Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
2 Οκτωβρίου 2014
O-000069/2014
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Ian Duncan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

 Θέμα: Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στη Λίμα (COP 20)

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το Συμβούλιο για να διασφαλίσει ότι η διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή COP 20 στη Λίμα θα σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά:

– τον καθορισμό των κύριων στοιχείων της συμφωνίας του 2015 για το παγκόσμιο κλίμα•

– την ανύψωση του επιπέδου της παγκόσμιας φιλοδοξίας από σήμερα έως το 2020, προκειμένου να παραμείνει εντός του στόχου "κάτω από 2° C" και

– την κλιμάκωση της κινητοποίησης για τη χρηματοδότησης πολιτικών για το κλίμα, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος των 100 δισ. δολαρίων ετησίως μέχρι το 2020.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 6 Οκτωβρίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου