Postopek : 2017/2681(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0361/2017

Predložena besedila :

RC-B8-0361/2017

Razprave :

PV 18/05/2017 - 9.1
CRE 18/05/2017 - 9.1

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0218

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 348kWORD 54k
17.5.2017
PE605.459v01-00}
PE605.462v01-00}
PE605.464v01-00}
PE605.465v01-00}
PE605.467v01-00}
PE605.471v01-00} RC1
 
B8-0361/2017}
B8-0363/2017}
B8-0365/2017}
B8-0366/2017}
B8-0368/2017}
B8-0372/2017} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8-0361/2017)

Verts/ALE (B8-0363/2017)

S&D (B8-0365/2017)

GUE/NGL (B8-0366/2017)

PPE (B8-0368/2017)

ALDE (B8-0372/2017)


o Zambiji, zlasti primer Hakainda Hichileme (2017/2681(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness, Giovanni La Via v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Arne Gericke v imenu skupine ECR
Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat v imenu skupine ALDE
Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) v imenu skupine GUE/NGL
Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD
Barbara Kappel

Resolucija Evropskega parlamenta o Zambiji, zlasti primer Hakainda Hichileme (2017/2681(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Zambiji,

–  ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje z dne 16. aprila 2017 o političnih napetostih v Zambiji,

–  ob upoštevanju poročila misije EU za opazovanje volitev o volitvah leta 2016 v Zambiji,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju zambijske ustave,

–  ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je Zambija dolgoleten primer demokracije s 25-letnim rekordom mirnega prehoda; ker so na žalost priprave na volitve leta 2016 zaznamovali nasilni spopadi med privrženci obeh vodilnih strank, Patriotske fronte in Združene stranke za narodni razvoj (stranka UPND, opozicijska stranka);

B.  ker je bil 11. maja 2017 že en mesec zaprt Hakainde Hichilema, vodja stranke UPND, ki so ga 11. aprila skupaj z njegovimi petimi zaposlenimi aretirali močno oboroženi policisti v hišni raciji;

C.  ker je bil Hichilema obtožen ogrožanja življenja predsednika, saj naj bi 9. aprila oviral predsedniško spremstvo vozil v kraju Mongu, in je bil takoj obtožen izdaje, za kar se v Zambiji ne more položiti varščina, ter nespoštovanja zakonskih dolžnosti, nespoštovanja zakonitih ukazov in uporabe žaljivega jezika; ker je vse te navedbe zavrnil;

D.  ker je Zambija sicer dejansko odpravila smrtno kazen, saj je bila v tej državi zadnja usmrtitev opravljena leta 1997, a je najvišja kazen za izdajo še vedno smrtna kazen;

E.  ker so Hichilemovi odvetniki navedli, da je primer neutemeljen, in zahtevali, naj prvostopenjsko sodišče v Lusaki umakne obtožbo; ker je sodišče potrdilo obtožbo z obrazložitvijo, da je za izdajo pristojno samo vrhovno sodišče;

F.  ker je Hichilema trenutno v centralnem zaporu v Lusaki, kjer je dostop do zasebnih medijev, odvetnikov, zagovornikov in prijateljev omejen; ker Hichilema in njegovi odvetniki poročajo o ponižujočem ravnanju v priporu;

G.  ker stranka UPND meni, da so obtožbe politično motivirane, in ker je Hichilemova aretacija sprožila val protestov, nasilnih spopadov in naraščajočo politično napetost v državi;

H.  ker so organizacije za človekove pravice pozvale zambijske državne organe, naj prekličejo obtožbo, saj trdijo, da je bila zasnovana za nadlegovanje in ustrahovanje Hichileme in za odvračanje od opravljanja njegovega političnega dela; ker je predsednik Lungu 14. aprila 2017 izjavil, da se ne bo vmešaval v Hichilemovo zadevo;

I.  ker je katoliška škofovska konferenca Zambije kritizirala brutalno aretacijo glavnega opozicijskega voditelja v državi in grajala uporabo nacionalne policije, da bi domnevno preprečili organizacijo in splošno delovanje politične opozicije;

J.  ker je po predsedniških volitvah, ki so potekale avgusta 2016 in v katerih je predsednik Lungu s tesno večino premagal Hichilemo, stranka UPND izpodbijala zakonitost volilnih rezultatov in neodvisnost sodstva, vendar je bila pritožba zavrnjena brez zaslišanja na sodišču;

K.  ker je bila Hichilemi 18. aprila 2017 obtožnici dodana še izdaja, kot tudi petim članom stranke UPND, ki naj bi med 5. in 8. aprilom domnevno poskušali strmoglaviti vlado;

L.  ker je misija EU za opazovanje volitev 13. novembra 2017 objavila svoje končno poročilo, v katerem je navedla, da so bile splošne volitve leta 2016 pripravljene v veliki meri strokovno, vendar sta obe glavni politični stranki dajali izjave, ki so zaostrile napetosti med kampanjo, kar je povzročilo številne resne primere nasilja;

