Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
10. tammikuuta 2012
O-000002/2012
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Lara Comi, PPE-ryhmän puolesta
Evelyne Gebhardt, Mitro Repo, S&D-ryhmän puolesta
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, ALDE-ryhmän puolesta
Heide Rühle, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Matteo Salvini

 Aihe: ETA-Sveitsi – Sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvistä esteistä annetun päätöslauselman (2009/2176/(INI)) seuranta

Euroopan parlamentti hyväksyi 7. syyskuuta 2010 päätöslauselman aiheesta "ETA–Sveitsi: Sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet" (P7_TA(2010)0300). Se esitti komissiolle useita kehotuksia parantaa EU:n ja Sveitsin yhteistyötä sisämarkkina-asioissa.

1. Millaisiin toimiin komissio on ryhtynyt ratkaistakseen sellaisiin tukitoimenpiteisiin liittyvät ongelmat, jotka vaikeuttavat EU:n pk-yritysten mahdollisuuksia tarjota palveluita Sveitsissä, ja vakuuttaakseen Sveitsin viranomaiset siitä, että niiden on kumottava määräykset, joilla velvoitetaan rajatylittäviä palveluja tarjoavat yritykset antamaan takuun taloudellisista toimintaedellytyksistään?

2. Päätöslauselmassaan parlamentti ilmaisee olevansa huolestunut tilanteesta Zürich-Klotenin lentoasemalla, jolla Sveitsin viranomaiset ovat kieltäneet saksalaisia ja itävaltalaisia takseja ottamasta matkustajia kyytiin. Parlamentti epäilee vahvasti, onko tämä tilanne yhdenmukainen vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen kanssa ja on sen vuoksi kehottanut komissiota tekemään asiasta perinpohjaisen selvityksen. Voiko komissio antaa parlamentille uusimmat tiedot tästä nimenomaisesta tilanteesta ja siitä, millainen on sen yleinen linjaus tällaisiin rajoituksiin?

3. Millaista edistystä on saavutettu sellaisten sisämarkkinasääntöjen kehittämisessä, joiden avulla voidaan paremmin tarjota molempien osapuolten taloudellisille toimijoille avoimempi ja ennustettavampi toimintaympäristö?

4. Millaista edistystä on saavutettu sellaisten monialaisten ratkaisujen löytämisessä, jotka liittyvät tiettyihin institutionaalisiin ongelmiin, kuten päätöksentekojärjestelmän avoimuuden puute, sekakomiteoiden riittämätön tiedonvaihto sekä tehoton riitojenratkaisumenettely?

5. Millaisessa vaiheessa ovat neuvottelut, jotka koskevat Euroopan unionin ja Sveitsin suhteita tulevaisuudessa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2012Oikeudellinen huomautus