Postopek : 2017/2608(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0191/2017

Predložena besedila :

RC-B8-0191/2017

Razprave :

PV 16/03/2017 - 3.1
CRE 16/03/2017 - 3.1

Glasovanja :

PV 16/03/2017 - 6.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0086

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 348kWORD 52k
15.3.2017
PE598.544v01-00}
PE598.547v01-00}
PE598.553v01-00}
PE598.557v01-00} RC1
 
B8-0191/2017}
B8-0194/2017}
B8-0200/2017}
B8-0227/2017} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8-0191/2017)

S&D (B8-0194/2017)

ALDE (B8-0200/2017)

PPE (B8-0227/2017)


o Zimbabveju, primer pastorja Evana Mawarireja in drugi primeri omejevanja svobode izražanja (2017/2068(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok v imenu skupine PPE
Victor Boştinaru, Soraya Post, Arne Lietz v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil v imenu skupine ECR
Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD
Mario Borghezio

Resolucija Evropskega parlamenta o Zimbabveju, primer pastorja Evana Mawarireja in drugi primeri omejevanja svobode izražanja (2017/2068(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Zimbabveju,

–  ob upoštevanju lokalne izjave EU o nasilju z dne 30. junija 2016,

–  ob upoštevanju lokalne izjave EU o nasilju z dne 12. julija 2016,

–  ob upoštevanju skupne lokalne izjave EU o ugrabitvi Itaija Dzamare z dne 9. marca 2017,

–  ob upoštevanju sporočila za javnost zimbabvejske komisije za človekove pravice o javnih protestih in ravnanju policije,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2016/220 z dne 15. februarja 2016 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Zimbabveju do 20. februarja 2017(1),

–  ob upoštevanju izjave visoke predstavnice v imenu EU o pregledu odnosov med EU in Zimbabvejem z dne 19. februarja 2014,

–  ob upoštevanju splošnega političnega dogovora, ki so ga leta 2008 podpisale tri najpomembnejše politične stranke: ZANU PF, MDC-T in MDC,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta Evropske unije z dne 23. julija 2012 o Zimbabveju in Izvedbenega sklepa Sveta 2012/124/CFSP z dne 27. februarja 2012 o spremembah Sklepa 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju(2),

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981, ki jo je Zimbabve ratificiral;

–  ob upoštevanju smernic EU o spodbujanju in zaščiti svobode veroizpovedi ali prepričanja,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije OZN o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju zimbabvejske ustave,

–  ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker prebivalci Zimbabveja že več let trpijo pod avtoritarnim režimom predsednika Mugabeja, ki se ohranja na oblasti s korupcijo, nasiljem, volitvami, zaznamovanimi z nepravilnostmi, in krutim varnostnim aparatom; ker prebivalci Zimbabveja že desetletja niso doživeli resnične svobode, mnogi med njimi, mlajši od trideset let, pa poznajo zgolj življenje v revščini in nasilnem zatiranju;

B.  ker je gibanje neodvisnih socialnih medijev #ThisFlag, ki ga je ustanovil pastor in zagovornik človekovih pravic iz Harareja Evan Mawarire, med lanskoletnimi protesti proti neukrepanje vlade zoper korupcijo, nekaznovanje in revščino spodbudilo nezadovoljstvo državljanov z Mugabejevem režimom; ker je pastor Mawarire vlado pozval, naj se posveti neuspešnemu gospodarstvu in spoštuje človekove pravice; ker gibanje #ThisFlag uživa podporo cerkva in srednjega razreda, ki se do sedaj niso vpletali v ulično politiko;

C.  ker je bil pastor Evan Mawarire julija 2016 že aretiran in obtožen hujskanja k javnemu nasilju, nato pa je bil izpuščen in je še istega meseca zapustil Zimbabve, saj se je zbal za svojo varnost in varnost svoje družine;

D.  ker je bil pastor Evan Mawarire po vrnitvi v Zimbabve 1. februarja 2017 aretiran na letališču v Harareju; ker je bil najprej obtožen kaznivega dejanja spodkopavanja ustavne vlade, za katerega je v skladu z 22. členom zakona o kazenskem postopku predvidena zaporna kazen do 20 let; ker je bila 2. februarja dodana še obtožba žaljenja zastave v skladu s členom 6 zakona o zimbabvejski zastavi; ker je bil pastor Mawarire po devetih dneh v priporu izpuščen proti plačilu varščine;

E.  ker je zimbabvejska komisija za človekove pravice v sporočilu za javnost izrazila globoko zaskrbljenost zaradi brutalnega in nasilnega ravnanja policije in je navedla, da so bile kršene temeljne pravice protestnikov, zimbabvejske oblasti pa je pozvala k preiskavi in privedbi storilcev pred sodišče;

F.  ker je novinarja in aktivista Itaija Dzamaro 9. marca 2015 v brivnici v Harareju ugrabilo pet neznancev; ker je višje sodišče vladi ukazalo, naj ga poišče, in o napredku vsak drugi teden poroča sodišču, dokler ga ne najde; ker usoda Itaija Dzamare ostaja negotova;

G.  ker je bil Promise Mkwananzi, vodja socialnega gibanja #Tajamuka, povezanega z julijsko vsedržavno stavko, pred pozivom k tretji vsesplošni stavki, napovedani za 31. avgust 2016, aretiran in obtožen spodbujanja k javnemu nasilju in je bil proti plačilu varščine izpuščen; ker je bila med protestom julija 2016 aretirana še ena aktivistka gibanja #Tajamuka, Linda Masarira, ki je bila pred tem aretirana že maja 2015 in je bila izpuščena brez varščine;

H.  ker so bili februarja 2017 omejevalni ukrepi EU zoper Zimbabve podaljšani do 20. februarja 2018; ker bodo zamrznitev sredstev in prepovedi potovanja še naprej veljali za predsednika Mugabeja, Grace Mugabe in podjetje Zimbabwe Defence Industries; ker embargo na orožje še vedno velja; ker je EU odpravila omejitve za 78 ljudi in 8 pravnih oseb;

I.  ker je Zimbabve podpisnik Sporazuma iz Cotonouja, ki v členu 9 določa, da je spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin bistven element sodelovanja AKP-EU;

J.  ker je bilo v okviru 11. evropskega razvojnega sklada za nacionalni okvirni program za Zimbabve za obdobje 2014–2020 dodeljenih 234 milijonov EUR, namenjenih predvsem trem osrednjim sektorjem, in sicer zdravstvu, gospodarskemu razvoju na osnovi kmetijstva ter upravljanju in krepitvi institucij;

1.  obžaluje aretacijo pastorja Evana Mawarireja; poudarja, da izpustitev proti plačilu varščine ne zadostuje in da je treba popolnoma umakniti politično motivirane obtožbe zoper njega;

2.  poziva zimbabvejske oblasti, naj zagotovijo, da se kazenskopravni sistem ne bi zlorabljal za napadanje, nadlegovanje ali ustrahovanje zagovornikov človekovih pravic, kot je pastor Evan Mawarire;

3.  je prepričan, da je svoboda zbiranja, združevanja in izražanja bistveni element demokracije; poudarja, da je nenasilno izražanje mnenja ustavna pravica vseh državljanov Zimbabveja in oblasti ponovno opozarja na njihovo dolžnost, da zaščitijo pravice vseh državljanov;

4.  je zelo zaskrbljen zaradi poročanja organizacij za človekove pravice o političnem nasilju ter zaradi omejevanja in ustrahovanja zagovornikov človekovih pravic; obžaluje, da je bil – kar zadeva pravno državo – od zadnjih volitev in od sprejetja nove ustave leta 2013 dosežen le majhen napredek, zlasti v smeri reforme na področju človekovih pravic;

5.  poziva zimbabvejske oblasti, naj ugotovijo, kje se nahaja Itai Dzamara in zagotovijo, da bodo osebe, ki so odgovorne za njegovo ugrabitev, privedene pred sodišče; poudarja, da je nenasilno izražanje mnenja ustavna pravica vseh državljanov Zimbabveja in da so oblasti dolžne zaščititi pravice vseh državljanov;

6.  je tudi zaskrbljen zaradi primera Linde Masarire, ki je bila obtožena javnega nasilja, do katerega je prišlo med vsedržavno stavko 6. julija 2016, in obsojena; poziva zimbabvejsko vlado, naj pokaže zmernost in spoštuje človekove pravice vseh prebivalcev Zimbabveja, vključno s pravico do svobode govora in svobode združevanja; želi opozoriti vlado, da je odgovorna za to, da ustavo spoštuje, upošteva in je ne spodkopava ter da nepristransko služi vsem prebivalcem Zimbabveja brez izjeme;

7.  poziva delegacijo EU v Harareju, naj Zimbabveju še naprej nudi pomoč pri izboljšanju razmer na področju človekovih pravic ter naj preuči možnosti za olajšanje misije EU za opazovanje volitev;

8.  znova poudarja, kako pomembno je, da EU v okviru Sporazuma iz Cotonouja začne politični dialog z zimbabvejskimi oblastmi in tako potrdi svojo zavezanost podpori za lokalno prebivalstvo;

9.  vztraja, naj EU zagotovi, da bodo sredstva, ki so dodeljena Zimbabveju za nacionalni okvirni program, v sektorjih, ki jih ta program zajema, učinkovito porabljena, in poziva zimbabvejsko vlado, naj Komisiji omogoči neoviran dostop do projektov, ki jih financira EU, in naj bo bolj odprta za tehnično pomoč pri skupno dogovorjenih projektih in programih;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, vladi in parlamentu Zimbabveja, vladam držav Južnoafriške razvojne skupnosti in Afriške unije.

 

(1)

UL L 40, 17.2.2016, str. 11.

(2)

UL L 54, 28.2.2012, str. 20.

Zadnja posodobitev: 16. marec 2017Pravno obvestilo