M.  ker sta EU in Združene države Amerike izrazile zaskrbljenost zaradi zaprtja opozicijskega voditelja in pozvale k mirnemu dialogu med vlado in stranko UPND, da se ublažijo napetosti, ki so se pojavile med stranema;

N.  ker je 20. aprila 2017 zambijski predsednik zagrozil z uvedbo izrednega stanja po nizu požigov trgovin in policijskih postaj, ki so bili pripisani stranki UNPD; ker bo to še zaostrilo sedanje napetosti, prednost pa bi morali dati politični rešitvi;

O.  ker Hichilemova zadeva poteka v okviru povečane politične napetosti po lanskih spornih volitvah; ker so opazovalci za človekove pravice poročali o zatiranju političnih aktivistov in opozicijskih strank, prekomerni uporabili sile za razganjanje mirnih protestov in pritiskih na medije in neodvisne novinarje;

P.  ker je vlada izrazila pripravljenost za začetek dialoga, pod pogojem, da vse opozicijske stranke priznajo izid volitev iz leta 2016;

Q.  ker je Zambija podpisnica Sporazuma iz Cotonouja, katerega člen 9 določa, da se pogodbenice zavežejo spodbujanju in varovanju vseh temeljnih svoboščin in človekovih pravic, vključno s političnimi pravicami;

R.  ker je zambijska vlada 27. marca 2017 začela javna posvetovanja o članstvu te države v Mednarodnem kazenskem sodišču;

1.  izraža zaskrbljenost zaradi aretacije in pridržanja Hakainda Hichileme in vztraja, da je treba vedno zagotoviti poštenost, skrbnost in preglednost pri uporabi prava in na vseh stopnjah sodnega postopka; je zaskrbljen zaradi poročil o političnih motivih v zvezi z obtožbami, in zato opozarja zambijsko vlado, da je dolžna zagotavljati temeljne pravice, načelo pravne države, vključno z dostopom do sodnega varstva in pravico do poštenega sojenja, kot so opredeljene v Afriški listini in drugih mednarodnih ter regionalnih instrumentih o človekovih pravicah;

2.  je globoko zaskrbljen zaradi poročil o vse večjem omejevanju svobode izražanja in združevanja; poziva vlado, naj nadaljuje svoja prizadevanja, da bi obnovili popolno medijsko svobodo; vztraja, da je vlada odgovorna, da prepreči poglabljanje sedanjih političnih napetosti, ter za spoštovanje, zaščito in uveljavljanje državljanskih in političnih pravic svojih državljanov;

3.  poziva zambijske organe, naj opravijo hitro, nepristransko in temeljito preiskavo domnevnega grdega ravnanja s Hichilemo med pridržanjem, in storilce privedejo pred sodišče;

4.  spodbuja vse politične deležnike, naj v skladu z mednarodnimi normami in standardi izkoristijo ustavna in pravna sredstva za reševanje vseh sporov ali razhajanj, ki se nanašajo na rezultate volitev, ter si po najboljših močeh prizadevajo za ohranitev miru in varnost civilne družbe;

5.  poziva EU, naj še naprej budno spremlja splošno stanje v Zambiji in uporabi vsa razpoložljiva politična sredstva, tudi dialog na najvišji ravni, da se ohranijo pogoji za načelo pravne države in demokracije, odprt politični prostor, neodvisne institucije in spoštovanje človekovih pravic;

6.  odločno spodbuja zambijsko vlado, naj upošteva končna priporočila misije EU za opazovanje volitev iz leta 2016, s posebnim poudarkom na odpravi omejitev svobode združevanja v zakonu o javnem redu, da se zagotovi svoboda in neodvisnost medijev ter sprejmejo vsi ustrezni ukrepi za preprečitev političnega nasilja;

7.  vztraja, da nujno potrebujemo miren in konstruktiven dialog med Patriotsko fronto in stranko UPND, da bi se ponovno vzpostavila politično zaupanje in stabilnost; poudarja odgovornost obeh strani, da se vzdržita spodbujanja in podpiranja nasilja ter ustvarita spodbudno okolje za odprto demokratično razpravo; glede tega pozdravlja prizadevanja in posredniško vlogo mednarodnih in regionalnih partnerjev ter tudi poziv Komisije Združenih narodov za človekove pravice k dialogu za rešitev političnega nasilja;

8.  podpira pobudo katoliške škofovske konference Zambija in drugih skupin civilne družbe in poziva k miroljubnemu dialogu med sprtima stranema;

9.  ponovno odločno nasprotuje uporabi smrtne kazni v vseh primerih in vseh okoliščinah; pozdravlja, da v državi vse od leta 1997 ni bila izvedena smrtna kazen; poziva Zambijo, naj ratificira drugi izbirni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, da bi odpravila smrtno kazen;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, sopredsednikoma skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, komisiji Afriške unije, vseafriškemu parlamentu, vladi Zambije in generalnemu sekretarju Združenih narodov.

 

 

 

Zadnja posodobitev: 17. maj 2017Pravno obvestilo