Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000083/2013

Texte depuse :

O-000083/2013 (B7-0511/2013)

Dezbateri :

PV 08/10/2013 - 15
CRE 08/10/2013 - 15

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
10 iulie 2013
O-000083/2013
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Roberta Angelilli, Mikael Gustafsson, Antonyia Parvanova, Sonia Alfano, Martina Anderson, Francesca Barracciu, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Sergio Berlato, Mara Bizzotto, Franco Bonanini, Emine Bozkurt, Jerzy Buzek, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Vasilica Viorica Dăncilă, Rachida Dati, Francesco De Angelis, Susy De Martini, Marielle de Sarnez, Anne Delvaux, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Pat the Cope Gallagher, Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Satu Hassi, Nadja Hirsch, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Filip Kaczmarek, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Petru Constantin Luhan, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Marusya Lyubcheva, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Edward McMillan-Scott, Roberta Metsola, Willy Meyer, Louis Michel, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Rolandas Paksas, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Aldo Patriciello, Sirpa Pietikäinen, Jacek Protasiewicz, Evelyn Regner, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Amalia Sartori, Helmut Scholz, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire, Renate Sommer, Dimitar Stoyanov, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Rebecca Taylor, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, Giommaria Uggias, Oldřich Vlasák, Manfred Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tadeusz Zwiefka, Doris Pack, Marco Scurria, Othmar Karas, Gianni Pittella

 Subiect: Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (Convenția de la Istanbul): situația actuală și măsurile care trebuie adoptate
 Răspuns 

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice (Convenția de la Istanbul) a fost deschisă spre semnare în Istanbul, la 11 mai 2011. Este primul instrument juridic european care creează un cadru legislativ cuprinzător de protejare a femeilor contra tuturor formelor de violență. Este important de constatat că această convenție nu se aplică doar femeilor. Părțile semnatare sunt, de asemenea, încurajate să aplice cadrul său protector în cazul copiilor, bărbaților și persoanelor în vârstă care sunt expuse violenței domestice.

Convenția va intra în vigoare când va fi ratificată de 10 țări, dintre care 8 trebuie să fie state membre ale Consiliului Europei. În prezent, a fost semnată de 26 de state și ratificată de 5 (dintre care doar 2 sunt state membre UE).

Având în vedere faptul că lupta contra tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor este una dintre prioritățile UE, ar putea Consiliul să declare:

– ce măsuri ar putea fi luate pentru a accelera semnarea și ratificarea convenției de către statele membre UE, precum și de către Uniunea Europeană în sine;

– că măsuri ar putea fi puse în aplicare pentru a introduce cadrul celor „6 P-uri” privind violența împotriva femeilor (politică, prevenire, protecție, punere sub urmărire penală, prevederi și parteneriat), astfel cum a solicitat Uniunea Europeană în diverse ocazii;

– ce măsuri ar putea fi luate pentru a dezvolta inițiative eficiente și coerente în vederea sprijinirii statelor membre în efortul de eradicare a violenței împotriva femeilor și de creare a unor rețele între autoritățile naționale, precum și în comunicarea dintre acestea, pentru a asigura înregistrarea de progrese în acest domeniu.

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 19 septembrie 2013Notă juridică