Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-0082/2009

Předložené texty :

O-0082/2009 (B7-0205/2009)

Rozpravy :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
23. červenec 2009
O-0082/09,
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou podle článku 115 jednacího řádu pokládají Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Kyriacos Triantaphyllidesza skupinu GUE/NGL Komisi

 Předmět: Litevský zákon na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací
 Odpověď 

Litevský parlament schválil minulé úterý novelu zákona na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací, a to v den oslav 220. výročí dobytí Bastily, kdy si připomínáme takové hodnoty, jako je osvícenství, svoboda projevu a právo usilovat o štěstí. Tento zákon − jehož předchozí verzi prezident Litvy vetoval − byl schválen litevským parlamentem dne 14. července 2009, v den, kdy se po volbách do Evropského parlamentu konalo jeho ustavující zasedání.

Jde o zákon, jehož cílem je zabránit zveřejňování „informací, které propagují homosexuální vztahy“ a které „jsou v rozporu s rodinnými hodnotami“, pokud by tyto informace byly dostupné nezletilým osobám. Dále jsou předloženy návrhy na novelizaci trestního a správního zákona, které by měly být prodiskutovány a schváleny v září a které by patrně vedly ke kriminalizaci osob „propagujících homosexualitu“, jež by bylo možno stíhat prostřednictvím zatýkání, odsuzování k veřejně prospěšným pracím či pokutám až do výše 1 500 EUR.

Nepovažuje Komise takový zákon za neslučitelný s Evropskou úmluvou o lidských právech, s Chartou základních práv EU, článkem 6 Smlouvy o EU a článkem 13 Smlouvy o ES, tj. se základními hodnotami, na nichž EU spočívá? Co hodlá Komise udělat pro to, aby Litva dostála svým povinnostem vyplývajícím z evropského a mezinárodního práva?

Vyžádala si Komise informace tom, na jaký typ materiálů se tento zákon vztahuje? Spadají do jeho působnosti i knihy, umělecká díla, tisk, propagace, hudba a veřejná představení, jako například divadelní? Nevedla by u autorů, vydavatelů a novinářů neurčitost této definice k autocenzuře s cílem vyhnout se riziku trestů, o nichž se právě jedná? Neznamenalo by uplatňování takovéhoto zákona neoprávněný zásah státu a jeho orgánů do vymezení hranic a povahy veřejné sféry, což je samo o sobě v rozporu se svobodou a pluralitou společnosti?

Je Komise připravena uplatnit v případě potřeby postup stanovený v článku 7 Smlouvy o EU?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 9. září 2009Právní upozornění