Interpelacje
2 października 2014
O-000069/2014
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, w imieniu grupy PPE
Jo Leinen, w imieniu grupy S&D
Ian Duncan, w imieniu grupy ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, w imieniu grupy ALDE
Merja Kyllönen, w imieniu grupy GUE/NGL
Bas Eickhout, w imieniu grupy Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy EFDD

 Przedmiot: Konferencja w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w Limie (COP 20)

Jakie działania podejmuje Rada, aby 20. konferencja w sprawie zmiany klimatu (COP 20), która odbędzie się w Limie, przyniosła konkretne postępy dotyczące:

– określenia głównych elementów światowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu na rok 2015;

– przyjmowania coraz ambitniejszych globalnych planów w okresie do 2020 r., tak aby pozostać w ramach celu „poniżej 2°C”; oraz

– intensywniejszego uruchamiania środków finansowych na działania dotyczące zmiany klimatu, co pozwoli zrealizować wspólny cel mobilizacji 100 mld USD rocznie do 2020 r.

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 6 października 2014Informacja prawna