Interpelacje
18 czerwca 2013
O-000070/2013
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Licia Ronzulli, Joseph Daul, Giovanni La Via, Salvatore Iacolino, Carlo Fidanza, Salvatore Tatarella, Georgios Koumoutsakos, Amalia Sartori, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxela, Verónica Lope Fontagné, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Cancian, Paul Rübig, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sergio Berlato, Clemente Mastella, Jean Roatta, Crescenzio Rivellini, Fabrizio Bertot, David Casa, Roberta Metsola, Paolo Bartolozzi, Raffaele Baldassarre, Aldo Patriciello, Iva Zanicchi, Antonello Antinoro, Marco Scurria, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jarosław Leszek Wałęsa, Axel Voss, Konstantinos Poupakis, Ioannis A. Tsoukalas, Gino Trematerra, Anja Weisgerber, Cristiana Muscardini, Oreste Rossi, Sabine Verheyen, Erminia Mazzoni, Dominique Riquet, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Franck Proust

 Przedmiot: Depenalizacja przestępstwa zniesławienia

Wciąż zbyt wiele państw członkowskich Unii Europejskiej przyjmuje zbyt sztywne i restrykcyjne przepisy odnoszące się do przestępstwa zniesławienia. Na przykład we Francji przewidziano karę więzienia w przypadku, gdy osoba zniesławiona należy do określonej kategorii ustanowionej przez prawo, co powoduje wyjątkowo poważną dyskryminację i tworzy nierówną ochronę dobrego imienia obywateli. Podobnie w Niemczech przewiduje się kary pozbawienia wolności do pięciu lat, a w Hiszpanii do dwóch lat. W ostatnich miesiącach we Włoszech dwaj redaktorzy naczelni zostali skazani na kary pozbawienia wolności, gdyż uznano ich winnych przestępstwa zniesławienia lub niedopatrzenia. I tak dnia 26 września 2012 r. wobec redaktora Alessandro Sallustiego orzeczono karę 14 miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie, natomiast dnia 23 maja 2013 r. redaktor Giorgio Mulè został skazany na 8 miesięcy więzienia, bez warunkowego zawieszenia kary, za przestępstwo niedopatrzenia, podobnie jak dziennikarze Andrea Marcenaro i Riccardo Arena skazani na rok pozbawienia wolności. Dnia 29 maja br. przedstawicielka OBWE ds. mediów Dunja Mijatowić potwierdziła konieczność poczynienia również we Włoszech kroków na rzecz szybkiego dokonania reformy prawa pozwalającej na depenalizację przestępstwa zniesławienia. Podkreśliła ona także, że we współczesnej demokracji nikt nie powinien być więziony za to, co pisze. Również Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie orzekał w tym zakresie, stwierdzając, że kara więzienia za zniesławienie jest nieproporcjonalna i szkodliwa dla demokratycznego społeczeństwa, i przypominając, że sądy cywilne są w stanie wymierzyć sprawiedliwość osobom, które uznają, że naruszono ich dobre imię. Kara więzienia za zniesławienie uniemożliwia pełną realizację zasady wolności słowa, co ma poważne skutki dla skuteczności i wyczerpującego charakteru przekazywania informacji w całej Europie.

W świetle powyższego jakie konkretne inicjatywy zamierza podjąć Komisja, aby uwrażliwić państwa członkowskie na znaczenie przyjmowania zrównoważonych zasad w tej dziedzinie, mogących zapewnić pełną wolność słowa, prawo obywateli do otrzymywania odpowiednich informacji i jednocześnie ochronę dobrego imienia zainteresowanych osób? Jakie działania zamierza podjąć Komisja, aby państwa członkowskie mogły z własnej inicjatywy przyjąć wspólne wytyczne dotyczące depenalizacji przestępstwa zniesławienia?

Oryginalny język pytania: IT
Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2013Informacja prawna