ της 30ής Ιουνίου 2016 σχετικά με την τοπική διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της τοπικής αντιπροσωπείας της ΕΕ της 12ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τη βία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της τοπικής αντιπροσωπείας της ΕΕ της 9ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την απαγωγή του Itai Dzamara,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στον Τύπο της Επιτροπής της Ζιμπάμπουε για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τις δημόσιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και τη συμπεριφορά της αστυνομίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2016/220/ΚΕΠΠΑ της 15ης Φεβρουαρίου 2016 που παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα κατά της Ζιμπάμπουε έως τις 20 Φεβρουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου, εξ ονόματος της ΕΕ, της 19ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την επανεξέταση των σχέσεων ΕΕ-Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Πολιτική Συμφωνία που υπεγράφη το 2008 από τα τρία κυριότερα πολιτικά κόμματα, δηλαδή το ZANU PF, το MDC-T και το MDC,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 23ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη Ζιμπάμπουε και την εκτελεστική απόφαση 2012/124/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2012, για την εφαρμογή της απόφασης 2011/101/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά της Ζιμπάμπουε(2),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών του Ιουνίου 1981, τον οποίο έχει κυρώσει η Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Ζιμπάμπουε υποφέρει εδώ και πολλά χρόνια εξαιτίας του αυταρχικού καθεστώτος υπό την ηγεσία του Προέδρου Mugabe, που διατηρεί την εξουσία του μέσω διαφθοράς, βίας, εκλογών που βρίθουν παρατυπιών και ενός βίαιου μηχανισμού ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Ζιμπάμπουε δεν έχει βιώσει πραγματική ελευθερία εδώ και δεκαετίες και πολλοί κάτοικοι ηλικίας κάτω των τριάντα ετών έχουν ζήσει μόνο σε συνθήκες φτώχειας και βίαιης καταστολής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανεξάρτητο κίνημα #ThisFlag στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ιδρύθηκε από τον Evan Mawarire, πάστορα και υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το Χαράρε, αποτέλεσε καταλύτη για τη δυσαρέσκεια των πολιτών σε σχέση με το καθεστώς του Mugabe εν μέσω των διαμαρτυριών του προηγούμενου έτους κατά της αδράνειας της κυβέρνησης έναντι της διαφθοράς, της ατιμωρησίας και της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πάστορας Mawarire έχει καλέσει την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα της καταρρέουσας οικονομίας και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα #ThisFlag έλαβε στήριξη από εκκλησίες και από τη μεσαία τάξη, η οποία μέχρι τότε απείχε κατά κανόνα από τις πολιτικές διαμαρτυρίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πάστορας Evan Mawarire είχε ήδη συλληφθεί με την κατηγορία της υποκίνησης δημόσιας βίας και αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 2016, και στη συνέχεια εγκατέλειψε τη Ζιμπάμπουε τον ίδιο μήνα φοβούμενος για την ασφάλεια τη δική του και της οικογένειάς του·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Φεβρουαρίου 2017 ο πάστορας Evan Mawarire συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Χαράρε, κατά την επιστροφή του στη Ζιμπάμπουε· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρχικά του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «υπονόμευση συνταγματικής κυβέρνησης», σύμφωνα με το άρθρο 22 του κώδικα ποινικής δικονομίας, αδίκημα που επισύρει ποινή κάθειρξης έως 20 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Φεβρουαρίου του απαγγέλθηκε ακόμη μία κατηγορία, αυτή της προσβολής της σημαίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου περί σημαίας της Ζιμπάμπουε· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πάστορας Mawarire αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μετά από εννέα ημέρες κράτησης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Επιτροπή της Ζιμπάμπουε για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε, σε δημόσια δήλωση, την έντονη ανησυχία της για τη βαναυσότητα και τη βίαιη συμπεριφορά της αστυνομίας, αναφέροντας ότι παραβιάστηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματα των διαδηλωτών, και κάλεσε τις αρχές της Ζιμπάμπουε να διεξαγάγουν έρευνα και να οδηγήσουν τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Itai Dzamara, δημοσιογράφος και πολιτικός ακτιβιστής, απήχθη στις 9 Μαρτίου 2015 από πέντε άνδρες αγνώστων στοιχείων σε ένα κουρείο στο Χαράρε· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την κυβέρνηση να διενεργήσει έρευνα για τον Dzamara και να ενημερώνει το Δικαστήριο ανά δεκαπενθήμερο έως ότου αυτός εντοπιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τύχη του κ. Dzamara παραμένει άγνωστη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Promise Mkwananzi, ηγέτης του κοινωνικού κινήματος #Tajamuka, το οποίο συνδέεται με την απεργία του Ιουλίου, είχε συλληφθεί με την κατηγορία της υποκίνησης δημόσιας βίας πριν από το κάλεσμα στη γενική απεργία «shutdown 3.0», η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου 2016, και αποφυλακίστηκε με την καταβολή εγγύησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια άλλη ακτιβίστρια του #Tajamuka, η κ. Linda Masarira, που είχε συλληφθεί τον Μάιο του 2015 και είχε αφεθεί ελεύθερη χωρίς εγγύηση, συνελήφθη ξανά κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιουλίου 2016·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του καθεστώτος της Ζιμπάμπουε ανανεώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2017 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τον Πρόεδρο Mugabe, την Grace Mugabe και τις αμυντικές βιομηχανίες της Ζιμπάμπουε· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπάργκο όπλων θα παραμείνει σε ισχύ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει άρει τους περιορισμούς για 78 άτομα και οκτώ οντότητες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζιμπάμπουε είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας του Κοτονού, το άρθρο 9 της οποίας ορίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 234 εκατομμύρια EUR που έλαβε το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα (ΕΕΠ) της Ζιμπάμπουε για την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, θα διατεθούν σε τρεις βασικούς τομείς, και συγκεκριμένα στην υγεία, στην οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται στη γεωργία και στη διακυβέρνηση και την οικοδόμηση θεσμών·

