Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
18. toukokuuta 2011
O-000128/2011
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Lara Comi, Richard Seeber, Thomas Ulmer, PPE-ryhmän puolesta
Mitro Repo, S&D-ryhmän puolesta
Jürgen Creutzmann, ALDE-ryhmän puolesta
Heide Rühle, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malcolm Harbour, ECR-ryhmän puolesta

 Aihe: ETA-Sveitsi: Sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvistä esteistä annetun päätöslauselman (2009/2176(INI)) seuranta

Euroopan parlamentti hyväksyi 7. syyskuuta 2010 päätöslauselman aiheesta "ETA–Sveitsi: Sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet (P7_TA(2010)0300). Se esitti komissiolle useita kehotuksia parantaa EU:n ja Sveitsin yhteistyötä sisämarkkina-asioissa.

1. Millaisiin toimiin komissio on ryhtynyt ratkaistakseen sellaisiin tukitoimenpiteisiin liittyvät ongelmat, jotka vaikeuttavat EU:n pk-yritysten mahdollisuuksia tarjota palveluita Sveitsissä, ja vakuuttaakseen Sveitsin viranomaiset siitä, että niiden on kumottava säännökset, joilla velvoitetaan rajatylittäviä palveluja tarjoavat yritykset antamaan takuun taloudellisista toimintaedellytyksistään?

2. Millaisiin toimiin komissio on ryhtynyt jatkaakseen kaavailtuja neuvottelujaan Zürich-Klotenin lentoaseman liikenteen tilasta?

3. Millä tavoin komissio aikoo päästä sopimukseen Sveitsin viranomaisten kanssa direktiivin 2005/36/EY täytäntöönpanosta, kun otetaan huomioon, että kyseessä on erittäin herkkä aihe etenkin siltä osin kuin se koskee eräiden Itä-Euroopan jäsenvaltioiden myöntämiä ammattipätevyyksiä?

4. Millaista edistystä on saavutettu sellaisten sisämarkkinasääntöjen kehittämisessä, joiden avulla voidaan paremmin tarjota molempien osapuolten taloudellisille toimijoille avoimempi ja ennustettavampi toimintaympäristö?

5. Millaista edistystä on saavutettu sellaisten horisontaalisten ratkaisujen löytämisessä, jotka liittyvät tiettyihin institutionaalisiin ongelmiin, kuten päätöksentekojärjestelmän avoimuuden puute, sekakomiteoiden riittämätön tiedonvaihto sekä tehoton riitojenratkaisumenettely?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2011Oikeudellinen huomautus