Parlamentsfrågor
2 oktober 2014
O-000069/2014
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, för PPE-gruppen
Jo Leinen, för S&D-gruppen
Ian Duncan, för ECR-gruppen
Gerben-Jan Gerbrandy, för ALDE-gruppen
Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen
Bas Eickhout, för Verts/ALE-gruppen
Valentinas Mazuronis, för EFDD-gruppen

 Angående: Klimatkonferensen i Lima (COP 20)

Vad gör rådet för att klimatkonferensen i Lima (COP 20) ska göra viktiga framsteg när det gäller att

– fastställa huvuddragen i 2015 års globala bindande klimatavtal,

– öka ambitionsnivån mellan nu och 2020 för att hålla sig inom tvågradersmålet,

– trappa upp mobiliseringen av klimatfinansiering för att nå det gemensamma målet på 100 miljarder USD per år fram till 2020?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 6 oktober 2014Rättsligt meddelande