1.  εκφράζει τη λύπη του για τη σύλληψη του πάστορα Evan Mawarire· τονίζει ότι η απελευθέρωσή του με εγγύηση δεν αρκεί και ότι οι πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες εναντίον του πρέπει να αποσυρθούν εντελώς·

2.  ζητεί από τις αρχές της Ζιμπάμπουε να διασφαλίσουν ότι δεν γίνεται κατάχρηση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης για την στοχοποίηση, την παρενόχληση ή τον εκφοβισμό υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι ο πάστορας Evan Mawarire·

3.  πιστεύει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης είναι ουσιώδη στοιχεία οποιασδήποτε δημοκρατίας· τονίζει ότι η έκφραση γνώμης με μη βίαιο τρόπο είναι συνταγματικό δικαίωμα όλων των πολιτών της Ζιμπάμπουε και υπενθυμίζει στις αρχές την υποχρέωση που έχουν να προστατεύουν τα δικαιώματα όλων των πολιτών·

4.  προβληματίζεται έντονα από τις αναφορές οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κάνουν λόγο για πολιτική βία, καθώς και για περιορισμούς και εκφοβισμό υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μετά τις τελευταίες εκλογές και την έγκριση του νέου Συντάγματος το 2013, μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου και ειδικότερα προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης της κατάστασης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.  καλεί τις αρχές της Ζιμπάμπουε να εντοπίσουν τα ίχνη του κ. Dzamara και να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι για την απαγωγή του θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης· σημειώνει ότι η έκφραση γνώμης με μη βίαιο τρόπο είναι συνταγματικό δικαίωμα όλων των πολιτών της Ζιμπάμπουε και ότι η προστασία των δικαιωμάτων όλων των πολιτών αποτελεί υποχρέωση των αρχών·

6.  εκφράζει επίσης ανησυχία για την περίπτωση της κ. Linda Masarira, η οποία καταδικάστηκε με την κατηγορία της δημόσιας βίας στο πλαίσιο της εθνικής απεργίας που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2016· καλεί την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών της χώρας, μεταξύ άλλων το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση τα καθήκοντά της όσον αφορά τον σεβασμό, την τήρηση και τη μη υπονόμευση του Συντάγματος, και ότι πρέπει να υπηρετεί όλους τους πολίτες της Ζιμπάμπουε, με αμεροληψία και χωρίς εξαιρέσεις·

7.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Χαράρε να συνεχίσει να προσφέρει τη βοήθειά της στη Ζιμπάμπουε με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για αποστολή της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών·

8.  τονίζει εκ νέου ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσει η ΕΕ πολιτικό διάλογο με τις αρχές της Ζιμπάμπουε στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού, ώστε να επιβεβαιώσει τη δέσμευση της ΕΕ για τη στήριξη του τοπικού πληθυσμού·

9.  επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται στη Ζιμπάμπουε για το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα απορροφάται αποτελεσματικά από τους συναφείς τομείς και καλεί την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να επιτρέψει στην Επιτροπή απρόσκοπτη πρόσβαση σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και να γίνει πιο δεκτική ως προς την τεχνική αρωγή για έργα και προγράμματα που έχουν συμφωνηθεί από κοινού·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην ΕΥΕΔ, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ζιμπάμπουε, στις κυβερνήσεις της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής και στην Αφρικανική Ένωση.

 

(1)

ΕΕ L 40 της 17.2.2016, σ. 11.

(2)

ΕΕ L 54 της 28.2.2012, σ. 20.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου