Postup : 2017/2608(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0191/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0191/2017

Rozpravy :

PV 16/03/2017 - 3.1
CRE 16/03/2017 - 3.1

Hlasovanie :

PV 16/03/2017 - 6.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0086

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 358kWORD 49k
15.3.2017
PE598.544v01-00}
PE598.547v01-00}
PE598.553v01-00}
PE598.557v01-00} RC1
 
B8-0191/2017}
B8-0194/2017}
B8-0200/2017}
B8-0224/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

ECR (B8-0191/2017)

S&D (B8-0194/2017)

ALDE (B8-0200/2017)

PPE (B8-0224/2017)


o Zimbabwe: prípad pastora Evana Mawarireho a iné prípady obmedzovania slobody prejavu (2017/2608(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok v mene poslaneckého klubu PPE
Victor Boştinaru, Soraya Post, Arne Lietz v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil v mene skupiny ECR
Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD
Mario Borghezio

Uznesenie Európskeho parlamentu o Zimbabwe: prípad pastora Evana Mawarireho a iné prípady obmedzovania slobody prejavu (2017/2608(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Zimbabwe,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ o miestnej správe z 30. júna 2016,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ o násilí z 12. júla 2016,

–  so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie EÚ o únose Itaia Dzamaru z 9. marca 2017,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie zimbabwianskej Komisie pre ľudské práva o verejných protestoch a počínaní polície,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/220 z 15. februára 2016, ktorým sa predlžuje platnosť reštriktívnych opatrení EÚ voči Zimbabwe do 20. februára 2017(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene EÚ z 19. februára 2014 o preskúmaní vzťahov medzi EÚ a Zimbabwe,

–  so zreteľom na všeobecnú politickú dohodu, ktorú v roku 2008 podpísali tri hlavné politické strany, a to ZANU PF, MDC-T a MDC,

–  so zreteľom na závery Rady Európskej únie z 23. júla 2012 o Zimbabwe a na vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/124/SZBP z 27. februára 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/101/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe(2),

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981, ktorú Zimbabwe ratifikovalo,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z decembra 1948,

–  so zreteľom na ústavu Zimbabwe,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zimbabwiansky ľud trpí dlhé roky pod vládou autoritárskeho režimu prezidenta Mugabeho, ktorý si udržuje moc prostredníctvom korupcie, násilia, volieb vyznačujúcich sa nezrovnalosťami a brutálneho bezpečnostného aparátu; keďže zimbabwiansky ľud už desaťročia nezažil skutočnú slobodu a mnohí ľudia vo veku do 30 rokov preto poznajú len život v chudobe a s násilnými represiami;

B.  keďže nezávislé hnutie #ThisFlag, ktoré je aktívne v sociálnych médiách a ktoré založil Evan Mawarire, pastor a obhajca ľudských práv pôsobiaci v Harare, vystupňovalo frustráciu občanov z Mugabeho režimu počas minuloročných protestov proti nečinnosti vlády, pokiaľ ide o boj proti korupcii, beztrestnosti a chudobe; keďže pastor Mawarire vyzval vládu, aby riešila problém upadajúcej ekonomiky a rešpektovala ľudské práva; keďže hnutie #ThisFlag sa opiera o podporu cirkví a strednej triedy, ktoré sa doposiaľ snažili vyhýbať sa pouličnej politike;

C.  keďže pastor Evan Mawarire už bol zatknutý na základe obvinení z podnecovania na páchanie násilia na verejnosti, v júli 2016 bol prepustený a následne v ten istý mesiac opustil Zimbabwe zo strachu o svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojej rodiny;

D.  keďže 1. februára 2017 bol pastor Evan Mawarire pri svojom návrate do Zimbabwe uväznený na letisku v Harare; keďže spočiatku bol obvinený z „rozvracania ústavnej vlády“ podľa oddielu 22 trestného poriadku, čo je trestný čin, ktorý sa trestá odňatím slobody až na 20 rokov; keďže 2. februára pribudlo ďalšie obvinenie z hanobenia štátnej vlajky podľa oddielu 6 zákona o zimbabwianskej štátnej vlajke; keďže pastor Mawarire bol prepustený iba na kauciu po tom, ako strávil deväť dní vo vyšetrovacej väzbe;

E.  keďže zimbabwianska Komisia pre ľudské práva vyjadrila vo verejnom vyhlásení hlboké znepokojenie nad brutalitou a násilným zásahom polície, pričom uviedla, že boli porušené základné práva demonštrantov, a vyzvala zimbabwianske orgány, aby záležitosť vyšetrili a páchateľov postavili pred súd;

F.  keďže 9. marca 2015 piati neznámi muži uniesli z holičstva v Harare novinára a politického aktivistu Itaia Dzamaru; keďže Najvyšší súd nariadil vláde, aby začala pátranie po Dzamarovi a aby súd každé dva týždne informovala o pokroku, až kým sa nezistí, kde sa nachádza; keďže osud Itaia Dzamaru je stále neznámy;

G.  keďže Promise Mkwananzi, líder sociálneho hnutia #Tajamuka, ktoré sa spája s júlovým štrajkom, bol pred výzvou na „štrajk 3.0“ naplánovaný na 31. august 2016 zatknutý a obvinený z podnecovania verejného násilia a prepustený na kauciu; keďže ďalšia aktivistka hnutia #Tajamuka Linda Masarirová, ktorá už v minulosti bola zatknutá v máji 2015 a následne prepustená na kauciu, bola opäť zatknutá počas protestov v júli 2016;

H.  keďže vo februári 2017 bola predĺžená platnosť reštriktívnych opatrení EÚ voči zimbabwianskemu režimu, a to až do 20. februára 2018; keďže na prezidenta Mugabeho, Grace Mugabeovú a spoločnosť Zimbabwe Defence Industries sa naďalej vzťahuje zmrazenie aktív a zákaz cestovania; keďže v platnosti zostáva i zbrojné embargo; keďže EÚ zrušila obmedzenia uvalené na 78 osôb a 8 subjektov;

I.  keďže Zimbabwe je signatárom Dohody z Cotonou, v ktorej článku 9 sa stanovuje, že rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd je nevyhnutným prvkom spolupráce medzi AKT a EÚ;

J.  keďže suma vo výške 234 miliónov EUR vyčlenená na národný indikatívny program (NIP) pre Zimbabwe na obdobie 2014 – 2020 v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu má byť určená na tri hlavné oblasti, a to zdravotníctvo, hospodársky rozvoj založený na poľnohospodárstve a správu a budovanie inštitúcií;

1.  vyjadruje hlboký nesúhlas so zatknutím pastora Evana Mawarireho; zdôrazňuje, že jeho prepustenie na kauciu nie je dostatočné a že je nevyhnutné úplne stiahnuť politicky motivované obvinenia proti nemu;

2.  vyzýva zimbabwianske orgány, aby zaistili, aby sa systém trestného súdnictva nezneužíval na cielené útoky proti obhajcom ľudských práv, ako je pastor Evan Mawarire, na ich obťažovanie či zastrašovanie;

3.  vyjadruje presvedčenie, že sloboda zhromažďovania a združovania a sloboda prejavu sú základnými prvkami každej demokracie; zdôrazňuje, že vyjadrenie názoru nenásilným spôsobom je ústavným právom všetkých občanov Zimbabwe, a upozorňuje orgány na ich povinnosť chrániť práva všetkých občanov;

4.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv o politickom násilí, ako aj reštriktívnych opatreniach voči obhajcom ľudských práv a ich zastrašovaní; vyjadruje poľutovanie nad tým, že od posledných volieb a prijatia novej ústavy v roku 2013 bol dosiahnutý len nepatrný pokrok, pokiaľ ide o zásadu právneho štátu, a najmä smerovanie k reforme situácie v oblasti ľudských práv;

5.  vyzýva zimbabwianske orgány, aby zistili, kde sa nachádza Itai Dzamara, a zabezpečili, aby boli osoby zodpovedné za jeho únos postavené pred súd; poznamenáva, že vyjadrenie názoru nenásilným spôsobom je ústavným právom všetkých občanov Zimbabwe a že je povinnosťou orgánov chrániť práva všetkých občanov;

6.  vyjadruje tiež znepokojenie nad prípadom Lindy Masarirovej, ktorá bola odsúdená na základe obvinení z verejného násilia počas národného štrajku 6. júla 2016; vyzýva zimbabwiansku vládu, aby prejavila zdržanlivosť a rešpektovala ľudské práva všetkých občanov Zimbabwe vrátane práva na slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania; pripomína vláde jej povinnosť rešpektovať, dodržiavať, a nie podkopávať ústavu a nestranne a bez výnimky slúžiť všetkým obyvateľom Zimbabwe;

7.  vyzýva delegáciu EÚ v Harare, aby naďalej poskytovala pomoc Zimbabwe v záujme zlepšenia situácie v oblasti ľudských práv a aby preskúmala možnosti uľahčenia volebnej pozorovateľskej misie EÚ;

8.  opäť zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ začala politický dialóg so zimbabwianskymi orgánmi v rámci Dohody z Cotonou, čím by potvrdila odhodlanie EÚ podporovať miestne obyvateľstvo;

9.  trvá na tom, že EÚ musí zabezpečiť, aby finančné prostriedky vyčlenené pre Zimbabwe na jeho národný indikatívny program skutočne smerovali do príslušných oblastí, a vyzýva zimbabwiansku vládu, aby umožnila Komisii neobmedzený prístup k projektom financovaným z prostriedkov EÚ a posilnila svoju otvorenosť voči technickej pomoci pre spoločne dohodnuté projekty a programy;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ESVČ, vláde a parlamentu Zimbabwe, vládam Juhoafrického rozvojového spoločenstva a Africkej únii.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 40, 17.2.2016, s. 11.

(2)

Ú. v. EÚ L 54, 28.2.2012, s. 20.

Posledná úprava: 16. marca 2017Právne oznámenie