Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0141/2010

Ingivna texter :

O-0141/2010 (B7-0559/2010)

Debatter :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Omröstningar :

OJ 11/11/2010 - 60

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
7 oktober 2010
O-0141/2010/ändr.1
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Esther Herranz García, Albert Deß, Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Georgios Papastamkos, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Frances Silvestris, Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Peter Jahr, Maria do Céu Patrão Neves, för PPE-gruppen
James Nicholson, för ECR-gruppen
Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll, Iratxe García Pérez, för S&D-gruppen

 Angående: Krisen i EU:s djurhållningssektor
 Svar 

Lönsamheten för ett stort antal djurinnehavare är allvarligt hotad på grund av den senaste tidens kraftiga prisökningar på spannmål inom EU, vilket framför allt beror på oförutsägbara, extrema klimatförhållanden men även spekulation. De globala spannmålspriserna har stigit till den högsta nivån på två år. Sektorer såsom grisköttsproduktionen är särskilt utsatta, med foderkostnader på upp till 60 procent av den totala produktionskostnaden. Volatiliteten på spannmålsmarknaden riskerar att orsaka omfattande störningar inom samtliga djurhållningssektorer, och detta under en tid då dessa sektorer måste följa alltmer stränga bestämmelser gällande livsmedelssäkerhet, miljö och djurhållning.

Kommissionen har meddelat att den kommer att sälja av de offentliga spannmålslagren under de kommande veckorna. Vilka andra åtgärder planerar kommissionen att vidta för att underlätta för dessa sektorer att hantera den nuvarande situationen? Tänker kommissionen införa förbättrade marknadsåtgärder för att hantera prisvolatiliteten?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 25 oktober 2010Rättsligt meddelande